Kas ir nodokļu maksātāja reitings

Nodokļu maksātāja reitings ir VID veidots vērtējums par uzņēmuma nodokļu saistību izpildi.

Ikviens uzņēmums, kuram ir veikts reitinga aprēķins,  savā EDS profilā redz savu reitingu un skaidrojumu, kā tas veidojas. Reitinga rādītāji veidoti kā skaidrojoša ceļa karte uzlabojumiem:

 • Zaļie rādītāji ir izpildīti.
 • Dzeltenajiem rādītājiem jāpievērš uzmanība un jāparedz uzlabojumi.
 • Sarkanie rādītāji ir kritiski un jāuzlabo.

Šis skaidrojums par to, kā veidojas reitings, redzams tikai pašam uzņēmumam.

Nodokļu maksātāju reitingam ir informatīvs raksturs.

Kādu reitingu uzņēmums var saņemt

A

Laba saistību izpilde. Uzņēmumam nav būtisku nodokļu pārkāpumu risku. 

B

Jāuzlabo saistību izpilde. Uzņēmums kopumā pilda savas saistības ar valsti, tomēr te ir vieta uzlabojumiem – laicīgi iesniegt deklarācijas, deklarēt un laikus samaksāt visus nodokļus.

C

Pārkāpumi saistību izpildē. Uzņēmums pārkāpumu dēļ ir izslēgts no PVN maksātāju reģistra vai VID ir lēmis apturēt tā saimniecisko darbību. Šādu uzņēmumu spēja pildīt savas biznesa saistības ir vērtējama kritiski, un, ja uzņēmuma saimnieciskā darbība ir apturēta, darījumi ar to ir aizliegti ar likumu.

N

Neaktīvs nodokļu maksātājs. Uzņēmums saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju neveic saimniecisko darbību. Uzsākot sadarbību ar šādu uzņēmumu, jārēķinās, ka vismaz 6 mēnešus tam nav bijuši deklarēti darījumi vai to apmērs ir bijis neliels, nav bijis darbinieku vai tiem nav maksātas algas.

J

Jaunreģistrēts nodokļu maksātājs. Uzņēmums dibināts pēdējo 6 mēnešu laikā. Tas vēl nav paspējis sevi pierādīt ar darbiem, tomēr ir apsveicams ikviens jauns sākums, kas jau pamatos tiek veidots godprātīgi.

Kuriem uzņēmumiem tiek veidots nodokļu maksātāja reitings

Reitings tiks nodrošināts:

 • visām komercsabiedrībām,
 • ārvalstu uzņēmumu filiālēm,
 • ES dalībvalstu, Islandes, Norvēģijas un Lihtenšteinas kapitālsabiedrības filiālēm,
 • zemnieku saimniecībām, ja tās iesniedz gada pārskatu,
 • zvejnieku saimniecībām, ja tās iesniedz gada pārskatu,
 • individuālajiem uzņēmumiem, ja tie iesniedz gada pārskatu.

Kā veidojas nodokļu maksātāja reitings

VID, nosakot nodokļu maksātāja reitingu, izmanto sešas nodokļu saistību izpildi raksturojošo rādītāju kopas. Rādītāju vērtība tiek vērtēta reitinga noteikšanas datumā (piemēram, nodokļu parāda stāvoklis) vai par noteiktu laika periodu (piemēram, darba samaksas līmenis, uzlikto administratīvo sodu summa).

Reitings tiek pārskatīts vismaz četras reizes gadā.

Reitingu veido sešas nodokļu saistību izpildi raksturojošo rādītāju kopas:

 1. Reģistrācijas dati. VID pārbauda, vai nav uzsākts maksātnespējas process, vai nav apturēta saimnieciskā darbība, vai uzņēmums nav izslēgts no PVN maksātāju reģistra. Reitingu ietekmē arī uzņēmuma amatpersonas vēsturiskā informācija nodokļu saistību izpildes jomā.
 1. Deklarāciju un pārskatu savlaicīga iesniegšana.
 1. Nodokļu samaksa. Labam reitingam svarīgi nodokļus maksāt laikus un pilnā apmērā, bet situācijā, ja izveidojies parāds, pēc savas iniciatīvas laikus vērsties VID un vienoties par parāda samaksu pa daļām.
 1. Sodi un VID aprēķinātie nodokļu maksājumi. Ikviens var kļūdīties un soda maksājumi iespējami arī godprātīgiem uzņēmumiem. Tomēr svarīgi, lai VID kontrolēs aprēķināto nodokļu īpatsvars būtu neliels, salīdzinot ar kopējiem nodokļu maksājumiem, kā arī lai soda lielums neliecinātu par smagu pārkāpumu.
 1. Darba samaksas novērtējums. VID salīdzina bruto darba samaksu uzņēmumā ar vidējo bruto darba samaksas līmeni gan attiecīgajā nozarē un reģionā, gan valstī. Netipiski zemas algas var liecināt par aplokšņu algu riskiem un tāpēc samazina reitingu.

Uzņēmuma vidējās darba samaksas aprēķinā netiek izmantota informācija par darbiniekiem, kuri konkrētā mēnesī nav saņēmuši darba samaksu, piemēram, darbiniekiem, kuri atrodas ilgstošā prombūtnē.

 1. Nodokļu deklarēšanas risku novērtējums. Reitingu var samazināt VID risku analīzē atklātie riski.

  Nodokļu maksātāju reitinga noteikšanu veic pēc noteiktiem kritērijiem vairākos secīgos atlases soļos ar izslēgšanas metodi, proti, uzņēmumus, kurus iekļauj kādā no reitinga klasēm, vairs nevērtē turpmākajos atlases soļos. Uzņēmums var saņemt vienu no pieciem šādiem reitinga vērtējumiem.

  J – jaunreģistrēts nodokļu maksātājs

  • Uzņēmumi, kuri ir reģistrēti ne agrāk kā 6 mēnešus pirms reitinga noteikšanas datuma

  Šiem uzņēmumiem konstatētie riski netiek ņemti vērā reitinga noteikšanā, taču ar esošajiem riskiem, kas nākotnē var ietekmēt nodokļu maksātāja reitingu, uzņēmums var iepazīties savā profilā EDS Nodokļu maksātāja reitinga sadaļā “Rādītāji”.

  • Uzņēmumi, kuri reģistrēti pēc reitinga noteikšanas datuma

  Šiem uzņēmumiem kā reitinga noteikšanas datums būs noteikts uzņēmuma reģistrācijas datums. Risku novērtējums netiek veikts un detalizēta informācija par nodokļu maksātāja reitingu EDS nav pieejama.

  N – neaktīvs nodokļu maksātājs

  Uzņēmumi, kuri pēc VID rīcībā esošajiem datiem neveic aktīvu saimniecisko darbību. VID vērtējumā tie ir tādi uzņēmumi, kuriem iesniegtajās deklarācijās un pārskatos par pēdējiem sešiem mēnešiem deklarētā iemaksai valsts budžetā aprēķināto nodokļu kopsumma nepārsniedz 750 EUR un izpildās vismaz viena no tālāk minētajām kritēriju grupām:

  • uzņēmumi izslēgti no VID PVN maksātāju reģistra sakarā ar to, ka neveic saimniecisko darbību.
  • uzņēmumiem vienlaikus izpildās šādi kritēriji:
   • nav deklarēti darba ienākumi.
   • nav veikti nodokļu maksājumi valsts budžetā vai to kopsumma nepārsniedz 150 EUR. 
   • PVN deklarācijās par vērtēto periodu deklarētā kopējās darījumu vērtība nepārsniedz 750 EUR (PVN grupu dalībniekiem tiek vērtēta deklarēto darījumu par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem iekšzemē un Eiropas Savienības (ES) teritorijā, kā arī eksporta darījumu kopsumma).

  Šīs klases uzņēmumiem tiek vērtēta arī VID rīcībā esošā informācija, kas norāda uz uzņēmuma ekonomisko aktivitāti, kurai VID ieskatā būtu jārada nodokļu saistības. Ar to šie uzņēmumi var iepazīties savā profilā EDS Nodokļu maksātāja reitinga sadaļā “Rādītāji®Nodokļu deklarēšanas risku novērtējums”.

  Citi šiem uzņēmumiem konstatētie riski netiek ņemti vērā reitinga noteikšanā.

