Aktualitātes

 Publicēts: 04.10.2021. 13.15


Apakšsadaļu izvēlne

Publicēšanas datums

Apraksts

04.10.2021. Aicinām uzņēmējus laikus gatavoties izmaiņām saistībā ar Elektroniskā transporta dokumenta un Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas elektronisku iesniegšanu muitā
 

Eiropas Savienības tiesību aktos¹ veiktie grozījumi paredz izmaiņas  Elektroniskā transporta dokumenta (ETD) un Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) datu elementos – ir mainīti to formāti, sadalījums, nosaukumi, pievienoti jauni datu elementi, izmaiņas ir arī meklēšanas formās un XSD shēmās.  Pašlaik turpinās Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātes (MAN/PU) moduļu pielāgošana aktuālajām prasībām, kas atbilst EUCDMS 6.0. versijai.

Plānots, ka jauninātā funkcionalitāte produkcijas vidē tiks ieviesta 2022.gada janvārī.

Izmaiņas MAN/PU funkcionalitātē skar gan programmisko saskarni, gan datu ievadi aplikācijā. Aicinām komersantus,  kuri vēlas izmantot programmisko saskarni ETD un PUD elektroniskai iesniegšanai muitā, un informācijas sistēmu izstrādātājus laikus iepazīties ar gaidāmajām izmaiņām sistēmā un uzsākt savu informācijas sistēmu pielāgošanu.

Š.g. 1.oktobrī notika tiešsaistes seminārs, lai uzņēmējus, kurus skars jauninājumi, iepazīstinātu ar gaidāmajām izmaiņām. Semināra prezentācija pieejama šeit. 

Aktualizētā Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu ir pieejama VID mājaslapas sadaļā “Kā lietot EMDAS”.

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv

_________

¹  Komisijas 2020. gada 7. decembra Deleģētā regula (ES) 2021/234, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 attiecībā uz kopējām datu prasībām un Deleģēto regulu (ES) 2016/341 attiecībā uz kodiem, kuri jāizmanto noteiktās veidlapās, B pielikums, un  Komisijas 2021. gada 8. februāra Īstenošanas regula (ES) 2021/235, ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 groza attiecībā uz kopējo datu prasību formātiem un kodiem, konkrētiem uzraudzības noteikumiem un kompetento muitas iestādi muitas procedūras piemērošanai precēm, B pielikums

08.07.2021.

Publicēta EMDAS Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (MAN/PU) moduļa aktualizētā Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

 

Eiropas Savienības tiesību aktos¹ veiktie grozījumi paredz izmaiņas  Elektroniskā transporta dokumenta (ETD) un Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) datu elementos – ir mainīti to formāti, sadalījums, nosaukumi, pievienoti jauni datu elementi, izmaiņas ir arī meklēšanas formās un XSD shēmās.  Ir uzsākta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātes (MAN/PU) moduļu pielāgošana aktuālajām prasībām, kas atbilst EUCDMS 6.0. versijai.

Plānots, ka jauninātā funkcionalitāte produkcijas vidē tiks ieviesta 2022.gada sākumā.

Vēršam uzmanību, ka izmaiņas MAN/PU funkcionalitātē skar gan programmisko saskarni, gan datu ievadi aplikācijā. Aicinām komersantus,  kuri vēlas izmantot programmisko saskarni ETD un PUD elektroniskai iesniegšanai muitā, un informācijas sistēmu izstrādātājus laikus iepazīties ar gaidāmajām izmaiņām sistēmā un uzsākt savu informācijas sistēmu pielāgošanu.

Aktualizētā Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu ir pieejama VID mājaslapas sadaļā “Kā lietot EMDAS”.  

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv

_________

¹  Komisijas 2020. gada 7. decembra Deleģētā regula (ES) 2021/234, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 attiecībā uz kopējām datu prasībām un Deleģēto regulu (ES) 2016/341 attiecībā uz kodiem, kuri jāizmanto noteiktās veidlapās, B pielikums, un  Komisijas 2021. gada 8. februāra Īstenošanas regula (ES) 2021/235, ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 groza attiecībā uz kopējo datu prasību formātiem un kodiem, konkrētiem uzraudzības noteikumiem un kompetento muitas iestādi muitas procedūras piemērošanai precēm, B pielikums

22.06.2021.

Sūtījumu deklarēšanai juridiskām personām jāizmanto programmiskā saskarne un jāpieprasa sistēmas lietotāja tiesības

 

Atgādinām, ka uzņēmumiem, kuri nodrošina pasta, kurjerpasta vai eksprespasta sūtījumu piegādi Latvijā no valstīm ārpus Eiropas Savienības (ES), ir jāgatavojas izmaiņām muitas formalitāšu kārtošanā, kā to paredz ES tiesību akti. 

No 2021.gada 1.jūlija Latvijā, tāpat kā pārējās ES dalībvalstīs, sāks piemērot Pievienotās vērtības nodokļa e-komercijas direktīvu[1], kas atceļ pašlaik noteikto atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) zemas vērtības sūtījumu importam, ja preču vērtība sūtījumā nepārsniedz 22.00 EUR.

Tas nozīmē, ka no 2021.gada 1.jūlija par pilnīgi visiem komerciālajiem pasta sūtījumiem no valstīm ārpus ES būs jāsniedz importa deklarācija un par precēm jāmaksā PVN.

Zemas vērtības sūtījumu atvieglotai deklarēšanai no 2021.gada 1.jūlija tiks ieviests jauns muitas deklarācijas veids - importa deklarācija ar īpaši samazinātu datu kopu (H7 deklarācija) atbilstoši Komisijas 2019.gada 14.marta Deleģētajai regulai (ES) 2019/1143[2]. H7 deklarācija būs izmantojama juridisku un fizisku personu preču sūtījumu, kuriem piemēro atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulas Nr.1186/2009[3] 23.panta 1.punktu vai 25.panta 1.punktu, deklarēšanai laišanai brīvā apgrozībā.

H7 deklarāciju nevarēs izmantot:

 1. ja preču vērtība sūtījumā pārsniegs 150.00 EUR (bez piegādes izdevumiem);
 2. preču, kurām piemēro ierobežojumus un aizliegumus, deklarēšanai;
 3. ja komerciālos sūtījumos būs alkohola izstrādājumi, smaržas un tualetes ūdeņi, kā arī pārsniedzot Regulas Nr.1186/2009 27.pantā minētos preču daudzumus nekomerciālos sūtījumos.

Juridiskās personas H7 deklarāciju EMDAS varēs iesniegt, tikai izmantojot programmisko saskarni (system to system), t.i. nodrošinot elektronisku datu apmaiņu starp savu sistēmu un EMDAS.

Lai H7 deklarācijas iesniegšanai caur programmisko saskarni būtu iespējama, juridiskām personām ir jāpiesakās sistēmas Tehnoloģisko lietotāju tiesību saņemšanai.

Pieteikums tiesību piešķiršanai jāiesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, izmantojot izvēlni “Dokumenti” (no veidlapas) –  “Informācija Muitas pārvaldei”, un pievienojot aizpildītu Iesniegumu par Tehnoloģisko lietotāju saraksta noteikšanu EMDAS2, kas pieejams VID mājaslapas sadaļā “Iesniegumi un pilnvaras”.

Informācija par programmiskās saskarnes dokumentāciju un tehniskajiem failiem ir pieejama VID mājaslapas muitas sadaļā “Kā lietot EMDAS”, atvērumā “Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata”.

Papildu informācijas iegūšanai vai jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar VID Muitas pārvaldi, rakstot uz e-pasta adresi eCustoms [at] vid.gov.lv

 

Informācijas apkopojums par preču sūtījumu deklarēšanas nosacījumiem

Sūtījuma veids, procedūras kods

Kurš iesniedz H7 deklarāciju

Preču sūtījums ar vērtību līdz 150.00 EUR, PVN ir samaksāts pirkšanas brīdī, izmanto pārdevēja IOSS numuru (C07, F48)

pārstāvis - tikai programmiskā saskarnē

Preču sūtījums ar vērtību līdz 150.00 EUR,  PVN nav samaksāts (C07 un/vai F49)

 

(deklarāciju iesniedz saņēmēja dalībvalstī – Latvijā!)

1) saņēmējs - aplikācijā fiziskām personām

vai

2) pārstāvis - tikai programmiskā saskarnē

Preču sūtījums ar vērtību līdz 45.00 EUR, ko viena privātpersona sūta otrai privātpersonai  (“dāvana” C08, 59S )

1) saņēmējs - aplikācijā fiziskām personām

vai

2) pārstāvis - tikai programmiskā saskarnē

Preču sūtījums ar vērtību no 45.01 līdz 150.00 EUR, ko viena privātpersona sūta otrai privātpersonai  (“dāvana” C07)

1) saņēmējs - aplikācijā fiziskām personām

vai

2) pārstāvis - tikai programmiskā saskarnē


[1] Padomes 2017.gada 5.decembra Direktīva (ES) 2017/2455, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā

[2] Komisijas 2019. gada 14. marta Deleģētā regula (ES) 2019/1143, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 groza attiecībā uz noteiktu zemas vērtības sūtījumu deklarēšanu

[3] Padomes 2009. gada 16. novembra Regula  (EK) Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (turpmāk – Regula Nr. 1186/2009)
24.02.2021.

Pieejama jaunās EMDAS Tranzīta kontroles sistēmas 2 (TKS2) programmiskās saskarnes rokasgrāmata

 

VID Muitas pārvalde informē, ka ir uzsākts darbs pie Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) jauno funkcionalitāšu izstrādes, kas nodrošinās ar tranzīta, eksporta un importa muitas procedūrām saistīto datu iesniegšanu un apstrādi EMDAS, aizstājot esošās EMDAS funkcionalitātes. Minētās sistēmas – Tranzīta kontroles sistēma 2 (TKS2), Automatizētā eksporta sistēma un Automatizētā importa sistēma – tiek izstrādātas saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa [1] prasībām un Eiropas Komisijas sagatavotajām kopējām sistēmu specifikācijām.

Plānots, ka Automatizētā importa sistēma sāks darboties 2023.gada martā, bet TKS2 un Automatizētā eksporta sistēma – 2023.gada oktobrī. 

Komersantiem piekļuvi jaunajām sistēmām paredzēts nodrošināt, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), tāpat kā tas ir pašlaik. Lai komersanti, kuriem nav savu sistēmu, varētu iesniegt datus muitai, tiks nodrošināta komersanta lietotāja saskarnes pamatfunkcionalitāte. Savukārt to komersantu vajadzībām, kuri tranzīta procedūras noformēšanai izmantos savas elektroniskās sistēmas, tiks izstrādāta programmiskā saskarne. Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā ir publicēta EMDAS TKS2 programmiskās saskarnes rokasgrāmata: https://www.vid.gov.lv/lv/ka-lietot-emdas.

Lai  nodrošinātu netraucētu elektronisko datu apmaiņu, pārejot uz jauno EMDAS TKS2, aicinām komersantus laikus izstrādāt vai pielāgot savas elektroniskās sistēmas Savienības Muitas kodeksa prasībām un atbilstoši publicētajai rokasgrāmatai.

