Darba ņēmēju un darba devēju reģistrācija

 Publicēts: 16.03.2021. 14.19


Apakšsadaļu izvēlne
 • Darba devējs - fiziska persona
  • Reģistrējas VID 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar darba ņēmēju par darba veikšanu par atlīdzību. Reģistrējoties jāiesniedz ar darba ņēmēju noslēgto līgumu (kopiju) par darba veikšanu par atlīdzību.
 • Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka
  • ​Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka tiek reģistrēts VID 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas par darba veikšanu par atlīdzību (neatkarīgi no tā, vai līgums noslēgts saskaņā ar Latvijas Republikas vai citas valsts tiesību aktiem). Reģistrējoties jāiesniedz līgumu (kopiju) par darba veikšanu par atlīdzību.
 • Ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka
  • Ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka tiek reģistrēts VID 10 dienu laikā no statusa iegūšanas dienas Latvijas Republikā, kā arī iesniedz dokumentus, kuros norādīts:

   • nosūtītājvalsts darba devēja nosaukums un juridiskā adrese;
   • laikposms, uz kādu persona nosūtīta veikt konkrētu darbu Latvijas Republikā (attiecīgā laikposma sākuma un beigu datums, mēnesis un gads);
   • pakļautība attiecīgās valsts sociālās apdrošināšanas normatīvajiem aktiem.

    

   Darba devēju – fizisko personu, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja – ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja – ārvalstnieka Valsts ieņēmumu dienests svītro no nodokļu maksātāju reģistra kā obligāto iemaksu veicēju, pamatojoties uz attiecīgās personas rakstisko iesniegumu par svītrošanu no nodokļu maksātāju reģistra.

 • Darba ņēmēja reģistrācijas kārtība
  • Darba devējs (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs) katru darba ņēmēju reģistrē VID, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem (Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra.noteikumu Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”1.pielikums) šādos termiņos:

   • par personām, kuras uzsāk darbu, – ne vēlāk kā vienu dienu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, vai ne vēlāk kā vienu stundu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski elektroniskajā deklarēšanas sistēmā;
   • par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto darba ņēmēja statusu, tai skaitā par darba ņēmējiem, kuriem ir piešķirts vai beidzies bērna kopšanas atvaļinājums, atvaļinājums bērna tēvam sakarā ar bērna piedzimšanu vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas (tai skaitā atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns), – ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc statusa maiņas vai zaudēšanas.