Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka piešķirtās priekšrocības

 Publicēts: 09.10.2020. 10.17


Apakšsadaļu izvēlne

Bronzas Padziļinātās sadarbības programma

Valsts ieņēmumu dienesta piemērojamās priekšrocības un atvieglojumi:

 • Valsts ieņēmumu dienesta programmas dalībnieka atpazīstamības zīme;
 • Programmas dalībnieka izraudzīta balva, kas nav akcīzes prece un ko Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks piešķir čeku loterijas laimesta saņēmējam;
 • Programmas dalībniekam, kuram ir ieviesta nodokļu risku vadības sistēma, apkalpojošais dienests kases sistēmas programmas mainīto versiju būs tiesīgs iesniegt atbilstības pārbaudes veikšanai ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iepriekšējā atbilstības pārbaudes atzinuma saņemšanas. Izvērtējot programmas izmaiņu tehnisko dokumentāciju, konstatējot, ka programmas izmaiņas ir būtiskas, VID noteiks termiņu, kādā kases sistēmas programmas versija ir jāiesniedz pārbaudes veikšanai.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piemērojamās priekšrocības un atvieglojumi:

 • Uzturēšanās atļauju noteikumos (skatīt šeit) - amatpersona lēmumu par izsaukuma apstiprināšanu pieņem divu darbdienu laikā ja izsaukuma pieprasījumu ārzemnieka uzaicināšanai nodarbinātības nolūkā iesniedzis padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks pēc izsaukuma apstiprināšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

Konkurences padomes piemērojamās priekšrocības un atvieglojumi:

*Ja Konkurences padomē tiek vienlaikus skatīti vairāku Padziļinātās sadarbības programmu dalībnieku iesniegumi, tad to izpildes prioritāte tiek noteikta secīgi: 1) zelta; 2) sudraba; 3) bronzas.


Sudraba Padziļinātās sadarbības programma

Valsts ieņēmumu dienesta piemērojamās priekšrocības un atvieglojumi:

 • Valsts ieņēmumu dienesta programmas dalībnieka atpazīstamības zīme;
 • Programmas dalībnieka izraudzīta balva, kas nav akcīzes prece un ko Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks piešķir čeku loterijas laimesta saņēmējam;
 • Programmas dalībniekam, kuram ir ieviesta nodokļu risku vadības sistēma, apkalpojošais dienests kases sistēmas programmas mainīto versiju būs tiesīgs iesniegt atbilstības pārbaudes veikšanai ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iepriekšējā atbilstības pārbaudes atzinuma saņemšanas. Izvērtējot programmas izmaiņu tehnisko dokumentāciju, konstatējot, ka programmas izmaiņas ir būtiskas, VID noteiks termiņu, kādā kases sistēmas programmas versija ir jāiesniedz pārbaudes veikšanai;
 • Atbilde uz rakstisku iesniegumu – 10 darba dienu laikā (neattiecas uz administratīvo procesu iestādē un lēmumu pieņemšanu muitas lietās);
 • Atbilde uz telefoniski un elektroniski Elektroniskās deklarēšanas sistēmā uzdotu jautājumu – 7 darba dienu laikā, vienas darba dienas laikā paziņojot atbildes sniegšanas termiņu provizoriski;
 • Izsniedz vai pārreģistrē speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar akcīzes precēm ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas un valsts nodevas samaksas, izņemot, ja tiek konstatēti gadījumi, kad Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs neizsniegt vai nepārreģistrēt speciālo atļauju (licenci);
 • Pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksu veic ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Pievienotās vērtības nodokļa likuma 118.pantā noteiktā deklarācijas iesniegšanas termiņa (izņemot gadījumus, ja konstatē būtiskus riskus);
 • Neuzsāk parāda bezstrīda piedziņu laika periodā, kad nodokļa maksātājam ir tiesības novērst neatbilstību programmas dalībnieka godprātīga uzņēmēja statusam, proti nomaksāt nodokļu parādu, vienlaikus saglabājot tiesības nodrošināt prasījumu (reģistrējot ķīlas atzīmes u.c. liegumus);
 • Priekšrocības akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apmēra piemērošanā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas regulē komercdarbību ar akcīzes precēm.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piemērojamās priekšrocības un atvieglojumi:

Uzturēšanās atļauju noteikumos (skatīt šeit)

 • ārzemnieks ir tiesīgs iesniegt pārvaldē minētos dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, ja viņu nodarbinātības nolūkā uzaicinājis padziļinātās sadarbības programmas sudraba līmeņa dalībnieks.
 • nodarbinot ārzemnieku kuru uzaicina padziļinātās sadarbības programmas sudraba līmeņa dalībnieks un kurš netiks nodarbināts reglamentētā profesijā vai nepieprasa Eiropas Savienības zilo karti, ārzemnieks var neiesniegt  Uzturēšanās atļauju noteikumu punktā Nr.16.3. apakšpunktā minētos dokumentus;
 • nodarbinot fizisku personu uz uzņēmuma līguma pamata, iesniedz Latvijas vai ārvalstu nodokļu administrācijas apstiprinātu dokumentu, kas apliecina, ka fiziskā persona ir reģistrējusies kā nodokļu maksātāja un veikusi nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu iemaksu budžetā vai ka attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un persona veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (samaksas grafiku), izņemot gadījumu, ja nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku. Minēto dokumentu neiesniedz padziļinātās sadarbības programmas sudraba līmeņa dalībnieks;
 • darba devējs paredzot nodarbināt ārzemnieku tādā darbā, kura veikšanai ir nepieciešama atļauja (licence), iesniedz atļaujas (licences) kopiju. Minēto dokumentu neiesniedz padziļinātās sadarbības programmas sudraba līmeņa dalībnieks;
 • amatpersona lēmumu par izsaukuma apstiprināšanu pieņem divu darbdienu laikā ja izsaukuma pieprasījumu ārzemnieka uzaicināšanai nodarbinātības nolūkā iesniedzis padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks pēc izsaukuma apstiprināšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtībā (skatīt šeit)

Ja ielūguma pieteikumu iesniedz padziļinātās sadarbības programmas sudraba līmeņa dalībnieks, tas neiesniedz minētos dokumentus:

 • ja ārzemnieka profesija nav reglamentēta, – izglītības dokumenta vai triju gadu pieredzi apliecinoša dokumenta kopiju profesijā, kurā darba devējs plāno nodarbināt ārzemnieku, izņemot gadījumu, ja ārzemnieks tiek uzaicināts nodarbinātībai profesijā, kas ietilpst Profesiju klasifikatora devītajā pamatgrupā;
 • ja paredzēts fizisku personu nodarbināt uz uzņēmuma līguma pamata, iesniedz Latvijas vai ārvalstu nodokļu administrācijas apstiprinātu dokumentu, kas apliecina, ka fiziskā persona ir reģistrējusies kā nodokļu maksātāja un veikusi nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu iemaksu budžetā vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un persona veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (samaksas grafiku), izņemot gadījumu, ja nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku;
 • ja darba devējs paredz nodarbināt ārzemnieku tādā darbā, kura veikšanai ir nepieciešama atļauja (licence), iesniedz atļaujas (licences) kopiju.

Konkurences padomes piemērojamās priekšrocības un atvieglojumi:

*Ja Konkurences padomē tiek vienlaikus skatīti vairāku Padziļinātās sadarbības programmu dalībnieku iesniegumi, tad to izpildes prioritāte tiek noteikta secīgi: 1) zelta; 2) sudraba; 3) bronzas.


Zelta Padziļinātās sadarbības programma

Valsts ieņēmumu dienesta piemērojamās priekšrocības un atvieglojumi:

 • Valsts ieņēmumu dienesta programmas dalībnieka atpazīstamības zīme;
 • Programmas dalībnieka izraudzīta balva, kas nav akcīzes prece un ko Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks piešķir čeku loterijas laimesta saņēmējam;
 • Programmas dalībniekam, kuram ir ieviesta nodokļu risku vadības sistēma, apkalpojošais dienests kases sistēmas programmas mainīto versiju būs tiesīgs iesniegt atbilstības pārbaudes veikšanai ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iepriekšējā atbilstības pārbaudes atzinuma saņemšanas. Izvērtējot programmas izmaiņu tehnisko dokumentāciju, konstatējot, ka programmas izmaiņas ir būtiskas, VID noteiks termiņu, kādā kases sistēmas programmas versija ir jāiesniedz pārbaudes veikšanai;
 • Atbilde uz rakstisku iesniegumu – 10 darba dienu laikā (neattiecas uz administratīvo procesu iestādē un lēmumu pieņemšanu muitas lietās);
 • Atbilde uz telefoniski un elektroniski Elektroniskās deklarēšanas sistēmā uzdotu jautājumu – 5 darba dienu laikā, vienas darba dienas laikā paziņojot atbildes sniegšanas termiņu provizoriski;
 • Izsniedz vai pārreģistrē speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar akcīzes precēm ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas un valsts nodevas samaksas, izņemot, ja tiek konstatēti gadījumi, kad Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs neizsniegt vai nepārreģistrēt speciālo atļauju (licenci);
 • Pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksu veic ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā pēc Pievienotās vērtības nodokļa likuma 118.pantā noteiktā deklarācijas iesniegšanas termiņa (izņemot gadījumus, ja konstatē būtiskus riskus);
 • Neuzsāk parāda bezstrīda piedziņu laika periodā, kad nodokļa maksātājam ir tiesības novērst neatbilstību programmas dalībnieka godprātīga uzņēmēja statusam, proti nomaksāt nodokļu parādu, vienlaikus saglabājot tiesības nodrošināt prasījumu (reģistrējot ķīlas atzīmes u.c. liegumus);
 • Priekšrocības akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apmēra piemērošanā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas regulē komercdarbību ar akcīzes precēm;
 • Nodrošina individuālu Valsts ieņēmumu dienesta konsultantu – kontaktpersonu, lai risinātu Valsts ieņēmumu dienesta kompetences jautājumus;
 • Pēc nodokļu maksātāju iniciatīvas Valsts ieņēmumu dienests organizē izbraukuma semināru pie nodokļu maksātāja, izvērtējot resursu pieejamību un jautājuma sarežģītību;
 • Var tikt uzaicināts dalībai Valsts ieņēmumu dienesta Konsultatīvās padomes sēdēs;
 • Zelta līmeņa nodokļu maksātāju darbiniekiem, kuri ir Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāji un gada ienākumu deklarāciju iesniedz Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu veic mēneša laikā (nevis trīs mēnešu laikā), ja nav konstatēti riski, kuri atkarīgi no pašas fiziskās personas (nav pievienoti visi dokumenti, piemēram, Grazer samaksas dokuments, dokumenti par ārvalstīs samaksāto nodokli u.tml.), vai nodokļu maksātāja deklarētie dati nesakrīt ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem un nepieciešams informāciju iegūt no trešās personas.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piemērojamās priekšrocības un atvieglojumi:

Uzturēšanās atļauju noteikumos (skatīt šeit)

 • ārzemnieks ir tiesīgs iesniegt pārvaldē minētos dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, ja viņu nodarbinātības nolūkā uzaicinājis padziļinātās sadarbības programmas zelta līmeņa dalībnieks.
 • nodarbinot ārzemnieku kuru uzaicina padziļinātās sadarbības programmas zelta līmeņa dalībnieks un kurš netiks nodarbināts reglamentētā profesijā vai nepieprasa Eiropas Savienības zilo karti, ārzemnieks var neiesniegt  Uzturēšanās atļauju noteikumu punktā Nr.16.3. apakšpunktā minētos dokumentus;
 • nodarbinot fizisku personu uz uzņēmuma līguma pamata, iesniedz Latvijas vai ārvalstu nodokļu administrācijas apstiprinātu dokumentu, kas apliecina, ka fiziskā persona ir reģistrējusies kā nodokļu maksātāja un veikusi nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu iemaksu budžetā vai ka attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un persona veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (samaksas grafiku), izņemot gadījumu, ja nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku. Minēto dokumentu neiesniedz padziļinātās sadarbības programmas zelta līmeņa dalībnieks;
 • darba devējs paredzot nodarbināt ārzemnieku tādā darbā, kura veikšanai ir nepieciešama atļauja (licence), iesniedz atļaujas (licences) kopiju. Minēto dokumentu neiesniedz padziļinātās sadarbības programmas zelta līmeņa dalībnieks;
 • amatpersona lēmumu par izsaukuma apstiprināšanu pieņem divu darbdienu laikā ja izsaukuma pieprasījumu ārzemnieka uzaicināšanai nodarbinātības nolūkā iesniedzis padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks pēc izsaukuma apstiprināšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtībā (skatīt šeit)

Ja ielūguma pieteikumu iesniedz padziļinātās sadarbības programmas zelta līmeņa dalībnieks, tas neiesniedz minētos dokumentus:

 • ja ārzemnieka profesija nav reglamentēta, – izglītības dokumenta vai triju gadu pieredzi apliecinoša dokumenta kopiju profesijā, kurā darba devējs plāno nodarbināt ārzemnieku, izņemot gadījumu, ja ārzemnieks tiek uzaicināts nodarbinātībai profesijā, kas ietilpst Profesiju klasifikatora devītajā pamatgrupā;
 • ja paredzēts fizisku personu nodarbināt uz uzņēmuma līguma pamata, iesniedz Latvijas vai ārvalstu nodokļu administrācijas apstiprinātu dokumentu, kas apliecina, ka fiziskā persona ir reģistrējusies kā nodokļu maksātāja un veikusi nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu iemaksu budžetā vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un persona veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (samaksas grafiku), izņemot gadījumu, ja nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku;
 • ja darba devējs paredz nodarbināt ārzemnieku tādā darbā, kura veikšanai ir nepieciešama atļauja (licence), iesniedz atļaujas (licences) kopiju.

Konkurences padomes piemērojamās priekšrocības un atvieglojumi:

*Ja Konkurences padomē tiek vienlaikus skatīti vairāku Padziļinātās sadarbības programmu dalībnieku iesniegumi, tad to izpildes prioritāte tiek noteikta secīgi: 1) zelta; 2) sudraba; 3) bronzas.