Covid-19

 Publicēts: 15.07.2021. 15.09


 

Atbalsta iespējas, saskaroties ar COVID-19 izraisītām grūtībām

 • Dīkstāves atbalsts uzņēmumiem un to darbiniekiem
  • Atbalsta periods beidzas 2021. gada 30. jūnijā. Pieteikties atbalstam par jūniju var līdz 2021. gada 15.jūlijam.

   Dīkstāves atbalsts uzņēmumiem un to darbiniekiem

   Uzņēmēji, kas ārkārtējās situācijas laikā – no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam (bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā epidemioloģiskās situācijas dēļ noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi),  – piedzīvo ieņēmumu kritumu, var vērsties VID un saņemt dīkstāves atbalstu saviem darbiniekiem, kas ir dīkstāvē un nestrādā.

   Kuri uzņēmumi var saņemt dīkstāves atbalstu:

   Lūgt dīkstāves atbalstu saviem darbiniekiem var jebkurš uzņēmums, kura ieņēmumi no saimnieciskās darbības mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts:

   • ir samazinājušies vismaz par 20 %, salīdzinot ar tā vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem
   • ir samazinājušies vismaz par 30 %, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

    

   Ja kādā no šiem mēnešiem uzņēmums faktiski nav darbojies, šis mēnesis vidējo ieņēmumu aprēķinā nav jāiekļauj.

   Atbalstu iespējams saņemt arī par laiku no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 28. februārim,  ja ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 %. Tas izdarāms līdz 2021. gada 31. martam, iesniedzot VID iesniegumu.

   Iesniegumos, kas iesniegti pēc 15. marta, būs nepieciešams pamatot, ka ieņēmumu kritums ir saistīts ar Covid-19 dēļ noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem, izņemot, ja atbalstu par dīkstāvi lūdz par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 28. februārim.

   Aprēķinot saimnieciskās darbības ieņēmumu kritumu, neņem vērā iepriekš saņemto atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.

   Cik lielu atbalstu darbinieks var saņemt:

   • Darbiniekam – 70 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim (ja kādā no šiem mēnešiem darbinieks pie konkrētā darba devēja nav strādājis, to vidējās algas aprēķinā nav jāiekļauj). Neatkarīgi no līdzšinējās algas, dīkstāves atbalsts nebūs mazāks par 500 eiro (2020. gadā – 330 eiro) un lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
   • Mikrouzņēmuma darbiniekam – 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par 2020. gada 3. ceturksni atbilstoši ceturkšņa deklarācijā norādītājam (ja darbinieks pie konkrētā darba devēja darbu uzsācis 2020. gada oktobrī, izmanto darba devēja norādīto informāciju), bet ne mazāk par 500 eiro (2020. gadā – 330 eiro) un ne vairāk par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
   • Darbiniekam, kurš saņem atbalstu par dīkstāvi, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums. Lai saņemtu šo piemaksu, īpašs iesniegums nav jāraksta.
   • Ja darbinieks strādā pie vairākiem darba devējiem, pie katra arī iespējams saņemt dīkstāves atbalstu, tomēr tā kopsumma nevar pārsniegt 1000 eiro par pilnu mēnesi. Par atbalsta piešķiršanu lemj tādā secībā, kādā darba devēji iesnieguši iesniegumu. Nosacījums par 500 eiro minimālo pabalstu par pilnu mēnesi attiecas tika uz vienu pabalsta izmaksu mēnesī – saņemot dīkstāves atbalstu pie vairākiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās, katrs nākamais pabalsts tiek rēķināts proporcionāli darba samaksai un dīkstāves ilgumam.
   • Ja ārkārtējās situācijas laikā darbinieks atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, atbalstu nosaka 70 % apmērā no vidējā vecāku pabalsta par 2020. gada augustu, septembri un oktobri, bet ne mazāk par 500 eiro (2020. gadā – 330 eiro) un ne vairāk par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

     

   Būtiski: darbinieks var saņemt gan atbalstu pie vairākiem darba devējiem, gan atbalstu kā saimnieciskās darbības veicējs un patentmaksas maksātājs, tomēr jebkurā gadījumā summārais valsts atbalsts nevar būt lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

   Darba devējs drīkst saviem darbiniekiem piemaksāt starpību starp dīkstāves atbalstu un līdz šim saņemto pilno darba samaksas apmēru.

   Kā pieteikties dīkstāves atbalstam:

   Kur EDS aizpildit iesniegumu atbalstam dikstave, algu subsidijam, grantiem?

   • Par saviem darbiniekiem pieteikumu iesniedz darba devējs, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
   • Dīkstāves atbalsts pieejams līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā epidemioloģiskās situācijas dēļ noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi.
   • Dīkstāves atbalstam var pieteikties līdz atbalsta mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam. Tā, piemēram, par februāri var pietiekties līdz 15. martam.
   • Ja uzņēmums laikposmā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 28. februārim nekvalificējās atbalstam par dīkstāvi nepietiekama ieņēmumu kritumu dēļ, tad tas līdz 31. martam var pieteikties atbalstam par minēto laikposmu, ja ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies vismaz par 30 %.
   • Pirms iesnieguma iesniegšanas darba devējam jāiesniedz arī darba devēja ziņojums par VSAOI no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, kā arī PVN mēneša deklarācija, ja tāda vēl nav iesniegta un ir jāiesniedz.

   • Pieteikumā darba devējam jānorāda informācija par uzņēmumu, tā ieņēmumu samazinājumu un pamatojumu tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Tāpat jāsniedz informācija  par darbiniekiem un to dīkstāves laiku. Darba devējiem arī jāapliecina, ka darbinieks nav darba nespējā, ar darbinieku netiks pārtrauktas darba attiecības laikā, par kuru piešķirts atbalsts,  kā arī vienu mēnesi pēc šī laikposma.
   • Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu, VID piecu darbdienu laikā to pārskaitīs uz iesniegumā norādīto darbinieka kontu, kas atvērts Latvijā, un VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) informēs darba devēju. Darba devējs pats informē savus darbiniekus par atbalsta saņemšanu.

   Kad dīkstāves atbalstu nepiešķir:

   • Ja darba devējs nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas
   • Ja darba devējs ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc savas iniciatīvas), vai tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība
   • No 16. marta arī, ja darba devējs nav iesniedzis pamatojumu, ka ieņēmumu kritumu izraisījuši Covid-19 dēļ noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, vai ja VID, izvērtējot darba devēja iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem
   • ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process
   • darba devēja padomes locekļiem
   • par tām dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts
   • darba devējam, kura personāls iznomāts citam uzņēmumam
   • ja darba devējs ir  valsts vai pašvaldības budžeta iestāde vai valsts vai pašvaldības kontrolēts komersants
   • ja darbinieks pieņemts darbā pēc 2020. gada 1. novembra


   Laikā, kad darbiniekam piešķirts dīkstāves atbalsts, slimības pabalstu neapmaksā un neizmaksā pašvaldības pabalstu krīzes situācijā.
    

   Izdales materiāli
 • Atbalsts algu subsīdijai nepilna laika darbiniekiem
  • Atbalsta periods beidzas 2021. gada 30. jūnijā. Pieteikties atbalstam par jūniju var līdz 2021. gada 15.jūlijam.

   Atbalsts algu subsīdijai nepilna laika darbiniekiem

   Uzņēmēji, kas ārkārtējās situācijas laikā – no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam (bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā epidemioloģiskās situācijas dēļ noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi),– piedzīvo  ieņēmumu kritumu, var vērsties VID un saņemt atbalstu algu subsīdijai saviem darbiniekiem, kas strādā nepilnu darba laiku. Savukārt darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru.

    

   Būtiski: iesniegumos, kas iesniegti pēc 15. marta, būs nepieciešams pamatot, ka ieņēmumu kritums ir saistīts ar Covid-19 dēļ noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem

   Kuri uzņēmumi var saņemt atbalstu algu subsīdijai:

   Lūgt algu subsīdiju saviem darbiniekiem, kas ārkārtējās situācijas laikā strādā nepilnu darba laiku, var jebkurš uzņēmums, kura ieņēmumi no saimnieciskās darbības mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, atbalsts saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ ir samazinājušies:

   • vismaz par 20 %, salīdzinot ar tā vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī,.
   • vismaz par 30 %, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem.

    

    

   Aprēķinot saimnieciskās darbības ieņēmumu samazinājumu, neņem vērā iepriekš saņemto atbalstu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.

   Ja kādā no šiem mēnešiem uzņēmums faktiski nav darbojies, šis mēnesis vidējo ieņēmumu aprēķinā nav jāiekļauj.

   Cik lielu subsīdiju darbinieks var saņemt:

   • 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no šī gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk par 500 eiro par pilnu mēnesi
   • Darba devējam ir pienākums saviem darbiniekiem piemaksāt starpību starp algas subsīdiju un darba samaksas apmēru, ko darba devējs aprēķinājis izmaksai darbiniekiem.

   Kā pieteikties algu subsīdijām:

   Kur EDS aizpildit iesniegumu atbalstam dikstave, algu subsidijam, grantiem?

   • Par saviem darbiniekiem pieteikumu iesniedz darba devējs, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Iesnieguma forma EDS būs pieejama no 1.decembra.
   • Atbalstam par martu var pieteikties līdz 15. aprīlim, par aprīli līdz 15.maijam , par maiju līdz 15 jūnijam, par jūniju līdz 15.jūlijam.
   • Pirms iesnieguma iesniegšanas darba devējam jāiesniedz arī darba devēja ziņojums par VSAOI no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, kā arī PVN mēneša deklarāciju, ja tāda vēl nav iesniegta un ir jāiesniedz.
   • Pieteikumā darba devējam jānorāda informācija par uzņēmumu, tā ienākumu samazinājumu, par darbiniekiem. Darba devējam arī jāapliecina, ka darbinieks nav darba nespējā, ar darbinieku netiks pārtrauktas darba attiecības laikā, par kuru piešķirts atbalsts, kā arī vienu mēnesi pēc šī laikposma, savukārt atbalstu nesaņemot, šī darba attiecības tiktu pārtrauktas.
   • Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu, VID piecu darbdienu laikā to pārskaitīs uz iesniegumā norādīto darbinieka kontu, kas atvērts Latvijā, un VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) informēs darba devēju. Savukārt darba devējs pats informē savus darbiniekus par atbalsta saņemšanu.

   Kad atbalstu algas subsīdijai nepiešķir:

   • Ja darba devējs nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas. Šim nosacījumam izņēmums ir uzņēmumi, kas ir VID Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieki.
   • no 16. marta – ja darba devējs nav iesniedzis pamatojumu, ka ieņēmumu kritumu izraisījuši Covid-19 dēļ noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, vai ja VID, izvērtējot darba devēja iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem
   • ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process
   • darba devēja padomes locekļiem
   • darbiniekam par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts
   • darba devējam, kura personāls iznomāts citam uzņēmumam
   • ja darba devējs ir valsts vai pašvaldības budžeta iestāde, kā arī valsts vai pašvaldības kontrolēts komersants
   • ja darbinieks pieņemts darbā pēc 2020. gada 1. novembra


   Izdales materiāli
    
 • Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai
  • Atbalsta periods beidzas 2021. gada 30. jūnijā. Pieteikties atbalstam par jūniju var līdz 2021. gada 15.jūlijam.

   Lai palīdzētu pārvarēt Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni, krīzes skartajiem uzņēmumiem noteiktās, krīzes skartās nozarēs ir pieejams valsts atbalsts – grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai. Atbalsta pasākuma īstenošanai kopumā no valsts budžeta atvēlēti 533,8 miljoni eiro, un atbalstam var pieteikties par laiku no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam.

   Kuri uzņēmumi var saņemt grantu:

   Sākot ar 2021. gada maiju, atbalsts nav pieejams uzņēmumiem šādās nozarēs (skat. noteikumu 2. pielikumu)

   Par 2020. gada mēnešiem (novembri, decembri):

   Atbalsts paredzēts uzņēmumiem, kuri atbalsta mēnesī ir saskārušies ar apgrozījuma kritumu vismaz 20 % apmērāsalīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, turklāt šis apgrozījums atbalsta mēnesī (novembrī vai decembrī) ir vismaz par 30 % mazāks nekā uzņēmumam tas bija 2019.gada attiecīgajā mēnesī.

   Jaunie uzņēmumi, kas reģistrēti VID pēc 2020.  gada 1. janvāra, atbalstam var pieteikties, ja izpildās 20 % apgrozījuma krituma kritērijs, salīdzinot 2020. gada augusta, septembra un oktobra vidējo apgrozījumu.

   Par 2021. gada mēnešiem:

   No 2021. gada janvāra līdz maijam grantu var saņemt uzņēmumi, kuru apgrozījuma kritums (aprēķinot apgrozījuma kritumu, ņem vērā apgrozījumu no saimnieciskās darbības)attiecīgajā mēnesī atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

   • atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada vai 2020.gada attiecīgajā mēnesī.
   • reģistrēts VID kā nodokļu maksātājs pēc 2020. gada 1. janvāra un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā
   • uzsācis saimniecisko darbību pēc 2019. gada 1.janvāra un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā
   • atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30%, salīdzinot ar 2019. gada atbilstošo kalendāra mēnesi, un kura apgrozījums kopš 2020. gada 1. aprīļa vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10% no 2019. gada atbilstošā kalendārā mēneša apgrozījuma. Piemēram, uzņēmuma apgrozījums 2019. gada janvārī bija 10 000 eiro, savukārt, 2020. gada maijā tam jābūt vismaz 1001 eiro, augustā 1001 eiro, oktobrī 1001 eiro u.ttt., jeb 10% no 2020. gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma
     

   Ja uzņēmums iepriekš – 2021. gada janvārī un februārī - nekvalificējās atbalsta saņemšanai, bet pēc precizētajiem kritērijiem, kas stājās spēkā 4. martā, tas var kvalificēties, uzņēmums var iesniegt iesniegumu atbalsta saņemšanai arī par š.g. janvāri un februāri (iesniegums jāiesniedz par katru mēnesi atsevišķi, apliecinot apgrozījuma kritumu attiecīgajā mēnesī).

   Būtiski:

   Cik lielu grantu var saņemt:

   Par 2021. gada mēnešiem:

   • 60 % (par jūniju - 30%) apmērā no uzņēmuma bruto darba algas un veikto darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī. Maksimālais vienam uzņēmumam pieejamais atbalsts ir 100 000 eiro (par jūniju - 50 000 eiro) vienā mēnesī. Maksimālais saistītu personu grupai pieejamais atbalsts ir  1 800 000 eiro,  ņemot vērā arī citus valsts atbalstus, kas piešķirti saskaņā ar Pagaidu regulējumu.
   • Saistītu personu grupai, kas darbojas zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādē un konservēšanā, maksimālais  pieejamais atbalsts ir 120 000 eiro,  ņemot vērā arī citus valsts atbalstus, kas piešķirti saskaņā ar Pagaidu regulējumu. Ja uzņēmums darbojas vairākās nozarēs, no kurām viena ir zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana, tas grāmatvedības uzskaitē nodala šīs nozares un nodrošina, ka  kopējais saņemtais atbalsts nepārsniedz noteiktos atbalsta griestus
   • Grants, ko var saņemt, 2021. gada maijā vai jūnijā kopā ar uzņēmuma attiecīgā mēneša apgrozījumu nepārsniedz (1) apgrozījumu 2019. un 2020. gada atbilstošajā mēnesī šajā noteikumu 4.2.1 pantā minētajiem uzņēmumiem un (2) vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī noteikumu 4.2.2. vai 4.2.3. pantā minētājiem uzņēmumiem.
   • Ja atbalsts netiek izlietots līdz 2021. gada 31. jūlijam vai divu mēnešu laikā no VID lēmuma pieņemšanas, neizlietoto atbalsta daļu uzņēmums atmaksā VID


   Par 2020. gada mēnešiem (novembri, decembri):

   • 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas un veikto darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsummaspar kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī. Maksimālais vienam uzņēmumam pieejamais atbalsts ir 50 000 eiro vienā mēnesī. Maksimālais saistītu personu grupai pieejamais atbalsts ir  800 000 eiro ņemot vērā arī citus valsts atbalstus, kas piešķirti saskaņā ar Pagaidu regulējumu.
   • Saistītu personu grupai, kas darbojas zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādē un konservēšanā, maksimālais  pieejamais atbalsts ir 120 000 eiro ņemot vērā arī citus valsts atbalstus, kas piešķirti saskaņā ar Pagaidu regulējumu. Ja uzņēmums darbojas vairākās nozarēs, no kurām viena ir zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana, tas grāmatvedības uzskaitē nodala šīs nozares un nodrošina, ka  kopējais saņemtais atbalsts nepārsniedz noteiktos atbalsta griestus
   • Ja atbalsts netiek izlietots līdz 2021. gada 31. jūlijam vai divu mēnešu laikā no VID lēmuma pieņemšanas, neizlietoto atbalsta daļu uzņēmums atmaksā VID
     

   Saistītās personas ir uzņēmumi, kuru starpā pastāv vienas no šīm attiecībām:

   1. uzņēmumam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā uzņēmumā;
   2. uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras dalībnieku vairākumu citā uzņēmumā;
   3. uzņēmumam ir tiesības īstenot noteicošu ietekmi pār citu uzņēmumu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo uzņēmumu, vai saskaņā ar tā dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem;
   4. uzņēmums, kas ir cita uzņēmuma akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē akcionāru vai dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā uzņēmumā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem uzņēmuma akcionāriem vai dalībniekiem.

   Kā pieteikties grantam:

   Kur EDS aizpildit iesniegumu atbalstam dikstave, algu subsidijam, grantiem?

   • Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
   • Par jūniju atbalstam var pieteikties līdz 2021.gada 15. jūlijam, savukārt par 2020. gadu un 2021. gada janvārī, februāri, martu, aprīli un maiju var pieteikties līdz 2021. gada 15.jūnijam.
   • Pieteikumā jānorāda atbalstam pieprasītā summa un uzņēmuma bruto darba algas un veikto darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsumma, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kā arī:
    • mēnesis, par kuru tiek prasīts atbalsts
    • norāde par to, kuram no apgrozījuma krituma kritērijiem uzņēmums atbilst
    • ja uzņēmums atsaucas uz kritēriju “atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30%, salīdzinot ar 2019. gada atbilstošo kalendāra mēnesi, un kura apgrozījums kopš 2020. gada 1. aprīļa vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10% no 2019. gada atbilstošā kalendārā mēneša apgrozījuma”, jānorāda, kuri ir šie trīs 2020. gada mēneši pēc 1. aprīļa
   • Uzņēmumam jāapliecina un jānorāda apgrozījuma kritums atbilstoši uzņēmumam atbilstošajam kritērijam un tas, ka saņemtais atbalsts tiks  izlietots triju mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. jūlijam vai ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā no VID lēmuma pieņemšanas dienas, lai kompensētu apgrozāmo līdzekļu plūsmas kritumu, kas saistīts ar Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni
   • Uzņēmumam jāapliecina atbilstība mikro, mazā, vidējā vai lielā uzņēmuma statusam atbilstoši MK noteikumu 9.4. punktā noteiktajam un jāpaliecina, ka uz 2019.gada 31.decembri un uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav nonācis finanšu grūtībās.
   • Jānorāda iepriekš saņemtā un plānotā atbalsta apmērs, kas izsniegts saskaņā ar EK 19.03.2020.  paziņojumu "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā", tā piešķiršanas datums, atbalsta sniedzēja nosaukums un Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem saskaņā atbalstu piešķir vai plāno piešķirt, lai VID varētu pārliecināties, ka atbalsts saistītu personu nepārsniedz 1 800 000 eiro vai 120 000 eiro uzņēmumiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē.
   • Iesniegumam jāpievieno aizpildīta deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai vai vidējai komercsabiedrībai. Lejuplādēt deklarāciju aizpildīšanai (.docx) 
   • Partnerkomercsabiedrībām un saistītajām komercsabiedrībām iesniegumam jāpievieno aizpildīts deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai vai vidējai komercsabiedrībai. Lejuplādēt deklarācijas pielikumu aizpildītšanai (.docx)
   • Jāapliecina, ka uzņēmums iepriekš nav saņēmis, kā arī neplāno pieteikties citam atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām
   • Jāapliecina, ka lauksaimniecības produktu pārstrādes vai tirdzniecības nozares uzņēmums atbilst EK 19.03.2020.  paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" 22. punkta "e" apakšpunktā minētajiem kritērijiem

   Kad atbalstu nepiešķir:

   • uzņēmumam, kuram iesnieguma iesniegšanas dienā ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiroizņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums.
   • vidējam vai lielam uzņēmumam, kurš jau 2019. gada 31. decembrī un atbalsta piešķiršanas brīdī uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai definīcijai.
   • mikro vai mazajam uzņēmumam, kurš vienlaikus atbilst šādām pazīmēm: jau 2019. gada 31. decembrī un atbalsta piešķiršanas brīdī uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai definīcijai un kuram atbalsta piešķiršanas brīdī ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to attiecas pārstrukturēšanas plāns.
   • ja uzņēmums ir izslēgts vai pēdējo 2 gadu laikā ir bijis izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra (izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc savas iniciatīvas vai ir izpildījis VID prasības un pārkāpumu novērsis, bet nav atkārtoti reģistrā reģistrēts, jo uz to nav attiecināmas Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasības par obligātu reģistrāciju) vai tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība.
   • ja uzņēmums atbilst vienam no šādiem nosacījumiem: (1) iepriekšējo sešu mēnešu laikā (2020. gada maijā, jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī un oktobrī) pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2020. gada novembrī un 2019. gada brīvi izvēlētu sešu mēnešu laikā VID administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 eiro apmērā vai (2) noteikumu 4.2.2. apakšpunktā minētais uzņēmums 2020. gada brīvi izvēlētu trīs mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2020. gada novembrī VID administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 eiro apmērā
   • ja uzņēmums vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par uzņēmuma nodokļu saistību, muitas jomas vai darba tiesisko attiecību regulējuma pārkāpumiem. Izņēmums – ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums un gada laikā naudas sodu kopsumma nepārsniedz 500 eiro
   • uzņēmumiem, kas veic saimniecisko darbību noteikumu 2. pielikumā minētajās nozarēs, pamatojoties uz noteikumu 8. punktā minēto iesniegumu par 2021. gada maiju un jūniju
   • publiskas personas kapitālsabiedrībai, publiskas personas kontrolētai kapitālsabiedrībai, publiski privātai kapitālsabiedrībai, privātai kapitālsabiedrībai, meitas sabiedrībai, atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībai vai pašvaldības kapitālsabiedrībai Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma izpratnē.
   • lauksaimniecības produktu primārās ražošanas nozarei atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 9. punktam. Atbalstu lauksaimniecības produktu pārstrādes vai tirdzniecības nozares uzņēmumiem piešķir ar nosacījumu, ka to daļēji vai pilnībā nenodod primārajiem ražotājiem un atbalsts nav balstīts uz tādu produktu cenu vai daudzumu, kuri iegādāti no primārajiem ražotājiem vai kurus attiecīgie uzņēmumi laiduši tirgū.
   • kredītiestādēm un finanšu iestādēm.
    MK noteikumi Nr.676 ir izstrādāti, ievērojot Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma nosacījumus "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) (turpmāk – Pagaidu regulējums) un konkrēti tā 20.a punktā noteikto, ka atbalstu kredītiestādēm un finanšu iestādēm saskaņā ar Pagaidu regulējumu piešķirt nevar.  Pagaidu regulējuma izpratnē par kredītiestādēm un finanšu iestādēm tiek uzskatītas institūcijas, kas minētas ES Regulas Nr.575/2013 4.pantā

    

   Kad var pieteikties atkārtoti pēc atteikuma:

   Uzņēmums var atkārtoti pieteikties atbalstam par tiem 2021. gada mēnešiem, par kuriem tika saņemts atteikums, ja:

   • uzņēmums, kurš pēdējo 2 gadu laikā ir bijis izslēgts no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, tajā ir atjaunots
   • uzņēmums, kurš ir izslēgts no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, ir izpildījis VID prasības un pārkāpumu novērsis, bet nav atkārtoti reģistrēts minētajā reģistrā, jo uz to nav attiecināmas Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasības par obligātu reģistrāciju
   • uzņēmums iepriekšējo sešu mēnešu laikā (2020. gada maijā, jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī) pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2020. gada novembrī un 2019. gada brīvi izvēlētu sešu mēnešu laikā VID administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis ne mazāk kā 200 eiro apmērā
   • noteikumu 4.2.2. apakšpunktā minētais uzņēmums 2020. gada brīvi izvēlētu trīs mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2020. gada novembrī VID administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis ne mazāk kā 200 eiro apmērā
   • uzņēmums vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts ar naudas sodu, kas lielāks par 150 eiro, par pārkāpumu, kas attiecas uz uzņēmuma nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā vai darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja gada laikā sodu kopsumma pārsniedz 500 eiro

    

   Par grūtībās nonākušiem uzņēmumiem:

   GNU – grūtībās nonācis uzņēmums

   Vērtējot GNU pazīmes, VID ņem vērā atbalsta pretendenta un visu tā saistīto uzņēmumu datus. Vidējam un lielam uzņēmumam GNU pazīmju vērtēšanu veic uz 31.12.2019. un uz atbalsta iesnieguma iesniegšanas dienu.

   Pieņemot lēmumu par GNU, VID balstās uz atbalsta iesniegumam pievienoto informāciju uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu un publiski pieejamiem, ticamiem datiem par atbalsta pretendentu un tā saistītiem uzņēmumiem (ja attiecināms), t.sk.:

   1. kapitāldaļu turētājiem;
   2. finanšu situāciju:
    • pēdējo gada pārskatu, kurš iesniegts saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
    • operatīvo starpperiodu pārskatu, ja ir būtiskas izmaiņas projekta iesniedzēja situācijā.

     PIEMĒRS: iesniedzējs saskaņā ar 2019. gada pārskatā pieejamo informāciju atbilst GNU, vismaz vienai no Komisijas Regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā minētajām situācijām, tomēr periodā no 2019. gada beigām līdz atbalsta iesnieguma iesniegšanas brīdim ir būtiski uzlabojusies finanšu situācija, novēršot GNU pazīmes. Lai varētu šos faktus pierādīt, atbalsta pretendentam jāiesniedz operatīvo starpperiodu pārskats par atbalsta iesniedzēju un par saistīto uzņēmumu (ja attiecināms) par starpperiodu, kuru apstiprinājis zvērināts revidents un kas nav vecāks par vienu mēnesī uz iesnieguma iesniegšanas dienu.
      
   3. informāciju par pamatkapitāla palielināšanu (parakstīts), kuru vērtē kopsakarā ar operatīvo starpperiodu pārskatu.


   Ja atbalsts saņemts nepamatoti, uzņēmumam ir pienākums atmaksāt visu saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr.794/2004), 10.pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi. Papildus lūdzam skatīt Komisijas paziņojumu par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (2018/C 14/02), (pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008XC0119(01)&from=EN).

   Ievēro un nepieļauj! Ievēro un nepieļauj!

    

    Informatīvais materiāls "Ieteikumi iesnieguma “COVID-19 krīzes skartā uzņēmuma iesniegums atbalsta saņemšanai apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” aizpildīšanai mikro uzņēmumiem un pašnodarbinātajām personām" Informatīvais materiāls "Ieteikumi iesnieguma “COVID-19 krīzes skartā uzņēmuma iesniegums atbalsta saņemšanai apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” aizpildīšanai mikro  uzņēmumiem un pašnodarbinātajām personām"

   Informatīvais materiāls "Apgrozāmo līdzekļu atbalsta Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai pieļaujamais izmantojums"Informatīvais materiāls "Apgrozāmo līdzekļu atbalsta Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai pieļaujamais izmantojums" (Publicēts 12.05.2021.)

    

   Semināra izdales materiāli

 • Atbalsts pašnodarbinātajiem
  • Atbalsta periods beidzas 2021. gada 30. jūnijā. Pieteikties atbalstam par jūniju var līdz 2021. gada 15.jūlijam.

   Atbalsts pašnodarbinātajiem

   Atcelti izdevumu ierobežojumi

   Tiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem, kuri reģistrējušies VID kā saimnieciskās darbības veicēji vai ir individuālie komersanti vai individuālā uzņēmuma (zemnieka vai zvejnieka saimniecības) īpašnieki, par 2020. un 2021. gadu ir atcelti izdevumu ierobežojumi 80 % apmērā no saimnieciskās darbības ieņēmumiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai. Atceļot šo ierobežojumu, maksājamā nodokļa apmērs samazināsies un personu rīcībā paliks vairāk finanšu līdzekļu.

   Būs nepieciešams laiks, lai šīm izmaiņām pielāgotu Elektroniskās deklarēšanas sistēmas darbību, taču tas neietekmē iespēju piemērot jauno kārtību. Patlaban izdevumus, kas saistīti ar saimniecisko darbību, aicinām deklarēt deklarācijā pilnā apmērā D3 pielikuma 2.1. rindā vai 12.1. rindā, vai D3pielikuma  2.1.rindā. Ja 2020.gada ienākumu deklarācija jau ir iesniegta,  piemērojot saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojumu 80 % apmērā, tad to var precizēt.

   Pašnodarbinātie – VID reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji, autoratlīdzības saņēmēji, kas nav reģistrēti VID, un individuālie komersanti –, kas no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam (bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā epidemioloģiskās situācijas dēļ noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi), piedzīvo ieņēmumu kritumu, var vērsties VID un saņemt dīkstāves atbalstu.

   Kuri pašnodarbinātie var saņemt atbalstu:

   Dīkstāves atbalstu var lūgt, ja ieņēmumi mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts:

   • ir samazinājušies vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī , un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem

   vai

   • ir samazinājušies vismaz par 30 %, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.


   Ja kādā no šiem mēnešiem cilvēks faktiski nav veicis saimniecisko darbību, šis mēnesis vidējo ieņēmumu aprēķinā nav jāiekļauj.

   Atbalstu iespējams saņemt arī par laiku no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 28. februārim,  ja ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 %. Tas izdarāms līdz 2021. gada 31. martam, iesniedzot VID iesniegumu.

   Iesniegumos, kas iesniegti pēc 15. marta, būs nepieciešams pamatot, ka ieņēmumu kritums ir saistīts ar Covid-19 dēļ noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem, izņemot, ja atbalstu par dīkstāvi lūdz par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 28. februārim.

   Aprēķinot saimnieciskās darbības ieņēmumu kritumu, neņem vērā iepriekš saņemto atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.

   Cik lielu atbalstu cilvēks var saņemt:

   • Pašnodarbinātajam, kas ir reģistrējies, un autoratlīdzības saņēmējam, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, un individuālajiem komersantam– 70% apmērā no vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības 2020. gada 3. ceturksnī, bet ne mazāk kā 500  eiro (2020. gadā – 330 eiro) un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi. Vidējo ienākumu aprēķinā neieskaita autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām
   • Pašnodarbinātajam, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – 50 % apmērā no mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada 3. ceturksni, bet ne mazāk kā  500  eiro (2020. gadā – 330 eiro) un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi
   • Cilvēkam, kurš saņem šo atbalstu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums. Lai saņemtu šo piemaksu, īpašs iesniegums nav jāraksta.
     

   Būtiski: cilvēks var saņemt gan atbalstu pie vairākiem darba devējiem, gan atbalstu kā pašnodarbinātā persona  un patentmaksas maksātājs, tomēr jebkurā gadījumā summārais valsts atbalsts nevar būt lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

   Kā pieteikties atbalstam:

   Kur EDS aizpildit iesniegumu atbalstam dikstave, algu subsidijam, grantiem?

   • Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
   • Dīkstāves atbalsts pieejams līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā epidemioloģiskās situācijas dēļ noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi.
   • Dīkstāves atbalstam var pieteikties līdz atbalsta mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam. Tā, piemēram, par februāri var pietiekties līdz 15. martam.
   • Ja pašnodarbinātais laikposmā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 28. februārim nekvalificējās atbalstam par dīkstāvi nepietiekama ieņēmumu kritumu dēļ, tad tas līdz 31. martam var pieteikties atbalstam par minēto laikposmu, ja ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies vismaz par 30 %.
   • Pieteikumā jānorāda informācija par sevi un savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka nav iestājusies darba nespēja .Tāpat jāsniedz informācija par ieņēmumu samazinājumu un pamatojumu tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.
   • Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu, VID piecu darbdienu laikā to pārskaitīs uz iesniegumā norādīto kontu, kas atvērts Latvijā, un saņēmējam par to paziņos VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

   Kad dīkstāves atbalstu nepiešķir:

   • Ja pašnodarbinātajam pieteikuma iesniegšanas dienā nodokļu parāds ir lielāks nekā 1000 eiro un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums
   • Ja pašnodarbinātajam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process
   • No 16. marta arī, ja pašnodarbinātais nav iesniedzis pamatojumu, ka ieņēmumu kritumu izraisījuši Covid-19 dēļ noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, vai ja VID, izvērtējot iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem
   • Par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts
   • Pašnodarbinātajiem, kuri saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju, radošās jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmu ietvaros
   • Ja pašnodarbinātais nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas par pēdējo gadu pirms ārkārtējās situācijas
   • Ja saimnieciskā darbība uzsākta pēc 2020. gada 1. novembra
     

   Laikposmā, kad pašnodarbinātajm piešķirts atbalsts, slimības pabalstu neapmaksā un neizmaksā pašvaldības pabalstu krīzes situācijā.

    

    
 • Atbalsts patentmaksas maksātājiem
  • Atbalsta periods beidzas 2021. gada 30. jūnijā. Pieteikties atbalstam par jūniju var līdz 2021. gada 15.jūlijam.

   Atbalsts patentmaksas maksātājiem

   Patentmaksas saņēmēji, kas no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam (bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā epidemioloģiskās situācijas dēļ noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi) piedzīvo ienākumu kritumu, var vērsties VID un saņemt dīkstāves atbalstu.

   Būtiski: iesniegumos, kas iesniegti pēc 15. marta, būs nepieciešams pamatot, ka ieņēmumu kritums ir saistīts ar Covid-19 dēļ noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

   Kuri patentmaksas maksātāji var saņemt dīkstāves atbalstu:

   Dīkstāves atbalstu var lūgt, ja ieņēmumi mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts:

   • ir samazinājušies vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī , un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem

   vai

   • ir samazinājušies vismaz par 30 %, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

    

   Ja kādā no šiem mēnešiem cilvēks faktiski nav veicis saimniecisko darbību, šis mēnesis vidējo ieņēmumu aprēķinā nav jāiekļauj.

   Atbalstu iespējams saņemt arī par laiku no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 28. februārim,  ja ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 %. Tas izdarāms līdz 2021. gada 31. martam, iesniedzot VID iesniegumu.

   Iesniegumos, kas iesniegti pēc 15. marta, būs nepieciešams pamatot, ka ieņēmumu kritums ir saistīts ar Covid-19 dēļ noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem, izņemot, ja atbalstu par dīkstāvi lūdz par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 28. februārim.

   Aprēķinot saimnieciskās darbības ieņēmumu kritumu, neņem vērā iepriekš saņemto atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.

   Cik lielu atbalstu cilvēks var saņemt:

   • 500 eiro (2020. gadā – 400 eiro) par pilnu mēnesi, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz 3 mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas
   • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums. Lai saņemtu šo piemaksu, īpašs iesniegums nav jāraksta.
   • Par atbalsta periodu patentmaksa vai samazinātā patentmaksa nav jāmaksā.
   • Ja patentmaksa vai samazinātā patentmaksa 2020. gadā ir samaksāta par 3 vai 6 mēnešiem vai par vienu gadu, kas ietilpst laikposmā, uz kuru izsludināta ārkārtējā situācija, patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņš tiek pagarināts par atbalsta perioda ilgumu.
     

   Būtiski: cilvēks var saņemt gan atbalstu pie vairākiem darba devējiem, gan atbalstu kā saimnieciskās darbības veicējs un patentmaksas maksātājs, tomēr jebkurā gadījumā summārais valsts atbalsts nevar būt lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

   Kā pieteikties atbalstam:

   Kur EDS aizpildit iesniegumu atbalstam dikstave, algu subsidijam, grantiem?

   • Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
   • Dīkstāves atbalsts pieejams līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā epidemioloģiskās situācijas dēļ noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi.
   • Dīkstāves atbalstam var pieteikties līdz atbalsta mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam. Tā, piemēram, par februāri var pieteikties līdz 15. martam.
   • Ja patentmaksātājs laikposmā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 28. februārim nekvalificējās atbalstam par dīkstāvi nepietiekama ieņēmumu kritumu dēļ, tad tas līdz 31. martam var pieteikties atbalstam par minēto laikposmu, ja ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies vismaz par 30 %
   • Pieteikumā jānorāda informācija par sevi un savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka nav iestājusies darba nespēja. Tāpat jāsniedz informācija par ieņēmumu samazinājumu un pamatojumu tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.
   • Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu, VID piecu darbdienu laikā to pārskaitīs uz iesniegumā norādīto kontu, kas atvērts Latvijā, un saņēmējam par to paziņos VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

   Kad atbalstu nepiešķir:

   • Par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts.
   • Ja nav spēkā esošs patents atbalsta periodā vai vismaz 3 mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas (2020.gada augustā – oktobrī).
   • No 16. marta arī, ja patentmaksātājs nav iesniedzis pamatojumu, ka ieņēmumu kritumu izraisījuši Covid-19 dēļ noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, vai ja VID, izvērtējot iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem

    

   Noteikumi  Prezentācija "Atbalsta par dīkstāvi pieprasīšanas un kompensēšanas kārtība pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem"

 • Atbalsts skaistumkopšanas nozarē
  • Atbalsta periods beidzas 2021. gada 30. jūnijā. Pieteikties atbalstam par jūniju var līdz 2021. gada 15.jūlijam.

   Darbinieki, pašnodarbinātie* un patentmaksātāji skaistumkopšanas nozarē no 2021. gada 1. janvāra līdz tiesību aktos noteiktā aizlieguma sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus atcelšanai savas atlīdzības vai ienākumu kompensēšanai var vērsties VID un saņemt dīkstāves atbalstu.

   * VID reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji un individuālie komersanti

   Tā kā no 1. marta ar valdības lēmumu tiek atcelts liegums sniegt friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumus, šo pakalpojumu sniedzēji par martu vairs nevarēs pieteikties šim atbalsta veidam. Savukārt līdz 15.martam šie speciālisti joprojām var pieteikties šim atbalsta veidam par februāri.

   Ja darbinieks, kas nodarbināts pie devēja – juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas, kas sniedz skaistumkopšanas pakalpojumus –, strādās nepilnu darba laiku vai turpinās būt dīkstāvē, par martu darba devējs var pieteikties algu subsīdijām nepilna laika darbiniekiem vai dīkstāves atbalstam parastajā, arī citu nozaru uzņēmumiem pieejamajā kārtībā. Tāpat parastajā kārtībā par martu dīkstāves atbalstu var saņemt arī pašnodarbinātie un patentmaksātāji, kas sniedz friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumus. 

   Kuri skaistumkopšanā nodarbinātie var saņemt atbalstu:
    

   Dīkstāves atbalstu var lūgt:

   • darbinieks, kas bija nodarbināts 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī pie darba devēja (juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas), kas minētajā periodā sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus.
   • pašnodarbinātais, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus 2020.gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī
   • patentmaksātājs, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī.


   Būtiski: pakalpojumu sniedzējam jābūt reģistrētam Veselības inspekcijā.

   Lai pārliecinātos, ka cilvēks konkrētajos mēnešos ir bijis darbinieks vai ir reģistrējis saimniecisko darbību, kā arī vai darba devējs vai pats skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējs ir paziņojis Veselības inspekcijai par saimnieciskās darbības uzsākšanu, VID izmanto savā un Veselības inspekcijas rīcībā esošos datus. Tādējādi cilvēkam šāda papildu informācija nebūs jāiesniedz.

   Ko uzskata par skaistumkopšanas pakalpojumiem

   Par laiku, kad noteikt liegums strādāt, atbalstu var saņemt cilvēki, kas sniedz šādus skaistumkopšanas pakalpojumus: friziera, manikīra, pedikīra, masāžas, kosmetoloģijas, solārija, tetovēšanas, skarifikācijas, mikropigmentācijas, pīrsinga, publiskās lietošanas pirts vai publiskās lietošanas peldbaseina.

   Atbalsta saņemšanas iespējas paredzētas arī atbalsta personālam, kas bija nodarbināts pie juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas iepriekš minētajā periodā.

   Cik lielu atbalstu cilvēks var saņemt:

   • Darbiniekam – 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim (ja kādā no šiem mēnešiem darbinieks pie konkrētā darba devēja nav strādājis, to vidējās algas aprēķinā neiekļauj). Dīkstāves atbalsts nebūs mazāks par 500 eiro un lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
   • Mikrouzņēmuma darbiniekam – 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par 2020. gada 3. ceturksni atbilstoši ceturkšņa deklarācijā norādītājam bet ne mazāk par 500 eiro un ne vairāk par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
   • Ja darbinieks janvārī vai citā mēnesī, kurā ir spēkā aizliegums sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus, atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, atbalstu nosaka 70 % apmērā no vidējā vecāku pabalsta par 2020. gada augustu, septembri un oktobri, bet ne mazāk par 500 eiro un ne vairāk par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
   • Pašnodarbinātajam, kas ir reģistrējies vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā (saimnieciskās darbības veicējs) – 70 % apmērā no vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības 2020. gada 3. ceturksnī, bet ne mazāk par 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi.
   • Pašnodarbinātajam, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – 50 % apmērā no mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada 3. ceturksni, bet mazāk par 500 eiro un ne ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi
   • Patentmaksas maksātājam, ja 2020. gada augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī bija spēkā esošs patents – 500 eiro mēnesī.
   • Cilvēkam, kurš saņem atbalstu par dīkstāvi, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums. Lai saņemtu šo piemaksu, īpašs iesniegums nav jāraksta. Šis atbalsts pieejams vienu reizi mēnesī un tikai vienā nodarbinātības formā.
   • Ja cilvēks nodarināts dažādās nodarbinātības formās (piem., darbinieks, pašnodarbinātais, vairāki darba devēji), katrā formā arī iespējams saņemt dīkstāves atbalstu, tomēr tā kopsumma nevar pārsniegt 1000 eiro par pilnu mēnesi. Par atbalsta piešķiršanu lemj tādā secībā, kādā darbinieki vai pašnodarbinātie iesnieguši iesniegumu. Nosacījums par 500 eiro minimālo pabalstu par pilnu mēnesi attiecas tikai uz vienu pabalsta izmaksu mēnesī. Saņemot dīkstāves atbalstu pie vairākiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās, katrs nākamais pabalsts tiek rēķināts proporcionāli darba samaksai un dīkstāves ilgumam.

    

   Būtiski: cilvēks var saņemt gan atbalstu pie vairākiem darba devējiem, gan atbalstu kā pašnodarbinātā persona  un patentmaksas maksātājs, tomēr jebkurā gadījumā summārais valsts atbalsts nevar būt lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

   Būtiski: Ja cilvēkam ar 2021. gadu ir mainīts nodokļu maksāšanas režīms, atbalstu par dīkstāvi, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju, nosaka atbilstoši nodokļu maksāšanas režīmam, kāds bija līdz 2020. gada 31. decembrim.

   Kā pieteikties atbalstam:

   Kur EDS aizpildit iesniegumu atbalstam dikstave, algu subsidijam, grantiem?

   • Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
   • Dīkstāves atbalsts pieejams no 2021. gada 1. janvāra par turpmākajiem mēnešiem, kuros ir spēkā aizliegums sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus.
   • Dīkstāves atbalstam var pieteikties līdz atbalsta mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam. Tā, piemēram, par janvāri var pietiekties līdz 15. februārim.
   • Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, periods, par kuru tiek pieprasīts atbalsts par dīkstāvi un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā
   • Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu, VID piecu darbdienu laikā to pārskaitīs uz iesniegumā norādīto kontu, kas atvērts Latvijā, un saņēmējam par to paziņos VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Par darbiniekam izmaksāto atbalstu par dīkstāvi VID paziņos arī darba devējam.

   Kad atbalstu nepiešķir:

   • par martu - friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumu sniedzējiem, jo šīm profesijām ir atcelts aizliegums strādāt. Attiecīgi atbalsts pieejams parastajā kārtībā, tāpat kā citu nozaru speciālistiem un uzņēmumiem
   • darba devējs, pašnodarbinātā persona  vai patentmaksātājs nav paziņojis Veselības inspekcijai par saimnieciskas darbības uzsākšanu
   • pašnodarbinātā persona nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja 2020.gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī
   • patentmaksātājam nebija spēkā patents 2020.gada augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī
   • atbalsta saņēmējam nav atvērts konts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā
   • sasniegta maksimāli izmaksājamā atbalsta summa

    

   Noteikumi  Prezentācija "Atbalsts skaistumkopšanas nozarē strādājošiem"

 • Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana
  • Atbalsts COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

   Ja nodokļu samaksas termiņa kavējums radies Covid – 19 rezultātā, tad saskaņā ar Covid – 19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam ir tiesīgi pieteikties nodokļu maksātāji, kuri atbilst Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.675”[1] noteiktajam kritērijam. Nodokļu maksātāji var lūgt nodokļu administrācijai sadalīt vai atlikt nodokļu maksājumus uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, kā arī lūgt piešķirt termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš jau ir pagarināts saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta nosacījumiem, ja nodokļu maksātājs ir ievērojis nodokļu administrācijas lēmumā noteikto nodokļu maksājumu samaksas kārtību.

             Šim atbalsta pasākumam nodokļu maksātāji tiesīgi pieteikties līdz 2021.gada 30.jūnijam, Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) iesniedzot motivētu iesniegumu ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

             Iesnieguma veidlapas atrodas VID EDS sākums → “Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai (ārkārtas situācijā un Covid – 19 izplatības dēļ)”,  izvēloties atbilstošo iesnieguma veidu: Covid – 19 (pamatojoties uz Covid – 19 likuma 4.panta 1.daļu).      

              Nokavētajam nodokļu maksājumam, kura samaksai ir piešķirts termiņa pagarinājums, netiek aprēķināta nokavējuma nauda un informācija par nodokļu maksātāju netiek iekļauta VID administrēto nodokļu parādnieku datu bāzē. Covid – 19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 4.pantā noteiktais neierobežo nodokļu maksātāju tiesības vērsties ar iesniegumu VID līdzšinējā kārtībā, tas ir, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmo daļu vai 26.panta 11.daļu.
    

   [1] Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.675” Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos” 3.punktā noteikts, ka atbalstam algu subsīdijai ir tiesīgs pieteikties darba devējs, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

   - tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2020. un 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;

   - tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

   Atbilstoši šo noteikumu 40.punktā noteiktajam prasību attiecībā uz ieņēmumu samazinājumu ne mazāk kā par 30 % nepiemēro iesniegumiem, kas iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2021. gada 15. martam.

   Saskaņā ar šo noteikumu  3.¹ punktā noteikto, aprēķinot saimnieciskās darbības ieņēmumu samazinājumu, neņem vērā iepriekš saņemto atbalstu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.
    

   NoteikumiKopsavilkums: darba devēji, kuriem ir atbalstīta nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadale termiņos vai atlikšana uz laiku līdz trim gadiem


 • Gada pārskatu iesniegšana
  • Atbalsts covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

   NoteikumiMetodiskais materiāls "Gada pārskatu iesniegšanas termiņi saistībā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu par koronavīrusa (COVID-19) izraisīto uzliesmojumu"
    

   Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma subjektiem un biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām ar likumu tiek pagarināts gada pārskata un konsolidēto gada pārskata (ja tāds ir) iesniegšanas termiņš par sagatavoto gada pārskatu par 2019.gadu un 2020.gadu:

   • Sabiedrība, uz kuru attiecas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, ir tiesīga gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu par 2019. pārskata gadu un par 2020. pārskata gadu iesniegt termiņā, kas par trim mēnešiem pārsniedz Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97. panta pirmajā daļā noteikto iesniegšanas termiņu;
   • biedrība vai nodibinājums, ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatu vai tā daļu par 2019. un 2020. gadu attiecīgi līdz 2020. gada 31. jūlijam un 2021. gada 30. jūnijam;
   • reliģiskā organizācija, ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatu vai tā daļu par 2019. un 2020. gadu attiecīgi līdz 2020. gada 31. jūlijam un 2021. gada 30. jūnijam;
   • sabiedriskā labuma organizācija darbības pārskatu par 2019. gadu ir tiesīga iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam līdz 2020. gada 31. jūlijam, bet par 2020. gadu — līdz 2021. gada 30. jūnijam.


   Piemērs. Ja Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma subjektam 2020.pārskata gads sakrita ar kalendāro gadu un sagatavotais gada pārskats Valsts ieņēmumu dienestā būtu jāiesniedz līdz 2021.gada 30.aprīlim, tad saskaņā ar šajā likumā noteikto, 2020.gada pārskata iesniegšanas termiņš šī likuma subjektam ir pagarināts līdz 2021.gada 31.jūlijam.

    

 • PVN pārmaksas atmaksa
  • Atbalsts COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

   Laikā no šā gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksas kārtību nosaka likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”.

   Valsts ieņēmumu dienests (VID), veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, atmaksās apstiprināto pārmaksāto PVN summu, kas ir uzrādīta PVN deklarācijā, visiem nodokļa maksātājiem, tādējādi radot brīvus finanšu līdzekļus COVID-19 vīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanai.

   PVN pārmaksas atmaksas nosacījumi definēti likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 6.pantā.

    

 • Padziļinātās sadarbības programma un tās dalībnieki
  • Atbalsts COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

   VID 2020., 2021., 2022. un 2023. gadā ir tiesīgs nepieņemt negatīvu lēmumu attiecībā uz padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku, ja to ir ietekmējusi COVID-19 krīze un padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks nodrošina pierādījumus objektīvo apstākļu esībai.

   Kādos gadījumos IR paredzēts atbalsts Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem?

   • Kavēti pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņi;
   • Samazināti nodokļu ieņēmumi;
   • Samazināti darba ņēmēju mēneša vidējie darbvietā gūtie ienākumi;
   • Nodokļu revīzijas rezultātā uzrēķinātā summa pārsniedz 3% no attiecīgā gada nodokļu ieņēmumiem.

    

   Veicot kritēriju atbilstības izvērtējumu un konstatējot dalībniekus, kuri neatbilst augstāk minētajiem kritērijiem uzņēmumiem elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiks nosūtīts aicinājums iesniegt pierādījumus objektīvo apstākļu esībai. Valsts ieņēmumu dienests nenosaka pierādījumu formu vai apjomu, bet tam jābūt pietiekamam un uz faktiem balstītam, lai gūtu priekštatu un pārliecību par objektīvo apstākļu esību, kas uzņēmuma liedza izpildīt konkrētos programmas kritērijus.
    

   Atbalsts netiks piemērots gadījumā, ja Programmas dalībnieks neizpilda sekojošus kritērijus:

   • Administratīvo pārkāpumu sodu summa nepārsniedz 151 EUR, gadā kopsumma 500 EUR;
   • Nav atzīts par vainīgu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā vai sodāmība ir dzēsta;
   • Nav maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
   • Nav izbeigta vai apturēta saimnieciskā darbība, nav uzsākts likvidācijas process;
   • Amatpersonai nav atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus vai sodāmība par pārkāpumu ir dzēsta;
   • Nav konstatēts, ka nodokļu maksātājs vai apkalpojošais dienests ir pārkāpis kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu un specializēto ierīču vai iekārtu lietošanas vai apkalpošanas prasības;
   • Nav sākts izslēgšanas no PVN reģistra process;
   • Sasniedzams juridiskajā adresē;
   • Nav negodprātīgu rīcību pret nodokļu saistībām;
   • Amatpersona vai dalībnieks nav riska personu sarakstā.

    

    

 • Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes
  • Jautājums

   Vai darba devējam ir jāinformē VID, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem, par darbinieka prombūtnes periodu, par kuru darbinieks Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ir pieprasījis slimības palīdzības pabalstu bērna pieskatīšanai, jo ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ bērns vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) vai  bērns ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti, un persona nevar strādāt attālināti?

   Atbilde

   Par šādu darbinieka prombūtni nav jāsniedz VID ziņas par darba ņēmējiem.

   Kā pamatojumu attaisnotas prombūtnes periodam darba laika uzskaites nodrošināšanai (tabelē) darba devējs var izmantot darba ņēmēja iesniegumu, kurā norādīts prombūtnes periods un iemesls.

   Lai varētu pieprasīt slimības palīdzības pabalstu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā ir jāiesniedz darba devēja apliecinājums, kurā norādīts, ka darbinieks nevar strādāt noteiktu laika periodu (norādot periodu, no kura līdz kuram datumam darbinieks nestrādās) un nav iespējams darbu veikt attālināti.

   Ievērojot darbiniekam noteikto  darba laiku un darba laika uzskaites veidu, darba devējs apliecinājumā norāda laika periodu, kurā darbinieks nevar strādāt attālināti. Apliecinājumā var būt arī norādīts laika periods, konkretizējot datumus, kuros darbinieks nestrādās (situācijā, ja darbinieks, piemēram, laikā līdz 7.februārim strādās tikai pāris dienas nedēļā).

   Tādā gadījumā darbiniekam šis periods, par kuru ir izsniegts darba devēja apliecinājums, tiek noformēts kā attaisnota prombūtne, darba devēja ziņojumā  norādot vai nu “0” pie nostrādāto stundu skaita mēnesī, vai norādot faktiski nostrādāto (ja attaisnotā prombūtne nav pilnu kalendāro mēnesi).


Nodokļu maksātājiem arī turpmāk pieejamas jau līdz šim normatīvajos aktos noteiktās iespējas nodokļu samaksas termiņa atlikšanai un pagarināšanai līdz vienam gadam. Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļā “Nodokļi/Noderīgi/Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi/Kārtējo un nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos”.

 


Aktualitātes   Metodiskie un informatīvie materiāli   Normatīvie akti  Statistika