Eiropas Komisija vēl turpina specifikāciju gala versijas izstrādi, līdz ar to informācija rokasgrāmata tiks precizēta, taču paredzamie labojumi neietekmēs programmas pamata funkcionalitāti. Dokumentācijas gala versiju plānots publicēt 2021. gada otrajā ceturksnī.

 

Kontaktinformācija: NCTSHelpdesk [at] vid.gov.lv


_____________

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – Savienības Muitas kodekss).

 

27.03.2020

Veiktas izmaiņas EMDAS Manifestu un pagaidu uzglabāšanas un Importa kontroles sistēmas funkcionalitātēs

 

Turpinot muitas procesu elektronizēšanu, 2020. gada  29. martā tiks uzstādīta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) 5.7. versija, ar kuru Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (MAN/PU)  funkcionalitātē un Importa kontroles sistēmas (IKS) funkcionalitātē tiks ieviestas vairākas izmaiņas un uzlabojumi, nodrošinot Eiropas Savienības normatīvo aktu prasību ieviešanu, kā arī pilnveidojot sistēmu lietojamību.

Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (MAN/PU)  funkcionalitātē tiks:

 • ieviests jauns “Elektroniskā transporta dokumenta (ETD)/Manifesti (izejošie)” modulis, kas paredzēts muitas formalitāšu noformēšanai precēm, ko pārvieto starp ES/Konvencijas par kopīgu tranzīta procedūru dalībvalstīm (ETD) vai izved no ES (Manifests) ar aviotransportu;
 • veikti vairāki uzlabojumi:
  • “ETD (ienākošie)” modulī;
  • Pagaidu uzglabāšanas modulī;
  • Pagaidu uzglabāšanas moduļa sadaļā “Uzskaite” .

Detalizētāku informāciju skatīt šeit.

Importa kontroles sistēmas (IKS) funkcionalitātē tiks:

 • ieviests risinājums Importa muitas deklarāciju automātiskai izlaišanai, kas pie noteiktiem nosacījumiem nodrošinās deklarāciju automātisku novirzīšanu statusā “Gaida maksājumu” vai “’Preces izlaistas”;
 • ieviestas izmaiņas paziņojumā par aizliegumu piemērot muitas procedūru  - laišana brīvā apgrozībā, lai lietotājam būtu vieglāk identificēt, kādām normatīvo aktu prasībām preces neatbilst;
 • pilnveidota sistēmas lietojamība, piemēram, kļūdu veidiem tiks pievienoti informatīvie skaidrojumi, saglabājot importa muitas deklarācijas failā, tiks saglabāti arī visi deklarācijas datumi u.tml.

Papildus ir veikti lietojamības uzlabojumi arī portālā www.latvija.lv izvietotajam e-pakalpojumam “Muitas maksājumu veikšana tiešsaistē”.

Kontaktinformācija ar EMDAS lietošanu saistītu tehnisku jautājumu risināšanai: eCustoms [at] vid.gov.lv

17.01.2020.

Pieejama “Elektroniskā transporta dokumenta (ETD) / Manifesti (izejošie)” moduļa programmiskās saskarnes rokasgrāmata

 

VID Muitas pārvalde informē, ka rit darbs pie Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk - EMDAS) Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (turpmāk - MAN/PU) funkcionalitātes jauna moduļa izveides, kas saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa [1] (turpmāk – SMK) prasībām nodrošinās Elektroniskā transporta dokumenta (turpmāk – ETD) iesniegšanu un apstrādi EMDAS.

Īstenošanas regulas [2] 295.panta “a” punktā noteikts, ka Savienības tranzīta procedūra ir obligāta, ja pa gaisu pārvadātās ārpussavienības preces iekrauj vai pārkrauj Savienības lidostā.

SMK ir noteikts Savienības tranzīta procedūras vienkāršojums – ETD, ko  izmanto kā muitas deklarāciju (Savienības tranzīta deklarāciju) [3]. Vienkāršojuma piemērošanas kārtību nosaka Īstenošanas regulas 320.pants un atbilstošā atļauja.

VID Muitas pārvalde informē, ka provizoriski šā gada 15.jūlijā produkcijas vidē MAN/PU funkcionalitātē saskaņā ar SMK prasībām tiks uzstādīts “ETD/Manifesti (izejošie)” modulis atbilstošu muitas formalitāšu noformēšanai precēm, ko ar aviotransportu pārvieto starp Eiropas Savienības (turpmāk – ES) vai Konvencijas par kopīgu tranzīta procedūru [4] dalībvalstīm (jāiesniedz ETD), vai arī izved no ES (jāiesniedz Manifests).

ETD un Manifesta iesniegšana EMDAS tiks nodrošināta klientiem caur programmisko saskarni, t.i. no klienta sistēmas uz EMDAS, kā arī, ielādējot no faila. Personas, kas vēlas izmantot SMK piedāvāto Savienības tranzīta procedūras vienkāršojumu – ETD vai preču izvešanas no ES gadījumā, iesniedzot Manifestu, vēlas nodrošināt automatizēto muitas procedūru noslēgšanu, ir aicinātas uzsākt savu informācijas sistēmu izveidi vai pielāgošanu sasaistei ar EMDAS, lai izmantotu EMDAS MAN/PU funkcionalitātes piedāvātās iespējas ETD iesniegšanai.

VID mājaslapas sadaļā Muita - Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) -  Kā lietot EMDAS atvērumā Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata ir pieejama aktualizētā “Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu. Manifesti/ ETD/ Pagaidu uzglabāšana”.

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – Savienības Muitas kodekss).

[2] Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regula (ES) Nr.2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – Īstenošanas regula)

[3] Savienības Muitas kodeksa 233.panta 4.punkta “e” apakšpunkts

[4] 1987.gada 20.maija Konvencija par kopīgu tranzīta procedūru

13.12.2019.

Ieviests jauns datu apmaiņas risinājums starp EMDAS un Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu

 

Turpinot darbu pie muitas procesu elektronizēšanas, ar 12.decembri ir ieviests Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk – EMDAS) datu apmaiņas risinājums ar Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (turpmāk – SKLOIS), uzlabojot un paātrinot eksporta formalitāšu kārtošanas procesu kravām, kas tiek izvestas ar jūras transportu. SKLOIS un EMDAS sasaiste paredz līdz šim manuāli veikto kuģu kravas dokumentu salīdzināšanu divās sistēmās aizstāt ar elektronizētu starpsistēmu datu salīdzināšanu un nodošanu tālākai izmantošanai kravas izvešanas procesa noformēšanai. Tehniskais risinājums paredz automatizētu Iekraušanas paziņojuma pieņemšanu SKLOIS, eksporta Ierašanās paziņojuma pieņemšanu EMDAS un eksporta deklarāciju noslēgšanu. 

Lai automatizācija darbotos, ir jāievēro sekojošais:

 • formējot izvešanu kuģu ģenerālkravām, noformēto EMDAS eksporta deklarāciju, izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, reeksporta paziņojumu vai eksporta manifestu MRN jāpaziņo kuģa aģentam;
 • kuģa aģents, formējot SKLOIS Iekraušanas paziņojumu, norāda attiecīgos eksporta deklarāciju, izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, reeksporta paziņojumu vai eksporta manifestu MRN;
 • formējot izvešanu kuģu beramkravām, eksporta deklarācija, izvešanas kopsavilkuma deklarācija, reeksporta paziņojums vai eksporta manifests tiek sagatavots pēc Iekraušanas paziņojuma pieņemšanas SKLOIS;
 • formējot SKLOIS kuģa manifestu, jānorāda eksporta deklarāciju, izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, reeksporta paziņojumu vai eksporta manifesta MRN;
 • aizpildot kuģa kravas datus SKLOIS, svars jānorāda kilogramos.

Ja minētie nosacījumi tiks izpildīti, EMDAS – SKLOIS risinājums veiks automatizētās darbības izvešanas procedūras noformēšanai.

06.12.2019.

Par izmaiņām Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā

 

Izmaiņas Manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātē

No šī gada 8.decembra Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (MAN/PU)  funkcionalitātes Pagaidu uzglabāšanas moduļa sadaļā “Uzskaite” nodrošināta iespēja, izmantojot papildu meklēšanas kritēriju “Preces atrodas uzskaitē”, atlasīt preces daudzumu, iepakojumu veidu un svaru konkrētā datumā un pulksteņlaikā. Gadījumos, ja konkrētajā datu atlases brīdī precei ir kāds neapstiprināts preces svara izmaiņu pieteikums, tad iespējamās svara izmaiņas tiks attēlotas preču saraksta laukā “Iespējamais bruto svars konkrētajā datumā”.

Datu atlase būs iespējama, ja tiks aizpildīti meklēšanas kritēriji „Atļaujas turētājs” un „Atļaujas numurs”. Jāņem vērā, ka nākotnes datumu un pulksteņlaiku norādīt nedrīkst.

 

Izmaiņas Importa kontroles sistēmas funkcionalitātē

Izmaiņas ir veiktas arī Importa kontroles sistēmas funkcionalitātē (IKS IMD), un tās saistītas izmaiņām Kopējā ievešanas dokumenta/Kopējā veterinārā ievešanas dokumenta (KID/KVID; pavaddokumentu kodi C678, N853 un C640) numuru formātā.  Sistēmā ir iestrādāts kļūdas paziņojums, kas nekorekti norādītas informācijas gadījumā lietotāju informē par to, kādam ir jābūt šo pavaddokumentu numura formātam:
Izmaiņas Importa kontroles sistēmas funkcionalitātē

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv

15.11.2019. EMDAS MAN/PU funkcionalitātē jauna iespēja - preču atrakstīšana caur programmisko saskarni
 

VID Muitas pārvalde informē, ka Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk – EMDAS) Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (turpmāk – MAN/PU) funkcionalitātē ir pieejama jauna iespēja – veikt pagaidu uzglabāšanā esošo preču atrakstīšanu no uzskaites, izmantojot programmisko saskarni (system to system).

Jaunais pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (turpmāk – PUD) preču atrakstīšanas ziņojums (M14) paredzēts iesūtīšanai EMDAS no lietotāja sistēmas un ir līdzvērtīgs šobrīd EMDAS MAN/PU funkcionalitātes aplikācijā pieejamajam manuāli iesniedzamajam preču atrakstīšanas pieteikumam.

Preču atrakstīšanas pieteikuma piemērs aplikācijā.

PUD preču atrakstīšanu caur programmisko saskarni var veikt vienai konkrētai PUD, atrakstot visas preces pilnā apjomā, vai var atrakstīt vienu preci pilnā apjomā. Daļēja vienas preces atrakstīšana caur programmisko saskarni nav iespējama.

Lai PUD preču atrakstīšana veiksmīgi notiktu caur programmisko saskarni, lietotājam ir jāņem vērā vairāki nosacījumi.

1. Lai veiktu konkrētas PUD visu preču atrakstīšanu:

 • PUD jābūt uzglabāšanā un statusā PUDP - Pieņemts/Apstiprināts;
 • nevienai no PUD precēm nedrīkst būt aktīvs pieteikums, kas gaida muitas amatpersonas izskatīšanu (tajā skaitā – gaida pierādījumus, vai par pieteikumu ir uzsākta lietvedība).

