Uzglabāšana brīvajā zonā

 Publicēts: 23.04.2019. 12.28


Apakšsadaļu izvēlne

Brīvās zonas darbības mērķis ir veicināt Latvijas Republikas līdzdalību starptautiskajā tirdzniecībā, piesaistīt investīcijas, attīstīt ražošanu un pakalpojumus, kā arī radīt jaunas darba vietas.

Latvijas Republikas teritorijā pastāv brīvostas, kā arī speciālās ekonomiskās zonas, kurās sabiedrības, noslēdzot līgumu ar brīvostas pārvaldi vai speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un saņemot attiecīgu atļauju, var veikt komercdarbību brīvās zonas režīmā. Šādu kapitālsabiedrību (komercsabiedrību) teritorijas ir brīvās zonas,  un šīm kapitālsabiedrībām (komercsabiedrībām) tiek piemērots brīvās zonas režīms, t.i., nodokļu atvieglojumu un īpašu muitas kontroles pasākumu kopums.

Uzglabājot preces brīvajā zonā, piemēro īpašu procedūru (SMK 210.pants); par precēm nav jāiesniedz muitas deklarācija (SMK 158.pants) un nav jāizmanto  galvojums.

Savienības preces var ievest, uzglabāt, pārvietot, izmantot, pārstrādāt vai patērēt brīvajā zonā. Šādos gadījumos preces neuzskata par tādām, kam piemērota brīvās zonas procedūra (SMK 246.pants).

Ārpussavienības preces, kamēr tās ir brīvajā zonā, var laist brīvā apgrozībā vai tām var piemērot ievešanas pārstrādei, pagaidu ievešanas vai galapatēriņa procedūru saskaņā ar minētajām procedūrām paredzētajiem nosacījumiem (SMK 247.pants).

Ārpussavienības preces līdz brīvajai zonai pārvieto ar kādu no muitas procedūrām, kas tiek noslēgta, tiklīdz preces ieved  brīvajā zonā.

Personas, kas veic darbības, kuras ietver preču uzglabāšanu, apstrādi vai pārstrādi vai preču pirkšanu vai pārdošanu brīvajās zonās, veic attiecīgu uzskaiti muitas dienestu apstiprinātā veidā. Uzskaitē ietilpst informācija un dati, kas ļauj muitas dienestiem uzraudzīt attiecīgo procedūru  (SMK 214.pants un DA178.pants).

Preces,  kuras novietotas brīvajā zonā, var pakļaut parastiem apstrādes veidiem, kas paredzēti šo preču saglabāšanai, izskata vai tirdznieciskās kvalitātes uzlabošanai vai lai sagatavotu tās izplatīšanai vai atkalpārdošanai (SMK 220.pants, DA pielikums Nr.71-03)

Ārpussavienības preces, kuras netiek apliktas ar akcīzes nodokli, atļauts pārvietot starp brīvo zonu teritorijām Rīgas brīvostā, Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā vai starp Ventspils brīvostas daļām viena muita kontroles punkta ietvaros, elektroniski saskaņojot pārvietošanu ar muitas kontroles punktu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumu Nr.500 “Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi” 80.-83.pantu. 

Izvedot preces no brīvās zonas, tām jāpiemēro kāda no muitas procedūrām vai reeksports, ja preces izved uz trešo valsti.

 • Brīvo zonu un procedūras normatīvais regulējums 
 • Preču, ar kurām, iespējams, pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, novietošana brīvajā zonā

  • Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta noteikumu Nr. 468 “Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem” 7.panta nosacījumiem ārpussavienības preces, kuru izlaišana ir apturēta vai kuras ir aizturētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija Regulas (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003 (turpmāk – Regula 608/2013) 17. panta 1.punktu vai 18.panta 1.punktu, Regulas 608/2013 3.pantā minētās personas uzglabā muitas noliktavā, brīvajā zonā vai muitas apstiprinātā pagaidu uzglabāšanas vietā.

   Šādu preču uzglabāšana brīvajā zonā nerada tiesiskas sekas, kuras izriet no regulējuma attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, un administratīvā atbildība par šādu preču uzglabāšanu neiestājas.

   Aizturētās vai apturētās preces brīvajā zonā tiek novietotas un ņemtas uzskaitē, pamatojoties uz līgumu starp Regulas 608/2013 3.pantā minēto personu (intelektuālā īpašuma tiesību subjektu vai tā pārstāvi) un personu, kura uzglabā preces brīvajā zonā.

   Uzskaitē norāda VID Muitas pārvaldes lēmuma par preču nodošanu glabāšanā intelektuālā īpašuma tiesību subjektam datumu un numuru.

   Preces tiek izvestas no muitas noliktavas ar mērķi tās iznīcināt, pamatojoties uz VID Muitas pārvaldes lēmumu par preču nodošanu iznīcināšanai vai lēmumu par preču konfiskāciju, un noņemtas no preču uzskaites ar preču iznīcināšanas aktu.

   Savukārt, ja veikto kontroles pasākumu rezultātā tiek konstatēts, ka uz aizturēto preču pārvietošanu neattiecas aizliegumi vai ierobežojumi, preces tiek izvestas no muitas noliktavas un noņemtas no preču uzskaites, pamatojoties uz noformēto muitas deklarāciju.