  C – Pārkāpumi saistību izpildē

  • Uzņēmumi, kuriem VID ir lēmis apturēt to saimniecisko darbību.
  • Uzņēmumi, kurus VID ir izslēdzis no VID PVN maksātāju reģistra nodokļu saistību izpildes jomā konstatēto pārkāpumu dēļ un kuru reģistrācija VID PVN maksātāju reģistrā nav atjaunota.

  Kaut arī citi šiem uzņēmumiem konstatētie riski netiek ņemti vērā reitinga noteikšanā, ar tiem uzņēmums var iepazīties savā profilā EDS Nodokļu maksātāja reitinga sadaļā “Rādītāji”.

  B – Jāuzlabo saistību izpilde

  Uzņēmumi, kuri neatbilst J, N vai C reitinga kritērijiem un kuriem ir nodokļu saistību izpildes riski kādā no VID vērtētajām jomām.

  • Uzņēmumi, kuriem ir viens vai vairāki būtiski riski nodokļu saistību izpildes jomā:
   • ir nodokļu parāds, kas uz iepriekšējā mēneša beigām pārsniedz 150 EUR un nodokļu parāda un veikto nodokļu iemaksu attiecība norāda uz nodokļu parāda nenomaksas riskiem.
   • ir identificēts vismaz viens no riskiem darba samaksas novērtējumā:

    Uzņēmuma vidējās darba samaksas aprēķinā netiek izmantota informācija par darbiniekiem, kuri konkrētā mēnesī nav saņēmuši darba samaksu, piemēram, darbiniekiem, kuri atrodas ilgstošā prombūtnē.
    • Darba samaksas līmeņa salīdzinājums:
    • Darbinieku un darba samaksas nedeklarēšana:
     • tiek veikta saimnieciskā darbība (nodokļu maksātāja PVN deklarācijās tiek deklarēta kopējā darījumu vērtība), bet darba devēja ziņojumos netiek deklarētas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
     • nav iesniegti darba devēja ziņojumi vai darba devēja ziņojumos nav deklarēti darbinieki ar darba ienākumiem, lai gan:
      • darbinieki strādāja būvniecības objektā (Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes dati).
      • darbinieki veica pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili vai taksometru (tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēju dati).
      • pēc darba devēja lūguma ir piešķirtas tiesības uz nodarbinātību vismaz trīs ārzemniekiem (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati).
   • ir identificēts vismaz viens no reitinga noteikšanā izmantotajiem riskiem PVN jomā:
    • darījumu partneri pēc darījuma veikšanas ir izslēgti no VID PVN maksātāju reģistra pēc VID iniciatīvas – šādi darījumi tiek vērtēti kā darījumi ar riskantajiem darījumu partneriem, kuru darbībā ir konstatēti nodokļu pārkāpumi.
    • deklarētais budžetā maksājamā PVN apmērs norāda uz iespējamiem PVN zaudējumiem – nodokļu maksātāja PVN deklarācijās deklarēto darījumu raksturs liecina par to, ka nodokļu maksātāja darījumi lielākoties tiek veikti Latvijas teritorijā, taču rezultātā budžetā maksājamā PVN apmērs ir minimāls.
    • deklarēto ES iegāžu un ES piegāžu apjomi norāda uz iespējamiem PVN zaudējumiem – nodokļu maksātāja PVN deklarācijā deklarētajos darījumos lielāko īpatsvaru veido ES teritorijā veiktās iegādes un piegādes uz ES dalībvalstīm, kas var liecināt par potenciālā starpnieka funkcijas nodrošināšanu darījumu ķēdē iesaistītajiem citu ES dalībvalstu nodokļu maksātājiem.
   • nav iesniegtas vairāk nekā divas nodokļu deklarācijas un/vai pārskati.
   • nav iesniegts gada pārskats par pēdējo taksācijas gadu.
   • nav deklarētu bankas kontu.
   • vairāk par divām reizēm bija pārtraukts uzsāktais izslēgšanas process no VID PVN maksātāju reģistra.
   • ir konstatēta uzņēmuma pāreja.
   • veiktā nodokļu audita un/vai nodokļu kontroles vai nodokļu kontroles muitas jomā rezultātā papildus nomaksai budžetā aprēķinātā nodokļu summa pārsniedz uzņēmuma valsts budžetā veiktās nodokļu iemaksas.
   • nodokļu kontroles vai citu nodokļu administrēšanas pasākumu rezultātā ir uzlikti administratīvie sodi par konstatētiem būtiskiem pārkāpumiem nodokļu vai muitas jomā.
   • vidējā darba samaksa nesasniedz 25% no vidējās darba samaksas privātajā sektorā valstī (salīdzinājumā ar CSP datiem par strādājošo mēneša vidējo bruto darba samaksu valstī 2023. gada ceturtajā ceturksnī: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__EMP__DS__DSV/DSV010c)
   • ir pieņemts lēmums par soda naudas piemērošanu par transfertcenu dokumentācijas neiesniegšanu.
   • uzņēmumam vai tā amatpersonai ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas.
   • par konstatētajiem pārkāpumiem ir atcelts atzītā uzņēmēja muitas jomā statuss (AEO).
   • citi iepriekš neminēti uzņēmumam vai amatpersonai konstatēti riski.

