Telpu noma muitas kontroles punktā „ Rīgas brīvosta”, 1.stāva telpa Nr.39 ar platību 14,80 m²

 Опубликовано: 30.10.2019. 13.28


Подзаголовок меню
Iepirkuma identifikācijas numurs
-
Pasūtītāja nosaukums
Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
40003294758
Atsauce uz pantu
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 10.janvāra noteikumu Nr.28, 9.punktu
Adrese
Vaļņu iela 28, Rīga, LV 1980, Latvija
Tālrunis
67227344; (fakss:67242818)
Kontaktpersona
Jana Jākobsone (tālrunis: 67024942; e-pasta adrese: Jana.Jakobsone@vni.lv)
Iepirkuma nosaukums

Nodrošināt muitas brokera, apdrošināšanas, finanšu un/vai elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanu Nomas objektā

Iepirkuma priekšmets

Telpu noma muitas kontroles punktā „ Rīgas brīvosta”, 1.stāva telpa Nr.39 ar platību 14,80 m²

Paredzamā līgumcena
Minimālā nomas maksas likme ir - EUR 38,00 (četrdesmit euro, 00 euro centi) bez PVN par 1 m²/mēnesī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
29. ноября 2019, 16.00
Dokumentācija