2. Lai veiktu konkrētas PUD vienas preces atrakstīšanu:

 • PUD jābūt statusā:
 • PUDP – Pieņemts/Apstiprināts vai
 • PUDPDI – PUD preces daļēji izvestas;
 • precei nedrīkst būt aktīvs pieteikums, kas gaida muitas amatpersonas izskatīšanu (tajā skaitā – gaida pierādījumus, vai par pieteikumu ir uzsākta lietvedība).
 • precei noliktavā jāatrodas pilnā apjomā (nedrīkst būt uzsākta izvešana).

3. Pieteikumā jābūt aizpildītiem visiem obligātajiem laukiem.

4. Ziņojuma tehniskajam iesniedzējam jāsakrīt ar PUD norādīto pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētāju (TS_AUTHORIZATION.TIN).

Pēc PUD preču veiksmīgas atrakstīšanas lietotājam tiek nosūtīts sistēmas atbildes ziņojums M15, kas satur PUD MRN un datus atbilstoši M15 shēmai. (skat. rokasgrāmatā).

Aktuālā rokasgrāmatas redakcija (EMDAS.LTT.04.PIEL.02.02.N.2019), ziņojuma failu piemēri un detalizētāka informācija par programmiskās saskarnes izstrādi komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu  ir pieejama VID mājaslapas sadaļā Muita - Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) -  Kā lietot EMDAS, atvērumā Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata - EMDAS Manifestu un Pagaidu uzglabāšanas modulis (programmiskās saskarnes izstrāde komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu)Lietotāja rokasgrāmata EMDAS Manifestu un Pagaidu uzglabāšanas modulis (programmiskās saskarnes izstrāde komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu)“EMDAS Manifestu un Pagaidu uzglabāšanas modulis”.

 

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv

14.11.2019. Nodrošināta Importa muitas deklarāciju apstrāde fona (asinhronā) režīmā
 

No šī gada 19.novembra Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Importa kontroles sistēmas (IKS) funkcionalitātē tiek nodrošināta fona apstrāde Importa muitas deklarācijā ievadīto datu pārbaudei un iesniegšanai, kā arī izmaiņu iesniegšanai. Deklarācijas apstrāde fona režīmā notiks tikai tajos gadījumos, kad deklarācijā būs norādītas vairāk nekā 30 preces.

Detalizēta informācija par Importa muitas deklarāciju apstrādi fona režīmā pieejama šeit. 
02.09.2019. Beigām tuvojas pārejas periods, kad muitas formalitāšu kārtošanai ar aviotransportu ievedamajām kravām ir pieejams  EMDAS MAN/PU Manifestu modulis
 

VID Muitas pārvalde atgādina, ka ar š.g. 3.jūniju Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk – EMDAS) Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (turpmāk – MAN/PU) funkcionalitātē ir pieejams jauns modulis, kas nodrošina Elektroniskā transporta dokumenta[1] (turpmāk – ETD) iesniegšanu EMDAS un apstrādi kravām, kas tiek ievestas ar aviotransportu.

ETD kā muitas deklarācijas izmantošana ir Savienības Muitas kodeksā noteikts Savienības tranzīta procedūras vienkāršojums aviosabiedrībām. Līdz brīdim, kamēr EMDAS tika pielāgota ETD iesniegšanai un apstrādei, vienkāršojuma izmantošanai kalpoja EMDAS MAN/PU funkcionalitātē pieejamais Manifestu modulis.

Pašlaik, pārejas perioda laikā no š.g. 3.jūnija, EMDAS MAN/PU funkcionalitātē muitas formalitāšu kārtošanai ar aviotransportu ievedamajām kravām ir pieejams gan līdzšinējais Manifestu modulis, gan jaunais modulis – “ETD (ienākošie)”.

2019.gada 1.oktobrī “ETD (ienākošie)” modulis pilnībā aizstās Manifestu moduli. Tādējādi muitas klientiem, kuri vēlēsies izmantot SMK piedāvāto Savienības tranzīta procedūras vienkāršojumu – ETD, muitas formalitāšu kārtošana ar aviotransportu ievedamajām kravām būs iespējama tikai EMDAS MAN/PU “ETD (ienākošie)” modulī.

Lai aizstātu liela apjoma informācijas manuālu ievadi sistēmā, kā arī paātrinātu datu apmaiņu starp klienta un muitas informācijas sistēmām, ETD iesniegšana tiek nodrošināta caur programmisko saskarni, t.i. nepastarpināti no klienta sistēmas uz EMDAS, kā arī, ielādējot no faila. Līdz ar to, lai izmantotu sistēmas piedāvātās iespējas tranzīta procedūras vienkāršojuma izmantošanai, klientiem ir jāveic savu informācijas sistēmu izveide vai pielāgošana sasaistei ar EMDAS.

Ja pēc 2019.gada 1.oktobra muitas iestādei ETD dati nebūs pieejami EMDAS MAN/PU “ETD (ienākošie)” modulī, ārpussavienības preču pārvietošanai būs jāpiemēro Savienības tranzīta procedūra vispārējā kārtībā[2].

VID mājaslapas sadaļā Muita - Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) -  Kā lietot EMDAS - Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata ir pieejama Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu. Manifesti/ETD/Pagaidu uzglabāšana”.   

Papildus vēršam uzmanību, ka, lai izmantotu ETD kā muitas deklarāciju, ir jāsaņem atļauja. Eiropas Savienībā atļauju pieteikumu iesniegšanas un lēmumu pieņemšanas procesam (jeb muitas atļauju izsniegšanai) ir jāizmanto Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Muitas lēmumu sistēma (CDMSCustoms Decision Management System).

Būtiski, lai Latvijā pārstāvētajām aviosabiedrībām ir šādi reģistrēta atļauja. Visas aviosabiedrības par šo prasību tika laikus informētas. Tomēr gadījumā, ja atļauja ETD izmantošanai nebūs reģistrēta EK Muitas lēmumu sistēmā, pēc 2019.gada 1.oktobra ETD iesniegšana EMDAS nebūs iespējama.

 

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv.


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 233.panta 4.punkta “e” apakšpunkts

[2] Tranzīta deklarācija jāiesniedz EMDAS TKS (Tranzīta kontroles sistēma), tranzīta procedūras piemērošanai jāiesniedz galvojums, kā arī jāizpilda citi tiesību aktos muitas jomā noteiktie pienākumi.

02.07.2019. Ieviests EMDAS Elektroniskā transporta dokumenta (ETD) modulis aviotransporta kravām
 

VID Muitas pārvalde informē, ka Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk – EMDAS) Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (turpmāk – MAN/PU) funkcionalitātē ar š.g. 3.jūniju ir pieejams jauns modulis, kas saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa[1] (turpmāk – SMK) prasībām nodrošina Elektroniskā transporta dokumenta[2] iesniegšanu un apstrādi EMDAS kravām, kas tiek ievestas ar aviotransportu.

ETD kā muitas deklarācijas izmantošana ir SMK piedāvātais Savienības tranzīta procedūras vienkāršojums, ko aviosabiedrības var izmantot no 2018.gada 1.maija. Atļauju izmantot datu apmaiņas sistēmā pārsūtītu kravas sarakstu kā tranzīta deklarāciju gaisa pārvadājumu kravām Savienības tranzīta procedūrās aviosabiedrības varēja izmantot līdz 2018.gada 1.maijam[3]. Līdz brīdim, kamēr EMDAS tika pielāgota ETD iesniegšanai un apstrādei, vienkāršojuma izmantošanai kalpoja EMDAS MAN/PU funkcionalitātē pieejamais Manifestu modulis.

Pašlaik, pārejas perioda laikā, EMDAS MAN/PU funkcionalitātē muitas formalitāšu kārtošanai ar aviotransportu ievedamajām kravām ir pieejams gan līdzšinējais Manifestu modulis, gan jaunais modulis – “ETD (ienākošie)”.

2019.gada 1.oktobrī “ETD (ienākošie)” modulis pilnībā aizstās Manifestu moduli. Tādējādi muitas klientiem, kuri vēlēsies izmantot SMK piedāvāto Savienības tranzīta procedūras vienkāršojumu – ETD, muitas formalitāšu kārtošana ar aviotransportu ievedamajām kravām būs iespējama tikai EMDAS MAN/PU “ETD (ienākošie)” modulī.

Lai aizstātu liela apjoma informācijas manuālu ievadi sistēmā, kā arī paātrinātu datu apmaiņu starp klienta un muitas informācijas sistēmām, ETD iesniegšana tiek nodrošināta caur programmisko saskarni, t.i. nepastarpināti no klienta sistēmas uz EMDAS, kā arī, ielādējot no faila. Līdz ar to, lai izmantotu sistēmas piedāvātās iespējas tranzīta procedūras vienkāršojuma izmantošanai, klientiem ir nepieciešams veikt savu informācijas sistēmu izveidi vai pielāgošanu sasaistei ar EMDAS.

Ja pēc 2019.gada 1.oktobra muitas iestādei ETD dati nebūs pieejami EMDAS MAN/PU “ETD (ienākošie)” modulī, ārpussavienības preču pārvietošanai būs jāpiemēro Savienības tranzīta procedūra vispārējā kārtībā[4].

VID mājaslapas sadaļā Muita - Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) -  Kā lietot EMDAS - Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata ir pieejama “Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu. Manifesti/ETD/Pagaidu uzglabāšana”.

Papildus vēršam uzmanību, ka, lai izmantotu ETD kā muitas deklarāciju, ir jāsaņem atļauja. Eiropas Savienībā atļauju pieteikumu iesniegšanas un lēmumu pieņemšanas procesam (jeb muitas atļauju izsniegšanai) no 2017.gada 2.oktobra ir jāizmanto Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Muitas lēmumu sistēma (CDMSCustoms Decision Management System). Būtiski, lai Latvijā pārstāvētajām aviosabiedrībām ir šādi reģistrēta atļauja. Gadījumā, ja atļauja ETD izmantošanai nav reģistrēta EK Muitas lēmumu sistēmā, pēc 2019.gada 1.oktobra ETD iesniegšana EMDAS nebūs iespējama.

 

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv.


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 233.panta 4.punkta “e” apakšpunkts

[3] Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģētās regulas (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, 24.panta 2.punkts

[4] Tranzīta deklarācija jāiesniedz EMDAS TKS (Tranzīta kontroles sistēma), tranzīta procedūras piemērošanai jāiesniedz galvojums, kā arī jāizpilda citi tiesību aktos muitas jomā noteiktie pienākumi.

05.06.2019.

Muitas deklarācijas kurjerpasta sūtījumiem fiziskās personas turpmāk varēs noformēt ātrāk

 

Rūpējoties par klientu ērtībām, kā arī lai paātrinātu muitošanas procesu, no šī gada 5.jūnija fiziskām personām ir iespēja noformēt vienkāršotu muitas deklarāciju kurjerpasta sūtījumiem, izmantojot Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) jauno funkcionalitāti – Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem.

Jaunā funkcionalitāte ir paredzēta tieši fiziskajām personām, kurām saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem jādeklarē muitā no trešajām valstīm saņemtie pasta sūtījumi. Funkcionalitāte nodrošina atbilstību ES normatīvo aktu prasībām, un tas ir ērts rīks, kas ļauj jebkurai personai, kurai ir minimālās zināšanas par muitas formalitāšu kārtošanu, ātri aizpildīt un iesniegt deklarāciju, lai atmuitotu savu pasta sūtījumu.

Jaunā funkcionalitāte – Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem – līdz pārejas perioda beigām ir pieejama tikai kurjerpasta sūtījumu deklarēšanai. Pēc pārejas perioda beigām, no š.g. septembra, funkcionalitāte būs pieejama arī VAS “Latvijas Pasts” piegādāto sūtījumu deklarēšanai.

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapas sadaļā Muita – Pasta sūtījumi – Sūtījumu saņemšana (kurjerpasts).

Kontaktinformācija: MP.konsultacija [at] vid.gov.lv; eCustoms [at] vid.gov.lv, tālrunis +371 67 12 00 00.

01.02.2019.

Pieejama Elektroniskā transporta dokumenta (ETD) moduļa programmiskās saskarnes rokasgrāmata  

 

VID Muitas pārvalde informē, ka rit darbs pie Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk - EMDAS) Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (turpmāk - MAN/PU) funkcionalitātes jauna moduļa izveides, kas saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa[1] (turpmāk – SMK) prasībām nodrošinās Elektroniskā transporta dokumenta (turpmāk – ETD) iesniegšanu un apstrādi EMDAS.

SMK nosaka, ka ārpussavienības preču pārvietošanai Eiropas Savienības teritorijā, neattiecinot uz precēm muitas maksājumus un tirdzniecības politikas pasākumus, var piemērot Savienības ārējā tranzīta procedūru.[2]

Īstenošanas regulas[3] 295.panta “a” punktā noteikts, ka Savienības tranzīta procedūra ir obligāta, ja pa gaisu pārvadātās ārpussavienības preces iekrauj vai pārkrauj Savienības lidostā.

SMK ir noteikts Savienības tranzīta procedūras vienkāršojums – ETD, ko  izmanto kā muitas deklarāciju (Savienības tranzīta deklarāciju).[4] Lai piemērotu minēto vienkāršojumu, personai jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem[5] un jāsaņem atļauja, kurai jābūt reģistrētai Eiropas Komisijas Muitas lēmumu sistēmā.

Vienkāršojuma piemērošanas kārtību nosaka Īstenošanas regulas 320.pants un atbilstošā atļauja. Savukārt ETD (kā tranzīta deklarācijas) dati ir noteikti Deleģētās regulas “B” pielikumā.

 

VID Muitas pārvalde informē, ka provizoriski šā gada 2. ceturksnī kā pirmais produkcijas vidē MAN/PU funkcionalitātē tiks uzstādīts ETD modulis avio pārvadājumu ienākošās plūsmas apstrādei saskaņā ar SMK prasībām, kas aizstās šobrīd izmantojamo kravas manifestu moduli. ETD iesniegšana EMDAS tiks nodrošināta klientiem caur programmisko saskarni, t.i. no klienta sistēmas uz EMDAS, kā arī  ielādējot no faila. Personas, kas vēlas turpināt izmantot SMK piedāvāto Savienības tranzīta procedūras vienkāršojumu – ETD, ir aicinātas uzsākt savu informācijas sistēmu izveidi vai pielāgošanu sasaistei ar EMDAS, lai izmantotu EMDAS MAN/PU funkcionalitātes piedāvātās iespējas ETD iesniegšanai.

VID mājas lapas sadaļā Muita - Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) -  Kā lietot EMDAS - Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata - Lietotāja rokasgrāmata “EMDAS Manifestu un Pagaidu uzglabāšanas modulis” (programmiskās saskarnes izstrāde komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu) ir pieejama aktualizētā “Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu. Manifesti/ ETD/ Pagaidu uzglabāšana” 

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – Savienības Muitas kodekss).

[2] Savienības Muitas kodeksa 226.panta 1. punkts un 3.punkta “a” apakšpunkts.

[3] Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regula (ES) Nr.2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – Īstenošanas regula)

[4] Savienības Muitas kodeksa 233.panta 4.punkta “e” apakšpunkts.

[5] Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētās regulas (ES) Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (turpmāk – Deleģētā regula) 191.pants un 199.pants; Komisijas 2015.gada 17.decembra Deleģētās regulas (ES) Nr.2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Deleģēto regulu (ES) Nr.2015/2446, 24.panta 2.punkts.

25.01.2019. Ar 27.janvāri  tiks ieviesta importa deklarāciju  automatizēta izlaišana muitas noliktavas procedūrai
 

 

 

 

 

 

 

VID Muitas pārvalde informē, ka, turpinot muitas procesu elektronizēšanu, 2019.gada 27.janvārī no plkst. 20.00 līdz plkst. 22.00 produkcijas vidē tiks uzstādīta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) 5.3. versija, ar kuru  tiks ieviests jauninājums, kas  uzņēmējiem, ievedot preces muitas noliktavā, nodrošinās ātrāku importa deklarāciju apstrādi un izlaišanu muitas noliktavas procedūrai.

Detalizētu informāciju skatīt šeit.
Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv

21.08.2018. Ar š.g. 19.augustu tiek ieviesta jaunā funkcionalitāte TIR karnešu turētāja identifikācijas numura elektroniskai pārbaudei
 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Muitas pārvalde informē, ka, turpinot muitas procesu elektronizēšanu, š.g. 19.augustā tika ieviesta EMDAS 5.2. versija, kas sasaistē ar Apvienoto nāciju organizācijas (ANO) ITDB (International TIR Data Bank) programmu nodrošina elektronisku TIR karnešu turētāju identifikācijas numura pārbaudi. Funkcionalitāte nodrošina, ka TIR deklarācijas bez papildu kontroles darbībām iespējams iesniegt tikai ITDB reģistrētiem TIR karnešu turētājiem. Tajā tiek veikta operatīva datu apmaiņa par jaunu TIR karnešu turētāju tiesību apstiprināšanu, atcelšanu vai darbības ierobežošanu, tādā veidā uzlabojot drošības un drošuma prasību ievērošanu kravu pārvietošanā un paaugstinot kontroles pasākumu kvalitāti.

Izmaiņas EMDAS veiktas Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta “E-muita (1.kārta)” ietvaros, turpinot muitas informācijas sistēmu pielāgošanu Savienības Muitas kodeksa (Regula Nr.952/2013) prasībām un muitas procesu elektronizēšanu.

Jautājumos par jauno funkcionalitāti lūdzam sazināties ar Muitas pārvaldes amatpersonām, zvanot pa tālruņiem 67121093 un 67121092 vai rakstot uz elektroniskā e-pasta adresi nctshelpdeskeCustoms [at] vid.gov.lv (@vid.gov.lv).  

28.06.2018. Par secīgo dokumentu pārbaudi EMDAS MAN/PU funkcionalitātē
25.05.2018.

 

 

 

 

 VID Muitas pārvalde informē, ka 2018.gada 3.jūnijā no plkst. 19.00 līdz plkst. 24.00 produkcijas vidē tiks uzstādīta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) 5.1. versija ar izmaiņām un papildinājumiem Importa kontroles sistēmas Importa muitas deklarācijas, Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (MAN/PU) un Eksporta kontroles funkcionalitātēs. Norādītajā laikā EMDAS nebūs pieejama.

Izmaiņas EMDAS veiktas, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu “E-muita (1.kārta)”, lai turpinātu muitas informācijas sistēmu pielāgošanu Savienības Muitas kodeksa (Regula Nr.952/2013) prasībām un muitas procesu elektronizēšanu.

Atgādinām, ka EMDAS nepieejamības laikā atkāpšanās režīmā izmantojamās veidlapas ir pieejamas VID mājaslapas sadaļā Muita / EMDAS / Veidlapas.

VID atvainojas klientiem par sagādātajām neērtībām un jau iepriekš pateicas par izpratni!

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv.


Importa kontroles sistēmā Importa muitas deklarācijas funkcionalitātē


2018.gada 3.jūnijā plānota jaunās Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) versijas uzstādīšana produkcijas vidē, kurā veiktas būtiskas funkcionālās izmaiņas un papildinājumi,  tostarp, lai nodrošinātu importa muitas deklarāciju noformēšanu atbilstoši Regulas Nr.2015/2446 B pielikumā un Regulas Nr.2015/2447 B pielikumā noteiktajam.

Izmaiņas funkcionalitātē skar:

 • datu ievadi aplikācijā;
 • programmisko saskarni.

Būtiskākās izmaiņas ir importa muitas deklarācijas  datu elementu (aiļu) apjomā, izkārtojumā, nosaukumos un aizpildēs.

Detalizētāks izmaiņu apskats atspoguļots prezentācijās “Importa muitas deklarācijas datu pielāgošana Eiropas Savienības muitas datu modelim” un “Izmaiņas Integrētā tarifa vadības sistēmā saistībā ar SMK ieviešanu”, kas sniegtas š.g. 28. un 31.maijā VID organizētajā seminārā par importa muitas deklarāciju noformēšanas jaunumiem.


EMDAS MAN/PU funkcionalitātē


1. PUD atrakstīšanā ieviesta secīgā dokumenta pārbaude.

 • Veicot preces, preces daļas, vairāku preču vai visas PUD atrakstīšanu laukā [*Secīgā dokumenta veids], sistēmā tiek veikta norādītā secīgā dokumenta numura, veida un datuma pārbaude -

piemēram: ja PUD tiek atrakstīta ar secīgā dokumenta veidu - importa deklarācija (IMD), tad secīgā dokumenta (šajā gadījumā - IMD) MRN jābūt atrodamam EMDAS un atrakstāmās PUD apstiprināšanas datumam jābūt mazākam vai vienādam ar IMD gala statusa (preces izlaistas) uzstādīšanas datumu.

 • Ja kā PUD secīgais dokumenta veids ir norādīta vērtība ZZZ, ZZZZ vai 722 (SMGS pavadzīme), sistēmas lietotājam nepieciešams apstiprināt brīdinājuma paziņojumu:

 „Secīgā dokumenta numurs nav atrodams EMDAS – tas neeksistē vai tā izlaišanas datums ir mazāks par PUD iesniegšanas datumu, vai saistītā sistēma tehnisku iemeslu dēļ nav pieejama. Pārliecinieties par secīgā dokumenta numura pareizību. Apstiprinot šo paziņojumu, izvešanas datu pieteikumu izskatīs muitas amatpersona.“.

Pēc paziņojuma apstiprināšanas, preces vai tās daļas atrakstīšanas pieteikumu apstrādās muitas amatpersona.

 • Ja kāds no minētajiem nosacījumiem netiek izpildīts, lietotājs saņem kļūdas paziņojumu: 

„Preču izvešana ar norādīto secīgās procedūras numuru nav iespējama. Lūdzu pārbaudīt norādīto datu atbilstību konkrēto preču atrakstīšanai!“.
 

2. Ir nodrošināta EMDAS Tranzīta kontroles sistēmas (TKS) deklarāciju pavaddokumentu konvertācija, pārņemot/ iesūtot datus MAN/PU funkcionalitātē.

Turpmāk PUD izveidē no tranzīta deklarācijas tiks veikta tranzīta deklarācijas “Precēs” esošo pavaddokumentu kodu kopēšana uz PUD “Precēm”, PUD “Precēs” saglabājot konvertēto vērtību. Līdz ar to, pārņemot datus no T deklarācijas uz PUD, sistēmas lietotājam nebūs manuāli jālabo pavaddokumenta kods preču datos -

piemēram:  tranzīta deklarācijā norādītais pavaddokumenta kods/veids "2" PUD precē tiks saglabāts kā "N002", bet "730" - kā "N730".


Eksporta kontroles sistēmas funkcionalitātē


Eksporta deklarācijas automatizēta izlaišana procedūrai

Šī funkcionalitāte nodrošina:

 • automatizētu sistēmas darbību deklarācijas apstrādē atbilstoši noteiktiem kritērijiem un parametriem;
 • eksporta deklarācijas automātisku  izlaišanu eksporta procedūrā pēc veiksmīgas deklarācijas datu pārbaudes (“validācija veiksmīga”), atbilstoši sistēmā iestatītam parametram -  5 minūtes no deklarācijas iesniegšanas brīža;
 • komersantiem paātrinātu  eksporta deklarācijas  apstrādi un izlaišanu. 

Kritēriji eksporta deklarācijas automatizētai izlaišanai procedūrā:

 • nav pazīmes par “vietējo muitošanu”;
 • nav pazīmes “par plombēšanu”;
 • nav ITVS brīdinājumu un/vai paziņojumu;
 • nav novirzīta kontroles pasākumiem;
 • ir pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti.

Izpildoties visiem minētajiem kritērijiem, eksporta deklarācijas statuss „Pieņemts”  5 minūšu laikā no iesniegšanas brīža nomainīsies uz statusu “Preces izlaistas eksportam”.

Eksporta deklarācijas automatizēto izlaišanu procedūrā atceļ, ja:

 • iesniegts pieprasījums par deklarācijas datu izmaiņām;
 • iesniegts deklarācijas anulēšanas pieprasījums;
 • deklarācija novirzīta muitas nodrošinājumu uzlikšanai (plombēšanai);
 • deklarācijai ir ITVS brīdinājumi un/vai paziņojumi;
 • deklarācija novirzīta kontroles pasākumiem.

Minētajos gadījumos eksporta deklarācijas automatizētās izlaišanas taimeris tiek apturēts, un tālākā deklarācijas apstrāde notiek parastajā kārtībā, to veic muitas amatpersona.

Papildus vēršam uzmanību:

 • komersantiem ar vietējās muitošanas atļaujām, ja deklarācijā ir veikta atzīme “vietējā muitošana”,  deklarācijas apstrādes kārtība nemainās;
 • ja būs nepieciešami deklarācijas datu labojumi eksporta deklarācijai, kuras statuss ir “preces izlaistas eksportam”, labojumi jāveic, izmantojot “pēcmuitošanas” funkcionalitāti, t.i., ja automatizēti eksporta procedūrā izlaistai deklarācijai labojumi nepieciešami 5 minūtes pēc tās  iesniegšanas.

Automatizēts kontroles process ar dzelzceļa pārvadājumu izvedamajām kravām

Jaunā funkcionalitāte nodrošina ar dzelzceļa pārvadājumiem izvedamo kravu automatizētu kontroli EMDAS sasaitē ar VAS “Latvijas dzelzceļš” elektronizētiem kravu datiem.

Kravu kontroles process kļūs operatīvāks, jo to nodrošinās sistēmas automatizētas darbības.

Šādi tiks kontrolēti no Latvijas (ES) uz trešajām valstīm izbraucošo vilcienu vagoni gan eksporta procedūrā, gan tranzīta procedūrā formētām kravām.


Izmaiņas eksporta deklarācijas formā, pieprasot “plombēšanu”

Eksporta deklarācijas formā ir veikts uzlabojums šķirklī “Dati par transportēšanu”: forma ir papildināta ar jaunajām ailēm - “Nepieciešama plombēšana” un “Plombu skaits”:Izmaiņas Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS) saistībā ar SMK


1. Nodrošināts apvienots PVN aprēķins (viens ieraksts), kurā tiks iekļauts nodoklis arī par pakalpojumiem, kas saistīti ar preču importu un nav iekļauti muitas vērtībā (transporta pakalpojumi no Eiropas Savienības robežas līdz preču saņēmējam, kā arī ekspedīcijas, preču uzglabāšanas, iekraušanas, izkraušanas, ekspertīzes un šķirošanas pakalpojumi).

2. Ieviests jauns lauks “Preferenciālās izcelsmes valsts”, kurā gadījumos, ja tiks piemērots preferenciāls režīms, jānorāda izcelsmes valsts vai valstu grupa, kas norādīta izcelsmes apliecinājumā, izmantojot attiecīgus kodus.

3. TARIC papildkodi iedalīti divās grupās -  TARIC papildkodi un Nacionālie papildkodi:

 • TARIC papildkodu ailēs jānorāda papildkodi, kas piesaistīti Eiropas Komisijas TARIC pasākumiem (attēloti ar Eiropas Savienības karogu);
 • Nacionālo papildkodu ailēs – papildkodi, kuri piesaistīti nacionālajiem pasākumiem (attēloti ar Latvijas karogu).

Ja nepieciešams ievadīt vairākus vienas grupas kodus, izmantojiet pogu “+”, lai atvērtu papildu logu.

4. Ieviesta jauna galapatēriņa muitas procedūra.

Turpmāk, piemērojot precēm TARIC pasākumus saskaņā ar galapatēriņu, jāformē muitas deklarācija ar procedūras kodu “44”.

Lūdzam pievērst uzmanību, ka saistībā ar TARIC pasākumiem par galapatēriņu mainās preferenču kodu izmantošana (papildu informāciju var atrast ITVS sadaļā “TARIC” > “Pasākumi” > “Preces kodam”, uzspiežot uz TARIC pasākuma nosaukuma).

Piemēram: šobrīd, lai piemērotu precēm nepreferenciālo nodokli saskaņā ar galapatēriņu,  tiek izmantots muitas procedūras kods “40” un preferences kods “140” (Atbrīvošana no muitas nodokļiem ir atkarīga no preces īpašās izlietošanas), bet pēc jaunās kārtības tā vietā deklarācijā būs jānorāda muitas procedūras kods “44” un preferences kods “100” (Ergo Omnes (trešo valstu) nodokļu likme).

5. Ieviests jauns preferences kods “500” (preferences kods, ko izmanto tirdzniecībā ar īpaša nodokļa režīma teritorijām) un papildprocedūras kods “F15” (Preces, ko ieved saistībā ar tirdzniecību ar īpaša nodokļu režīma teritorijām), kurus norāda “CO” tipa deklarāciju gadījumā.

6. Ieviests jauns papildprocedūras kods “F16” (Preces, ko ieved saistībā ar tirdzniecību starp Savienību un valstīm, ar kurām tā izveidojusi muitas savienību), ko izmanto, precēm piemērojot muitas savienības nodokļus (4xx.preferences gadījumā).

7. Nodrošināts automātisks nodokļu aprēķins papildprocedūras “D51” (Pagaidu ievešana ar daļēju atbrīvojumu no nodokļiem (Regulas Nr.2015/2446 206.pants)) un “05M” (Pārstrādes produktu vai aizstājējproduktu, kas atgriežas pēc izvešanas pārstrādei ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem, ja aprēķiniem izmanto pārstrādes darbības izmaksas, Regulas Nr.952/2013 86.panta 5.punkts un Regulas Nr.2015/2446 75.pants) izmantošanas gadījumos. Piemērojot precēm papildprocedūru “05M”, papildus būs jānorāda “Vērtība izvedot”, t.i. pagaidu izvešanas preču statistiskā vērtība brīdī, kad tām piemērota izvešana pārstrādei.

8. Veiktas izmaiņas muitas procedūru un papildprocedūru sarakstos (kodi un apraksti), kā arī muitas papildprocedūru izmantošanas kārtībā. Turpmāk būs iespējams norādīt vairākus papildprocedūru kodus.

Piemēram: lai piemērotu nelielas vērtības preču sūtījumam (piemēram, grāmatām) ievedmuitas nodokļa atbrīvojumu un PVN 12% likmi, būs jānorāda divas papildprocedūras: “C07” (Niecīgas vērtības sūtījumi (Regulas Nr.1186/2009 23.pants)), ar kuru prece tiks atbrīvota no ievedmuitas nodokļa, un “57S” (Pievienotās vērtības nodokļa 12 % likmes piemērošana mācību literatūras, ka arī oriģinālliteratūras izdevumu piegādei, izņemot minētas literatūras piegādi tiešsaistes režīmā vai to lejupielādējot saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta piekto daļu).

Informācija par procedūrām vai papildprocedūrām, vai muitas procedūrai atļautajām papildprocedūrām (t.i. atļauto kombināciju meklēšana pēc muitas procedūras koda), to piemērošanas nosacījumiem (atsauce uz normatīviem aktiem, iesniedzamajiem dokumentiem), nodokļu atvieglojumiem, kā arī papildu informācija par procedūras vai papildprocedūras izmantošanu ir pieejama ITVS sadaļā “TARIC” > “INFO” > “Muitas procedūrai un papildprocedūrai aprēķināmie nodokļi”.

Papildus informējam, ka izmaiņas datu apstrādē tiks piemērotas, veicot nodokļu aprēķinu pēc simulācijas datuma (deklarācijas darba datuma), sākot ar 03.06.2018.

Piemēram: formējot deklarāciju ar darba datumu līdz 03.06.2018., nodokļu aprēķins tiks veikts pēc nosacījumiem un ar datu elementiem, kuri bija spēkā līdz 03.06.2018. (atsevišķi tiks izdalīts PVN par iekšzemes pakalpojumiem, būs iespējams norādīt tikai vienu papildprocedūru, būs jāizmanto preferences, procedūras un papildprocedūras, kuras bija spēkā norādītajā darba datumā).

21.05.2018.

 

 

 

 

 


Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu “E-muita (1.kārta)”, turpinās muitas informācijas sistēmu pielāgošana Savienības Muitas kodeksa (Regula Nr.952/2013) prasībām un muitas procesu elektronizēšana. Šī gada 3.jūnijā plānota Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) jaunās versijas uzstādīšana produkcijas vidē. Tajā veiktas būtiskas funkcionālās izmaiņas un papildinājumi, tostarp, lai nodrošinātu importa muitas deklarāciju noformēšanu atbilstoši Regulas Nr.2015/2446 B pielikumā un Regulas Nr.2015/2447 B pielikumā noteiktajam.

Informējam, ka reģistrēšanās dalībai VID š.g. 28.maijā organizētajā bezmaksas seminārā ir noslēgusies.  Papildu bezmaksas seminārs tiks rīkots š.g. 31.maijā no plkst. 10.00 līdz 12.00 (Rīgā, Talejas ielā 1, Valsts ieņēmumu dienesta Konferenču zālē (1.stāvā)). Tajā koncentrētā un uzskatāmā veidā tiks prezentēti importa muitas deklarāciju noformēšanas funkcionalitātes jaunumi, kā arī sniegta informācija un skaidrojumi par importa muitas deklarācijas aizpildīšanu.

Interesentus lūdzam pieteikties, nosūtot informāciju par dalībnieku skaitu uz e-pastu eCustoms [at] vid.gov.lv.

Papildu informācija par plānotajām aktivitātēm saistībā ar gaidāmajām izmaiņām regulāri tiek publicēta VID mājaslapā, tādēļ aicinām komersantus būt aktīviem un regulāri sekot līdzi aktuālajai informācijai.

08.05.2018.

 

 

 

 

 

 

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu “E-muita (1.kārta)”, turpinās muitas informācijas sistēmu pielāgošana Savienības Muitas kodeksa (Regula Nr.952/2013) prasībām un muitas procesu elektronizēšana. 2018.gada 3.jūnijā plānota jaunās Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) versijas uzstādīšana produkcijas vidē, kurā veiktas būtiskas funkcionālās izmaiņas un papildinājumi,  tostarp, lai nodrošinātu importa muitas deklarāciju noformēšanu atbilstoši Regulas Nr.2015/2446 B pielikumā un Regulas Nr.2015/2447 B pielikumā noteiktajam.

Pirms minēto izmaiņu ieviešanas Valsts ieņēmumu dienests š.g. 28.maijā plkst. 10.00-12.00 organizē bezmaksas semināru (Rīgā, Talejas ielā 1, Valsts ieņēmumu dienesta Konferenču zālē (1.stāvā)), kurā koncentrētā un uzskatāmā veidā tiks prezentēti importa muitas deklarāciju noformēšanas funkcionalitātes jaunumi, kā arī sniegta informācija un skaidrojumi par importa muitas deklarācijas aizpildīšanu.

Interesentus lūdzam pieteikties, nosūtot informāciju par dalībnieku skaitu uz e-pastu eCustoms [at] vid.gov.lv.

Papildu informācija par plānotajām aktivitātēm saistībā ar gaidāmajām izmaiņām regulāri tiek publicēta Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā, tādēļ aicinām komersantus būt aktīviem un regulāri sekot līdzi aktuālajai informācijai.

28.02.2018.

 

 

 

 

 

VID Muitas pārvalde informē, ka 2018.gada 4.martā no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00 produkcijas vidē tiks uzstādīta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) 4.1.versija ar izmaiņām un papildinājumiem Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (MAN/PU) funkcionalitātē un datu apmaiņā ar Eiropas Komisijas centrālo Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmu (EORI). Norādītajā laikā EMDAS nebūs pieejama.

Atgādinām, ka EMDAS nepieejamības laikā atkāpšanās režīmā izmantojamās veidlapas ir pieejamas VID mājaslapas sadaļā Muita / Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) / Veidlapas.


EMDAS MAN/PU funkcionalitāte

Savienības Muitas kodeksa (SMK) 148.panta 5.punkts deleģē tiesības dalībvalstīm piemērot vienkāršotu pagaidu uzglabāšanā esošu preču pārvietošanu starp dažādām pagaidu uzglabāšanas vietām, ja šāda pārvietošana nepalielina krāpšanas risku.

Jauninātajā EMDAS MAN/PU funkcionalitātē atbilstoši SMK noteiktajam lietotājam tiks nodrošināta iespēja pārvietot pagaidu uzglabāšanā esošas preces starp dažādām pagaidu uzglabāšanas vietām Latvijas teritorijā, neizmantojot tranzīta procedūru.

Lai veiktu šādu pārvietošanu, ir nepieciešams saņemt atļauju pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai ar pazīmi par pārvietošanu. Pieteikumi muitas atļaujām iesniedzami Eiropas Savienības centrālajā Muitas lēmumu sistēmā. Piekļuve Muitas lēmumu sistēmai, līdzīgi kā VID informācijas sistēmām, tiek nodrošināta ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas piedāvātajām autentificēšanas iespējām.

Papildus minētajam jauninājumam EMDAS MAN/PU funkcionalitātē ir iekļauts arī jauns risinājums – pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) automātiska apstiprināšana, ja iepriekšējā procedūra ir tranzīts.

Risinājums ļauj optimizēt apstrādi PUD, kas seko pēc tranzīta procedūras, tādējādi samazinot laika patēriņu, kas nepieciešams iepriekšējās procedūras slēgšanai un pagaidu uzglabāšanas noformēšanai.

Automātiskais PUD apstiprināšanas process ir paredzēts, ja:

 • pagaidu uzglabāšanas vietā tiek pieteikta krava, kurai iepriekš noformēta tranzīta procedūra (iepriekšējais dokuments ir tranzīta deklarācija) un
 • tranzīta procedūra (attiecīgi noformētā tranzīta deklarācija) ir slēgta bez neatbilstībām.

Automatizēta PUD apstrāde EMDAS pēc tranzīta procedūras nodrošināta gan gadījumos, ja tranzīta deklarācija slēgta bez neatbilstībām un komersantam nav atzītā saņēmēja statuss, gan gadījumos, ja tranzīta deklarācija slēgta bez neatbilstībām un komersantam ir atzītā saņēmēja statuss. Abu gadījumu shematisks salīdzinājums aplūkojams šeit.

Abos gadījumos procesa pamatdarbības un secība nav mainījusies. Izmaiņas skar tikai procesa noslēguma posmu.

1. Gadījumā, ja komersantam nav atzītā saņēmēja statuss:

 • komersants nosūta uzraudzības muitas kontroles punktam (MKP) e-pastā informāciju par to, ka izkrautais un pagaidu uzglabāšanā novietotais daudzums atbilst sākotnēji PUD norādītajam (nav konstatētas neatbilstības);
 • MKP amatpersona noslēdz tranzīta deklarāciju bez neatbilstībām.
  - PUD apstiprinās automātiski.

2. Gadījumā, ja komersantam ir atzītā saņēmēja statuss:

 • komersants (atzītais saņēmējs) pēc kravas izkraušanas nav konstatējis neatbilstības, noslēdz EMDAS tranzīta deklarāciju bez neatbilstībām.
  - PUD apstiprinās automātiski.

Lai PUD tiktu atlasīta automātiskajai apstiprināšanai, tai ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • PUD jābūt statusā “Pieņemts/ Gaida apstiprinājumu”;
 • Iepriekšējam dokumentam jābūt tranzīta deklarācijai, kas slēgta bez neatbilstībām (MRN jāeksistē EMDAS);
 • Tranzīta deklarācijā konkrētajai PUD jābūt norādītai kā secīgajai deklarācijai;

PUD atļaujas un galvojuma datiem jābūt derīgiem.

Ja netiek izpildīts kāds no kritērijiem automātiskā darba veikšanai, PUD netiek novirzīta automātiskajai apstiprināšanai un muitas amatpersonai tā ir jāapstiprina manuāli.


EORI2

Ar šī gada 4.martu atbilstoši Savienības Muitas kodeksā noteiktajam tiks ieviestas izmaiņas Eiropas Komisijas centrālajā Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmā (EORI 2) un tās sasaistēs ar dalībvalstu EORI sistēmām, nodrošinot optimālāku datu aizpildīšanu un to pārskatāmību, atlasi un izmantošanu citās muitas informācijas sistēmās.

Izmaiņas attieksies uz jaunu obligāti aizpildāmo datu lauku aizpildīšanu un, attiecīgi, sistēmas informatīvo brīdinājumu parādīšanos par neaizpildītiem, bet obligātiem datu laukiem; jaunu sarakstu, kodu un kalendāra (derīguma termiņi) izmantošanu.

Lietotāju ērtībai papildus būs pieejamas jaunas datu meklēšanas un atlases iespējas, jaunu datu elementu un tiem pakārtotās funkcionālās pogas.

Informācija par būtiskākajām izmaiņām EORI sistēmā ir skatāma šeit.

Vēršam uzmanību, ka Eiropas Komisijas EORI sistēma  tiks atslēgta piektdien,  2018. gada 2. martā, plkst. 12.00 (CET), lai tiktu ieviestas minētās izmaiņas. Sistēmas atjaunotā versija atsāks darbību svētdien, 2018. gada 4. martā, plkst. 24.00 (CET).

Tas nozīmē to, ka laika posmā no 02.03.2018. plkst. 13.00 līdz 05.03.2018. plkst. 01.00 (tas ir, pēc Centrāleiropas laika no 02.03.2018. plkst. 12.00 (CET) līdz 04.03.2018 plkst. 24.00 (CET)) nebūs iespējams pārsūtīt informāciju par jauniem piešķirtajiem EORI numuriem uz Eiropas Komisijas centrālo sistēmu (izmantošanai citās dalībvalstīs), kā arī iegūt datus no šīs sistēmas.

VID atvainojas klientiem par sagādātajām neērtībām un jau iepriekš pateicas par izpratni!

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv.

02.11.2017.

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu “E-muita (1.kārta)”, turpinās darbs pie Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas Importa kontroles sistēmas Importa muitas deklarācijas funkcionalitātes (turpmāk – EMDAS IKS-IMD) pārbūve atbilstoši Savienības Muitas kodeksa (Regula Nr.952/2013) prasībām.  Plānots, ka jaunā EMDAS IKS-IMD versija produkcijas vidē lietotājiem būs pieejama 2018.gada jūnijā.

Vēršam uzmanību, ka izmaiņas EMDAS IKS-IMD funkcionalitātē skar arī programmisko saskarni. Aktualizētā Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu ir pieejama VID mājaslapas sadaļā Muita / Noteikumi / Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) / Kā lietot EMDAS.  

Pirms izmaiņu uzstādīšanas produkcijas vidē, 2018.gada aprīlī un maijā, VID Muitas pārvalde plāno organizēt bezmaksas seminārus, kuros koncentrētā un uzskatāmā veidā tiks prezentēti funkcionalitātes jaunumi, kā arī sniegta informācija un skaidrojumi par importa muitas deklarācijas aizpildi.

Papildu informācija par plānotajām aktivitātēm saistībā ar gaidāmajām izmaiņām EMDAS IKS-IMD funkcionalitātē regulāri tiks publicēta mājaslapā, tādēļ aicinām komersantus būt aktīviem un regulāri sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv.

 

22.09.2017.

 

 

 

 

 

 

Turpinot muitas informācijas sistēmu pielāgošanu Savienības Muitas kodeksa (turpmāk – SMK) prasībām un muitas procesu elektronizēšanu, 2017.gada 24.septembrī no plkst. 20:00 līdz plkst. 22:30 produkcijas vidē tiks uzstādīta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) 4.0.versija, kurā ir veiktas būtiskas funkcionālās izmaiņas un papildinājumi.

Manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātē (MAN/PU) – nodrošināta datu elementu atbilstība SMK prasībām

Izmaiņas MAN/PU funkcionalitātē skar gan programmisko saskarni, gan datu ievadi aplikācijā. Lielākās, lietotājam pamanāmās izmaiņas ir pagaidu uzglabāšanas deklarācijas  datu elementu (aiļu) apjomā, izkārtojumā, nosaukumos un aizpildēs. Detalizētāks izmaiņu apskats ir atspoguļots prezentācijā, kas tika sniegta š.g. 12.septembrī VID organizētajā seminārā.