  Ar konstatētajiem riskiem, kā arī detalizētāku informāciju, piemēram, periodu, par kuru risks ir vērtēts, uzņēmums var iepazīties savā profilā EDS Nodokļu maksātāja reitinga sadaļā “Rādītāji.

  • Uzņēmumi, kuriem ir pasludināts maksātnespējas process.

  Pārējie šiem uzņēmumiem konstatētie riski netiek ņemti vērā reitinga noteikšanā. Ar konstatētajiem riskiem uzņēmums var iepazīties savā profilā EDS Nodokļu maksātāja reitinga sadaļā “Rādītāji”.

  A – Laba saistību izpilde

  Uzņēmumi, kuriem ir laba nodokļu saistību izpilde, bez būtiskiem riskiem nodokļu saistību izpildē un kuri neatbilst B, C, N un J reitinga kritērijiem.

  Ar konstatētajiem salīdzinoši nebūtiskajiem riskiem uzņēmums var iepazīties savā profilā EDS Nodokļu maksātāja reitinga sadaļā “Rādītāji”.

  Jāatzīmē, ka VID rīcībā var būt arī cita riska informācija par nodokļu maksātāju, tajā skaitā arī atsevišķu rādītāju raksturojošā informācija, kuras atklāšanu nodokļu maksātājam VID aizliedz nacionālie un starptautiskie normatīvie akti, taču tā publiski pieejamā reitinga novērtējuma noteikšanai netiek izmantota un nodokļu maksātāja reitingu neietekmē.

  Jāņem vērā, ka VID šo informāciju turpinās izmantot nodokļu administrēšanas pasākumos attiecībā uz visiem nodokļu maksātajiem, neatkarīgi no nodokļu maksātāja reitinga kopējā novērtējuma.

  Precīzu informāciju par izmantoto datu un informācijas laika periodu konkrētā rādītāja noteikšanai savam reitingam uzņēmums var aplūkot savā EDS profilā.

  Rādītāji, kuri raksturo kāda fakta esību, tiek novērtēti uz reitinga noteikšanas datumu.

  Rādītāji, kuri apskata uzņēmuma uzvedību nodokļu saistību izpildes jomā, tiek novērtēti par noteiktu laika periodu – no 2 mēnešiem līdz 3 gadiem.

  Uz reitinga noteikšanas datumu vērtē tādus rādītājus kā nodokļu parāda stāvokli, termiņpagarinājumu izpildi, faktu par apturētu saimniecisko darbību saskaņā ar VID lēmumu, faktu par maksātnespējas procesa pasludināšanu, informāciju par uzņēmumam vai tā amatpersonai piemērotajām sankcijām u. c.

