Nodokļu kontroles mērķis ir nodrošināt pilnīgu, savlaicīgu un taisnīgu nodokļu un nodevu aprēķināšanu un iekasēšanu. 

VID galvenie uzdevumipienākumi un tiesības nodokļu kontroles jomā ir noteikti likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" un likumā "Par nodokļiem un nodevām", savukārt nodokļu maksātāju vispārīgie pienākumi un tiesības nodokļu kontroles jomā ir noteikti likumā "Par nodokļiem un nodevām".

Lai veicinātu nodokļu maksātāju brīvprātīgu normatīvo aktu prasību ievērošanu, VID lielu uzmanību pievērš sadarbībai ar nodokļu maksātājiem, kas ietver nodokļu maksātāju informēšanu par VID iesniegtajās nodokļu deklarācijās konstatētajām kļūdām vai neatbilstībām, kā arī konsultāciju sniegšanu par normatīvo aktu normu pareizu piemērošanu. Ja nodokļu maksātājs nenovērš nodokļu deklarācijās konstatētās kļūdas vai neatbilstības, kā rezultātā sadarbība starp VID un nodokļu maksātāju nav sniegusi vēlamo rezultātu, VID, izvērtējot rīcībā esošo informāciju un riska analīzes rezultātus, nodokļu maksātājam veic atbilstošus nodokļu kontroles pasākumus skatīt sadaļu "Nodokļu kontroles process".

Nodokļu maksātājs nodokļu kontroles laikā ir tiesīgs pieaicināt profesionālu ekspertu vai konsultantu, sniegt paskaidrojumus un citu informāciju,  izņemot gadījumus, kad nodokļu normatīvie akti to neparedz.