Kad par akcīzes precēm samaksā akcīzes nodokli, tās uzskata par nodotām patēriņam un tām piemērojama cita aprites kārtība nekā pirms to nodošanas patēriņam. Akcīzes nodoklis par akcīzes precēm tiek maksāts tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā tās nodod patēriņam saskaņā ar tajā dalībvalstī noteiktajām akcīzes nodokļa likmēm. Līdz ar to, patēriņam nodotu akcīzes preču pārvietošana starp dalībvalstīm ir saistīta ar akcīzes nodokļa samaksas un atmaksas kārtību katrā dalībvalstī. Pārvietojot šādas preces, ir jāievēro arī katrā dalībvalstī noteiktā akcīzes preču marķēšanas kārtība.

SAAD kopš 2023.gada 13.februāra preču nosūtīšanai vairs neformē, jo tas ir aizstāts ar e-SAD. Pārvietošanu, kas uzsākta līdz 12.02.2023. vēl var pabeigt izmantojot SAAD līdz 31.12.2023.

Preču saņemšana ar SAAD

Pirms akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, akcīzes preču saņēmējam ir jāinformē Valsts ieņēmumu dienests par gaidāmo sūtījumu iesniedzot informāciju par nosūtītāju, saņēmēju, preču veidu un daudzumu un samaksātā vai nodrošinātā akcīzes nodokļa summu. Detalizēts iesniedzamās informācijas saturs ir noteikts MK noteikumu Nr.957 1.pielikumā (turpmāk – 1.pielikums). Aizpildītu 1.pielikumu iesniedz EDS izvēloties dokumenta grupu “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam”, dokumenta veidu norādot “Informācija VID NP Akcīzes daļai”.
Valsts ieņēmumu dienests reģistrē 1.pielikumu, apstiprina to un nosūta atpakaļ saņēmējam. Saņēmējam jāpaziņo citas dalībvalsts nosūtītājam 1.pielikuma reģistrācijas numurs un datums, savukārt nosūtītājam tas kalpo kā apliecinājums, ka Latvijā akcīzes preces drīkst saņemt. Nosūtītājam jānorāda SAAD 6.ailē 1.pielikuma reģistrācijas numurs un datums, savukārt SAAD 3.ailē jānorāda informācija par Latvijas nodokļu administrāciju (“Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978”).
Jāņem vērā, ka tām akcīzes precēm, kuras ir marķējamas ar Latvijas akcīzes nodokļa markām jābūt marķētām jau pirms to ievešanas Latvijas teritorijā. Tas nozīmē, ka preču saņēmējam ir jāsaņem Valsts ieņēmumu dienestā Latvijas akcīzes nodokļa markas un jānosūta tās preču nosūtītājam.
Preču sūtījumam tiek pievienots SAAD otrais un trešais eksemplārs. Saņemot preces, ir jāpārliecinās, vai to apraksts un daudzums atbilst norādītajam SAAD (marķējamo preču gadījumā jāpārliecinās, ka akcīzes nodokļa markas ir piestiprinātas precei). Saņēmējam SAAD ir jāpiešķir numurs (skat. MK noteikumu Nr.957 4.1.2.3.apakšpunktu) un jāaizpilda otrā un trešā eksemplāra B aile “Saņemšanas apliecinājums”. Jāņem vērā, ka preču daudzums tiek norādīts SAAD 10.ailē noteiktās mērvienībās (alkoholiskajiem dzērieniem to apjoms litros 20oC, naftas produktiem – litros 15oC, gāzei un mazutam – kilogramos, cigaretēm – vienībās pa 1000 gab. (1=1000) un tabakai kilogramos). Faktiski saņemto preču daudzumam jāatbilst SAAD norādītajam daudzumam minētajās mērvienībās. Ja konstatē neatbilstības, piem. iztrūkumu vai pārpalikumu, tā daudzumu B ailē norāda atbilstošajā mērvienībā.
Kad B aile ir aizpildīta, saņēmējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā SAAD trešo eksemplāru (izmantojot EDS).
Ja akcīzes nodoklis Latvijā ir samaksāts un nosūtītājs SAAD 15.ailē ir atzīmējis lauciņu “Jā” (nosūtītājs ir pieprasījis savā valstī samaksātā akcīzes nodokļa atmaksu), Valsts ieņēmumu dienests sagatavo akcīzes nodokļa samaksas apliecinājumu (MK noteikumu Nr.957 2.pielikums) un nosūta to saņēmējam pa pastu.
Saņēmējam jānorāda SAAD trešā eksemplāra B ailē 2.pielikuma numurs un jānosūta SAAD trešais eksemplārs atpakaļ nosūtītājam kopā ar 2.pielikumu (oriģinālu). Nosūtītājam tie ir nepieciešami, lai atgūtu savā valstī samaksāto akcīzes nodokli.

Lai būtu tiesības saņemt akcīzes preces izmantošanai ar atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, jāsaņem izziņa saskaņā ar Ministru kabineta 31.07.2007. noteikumos Nr.525 noteikto kārtību vai atļauja saskaņā ar Ministru kabineta 30.08.2011. noteikumos Nr.684 noteikto kārtību vai Ministru kabineta 03.03.2009. noteikumu Nr.211 noteikto kārtību. Jāņem vērā, ka atbrīvojums piemērojams tikai ar brīdi, kad akcīzes preces saņem. Līdz ar to, pirms preču nosūtīšanas saņēmējam ir jāiesniedz vienreizējais akcīzes nodokļa nodrošinājums, kas sedz akcīzes nodokļa iespējamo parādu līdz brīdim, kad preces ir piegādātas.
Saņemtajam SAAD saņēmējs piešķir numuru (skat. MK noteikumu Nr.957 4.1.2.2.apakšpunktu) un norāda to otrā un trešā eksemplāra B ailē.
SAAD trešais eksemplārs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā izmantojot EDS.
Tā kā šajā gadījumā akcīzes nodokli par saņemtajām akcīzes precēm maksāt nav paredzēts, Valsts ieņēmumu dienests neizsniegs 2.pielikumu, bet tā vietā saņēmējam kopā ar SAAD trešo eksemplāru jānosūta nosūtītājam nodrošinājuma apliecības kopija (nodrošinājuma apliecības numuru vēlams norādīt SAAD B ailē).

Preču nosūtīšana ar SAAD

Nosūtīt drīkst tikai tāda persona, kurai ir jebkāda veida licence (izņemot reģistrēta nosūtītāja) darbībām ar nosūtāmo akcīzes preču veidu.
Pirms ar nodokļa markām marķēto akcīzes preču nosūtīšanas jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā Ministru kabineta 11.01.2022. noteikumu Nr.9 4.punktā noteiktais iesniegums. Preces drīkst nosūtīt pēc rakstveida atļaujas saņemšanas no Valsts ieņēmumu dienesta.
Nemarķējamo preču izvešanas gadījumā pēc preču izvešanas jāiesniedz Ministru kabineta 11.01.2022. noteikumu Nr.9 7.punktā noteiktais iesniegums.
Gan ar nodokļa markām marķēto preču, gan nemarķējamo preču izvešanas gadījumā no akcīzes preču saņēmēja citā dalībvalstī jāsaņem dokumenta (deklarācijas vai atļaujas) numurs un datums, kas norādāms SAAD 6.ailē kā arī informācija par saņēmēja dalībvalsts nodokļu administrāciju, kas apstiprinājusi dokumentu. Informācija par saņēmēja dalībvalsts nodokļu administrāciju jānorāda SAAD 3.ailē.
Jāņem vērā, ka preču daudzums tiek norādīts SAAD 10.ailē noteiktās mērvienībās (alkoholiskajiem dzērieniem to apjoms litros 20oC, naftas produktiem – litros 15oC, gāzei un mazutam – kilogramos, cigaretēm – vienībās pa 1000 gab. (1=1000) un tabakai kilogramos). SAAD 15.ailē jāatzīmē lauks “Jā”.
SAAD noformē trijos eksemplāros un tam piešķir numuru (skat MK noteikumu Nr.957 4.1.1.2.apakšpunktu), kuru norāda SAAD 2.ailē. SAAD otro un trešo eksemplāru nosūta kopā ar precēm. Jāņem vērā, ka tos nedrīkst sūtīt atsevišķi no precēm, piem., pa pastu, jo SAAD jābūt pieejamam kontroles vajadzībām visā pārvadājuma laikā Eiropas Savienības teritorijā.
Kad preces ir piegādātas, no saņēmēja jāsaņem atpakaļ SAAD trešais eksemplārs ar saņēmēja aizpildītu B aili “Saņemšanas apliecinājums” un saņēmēja dalībvalsts nodokļu administrācijas izsniegtu akcīzes nodokļa samaksu apliecinošu dokumentu. SAAD trešais eksemplārs un nodokļa samaksu apliecinošais dokuments jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā. Minēto dokumentu kopijas skenētā veidā iesniedz izmantojot EDS dokumenta grupu “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam”, dokumenta veidu norādot “Informācija VID NP Akcīzes daļai”.
Valsts ieņēmumu dienests izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par akcīzes nodokļa atmaksu vai pārskaitīšanu cita nodokļa kontā.

Nosūtīt drīkst tikai tāda persona, kurai ir jebkāda veida licence (izņemot reģistrēta nosūtītāja) darbībām ar nosūtāmo akcīzes preču veidu.
Pirms preču nosūtīšanas jāsaņem no citas dalībvalsts saņēmēja dokumenta (deklarācijas vai atļaujas) numurs un datums, kas norādāms SAAD 6.ailē kā arī informācija par tās dalībvalsts nodokļu administrāciju, kas apstiprinājusi dokumentu. Informācija par citas dalībvalsts nodokļu administrāciju jānorāda SAAD 3.ailē.
Jāsaņem atpakaļ no citas dalībvalsts SAAD trešais eksemplārs ar aizpildītu B aili “Saņemšanas apliecinājums” un jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā. SAAD trešā eksemplāra kopiju skenētā veidā iesniedz izmantojot EDS dokumenta grupu “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam”, dokumenta veidu norādot “Informācija VID NP Akcīzes daļai”.