Atbildība par nodokļu likumu pārkāpšanu

 Publicēts: 11.07.2018. 14.38


Apakšsadaļu izvēlne

Par VID pārbaudēs konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem var tikt piemērotas šādas sankcijas:

 • Atbildība par nodokļu likumu un citu normatīvo aktu pārkāpumiem 
 • Administratīvā atbildība par normatīvo aktu pārkāpumiem
 • Nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšana 
 • Kriminālatbildība
 • Atbildība par nodokļu likumu un citu normatīvo aktu pārkāpumiem 
  • Nodokļu administrācija, veicot nodokļu auditu, nodokļu maksātāja atbildību par nodokļu likumu un citu normatīvo aktu pārkāpumiem nosaka saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām", ja konkrētajā nodokļu likumā nav paredzēts cits soda naudas apmērs.

   Ja nodokļu auditā tiek konstatēts, ka nodokļu maksātājs, pārkāpdams nodokļu normatīvo aktu prasības, nepamatoti samazinājis budžetā iemaksājamo nodokļu summu vai palielinājis no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēru, VID ir tiesības attiecīgi papildus aprēķināt un par labu budžetam piedzīt samazināto nodokļu summu, nokavējuma naudu un soda naudu vai samazināt nepamatoti palielināto no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēru un par labu budžetam no nodokļu maksātāja iekasēt soda naudu.

    

   Lai noteiktu soda naudu saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 32.pantu, auditors novērtē budžetā iemaksājamās summas procentuālo samazinājumu vai no budžeta atmaksājamās summas procentuālo palielinājumu.

   Ja palielinājums vai samazinājums nepārsniedz 15 procentus no deklarējamās summas vai pārmaksātās summas, soda nauda tiek noteikta 20 procentu apmērā.

   Ja palielinājums vai samazinājums pārsniedz 15 procentus no deklarējamās nodokļa summas vai pārmaksātās summas, soda nauda tiek noteikta 30 procentu apmērā.

   Soda naudu minētajos gadījumos nodokļu maksātājam uzliek par katru pārbaudīto taksācijas periodu, savukārt, lai noteiktu soda naudu, auditors izvērtē, vai nodokļu maksātājs nav veicis atkārtotu pārkāpumu pēdējo 3 gadu laikā.

   Par atkārtotu nodokļu pārkāpumu uzskatāms pārkāpums, kas atbilst likuma "Par nodokļiem un nodevām" 32.4panta otrajā daļā minētajām pazīmēm.

   Par atkārtotu nodokļu pārkāpumu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 32.panta ceturtajā un piektajā daļā minēto soda naudas apmēru divkāršo.

   Ja izdarītais nodokļu pārkāpums nav uzskatāms par atkārtotu nodokļu pārkāpumu un ja nodokļu maksātājs ir ievērojis deklarāciju iesniegšanas termiņus un kārtējo nodokļu samaksas termiņus, kā arī ir sadarbojies ar nodokļu administrāciju likuma "Par nodokļiem un nodevām" 32.2 panta  izpratnē, nodokļu administrācija uzliek soda naudu 50 procentu apmērā no šā panta ceturtajā un piektajā daļā noteiktās soda naudas.

   Nodokļu audita laikā papildus noteiktos maksājumus nodokļu maksātājam jāmaksā 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts nodokļu administrācijas lēmums par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem. Ja lēmumā par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem norādītie maksājumi netiek veikti minēto 30 dienu laikā, nodokļu administrācija likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.panta otrajā daļā noteikto nokavējuma naudu aprēķina ar nākamo dienu pēc maksāšanas termiņa iestāšanās.

 • Administratīvā atbildība par normatīvo aktu pārkāpumiem
  • Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (turpmāk - LAPK) VID  ir pilnvarots piemērot administratīvo atbildību par pārkāpumiem, kuri minēti LAPK 215.1 pantā.


   Lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā var uzsākt:

   1. Ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas;
   2. Ja pārkāpums ir ilgstošs, — no pārkāpuma pārtraukšanas dienas (LAPK 37.panta pirmā daļa).

    

   Par maznozīmīgiem pārkāpumiem VID amatpersona ir tiesīga neuzsākt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā vai izbeigt uzsākto lietvedību un atbrīvot personu no administratīvās atbildības, aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu (LAPK 21.pants).

   Lietvedību uzsāk triju darbdienu laikā pēc ziņu, kuras norāda uz iespējamu administratīvo pārkāpumu, saņemšanas (ar lēmumu, ar rezolūciju vai sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu). (LAPK 238.1 panta pirmā daļa)

   Lietā iegūtos pierādījumus fiksē administratīvā pārkāpuma protokolā.

