Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

 Publicēts: 22.09.2015. 14.43


Apakšsadaļu izvēlne

Darba devējs iemaksā speciālā budžeta kontā obligātās iemaksas par katru darba ņēmēju reizi mēnesī termiņos, kādi norādīti VID izsniegtajā paziņojumā.

Darba ņēmējs veic obligātās iemaksas ar darba devēja starpniecību. Darba devējs ietur iemaksas, kas jāveic darba ņēmējam, un iemaksā tās speciālā budžeta kontā likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajos termiņos.

Darba devējam ir pienākums reizi mēnesī līdz obligāto iemaksu veikšanai noteiktajam termiņam iesniegt VID ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem pārskata mēnesī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Pašnodarbinātais (izņemot fizisko personu, kura veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu) veic obligātās iemaksas un iesniedz ziņojumu līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam.

Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka – un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka – veic obligātās iemaksas un iesniedz ziņojumu VID līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam.

Ja tiek nokavēta algotā darba ienākumu izmaksa, darba devēja pienākums ir veikt obligātās iemaksas par aprēķinātajiem darba ienākumiem termiņā, kādā tās būtu jāveic, ja darba ienākumi būtu izmaksāti savlaicīgi.

 

Pārskata/deklarācijas nosaukums

Iesniegšanas termiņš

Nodokļa samaksas termiņš

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konti

Ziņas par darba ņēmējiem
(MK 07.09.2010.not.Nr.827)

Ne vēlāk kā vienu dienu, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, vai ne vēlāk kā vienu stundu, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, pirms tam, kad persona ir ieguvusi likumā ”Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto darba ņēmēja statusu

Ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tam, kad persona mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu (t.sk. par darba ņēmējiem kuriem ir piešķirts vai beidzies bērna kopšanas atvaļinājums vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas)

x

 

Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem,  iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu
pārskata mēnesī
(MK 07.09.2010.not.Nr.827 3.pielikums)

Līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša datumam, kurš norādīts VID izsniegtajā paziņojumā

Līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša datumam, kurš norādīts VID izsniegtajā paziņojumā

LV37TREL1060000220000

Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
(MK 07.09.2010. not. Nr.827 3.(1) pielikums) 

Katru mēnesi piecu darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja (darba ņēmēja) nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas 

 x

LV37TREL1060000220000

Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
(MK 07.09.2010.not.Nr.827 4.pielikums)

Līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam

Līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam

LV37TREL1060000220000