Pārkāpumu ierobežojoši pasākumi

 Publicēts: 28.07.2016. 16.00


Apakšsadaļu izvēlne

Ja nodokļu maksātājs neizmanto Maksātnespējas likumā noteiktās tiesības iesniegt tiesā maksātnespējas procesa pieteikumu vai piemērot tiesiskās aizsardzības procesu, kā arī labprātīgi neveic nodokļu parādu samaksu, izmantojot kādu no nodokļu likumos noteiktajām iespējām, nodokļu maksātājam var tikt piemēroti šādi pārkāpumu ierobežojoši pasākumi:

  • fiziskā persona (saimnieciskās darbības veicējs vai komercsabiedrības amatpersona) var tikt iekļauta riska personu sarakstā;
  • VID var apturēt nodokļu maksātāja (vai tā struktūrvienības, kurā noticis pārkāpums) saimniecisko darbību – saimnieciskās darbības apturēšana;
  • valdes loceklim vai fiziskai personai saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.35pantu var tikt piemērota administratīvā atbildība, piemērojot naudas sodu no 280 euro līdz 700 euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā;
  • persona var tik saukta pie kriminālatbildības par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.