  Par laika periodu:

  • divi mēneši – vērtē, vai uzņēmumam nav pieņemts lēmums par bezstrīda piedziņu, vai ir pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.
  • trīs mēneši – vērtē PVN riskus, ko izmanto reitinga noteikšanā, vērtē darba samaksas līmeni, salīdzinot to ar vidējiem rādītājiem valstī, nozarē un reģionā, vērtē trešo pušu datus attiecībā par darbinieku un darba samaksas nedeklarēšanu.
  • seši mēneši – vērtē deklarāciju un pārskatu iesniegšanas faktu un iesniegšanas termiņa kavējumus, analizē nodokļu maksātāja deklarācijās un pārskatos sniegto informāciju, vērtē deklarācijās un pārskatos deklarētās aprēķinātās nodokļu summas iemaksai valsts budžetā, valsts budžetā veiktās nodokļu iemaksas.
  • 12 mēneši – vērtē VID veiktās nodokļu parādu piedziņas darbības, uzlikto administratīvo sodu summu par konstatētajiem pārkāpumiem nodokļu un muitas jomā, nodokļu un muitas administrēšanas pasākumu rezultātā papildus nomaksai budžetā aprēķināto nodokļu un muitas maksājumu summu, saņemto informāciju no Valsts darba inspekcijas par konstatētajiem nelegālās nodarbinātības gadījumiem u. c.
  • 36 mēneši – vērtē informāciju par uzņēmuma amatpersonu rīcību nodokļu saistību izpildes jomā un uzņēmuma izslēgšanu no VID PVN maksātāju reģistra.

  Kādas priekšrocības saņem "A"  reitinga uzņēmumi

  Uzņēmumi ar A reitingu ir apliecinājuši savu godprātīgo darbību. Tāpēc tiem VID neplāno kontroles pasākumus, ja vien tiem nav būtiska pamata, bet nodrošina prioritāru atbalstu, ja uzņēmumam tāds nepieciešams. Kopumā pie A līmeņa uzņēmumiem VID ikdienā plāno tikai tos kontroles pasākumus, kurus Latvijai uzliek starptautiskas saistības – visā Eiropas Savienībā noteiktās muitas kontroles un OECD līmenī noteiktās transfertcenu kontroles par darījumiem starp vienas grupas uzņēmumiem.

  A reitinga uzņēmumi saņem vairākas VID priekšrocības nodokļu un muitas jomā, lai attiecības ar valsti būt pēc iespējas ērtas un vienkāršas.

  1. Iespēja saņemt vai pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar akcīzes precēm ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas un valsts nodevas samaksas. Izņēmums ir gadījumi, kad VID ir tiesīgs neizsniegt vai nepārreģistrēt speciālo atļauju (licenci).
  2. Priekšrocības saņemt akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma samazinājumu.
  3. Atbildi uz rakstveida iesniegumu iespējams saņemt 10 darbdienu laikā. Izņēmums ir nestandarta gadījumi, ja VID ir nepieciešama situācijas padziļinātā izvērtēšana vai konsultācijas ar citām institūcijām. Būtiski, ka šī priekšrocība neattiecas uz administratīvo procesu VID un lēmumu pieņemšanu muitas lietās.
  4. Izziņu par norēķiniem ar budžetu var saņemt 1–3 darbdienu laikā.
  5. Apliecinājumu par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto ienākuma nodokli Latvijā var saņemt 10 darbdienu laikā.
  6. Atļauju par uzņēmumu ienākuma nodokļa nepiemērošanu darījumiem ar beznodokļu vai zemu nodokļu valstīm vai teritorijām var saņemt 10 darbdienu laikā.
  7. Atbildi uz elektroniski VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā uzdotu jautājumu var saņemt piecu darbdienu laikā.
  8. VID neuzsāk parāda bezstrīda piedziņu laika periodā, kurā nodokļu maksātājs ir apņēmies novērst neatbilstību, proti, nomaksāt nodokļu parādu. Vienlaikus VID saglabā tiesības nodrošināt prasījumu (reģistrēt ķīlas atzīmes u. c. liegumus).
  9. Transportlīdzekļiem, kura izlaiduma gads ir kārtējais gads vai pieci iepriekšējie gadi un kura kategorija ir M1 (tai skaitā M1G) vai N1 (tai skaitā N1G), un kurš iegādāts citā Eiropas Savienības dalībvalstī un tiek pirmoreiz reģistrēts Latvijā vai kurš pēc tā pirmās reģistrācijas Latvijā atkārtoti iegādāts citā Eiropas Savienības dalībvalstī un tiek atkārtoti reģistrēts Latvijā, Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrēto atsavināšanas aizliegumu VID dzēš divu darbdienu laikā no tā reģistrēšanas.
  10. Pārmaksāto pievienotās vērtības nodokļa summu VID atmaksā ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc Pievienotās vērtības nodokļa likuma 118. pantā noteiktā nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa vai nodokļa deklarācijas iesniegšanas dienas, ja nodokļa deklarācija ir iesniegta pēc Pievienotās vērtības nodokļa likuma 118. pantā noteiktā nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa vai iesniegta precizēta nodokļa deklarācija.
  11. Pēc nodokļu maksātāja, kuram ir izsniegta atzītā eksportētāja (AE) vai reģistrētā eksportētāja (REX) atļauja, iniciatīvas VID Muitas pārvalde organizē konsultācijas sniegšanu pie nodokļu maksātāja par preču izcelsmes noteikumu piemērošanu eksportējamai precei
  12. Importa muitas deklarācijas (izņemot ar procedūras kodu 51, 53 un papildprocedūras kodu 6121) tiek izlaistas brīvā apgrozībā automātiski – bez muitas amatpersonas iesaistes, ja nav konstatēti muitas riski.
  13. VID izsniedz un veic grozījumu atļaujā preču ievešanai pārstrādei, izvešanai pārstrādei un ievešanai galapatēriņam ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc visu dokumentu un ziņu iesniegšanas. Izņēmums ir gadījumi, kad VID ir tiesīgs neizsniegt vai negrozīt atļauju.
  14. VID izsniedz vispārējā galvojuma atļauju (galvinieka saistības 100 % apmērā) ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc visu dokumentu un ziņu iesniegšanas. Izņēmums ir gadījumi, kad VID ir tiesīgs neizsniegt atļauju.