   Nosakot sodu, ņem vērā izdarītā pārkāpuma raksturu, vainu mīkstinošos apstākļus (LAPK 33.pants) un vainu pastiprinošos apstākļus. (LAPK 34.pants)Personai, kura tika saukta pie administratīvās atbildības, piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas to izsniedz pret parakstu vai nosūta ierakstītā sūtījumā pa pastu. (LAPK 276.pants)

 • Nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšana 
   1. VID ir tiesības apturēt nodokļu maksātāja vai tā struktūrvienības, kurā noticis pārkāpums, saimniecisko darbību, ja nodokļu kontroles pasākumu laikā konstatēts vismaz viens no likuma “Par nodokļiem un nodevām” 34.1 panta pirmajā daļā norādītajiem pārkāpumiem;
   2. VID piecu darbdienu laikā pēc likuma "Par nodokļiem un nodevām"" 34.1 panta pirmajā daļā minētā pārkāpuma konstatācijas rakstveidā brīdina nodokļu maksātāju par saimnieciskās darbības apturēšanu, izņemot minētā panta pirmās 1.punktā minēto gadījumu;
   3. Brīdinot nodokļu maksātāju par saimnieciskās darbības apturēšanu, VID vienlaikus ir tiesības aizliegt nodokļu maksātājam veikt noteiktas darbības, kas vērstas uz izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un piemērot liegumu nodokļu maksātāja reorganizācijai un likvidācijai.
   4. Lēmumu par nodokļu maksātāja vai tā struktūrvienības saimnieciskās darbības apturēšanu pieņem gadījumā, ja:
    • nodokļu maksātājs 15 dienu laikā no brīdinājuma par nodokļu maksātāja vai tā struktūrvienības saimnieciskās darbības apturēšanu paziņošanas dienas nav novērsis tajā norādītos pārkāpumus;
    • nodokļu maksātājs nodarbina personas, ar kurām nav noslēgts rakstveida darba līgums, un šo personu skaits ir 50 procenti vai vairāk, bet ne mazāk kā trīs personas no pārbaudāmajā objektā nodarbinātajām personām (bez brīdināšanas);
    • konstatē kādu no likuma „Par nodokļiem un nodevām” 34.1 panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem un kādu no minētā likuma 34.1 panta ceturtajā daļā norādītajiem apstākļiem (bez brīdināšanas).
   5. Pēc lēmuma par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanas pieņemšanas VID veic  nodokļu maksātāja saimniecisko darbību ierobežojošus pasākumus;
   6. Nodokļu maksātājam, kuram VID apturējis saimniecisko darbību, aizliegts pildīt maksājumu saistības un veikt darījumus, izņemot likuma "Par nodokļiem un nodevām" 34.1 panta desmitajā daļā paredzēto gadījumu;

    Ja nodokļu maksātājs, kuram ir apturēta saimnieciskā darbība, patvaļīgi atsāk tirdzniecību vai maksas pakalpojumu sniegšanu, viņam piemēro administratīvo atbildību atbilstoši LAPK 156.4 pantam – uzliek naudas sodu no 70 līdz 280 eiro. Par atkārtoti gada laikā izdarītām tādām pašām darbībām - uzliek naudas sodu no 280 līdz 350 eiro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.
     
   7. Nodokļu maksātājam aizliegts veikt darījumus ar nodokļu maksātāju, kuram VID apturējis saimniecisko darbību. Ja nodokļu maksātājs veic darījumu ar tādu nodokļu maksātāju, kuram VID apturējis saimniecisko darbību:
    • piemēro administratīvo atbildību atbilstoši LAPK 156.7 pantam – 30 procentu apmērā no darījuma vai maksājuma summas, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā;
    • ja darījums vai kopējā darījumu summa pārsniedz 1500 euro, izdevumi, kas nodokļu maksātājam radušies šādas rīcības rezultātā, nav uzskatāmi par izdevumiem, kas saistīti ar saimniecisko darbību.
   8. Ja nodokļu maksātājs ir novērsis visus lēmumā par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanu minētos pārkāpumus un par to paziņojis, VID pēc pārbaudes veikšanas vienas darbdienas laikā atjauno nodokļu maksātāja saimniecisko darbību un veic nodokļu maksātāja saimniecisko darbību ierobežojošo pasākumu atcelšanu.
 • Kriminālatbildība
  • Par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināmo maksājumu nomaksas peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā, un par  izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināmo maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, nenomaksāto nodokļu un nodevu pamatsumma nav mazāka par 50 Latvijas Republikā noteiktajām minimālajām mēnešalgām nodarījuma izdarīšanas laikā, nodokļu maksātājam ir paredzēta kriminālatbildība.

   Nodokļu maksātājam par normatīvo aktu pārkāpumiem nodokļu jomā var iestāties arī kriminālatbildība:

   1. Par uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), iestādei vai organizācijai likumos noteikto grāmatvedības dokumentu, gada pārskatu, statistikas pārskatu vai statistiskās informācijas slēpšanu vai viltošanu (Krimināllikuma 217.pants);
   2. Par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšanu, ja tas izdarīts ievērojamā apmērā (Krimināllikuma 2171.pants);
   3. Par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā (Krimināllikuma 218.pants).