Profesiju vidējām stundu tarifa likmēm sadalījumā pa mēnešiem ir informatīvs raksturs. VID apkopotā informācija var mainīties atbilstoši nodokļu maksātāju iesniegtajiem pārskatu precizējumiem, kas noteikti likuma “Par nodokļiem un nodevām” 16.pantā, kā arī kavēti iesniegtajos pārskatos norādītajai informācijai. Sākot ar periodu no 2023.gada janvāra ir mainīta statistikas sagatavošanas metodoloģija - datu apkopošanā aprēķina veikšanai tiek izmantota interkvartila diapazona normas metode. Datu salīdzināšanas iespējas nodrošināšanai, laika gaitā tiks publicēta pēc jaunās metodoloģijas sagatavota statistika par periodiem līdz 2023.gada janvārim.

Nodokļu maksātājus, kuri vēlas novērtēt sava uzņēmuma profesiju grupu stundas tarifa likmju atbilstību Publisko iepirkumu likuma  48.panta 1.1daļas prasībām, lūdzam izmantot datus, kas ievietoti sadaļas “Publisko iepirkumu likuma normu piemērošana” apakšsadaļā “Profesiju grupu vidējās stundas tarifa likmes valstī”.

Izvēlieties periodu: