COVID-19

 Publicēts: 23.04.2021. 16.08


Apakšsadaļu izvēlne
 • Preču pavaddokumenti importa deklarācijai, izcelsmi apliecinoši dokumenti
  • Preču pavaddokumenti

   Preces deklarē (aizpilda muitas deklarāciju), pamatojoties uz deklarētāja rīcībā esošiem pavaddokumentiem, lai varētu piemērot izvēlēto muitas procedūru. Šie pavaddokumenti ir jādara pieejami muitas dienestiem muitas deklarācijas iesniegšanas brīdī.

   Pavaddokumenti jāiesniedz muitas dienestiem, ja Savienības tiesību akti to prasa vai ja tas vajadzīgs muitas kontrolei.

   Importa deklarāciju preču laišanai brīvā apgrozībā iesniedz attālināti Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Importa funkcionalitātē, kur deklarētājs vai tā pārstāvis deklarācijai pievieno preču pavaddokumentus skenētā veidā, savukārt oriģinālus un kopijas uzglabā uzņēmumā atbilstoši Savienības Muitas kodeksa (SMK) 51.panta nosacījumiem.

   Ņemot vērā Eiropas Komisijas apstiprināto iniciatīvu Covid-19 izraisīto seku mazināšanai, ir pieļaujams, ka deklarētājs vai tā pārstāvis importa deklarācijai pievieno skenētas pavaddokumentu kopijas (piemēram, bill of lading, preču rēķins u.c.), ja vien normatīvais regulējums nenosaka, ka uzņēmuma rīcībā deklarēšanas brīdī jābūt dokumenta oriģinālam.

   Preču izcelsmi apliecinoši dokumenti

   Attiecībā uz preču izcelsmes sertifikātu oriģinālu vai kopiju izmantošanu preču deklarēšanā norādām, ka ir saņemta Eiropas Komisijas apstiprināta iniciatīva* saistībā ar elastīgu pieeju nepilnīgi noformētu preferenciālo preču izcelsmi/statusu apliecinošo sertifikātu akceptēšanā Covid-19 krīzes laikā. Šajā dokumentā norādīts, ka, lai nepārtrauktu preferenciālas tirdzniecības iespējas Covid-19 krīzes laikā, izņēmuma kārtā līdz turpmākai informācijai ir iespējams pieņemt:

   • preferenciālo preču izcelsmi apliecinošo sertifikātu kopijas, muitas amatpersonas parakstītas un apzīmogotas papīra formātā vai elektroniskā formātā – skenētas vai pieejamas tiešsaistē (on-line);
   • preferenciālos preču izcelsmi apliecinošos sertifikātus, kuri nav muitas amatpersonas parakstīti vai apzīmogoti, bet uz tiem ir atzīme, ka sertifikāts ir parakstīts vai apzīmogots elektroniski (digitally signed). 
     

   Sertifikāti, kas nav apstiprināti ne parastajā kārtībā (ar zīmogu), ne ar elektronisko parakstu, nav pieņemami preferenču piemērošanai.

   Tāda pati elastīga pieeja ir attiecināma arī uz preces statusu apliecinošiem sertifikātiem A.TR.

   Iespēja pieņemt nepilnīgi noformētus preču izcelsmes/statusa sertifikātus piemērojama tikai attiecībā uz sertifikātiem, kuri izsniegti kopš Covid-19 krīzes sākuma, t. i., no 2020. gada 1. marta.

   Pēc ārkārtējas situācijas beigām muitas dienestiem būs tiesības pieprasīt importētājam uzrādīt sertifikāta oriģinālu

   /SMK 163.pants, *Eiropas Komisijas dokuments Nr. Ares(2020)1799283-27/03/2020 “Customs issues related to the COVID-19 emergency situationinthe EU/

 • Eiropas Komisijas lēmums par muitas maksājumu atbrīvojumu preču importam COVID-19 uzliesmojuma seku apkarošanai
  • Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2020. gada 3. aprīlī publicēts Eiropas Komisijas 2020. gada 3. aprīļa Lēmums (ES) 2020/491 par atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem un no importa PVN, ko piešķir precēm, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai 2020. gadā.

   Lēmumā noteikts, ka Eiropas Komisija, pamatojoties uz Padomes Regulas Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem, 74.-80.pantu un Padomes Direktīvu 2009/132/EK, kas nosaka Direktīvas 2006/112/EK 143.panta b) un c) punkta darbības jomu attiecībā uz atbrīvošanu no pievienotās vērtības nodokļa sakarā ar noteiktu preču galīgo importu, līdz 2020.gada 31.jūlijam piešķir atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) no trešajām valstīm ievestām precēm, kas paredzētas cīņai pret Covid-19 uzliesmojumu sekām.