(!) Papildus prezentācijā aprakstītajām izmaiņām atļauju un galvojumu izmantošanā, noformējot pagaidu uzglabāšanas deklarāciju, jāņem vērā, ka uz atļaujām, kas izsniegtas pirms 01.05.2016., attiecināmi tie paši nosacījumi par galvojuma atbrīvojuma izmantošanu, kas ir piemērojami attiecībā uz muitas noliktavas procedūru. Tas nozīmē, ka atļaujas turētājam, deklarējot preces pagaidu uzglabāšanai tiešajā pārstāvībā un izmantojot atļauju, kas izsniegta pirms 01.05.2016., savs atbrīvojums no galvojuma nav piemērojams.

Eksporta kontroles sistēmā – ieviesta jaunā funkcionalitāte pēcmuitošanai

Eksporta kontroles sistēma ir papildināta ar funkcionalitāti “Pēcmuitošana”, kas komersantiem nodrošina iespēju turpmāk elektroniski pieteikt eksporta deklarācijas labojumus un anulēšanu pēc preču izlaišanas. Detalizēta informācija par funkcionalitāti atrodama sadaļā EDMAS – Kā lietot EMDAS – Sistēmas lietotāju rokasgrāmata – Lietotāja rokasgrāmata “Eksporta deklarāciju labošana un anulēšanu pēc preču izlaišanas eksporta procedūrā”.

Importa kontroles sistēmā – nodrošināta vienreizējā galvojuma reģistrēšana

Jaunā funkcionalitāte paredz vienreizējo galvojumu importa procedūrām elektronisko reģistrēšanu un kontroli. Vienreizējie galvojumi būs jāiereģistrē elektroniski pirms importa deklarācijas iesniegšanas, kas ļaus samazināt deklarāciju noformēšanas laiku. Vienreizēja galvojuma reģistrēšana un kontrole notiks šādi:

 • galvojuma ņēmējs vēršas jebkurā MKP vienreizēja galvojuma reģistrācijai;

 • MKP reģistrē vienreizēja galvojuma apliecību EMDAS un informē galvojuma ņēmēju par sistēmas piešķirto reģistrācijas numuru. EMDAS reģistrācijas numurs tiek norādīts uz vienreizēja galvojuma eksemplāriem (viens – paliek MKP, otrs – galvojuma ņēmējam). EMDAS reģistrētās vienreizējā galvojuma informācijas izdrukas netiek paredzētas;

 • sistēmas piešķirto galvojuma numuru nepieciešams norādīt importa deklarācijā ar pavaddokumenta kodu 0450 „Vienreizējs galvojums (bankas vēstule vai apdrošināšanas sabiedrības polise) muitas parāda un citu muitas iestāžu administrēto nodokļu parāda nodrošināšanai”;

 • pie deklarācijas validācijas EMDAS automātiski pārbaudīs galvojuma piederību, derīgumu, procedūru un summu.

Papildus informējam, ka VID mājaslapā ar š.g. 25.septembri būs pieejama jauna funkcionalitāte, kas ļauj pēc muitas deklarācijas numura (MRN numurs) iegūt informāciju par tās aktuālo statusu. Izmantojot minēto funkcionalitāti, jebkurai ieinteresētai personai būs iespēja pārbaudīt muitas deklarāciju, tostarp eksporta, tranzīta, importa deklarācijas, TIR, ievešanas kopsavilkuma deklarācijas un pagaidu uzglabāšanas deklarācijas statusu, kāds ir pieprasījuma brīdi EMDAS. Informāciju varēs iegūt gan par Latvijā, gan arī ārvalstīs noformētām deklarācijām, ja tās būs pieejamas EMDAS. Lai pārbaudītu konkrētas muitas deklarācijas statusu, klientam būs VID mājaslapā jāizvēlas sadaļa “Muita” – “Muitas deklarāciju statusa pārbaude”, kur, attiecīgajā laukā ievadot deklarācijas MRN numuru, tiks attēlots tās aktuālais statuss (piemēram, pieņemts, preces izlaistas, anulēts utt.).

Kontaktinformācija: eCustoms [at] vid.gov.lv 

14.06.2017.

 

 

 

 

 

 

No 2017.gada 11.jūnija Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) ir veiktas izmaiņas. Produkcijas vidē uzstādot 3.8. versiju, EMDAS ir veiktas šādas izmaiņas:

Importa kontroles sistēmā

 • izveidots jauns galvojuma veids – skaidras naudas galvojums (pavaddokumenta kods 0446) parāda, kas var rasties, nodrošināšanai. Formējot importa muitas deklarācijas procedūrām, kas paredz muitas parādu, kas var rasties, un norādot pavaddokumenta kodu 0446, iesniedzot deklarāciju, aprēķinātie nodokļi tiek pārveidoti drošības naudas maksājumā, kuru var apmaksāt klientiem ērtākajā veidā – izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā”, ar bankas pārskaitījumu vai veicot maksājumu POS terminālī muitas kontroles punktā. Deklarācijas ietvaros var izmantot vairākus skaidras naudas galvojumus, bet vienlaicīgi drīkst izmantot tikai vienu no galvojuma veidiem.

Eksporta kontroles sistēmā

 • Atpakaļizvešanas paziņojumus par kravām, kurām tiek veikta fiziskā kontrole, iespējams anulēt vai labot;

 • Eksporta kontroles sistēmā iespējams izmantot pavaddokumentu “ZZZZ – citi”;

 • nodrošināta automatizētā izvešanas deklarāciju novirzīšana izmeklēšanai (pēc 90 dienām no deklarācijas iesniegšanas dienas) un automatizētā anulēšana, ja deklarācija netika laikus noslēgta (pēc 150 dienām no deklarācijas iesniegšanas dienas);

 • nodrošināta automatizētā Eksporta manifestu noraidīšana, ja prece netiek nogādāta izvešanas muitas iestādē 30 dienu laikā no Eksporta manifesta iesniegšanas;

 • uzlabots “Cross-checking II” tehniskais risinājums (t.i., automatizētā eksporta deklarācijas noslēgšana, izlaižot tranzītam saistīto tranzīta deklarāciju) - to iespējams izmantot arī, ja eksporta ierašanas paziņojuma statuss ir “Iesniegts”;

 • Eksporta manifestos ir iespējams norādīt bruto svaru;

 • izvešanas muitas deklarācijās, kas tiks ievadītas Atkāpšanās režīmā, obligāti jānorāda iepakojuma veids un skaits.

Tranzīta kontroles sistēmā

 • iespēja veikt TIR tranzīta procedūras slēgšanu komersantam atzītā saņēmēja statusā, tas iestrādāts kā atsevišķa pazīme;

 • iestrādāta pārbaude tranzīta deklarācijās gadījumos, ja iepriekšējais dokuments ir eksporta deklarācija, kuras 40.vai 44.2 ailē uzrādītas īpašas preces, vai Eksporta manifests, kurā uzrādītas īpašas preces, kas pieteiktas muitas procedūrai ar dokumentiem AAD, FAD vai X001. Šādos gadījumos tehniski nav iespējams noformēt tranzīta deklarāciju;

 • tranzīta deklarācijā LRN numurs veidots korekts atbilstoši procedūras izmantotāja identifikācijas datiem gadījumos, kad procedūras izmantotājam ir tiesības pārstāvēt divus komersantus, no kuriem vienam atļauts izmantot vienkāršoto procedūru.

Papildus tam EMDAS tika veiktas izmaiņas, lai nodrošinātu Iedzīvotāju reģistra likuma grozījumu normu piemērošanu attiecībā uz fizisko personu personas kodu maiņu.

03.02.2017.

Informējam, ka no 2017.gada 6.februāra Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) tiks sasaistīta ar Eiropas Komisijas uzturēto Pievienotās vērtības nodokļa informācijas apmaiņas sistēmu (VIES), tādējādi nodrošinot automātiskās PVN reģistrācijas numura pārbaudes importa muitas deklarācijās ar 42. un 63.procedūru, un importējot pamatlīdzekļus (papildprocedūra “52w”). Plašāku informāciju par izmaiņām EMDAS Importa kontroles sistēmā saistībā ar automātiskajiem PVN numura pārbaudēm VIES sistēmā skatīt šeit.

03.01.2017.

No 2016.gada 30.decembra Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) 3.7.2.50 versijā ir nodrošināta iespēja eksportēt Excel failā importa deklarācijās aprēķināto nodokļu informāciju – 47.aili “Nodokļu aprēķins”.

Lūdzam skatīt risinājuma aprakstu "Importa deklarācijas nodokļu datu atvēršana Excel failā". 

30.12.2016.

VID informē, ka 2017.gada 1.janvārī stājas spēkā izmaiņas Vispārējās priekšrocību sistēmas (turpmāk – VPS) piemērošanā. Eiropas Savienībā un citās VPS saņēmēju valstīs eksportētāju reģistrēšanai un elektroniskai uzskaitei ar 2017.gada 1.janvāri tiks ieviesta Eiropas Komisijas uzturētā Reģistrēto eksportētāju sistēma (turpmāk REX sistēma), un pakāpeniski līdz 2020.gadam Form A izcelsmes sertifikāti tiks aizstāti ar reģistrēta eksportētāja (REX) paziņojumu par izcelsmi.

Elektronisko muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) ar 2017.gada 1.janvāri tiks sasaistīta ar Eiropas Komisijas uzturēto REX sistēmu, tādējādi nodrošinot automātiskas REX numura pārbaudes importa muitas deklarācijā.

Detalizēta informācija par VPS izmantošanas izmaiņām ir publicēta VID mājas lapā, sadaļā “Vispārējā priekšrocību sistēma”.

12.12.2016. Informējam, ka no 2016.gada 11.decembra ir ieviesta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) 3.7. versija.  Jaunā versija ietver funkcionalitātes, kas ir vērstas uz EMDAS lietojamības uzlabošanu.
Ar šīm jaunām funkcionalitātēm Jūs varat iepazīties šeit
22.09.2016.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka no 2016.gada 24.septembra plkst. 08.00 līdz 26.septembra plkst. 08.00 produkcijas vidē tiks uzstādīta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) 3.6.versija, kurā ir veikti būtiski tehniski pilnveidojumi.

02.06.2016.

Ar 01.05.2016. EMDAS ir izstrādāta jauna funkcionalitāte, lai vienkāršotu un paātrinātu izvešanas deklarācijas noslēgšanu gadījumā, ja eksports tiek turpināts ar tranzītu. Pēc preču izlaišanas tranzītā izvešanas deklarācija vai, preču konsolidēšanas gadījumā, manifests tiek noslēgts atbilstoši datu vienuma noslēgšanas procesam.

Papildu informācija prezentācijā "Automatizētā eksporta deklarāciju un manifestu noslēgšana tranzītā".

29.04.2016.

Šī gada 30.aprīlī plānots EMDAS pārtraukums saistībā ar izmaiņu ieviešanu, stājoties spēkā Savienības Muitas kodeksam ar 2016.gada 1.maiju

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka, lai veiktu Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) pielāgošanu Savienības Muitas kodeksā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kurām nav paredzēts pārejas periods, šī gada 30.aprīlī no plkst. 21:00 līdz plkst. 24:00 plānots EMDAS darbības pārtraukums.

