Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Pašvaldības ieņēmumu konts
  Ķermeniskas lietas, kuras atrodas Latvijas Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot – zemi, ēkas, tai skaitā kadastra reģistrā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas, un inženierbūves (turpmāk – nekustamais īpašums), izņemot likuma 1.panta 2.daļā minēto nekustamo īpašumu Kalendārais gads

 

 

Nekustamā īpašuma nodokli iemaksā tās republikas pilsētas vai novada pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa, t.i., maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli norādītajā kontā

1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības

1) zemei

2) ēkām vai to daļām, izņemot likuma 3.panta 1.daļas 2.punktā un 3.panta 1.2daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem

3) inženierbūvēm

Kalendārais gads
1) 0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz
56 915 EUR

2) 0,4 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 EUR, bet nepārsniedz 106 715 EUR

3) 0,6 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 EUR

Dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos,

dzīvojamo māju daļām,

telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana,

kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai

dzīvojamo māju palīgēkām un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžām (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai

Kalendārais gads
1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības

Komersantu īpašumā esošiem, objektiem –
dzīvojamām mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), kuri ir izīrēti dzīvošanai, ja  īres tiesības uz šiem objektiem nav nostiprinātas zemesgrāmatā

Kalendārais gads
No 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības Nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kā arī minētajā gadījumā pašvaldība līdz noteiktajam termiņam ir publicējusi nekustamā īpašuma nodokļa likmi savos saistošos noteikumus Kalendārais gads
Papildlikme 1,5% no kadastrālās vērtības Neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamajai zemei, izņemot, ja tās platība nepārsniedz vienu hektāru vai, ja normatīvajos aktos tai ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi Kalendārais gads
3% no lielākās (būves vai būvei piekritīgās zemes) kadastrālās vērtības Vidi degradējošai, sagruvušai vai cilvēku drošību apdraudošai būvei, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim, izņemot, ja pašvaldība 3.panta pirmās daļas ievaddaļā paredzētajos saistošajos noteikumos nav noteikusi citu nodokļa likmi Kalendārais gads
3% no lielākās (būves vai būvei piekritīgās zemes) kadastrālās vērtības Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē ne vēlāk kā līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim, no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības Kalendārais gads