Valsts amatpersonas deklarācijas iesniedz elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” valsts amatpersonai ir pienākums likumā noteiktā termiņā un kārtībā iesniegt VID elektroniskā veidā, izmantojot EDS, šādas valsts amatpersonas deklarācijas: 

Iesniedz VID mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu valsts amatpersonas amatā vai saskaņā ar likumu ir sācies Saeimas vai pašvaldības domes deputāta pilnvaru laiks. Persona, kurai valsts amatpersonas statuss tiek noteikts pēc tam, kad pieņemts lēmums par tās iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu amatā, minēto deklarāciju iesniedz mēneša laikā no dienas, kad tā iekļauta valsts amatpersonu sarakstā.

Iesniedz VID ik gadu no 15.februāra līdz 1.aprīlim. 

Iesniedz VID divu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad persona (ja tā valsts amatpersonas amatu ieņēmusi ilgāk par trim mēnešiem) ir pārtraukusi pildīt valsts amatpersonas amata pienākumus. 

Par pirmo gadu iesniedz ne vēlāk kā 15.mēneša pēdējā dienā, savukārt deklarāciju, kuru iesniedz pēc amatu pienākumu pildīšanas izbeigšanas par otro gadu, iesniedz ne vēlāk kā 27.mēneša pēdējā dienā. Šīs valsts amatpersonu deklarācijas VID iesniedz Valsts prezidents, Saeimas deputāti, Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, ministri, īpašu uzdevumu ministri un parlamentārie sekretāri, pašvaldību domju priekšsēdētāji un pašvaldību izpilddirektori. 

(!) Gadījumos, kad valsts amatpersona turpina pildīt citu valsts amatpersonas amatu vai stājas jaunā valsts amatpersonas amatā (ja periods starp viena valsts amatpersonas amata pildīšanas izbeigšanu līdz stāšanos jaunā valsts amatpersonas amatā nav ilgāks par diviem mēnešiem), valsts amatpersonas deklarācija, kuru iesniedz, stājoties amatā, un valsts amatpersonas deklarācija, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus, nav jāiesniedz.

Valsts amatpersonas deklarāciju var precizēt, rakstveidā vēršoties institūcijā, kurai deklarācija iesniegta, un pamatojot precizējumus ne vēlāk kā mēneša laikā pēc deklarācijas publiskojamās daļas publiskošanas elektroniskā veidā.

Valsts amatpersonas deklarācijā norādāmā informācija ir noteikta likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 24.pantā, un deklarācijas aizpildīšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 “Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti

! Valsts amatpersonas kārtējā gada deklarācijā par 2022.gadu obligāti jānorāda arī dažādi saņemtie pabalsti, norādot saņemto summu un iestādi, kas tos izmaksājusi. Visi pabalsti deklarācijā neielasās automātiski, ir tādi, kuri  pašam deklarācijas iesniedzējam jānorāda manuāli, deklarācijas 7.punktā pie ienākumiem.

Par 2022. gadu tie var būt, piemēram, šādi pabalsti un citi netipiskie ieņēmumi:

  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātais energoresursu cenu pieauguma atbalsts 50 eiro mēnesī par katru bērnu, par četriem mēnešiem laikposmā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim, kopā par katru bērnu 200 eiro.
  • Atbalsts mājsaimniecībām apkures sezonas izdevumu daļējai kompensācijai;
  • Informācija par saņemtajiem uzturlīdzekļiem, t.sk. arī no Uzturlīdzekļu garantijas fonda;
  • donoru atlīdzības,
  • ienākumi no sava īpašuma pārdošanas,
  • ienākumi no saimnieciskās darbības.

Informāciju par valsts amatpersonas deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību skatīt sadaļā “Informatīvie un metodiskie materiāli”.

(!) Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 32.panta pirmā un otrā daļā noteikto, valsts amatpersona ir saucama pie  administratīvās atbildības par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktajā termiņā, deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā, piemērojot naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām vai nosakot valsts amatpersonas tiesību izmantošanas aizliegumu līdz diviem gadiem vai bez tā.