  Kāda informācija par reitingu ir pieejama publiski

  Ikviens interesents VID publiskojamo datu bāzē var aplūkot uzņēmuma nodokļu maksātāja reitinga kopējo novērtējumu, kas izteikts ar burtu.

  Detalizētāka informācija par nodokļu maksātāja reitingu veidojošiem rādītājiem arī turpmāk būs redzama tikai pašam uzņēmumam un publiski nebūs pieejama.

   Lai sagatavotu izziņu par nodokļu maksātāja reitingu:

   • EDS logā “Nodokļu maksātāja reitinga kopējais novērtējums” augšējā labajā stūrī ir jānospiež uz saites “Izziņas”, kas aizved uz EDS sadaļu “Izziņas”

   EDS sadaļā “Izziņas” jāizvēlas iespēja “Jaunas izziņas sagatavošana” un tad izziņas veids – “Nodokļu maksātāja reitings”.

   Par nodokļu maksātāja reitingu ir iespējams sagatavot trīs dažāda satura izziņas:

   Ar izziņas saturu ir iespējams iepazīties priekšskatījumā pirms izziņas saglabāšanas. Saglabāto izziņas datni ir iespējams lejupielādēt kā PDF dokumentu vai nosūtīt izvēlētajam adresātam caur EDS, ja adresātam ir savs EDS profils. Sūtot izziņu caur EDS, adresāts to saņems EDS sadaļas “Sarakste ar VID” pastkastītē. 

   Tiesību akti

   Likumā “Par nodokļiem un nodevām”:

   • lai veicinātu labprātīgu nodokļu saistību izpildi, VID ir noteikts pienākums nodrošināt publiski pieejamu nodokļu maksātāju reitinga kopējo novērtējumu;
   • ir paredzētas nodokļu maksātāju tiesības saņemt VID EDS informāciju par individuālajiem nodokļu saistību izpildi raksturojošiem rādītājiem, kurus VID izmantojis, nosakot nodokļu maksātāju reitinga kopējo novērtējumu.

   Kontaktinformācija jautājumiem par reitingu

   Ja, iepazīstoties ar savu reitingu, Jums rodas jautājumi, priecāsimies uz tiem atbildēt un palīdzēt pilnvērtīgi izmantot šo jauno rīku. Jautājumu iespējams uzdot:

   • EDS sadaļā “Sarakste ar VID”, izvēloties kategoriju “Nodokļu maksātāju reitings”
   • zvanot uz īpašo reitinga tālruni +37167120022
   Atveseļošanas fonda reformu pasākumi un investīciju projekti