Muitas nodoklis

 Publicēts: 22.01.2021. 11.36


Apakšsadaļu izvēlne

Muitas nodoklis ir ārējās tirdzniecības instruments, ar kura palīdzību tiek aizsargāts Eiropas Savienības (ES) iekšējais tirgus. Latvijā piemēro ES vienoti noteikto muitas nodokli.

Muitas nodokļi iedalās:

  • ievedmuitas nodokļos (muitas nodokļi un maksājumi, kas ir līdzvērtīgi muitas nodokļiem, ko maksā, preces ievedot (antidempinga vai kompensācijas maksājumi); importa maksājumi, kas ieviesti kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros);
  • izvedmuitas nodokļos (muitas nodokļi un maksājumi, kas ir līdzvērtīgi muitas nodokļiem, ko maksā, preces izvedot;
  • eksporta maksājumi, kas ieviesti kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros).

Likmes


Muitas nodokļa likmes ir noteiktas ar Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulu (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu. 

No 2021.gada 1.janvāra spēkā ir Komisijas 2020. gada 21. septembra Īstenošanas regula (ES) 2020/1577, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 361/1, 30.10.2020.), un Komisijas 2020.gada 16.decembra Īstenošanas regula (ES) 2020/2159, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 431/34, 21.12.2020.).


Nodokļa objekts


Nodokļa objekts ir preču, kas tiek ievestas no vai izvestas uz trešajām valstīm (valstis, kas nav ES dalībvalstis), muitas vērtība vai – atsevišķos gadījumos – preces apjoms, izteikts daudzuma mērvienībās, piemēram, kilogramos, tonnās, hektolitros u.c.


Nodokļa atvieglojumi


ES normatīvajos aktos ir noteiktas preces, kuras ievedot, netiek maksāts ievedmuitas nodoklis – tādām precēm tiek piemērots ievedmuitas nodokļa atbrīvojums.

ES atbrīvojumus no muitas nodokļa nosaka Padomes 2009.gada 16.novembra Regula (EK) Nr.1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem, kas ir galvenais normatīvais akts ievedmuitas nodokļa atbrīvojumu jomā ES.

Militārām precēm ievedmuitas nodokļa atbrīvojumus nosaka Padomes 2003.gada 21.janvāra Regula (EK) Nr.150/2003 par noteiktiem ieročiem un militārajam ekipējumam paredzēto ievedmuitas nodokļu atlikšanu.