Nodokļu kontrole

 Publicēts: 12.04.2016. 16.23


Apakšsadaļu izvēlne

Nodokļu kontroles mērķis ir nodrošināt pilnīgu, savlaicīgu un taisnīgu nodokļu un nodevu aprēķināšanu un iekasēšanu. 

VID galvenie uzdevumi, pienākumi un tiesības nodokļu kontroles jomā ir noteikti likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" un likumā "Par nodokļiem un nodevām", savukārt nodokļu maksātāju vispārīgie pienākumi un tiesības nodokļu kontroles jomā ir noteikti likumā "Par nodokļiem un nodevām".

VID visiem nodokļu maksātājiem nodokļu likumu prasības piemēro vienādi, nepieļaujot atšķirīgu likumu normu traktējumu. Nodokļu maksātājs nodokļu kontroles laikā ir tiesīgs pieaicināt profesionālu ekspertu vai konsultantu, sniegt paskaidrojumus un citu informāciju,  izņemot gadījumus, kad nodokļu normatīvie akti to neparedz.

Lai nodokļu kontroles process noritētu bez pārpratumiem, ir jābūt konstruktīvai sadarbībai un labvēlīgai saskarsmei starp nodokļu maksātāju un VID amatpersonām.

Lai nodrošinātu savlaicīgu nodokļu un citu valsts noteikto maksājumu budžetā aprēķināšanu, VID lielu uzmanību pievērš preventīvam darbam ar nodokļu maksātājiem, kas ietver gan nodokļu maksātāju informēšanu par VID iesniegtajās deklarācijās konstatētajām kļūdām vai neatbilstībām, gan konsultāciju sniegšanu par normatīvo aktu normu pareizu piemērošanu.

Ja nodokļu maksātājs VID preventīvā darba rezultātā nenovērš deklarācijās konstatētās kļūdas vai neatbilstības un, veicot nodokļu maksātāja riska analīzi, VID amatpersonas konstatē, ka nav ievērotas normatīvo aktu normas, tad, izvērtējot riska analīzes rezultātus, nodokļu maksātāju virza atbilstoša nodokļu kontroles pasākuma veikšanai skatīt sadaļu "Nodokļu kontroles process".