   Ar Komisijas Lēmumu (ES) 2020/1101, ar kuru grozīja Komisijas Lēmumu (ES) 2020/491, atbrīvojuma no ievedmuitas nodokļiem un no PVN precēm, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai un tiek ievestas no trešajām valstīm, termiņš tika pagarināts līdz 2020. gada 31. oktobrim.

   Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2020.gada 29.oktobrī publicēts Eiropas Komisijas 2020.gada 28.oktobra Lēmums (ES) 2020/1573, ar kuru groza Lēmumu (ES) 2020/491 par atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem un no importa PVN, ko piešķir precēm, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai 2020. gadā. Ar šo lēmumu līdz 2021.gada 30.aprīlim ir pagarināts ievedmuitas nodokļu un PVN atbrīvojumu piemērošanas termiņš precēm, kas ir nepieciešamas un tiek ievestas no trešajām valstīm Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai.

   Savukārt ar Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2021. gada 23.aprīlī publicēto Eiropas Komisijas 2021. gada 19.aprīļa Lēmumu (ES) Nr.2021/660, ar kuru groza Lēmumu (ES) 2020/491 par atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem un no importa PVN, ko piešķir precēm, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai 2020. gadā, ievedmuitas nodokļu un pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojumu piemērošanas termiņš precēm, kas ir nepieciešamas un tiek ievestas no trešajam valstīm COVID – 19  slimības izplatības ierobežošanai un seku apkarošanai, ir pagarināts līdz 2021.gada 31.decembrim.


   Eiropas Komisijas piešķirtais atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem un PVN piemērojams noteiktām precēm (piemēram, individuālās aizsardzības līdzekļi – sejas maskas, respiratori, cimdi, aizsargbrilles, COVID-19 diagnostikas testi un aparatūra to veikšanai, mākslīgās elpošanas un citi skābekļa terapijas aparāti, dezinfekcijas līdzekļi u.c. medicīniskās ierīces un iekārtas), 

   kuras importē valsts organizācijas (vai to uzdevumā) vai sabiedriskā labuma organizācijas (vai to uzdevumā) un kuras ir paredzētas:

   • par brīvu izsniegt personām, kuras skar vai apdraud Covid-19, vai kuras ir iesaistītas Covid-19 uzliesmojuma apkarošanā;
   • par brīvu nodot tādu personu, kuras skar vai apdraud Covid-19 vai kuras ir iesaistītas Covid-19 uzliesmojuma apkarošanā, rīcībā (lietošanā), paturot tās iepriekš minēto organizāciju īpašumā.


   Preces atbrīvo no ievedmuitas nodokļiem un PVN arī tad, ja tās laišanai brīvā apgrozībā importē glābšanas dienesti (vai  to uzdevumā), lai apmierinātu vajadzības, kas tiem rodas laikā, kad tie sniedz ārkārtas palīdzību personām, kuras skar vai apdraud Covid-19, vai kuras ir iesaistītas Covid-19 uzliesmojuma apkarošanā.

   IEVĒRĪBAI: Ar atbrīvojumu ievestās preces nedrīkst patapināt, izīrēt vai atsavināt par atlīdzību vai par brīvu, kā arī izmantot tās citam, ar Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanu nesaistītam mērķim. Pretējā gadījumā par ievestajām precēm muitas maksājumi ir maksājami vispārējā kārtībā.

 • Preču pagaidu ievešana un procedūras slēgšanas termiņš COVID-19 radītajos apstākļos
  • Ņemot vērā Eiropas Komisijas rekomendācijas, VID Muitas pārvalde sniedz atbalstu uzņēmējiem un informē par darbībām ar precēm, kurām piemērota muitas procedūra – pagaidu ievešana un kurām Covid-19 seku dēļ rodas vai var rasties problēmas ievērot muitas iestādes noteikto procedūras slēgšanas termiņu.
   Gadījumos, kad pagaidu ievešanas procedūru nevar pabeigt muitas iestādes noteiktajā termiņā saskaņā ar ārkārtējiem apstākļiem, ko radījusi Covid-19 pandēmija, muitas iestāde pēc pamatota atļaujas turētāja iesnieguma saņemšanas var atļaujas slēgšanas termiņu pagarināt arī tad, ja tas pārsniedz maksimāli noteiktos 24 mēnešus. 

   Šajā gadījumā:

   vienkāršotā kārtībā izsniegtajai atļaujai – Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) jāiesniedz pieteikums grozījumu izdarīšanai muitas deklarācijā (atļaujā), pievienojot atļaujas turētāja iesniegumu, kurā norādīts vēlamais muitas procedūras slēgšanas termiņš un pamatojums slēgšanas termiņa pagarināšanai, kas tieši saistīts ar Covid-19 pandēmijas radītajiem īpašajiem apstākļiem;

   vispārējā kārtībā izsniegtajai atļaujai – Eiropas Komisijas Muitas lēmumu pārvaldības sistēmā jāpiesaka grozījumi atļaujā, norādot vēlamo slēgšanas termiņu (mēnešos) un pamatojumu slēgšanas termiņa pagarināšanai, kas tieši saistīts ar Covid-19 pandēmijas radītajiem īpašajiem apstākļiem. 

   Jaunu muitas deklarāciju šajā gadījumā neformē.

   Minētais procedūras slēgšanas termiņa pagarinājums ir attiecināms arī uz ATA karneti. Jauna ATA karnete šādos gadījumos nav jāizdod.

   Precēm, kas tiek ievestas Savienības muitas teritorijā uz laiku, ar mērķi apkarot Covid-19 pandēmiju, (t.i. materiāliem glābšanas darbiem, medicīnas, ķirurģijas un laboratorijas iekārtām, kas ir paredzētas lietošanai slimnīcās un citās medicīniskās institūcijās) piemēro muitas procedūru – pagaidu ievešana ar pilnīgu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa (saskaņā ar DA1 221. un 222.pantu, papildprocedūra D06 un D07).

   Šajā gadījumā muitas deklarācijai par preču pagaidu ievešanu jāpievieno pavaddokuments, kas apliecina, ka preču izmantošana ir tieši saistīta ar Covid-19 pandēmijas seku likvidēšanu un atbilst nosacījumiem, lai piemērotu pilnīgu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa. Piemēram, Savienības muitas teritorijā uz laiku ieved neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas, medicīnisko aprīkojumu u.tml.


   Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem

 • COVID-19 seku ietekme uz preču pagaidu uzglabāšanu
  • Ņemot vērā Eiropas Komisijas rekomendācijas, Muitas pārvalde sniedz atbalstu uzņēmējiem un informē par darbībām ar pagaidu uzglabāšanā novietotām precēm, par kurām Covid-19 seku dēļ rodas vai var rasties problēmas ievērot uzglabāšanas termiņu – 90 dienas.

   Gadījumā, ja pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājam nav muitas noliktavas turēšanas atļaujas (t.i. nav savas muitas noliktavas, uz kurieni pārvietot preces, noformējot muitas noliktavas procedūru) un pagaidu uzglabāšanā novietoto ārpussavienības preču uzglabāšanas termiņš pārsniedz 90 dienas brīdī, kad tiek piemērota (nākošā) muitas procedūra, lai izvestu preces no pagaidu uzglabāšanas vietas, pirms pagaidu uzglabāšanas manuālas noslēgšanas pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājam ir jāiesniedz (jāpievieno) detalizēts skaidrojums par pagaidu uzglabāšanas termiņa pārsniegšanu. Tas nozīmē, ka EMDAS MAN/PU funkcionalitātes ailē “Termiņa nokavēšanas pamatojums” ir jāieraksta pamatojums un ailē “Atrakstīšanas pielikums” obligāti jāpievieno detalizēts skaidrojums par iemeslu (saistīts ar Covid-19 radītām sekām uzņēmējdarbībai), kādēļ termiņš nav ievērots.

   Papildus aicinām izvērtēt situāciju un resursus muitas noliktavas turēšanas atļaujas saņemšanai, jo preces muitas noliktavas procedūrā var uzglabāt neierobežotu laiku.

   Gadījumā, ja pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājam ir muitas noliktavas turēšanas atļauja (ir sava muitas noliktava), tuvojoties pagaidu uzglabāšanas termiņa beigām un zinot, ka preces turpinās uzglabāt, aicinām pārvietot preces uz muitas noliktavu, piemērojot muitas noliktavas procedūru. Šajā gadījumā lūdzam izvērtēt vispārējā galvojuma apmēru, kas noteikts muitas noliktavas procedūrai, un nepieciešamības gadījumā pārvirzīt nepieciešamo summu no pagaidu uzglabāšanai noteiktā galvojuma apmēra.

   Papildus norādām, ka Savienības Muitas kodeksa normatīvais regulējums neparedz pagaidu uzglabāšanas termiņa pagarināšanu un Eiropas Komisija šobrīd neplāno veikt izmaiņas normatīvajā regulējumā.