Vēršam uzmanību, ka līdz 30.aprīlim iesniegtās, bet neizlaistās importa un pagaidu uzglabāšanas muitas deklarācijas nebūs iespējams pabeigt. Šajā gadījumā 1.maijā būs jāformē (jāiesniedz) deklarācija no jauna.

Pārtraukuma laikā nepieciešamības gadījumā kravas noformēšanai atļauts izmantot atkāpšanās režīmu, taču, ņemot vērā to, ka deklarāciju noformēšana papīra formātā prasa ilgāku laiku, lūdzam, ja iespējams, neveikt muitas formalitāšu kārtošanu minētajā laika posmā. 

Atkāpšanās režīmā piemērojamās veidlapas ir pieejamas VID mājaslapas sadaļā Muita / Muitas procedūras / Veidlapas.

VID atvainojas klientiem par sagādātajām neērtībām un jau iepriekš pateicas par izpratni!

Informācijas apkopojums par izmaiņām EMDAS apakšsistēmās un moduļos.

30.11.2015. 

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2016.gada sākumā tiek plānots uzsākt darbu ar jaunu Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) funkcionalitāti izvešanas muitas deklarāciju attālinātai noformēšanai eksporta muitas iestādē.

Tuvojoties plānotajai EMDAS funkcionalitātes ieviešanai, Valsts ieņēmumu dienests organizē bezmaksas semināru par izvešanas muitas deklarāciju attālinātu formēšanu un apstrādi un aicina ieinteresētos komersantus uz semināru, kas notiks Rīgā, Talejas ielā 1, Valsts ieņēmumu dienesta Konferenču zālē (1.stāvā)  2016.gada 14.janvārī no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00.  

Īpaši gaidīti ir tie komersantu pārstāvji, kuru ikdienas darbs saistīts ar eksporta deklarāciju noformēšanu un apstrādi.

Interesentus lūdzam pieteikties, nosūtot informāciju par dalībnieku skaitu uz e-pastu: eCustoms [at] vid.gov.lv.

Papildu informācija – prezentācijā Attālinātais EKS.

18.09.2015. 

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde informē, ka 2015.gada 20.septembrī plānots ieviest jaunu Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) versiju 3.2.

Informācijas apkopojums par izmaiņām EMDAS apakšsistēmās un moduļos.

24.04.2015.

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Muitas pārvalde informē, ka ar šī gada 27.aprīli Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (turpmāk – EMDAS) būs pieejami divi jauni e-pakalpojumi.

Jaunie pakalpojumi tiks ieviesti ar EMDAS 3.1.versiju kopā ar citiem uzlabojumiem un paredz muitas klientiem šādas iespējas:

 • Importa kontroles sistēmas importa deklarāciju funkcionalitātē – elektroniski pieteikt importa muitas deklarācijas labojumus vai anulēšanu pēc preču izlaišanas (pēcmuitošanā);
 • Eksporta kontroles sistēmā – elektroniski iesniegt un noformēt Atpakaļizvešanas paziņojumu.

Abi procesi līdz šim bija veicami ar papīra dokumentiem. Šo procesu elektronizācija ļaus ietaupīt laiku un resursus, atbrīvojot no nepieciešamības apmeklēt muitas iestādes, kā arī paātrinās minēto procesu noformēšanu.

Importa deklarāciju labojumu/anulēšanas pieprasījumu iesniegšana pēc preču izlaišanas

EMDAS Importa kontroles sistēmas pēcmuitošanas funkcionalitāte nodrošinās lietotājiem (deklarācijas 8. vai 14.ailē norādītajiem komersantiem) iespēju elektroniski iesniegt importa muitas deklarācijas pēc preču izlaišanas labošanas vai anulēšanas pieteikumu VID Muitas pārvaldei (turpmāk – MP).

Deklarācijas labošanas gadījumā lietotājs pats var izlabot deklarāciju datus un aizpildīt ar labojumiem saistīto pieteikumu par importa muitas deklarācijas labošanu.

Deklarācijas anulēšanas gadījumā lietotājs elektroniski var iesniegt pieteikumu par importa deklarācijas anulēšanu.

Pieteikumu iespējams iesniegt tikai par vienas deklarācijas labošanu vai anulēšanu. Pēc pieteikuma iesniegšanas EMDAS automātiski tiks nosūtīts attiecīgais e-pasts VID MP lietvedībai, kas tiks novirzīts par labošanu/anulēšanu atbildīgajai struktūrvienībai. Turpmākā deklarācijas izmaiņu un pieteikuma apstrāde, papildu izmaiņu vai informācijas pieprasīšana un to iesniegšana notiks EMDAS.

Lietotāja instrukcija darbam ar jauno funkcionalitāti atrodama sadaļā Muita / E-muita / Kā lietot e-muitas sistēmas / Sistēmas lietotāja rokasgrāmata.

Papildus norādām, ka saglabāsies iespēja dokumentus par deklarācijas labošanu vai anulēšanu pēc preču izlaišanas iesniegt VID MP lietvedībā arī papīra veidā vai nosūtot uz MP lietvedības e-pasta adresi: MP.Lietvediba [at] vid.gov.lv

Atpakaļizvešanas paziņojums

EMDAS Eksporta kontroles sistēmas Atpakaļizvešanas paziņojuma noformēšanas funkcionalitāte ir izstrādāta, balstoties uz Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas funkcionalitāti, to papildinot ar iespējām pārņemt datus no iepriekšējiem dokumentiem – pagaidu uzglabāšanas deklarācijas, ievešanas kopsavilkuma deklarācijas vai tranzīta deklarācijas. Lietotājs var arī iesniegt Atpakaļizvešanas paziņojuma datus, kā arī tā labojumus vai anulēšanas pieprasījumu. Tāpat muitas amatpersona varēs pieprasīt izmaiņas, izmantojot sistēmu, ja tādas būs nepieciešamas.

Atpakaļizvešanas paziņojuma iesniegšanas kārtību noteiks Ministru kabineta  noteikumi "Preču atpakaļizvešanas paziņojuma iesniegšanas kārtība" (turpmāk – noteikumi). Tiek plānots, ka noteikumi stāsies spēkā ar š.g. 1.jūniju. Pēc noteikumu stāšanās spēkā muitas iestādes vairs nepieņems Atpakaļizvešanas paziņojumu ar papīra dokumentiem, tas būs jāiesniedz atbilstoši EMDAS funkcionalitātei.

 25.02.2015.

 https://www.vid.gov.lv/dokumenti/atteli/2013/eraf_emcs.jpg

2015.gada 18.februārī notika seminārs par jauno EMDAS funkcionalitāti - manifestu un pagaidu uzglabāšanas sistēmu.

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) atgādina, ka ar 2015.gada 1.aprīli tiek plānots uzsākt darbu ar jaunu Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) funkcionalitāti elektronisko pagaidu uzglabāšanas deklarāciju noformēšanai un apstrādei, kā arī vienotai preču uzskaitei pagaidu uzglabāšanas vietās.

VID organizē bezmaksas seminārus par elektronisko pagaidu uzglabāšanas deklarāciju noformēšanas un iesniegšanas, kā arī preču uzskaites kārtību.

Informācijai piedāvājam seminārā sniegto prezentāciju.

VID Muitas pārvalde informē, ka nākamais seminārs notiks 2015.gada 25.martā – no plkst.1000 līdz 1200 Rīgā, Talejas ielā 1, VID  Konferenču zālē (1.stāvā).

Īpaši gaidīti tie komersanti, kuru ikdienas darbs saistīts ar pagaidu uzglabāšanas deklarāciju noformēšanu un apstrādi, kā arī preču uzskaiti pagaidu uzglabāšanas vietās!

Interesentus lūdzam pieteikties, nosūtot informāciju par dalībnieku skaitu uz e-pastu eCustoms [at] vid.gov.lv.

 17.02.2015.

 https://www.vid.gov.lv/dokumenti/atteli/2013/eraf_emcs.jpg

Lai atvieglotu un paātrinātu muitas formalitāšu kārtošanas procesu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izstrādājis jaunu e-pakalpojumu vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv - "Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā". Tas nodrošinās iespēju jebkurai personai tiešsaistē apmaksāt muitas iestāžu aprēķinātos muitas maksājumus, kā arī iespēju pārbaudīt maksājumu izpildes statusu.

Ņemot vērā, ka preces tiek izlaistas brīvā apgrozībā jeb nodotas to saņēmējam tikai pēc visu muitas maksājumu veikšanas, tad līdz šim muitas klientiem pēc maksājumu veikšanas bija jāgaida vidēji divas līdz trīs dienas, kamēr iemaksātās summas kļuva pieejamas valsts budžeta kontos Valsts kasē, vai arī bija jādodas uz VID muitas iestādi, lai veiktu maksājumu uz vietas. Savukārt, izmantojot jauno e-pakalpojumu, preču laišana brīvā apgrozībā jeb saņemšana ir iespējama uzreiz pēc muitas maksājuma veikšanas, negaidot tā nonākšanu Valsts kasē.

Izmantojot e-pakalpojumu "Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā", jebkurai personai tiešsaistē ir iespēja apmaksāt muitas iestāžu aprēķinātos muitas maksājumus saskaņā ar šādiem dokumentiem:

 • muitojamā starptautiskā pasta sūtījuma pavadzīme;
 • fiziskas personas mutiski deklarēto preču kvīts;
 • importa muitas deklarācija.

Lai veiktu maksājumus, personai jāautentificējas portālā www.latvija.lv ar kādu no portāla piedāvātajiem autentifikācijas līdzekļiem - eID karti, elektroniskā paraksta viedkarti eME vai ar internetbankas starpniecību - un e-pakalpojuma formā jāievada konkrētā muitas dokumenta numurs. Tādējādi no VID Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) tiks attēloti visi konkrētajam dokumentam sistēmā aprēķinātie maksājumi. Tiklīdz apmaksa ir veikta, informācija par to tiek nosūtīta EMDAS, un preces var tikt laistas brīvā apgrozībā.

Tādējādi muitas klientiem ir radīta iespēja samazināt muitas formalitāšu kārtošanai patērējamo laiku un resursus.

Savukārt, izmantojot e-pakalpojumu "Muitas maksājumu izpildes statusa pārbaude" (lietotājam nav jāautentificējas), persona, kurai ir zināms konkrētais muitas dokumenta numurs, portālā www.latvija.lv var pārbaudīt aktuālo muitas maksājuma izpildes statusu - apmaksāts, neapmaksāts, uzsākts maksājums.

Jaunos e-pakalpojumus sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru nodrošina VID. Minētos e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv VID ir izstrādājis Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/11/IPIA/CFLA/001 "Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana" ietvaros.

Pašlaik vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejami 98 e-pakalpojumi.

28.04.2014. 

https://www.vid.gov.lv/dokumenti/atteli/2013/eraf_emcs.jpg

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde  2014.gada 25.aprīlī noslēdza bezmaksas semināru sēriju saistībā ar pāreju uz jauno importa deklarēšanas sistēmu.

Informācijai piedāvājam seminārā sniegtās prezentācijas: