Uzņēmumiem

 Publicēts: 29.10.2020. 15.59


Apakšsadaļu izvēlne

Prezentācija "BREXIT ietekeme uz preču muitošanu"


Breksit Tirdzniecība starp ES un AK

2020. gada 31. janvārī Apvienotās Karaliste (turpmāk – AK) izstājās no Eiropas Savienības (turpmāk - ES) un kļuva par trešo valsti jeb valsti ārpus ES. Līdz 2020.gada 31. decembrim ir noteikts pārejas periods, kad AK vairs nav ES dalībvalsts, bet uz to turpina attiekties ES tiesības un pienākumi.

Līdz pārejas perioda beigām starp ES un AK turpināsies brīva preču aprite. Muitas jomā līdz šī gada beigām uzņēmumiem, kuriem ir tirdzniecības partneri AK, nekādu izmaiņu nav.

Kad pārejas periods beigsies, uzņēmējiem būs pienākums veikt muitošanu precēm, kas tiks pārvietotas no ES uz AK vai no AK uz ES. Visas preces, kas tiks ievestas ES muitas teritorijā no AK vai kuras tiks izvestas no ES uz AK, būs pakļautas muitas uzraudzībai un kontrolei saskaņā ar Savienības Muitas kodeksu.

Kontrolsaraksts par sagatavotību Brexit uzņēmumiem, kuri veic darījumdarbību ap Apvienoto karalisti


 • Sagatavojieties muitas formalitāšu kārtošanai
  • Saskaņā ar ES normatīvo aktu prasībām uzņēmējam, kas iesaistīts muitas formalitāšu kārtošanā, attiecībās ar muitas iestādēm visā ES teritorijā jāizmanto unikāls komersantu reģistrācijas un identifikācijas numurs – EORI numurs. Lai uzsāktu muitas formalitāšu kārtošanu, ir jāsaņem EORI numurs. Informācija ir pieejama VID mājaslapas sadaļā Muita > EORI numurs.

   Muitas formalitāšu kārtošana Latvijā notiek tikai elektroniski, muitas deklarāciju elektroniski iesniedzot Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) attiecīgajā funkcionalitātē – importa, eksporta, tranzīta vai manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātē. Gadījumā, ja Latvijas uzņēmēja līdzšinējie tirdzniecības partneri ir bijuši tikai citu ES dalībvalstu uzņēmēji un viņš nav EMDAS lietotājs, muitas deklarāciju iesniegšanai ir jāpieprasa EMDAS lietošanas tiesības. Informācija ir publicēta VID mājaslapas sadaļā Muita > Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS).


   Precēm, kas tiks izvestas no Latvijas (Savienības muitas teritorijas) uz AK, būs jāpiemēro eksporta procedūra. Eksportējamās preces netiek apliktas ar muitas nodokli. Preču eksportam piemērojama PVN 0% likme. Savukārt šo preču ievešanai AK būs jāpiemēro atbilstoša procedūra atkarībā no tā, kādas darbības ar precēm paredzētas, piemēram – laišana brīvā apgrozībā, uzglabāšana muitas noliktavā vai cita.

   Lai varētu no AK ievest preces ES (Savienības muitas teritorijā), vispirms AK būs jānoformē eksporta muitas procedūra. Atšķirībā no Latvijas, kur piekļuve muitas deklarēšanas sistēmām tiek nodrošināta caur Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, AK nepieciešams izmantot savu programmisko saskarni (uzņēmējiem jāizstrādā pašiem vai jāpērk), vai arī jāizmanto muitošanas speciālistu (muitas brokeru, muitas aģentu) pakalpojumi, kas ir par maksu. Nākamais solis – pirms ierašanās ES pārvadātājam Importa kontroles sistēmā būs jāiesniedz Ievešanas kopsavilkuma deklarācija, kas nepieciešama, lai veiktu riska analīzi drošības un drošuma nolūkiem. Ievešanas kopsavilkuma deklarācija jāiesniedz pirmajā ievešanas muitas iestādē noteiktā termiņā, pirms preces tiek ievestas. Informācija par ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanu, tai skaitā iesniegšanas termiņiem, kas atkarīgi no transporta veida, ir atrodama VID mājaslapas sadaļā Muita > Preču ievešana Savienības muitas teritorijā ˃ Ievešanas kopsavilkuma deklarācija.

   Ja krava netiks atmuitota (noformējot muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā) muitas iestādē uz ES ārējās robežas (piemēram, Francijā), lai to nogādātu līdz muitas iestādei Latvijā, būs jānoformē muitas procedūra - tranzīts, iesniedzot tranzīta deklarāciju un sniedzot galvojumu par nodokļu maksājumiem par visām kravā esošajām precēm. Tā kā AK ir Konvencijas par kopīgu tranzīta procedūru dalībvalsts, tranzītu varēs uzsākt jau AK, nevis pārvadātājam ierodoties uz ES ārējās robežas. Pēc tam šīs preces jānogādā muitas iestādē Latvijā, kur būs jānoslēdz tranzīta procedūra (tiks atbrīvots tranzīta galvojums) un jāpiemēro cita muitas procedūra vai pagaidu uzglabāšana. Informācija par tranzīta procedūras noformēšanu ir atrodama VID mājaslapas sadaļā Muita > Muitas procedūras > Tranzīts.

   Lai varētu brīvi rīkoties ar precēm, kas ievestas no AK, tām būs jāpiemēro muitas procedūra – laišana brīvā apgrozībā, noformējot importa muitas deklarāciju un samaksājot par preču importu maksājamos nodokļus jeb muitas maksājumus. Ja visus kravā esošos sūtījumus deklarēt laišanai brīvā apgrozībā nebūs iespējams vienlaikus ar tranzīta procedūras noslēgšanu, tie būs jānovieto pagaidu uzglabāšanas vietā vai muitas noliktavā, iesniedzot attiecīgu deklarāciju.

   Importējot preces no trešajām valstīm un laižot tās brīvā apgrozībā, Latvijā maksājams:

   muitas nodoklis, piemērojot ES vienoti noteiktās muitas nodokļa likmes jeb Kopējo muitas tarifu, kas noteikts Regulas Nr. Nr.2658/87 I pielikumā, kā arī atsevišķos gadījumos citi ievešanas maksājumi, piemēram, antidempinga maksājums, kas par katru konkrēto gadījumu tiek noteikts ar atsevišķu regulu;

   pievienotās vērtības nodoklis (PVN), piemērojot attiecīgai precei Pievienotās vērtības nodokļa likumā paredzēto likmi 21%, 12%, 5% vai 0%;

   akcīzes nodoklis par akcīzes precēm (tabakas izstrādājumi, tabakas lapas, elektroniskajās cigaretēs lietojamais šķidrums, alkoholiskie dzērieni, naftas produkti, bezalkoholiskie dzērieni, kafija, dabasgāze), piemērojot attiecīgai precei likumā “Par akcīzes nodokli” paredzēto likmi.

   Informācija par katram preces veidam noteikto muitas nodokļa likmi un tam piemērojamiem tirdzniecības politikas pasākumiem – ierobežojumiem, aizliegumiem, licencēm, atļaujām u.c. ir pieejama Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS).

   Plānojot savu darbu, uzņēmējiem ir lietderīgi iepazīties ar dažādu muitas procedūru piedāvātajām iespējām, vienkāršojumiem. Informācija par preču deklarēšanu un muitas procedūrām publicēta VID mājaslapas sadaļā Muita > Muitas procedūras.

   Uzņēmumiem, kuri pārvieto preces uz/no AK, ir vai nu laikus jāsagatavojas pašiem muitas formalitāšu kārtošanai, vai arī jābūt gataviem izmantot muitošanas speciālistu (muitas brokeru, muitas aģentu) pakalpojumi. 

   Vēršam uzmanību uz to, ka daļai no muitas procedūrām, lai tās piemērotu, jāsaņem muitas dienestu atļauja, kā arī var būt nepieciešams sniegt galvojumu muitas maksājumu parāda vai parāda, kas var rasties, segšanai. Aicinām uzņēmējus laikus sagatavoties šīm prasībām.


   Pēc pārejas perioda beigām, no 2021.gada 1.janvāra, AK vairāk nebūs juridiski saistoši izcelsmes noteikumi, kas iekļauti nolīgumos, ko Savienība ir noslēgusi ar atsevišķām valstīm vai teritorijām (turpmāk – preferenču nolīgumi). Nosakot preces preferenciālo izcelsmi, AK izcelsmes komponenti – gan produkti, gan materiāli, tiks vērtēti kā nenoteiktas izcelsmes preces.

   Papildus vēršam uzmanību uz to, ka piegādātāja deklarācijas, kurās apliecināta produktu vai materiālu AK preferenciālā izcelsme, zaudēs spēku pēc pārejas perioda beigām. Tas nozīmē, ka pat, ja AK izcelsmes preces būs bijušas ievestas no AK līdz 2020. gada 31. decembrim un piegādātāja deklarācijā norādītais derīguma termiņš arī vēl būs spēkā esošs, eksportējot minētās preces preferenču nolīgumu ievaros pēc pārejas perioda beigām, minētās preces tiks vērtētas kā nenoteiktas izcelsmes komponenti.

   Tātad AK izcelsmes preces vai materiāli, kuri ir ievesti līdz 2020.gada 31.decembrim ar piegādātāja deklarāciju, ar 2021.gada 1.janvāri zaudēs AK preferenciālo izcelsmi, neatkarīgi no tā, ka deklarācijā norādītais termiņš nebūs beidzies.

   Piemēram, 2020.gada 24.februārī no AK ar ilgtermiņa piegādātāja deklarāciju, kuras derīguma termiņš ir no 2019. gada 24. februāra līdz 2021. gada 24. februārim, ievestas AK izcelsmes preces un novietotas uzglabāšanai noliktavā. 2021. gada 10. janvārī minētās preces tiks eksportētas uz trešo valsti preferenču nolīgumu ietvaros. Šajā gadījumā, eksportējot preci, tai nebūs iespējams apliecināt preferenciālo izcelsmi.

 • Pārliecinieties par savu gatavību breksita pārejas perioda beigām
  • Saņemiet EORI numuru

   Muitas formalitāšu kārtošanai muitā ir jāsaņem komersantu reģistrācijas un identifikācijas numurs – EORI numurs. EORI numuru var saņemt tikai savā reģistrācijas dalībvalstī, bet tas izmantojams visā ES teritorijā. Uzņēmumus, kuri līdz šim veikuši preču iegādi no Apvienotās Karalistes (turpmāk – AK) vai piegādi uz AK un pēc 2020.gada 1.janvāra plāno turpināt importēt preces no AK vai eksportēt uz AK, aicinām pieprasīt un saņemt EORI numuru pirms breksita pārejas beigām. Jāņem vērā, ka pēc nākamā gada 1.janvāra var palielināties iesniegumu skaits un to apstrāde notiks rindas kārtībā, tāpēc aicinām šo numuru saņemt jau tagad. Informācija par EORI numuru un tā saņemšanu pieejama VID mājaslapas sadaļā Muita > EORI numurs.

   Izlemiet, kurš kārtos muitas formalitātes

   Uzņēmumiem, kuri līdz šim ir sadarbojušies ar tirdzniecības partneriem tikai Eiropas Savienībā un kuriem nav pieredzes muitas formalitāšu kārtošanā, ir jāpieņem lēmums par to, vai deklarētājs būs uzņēmums pats, vai arī tas iecels sev pārstāvi muitā.

   Ja uzņēmums izvēlas izmantot pieredzējušu profesionāļu (muitošanas speciālistu, muitas brokeru u.tml.) pakalpojumus muitas deklarāciju elektroniskai iesniegšanai, pārstāvim muitā, kārtojot muitas formalitātes, muitas iestādē jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokuments (pilnvara/līgums), norādot pārstāvības veidu.

   Ja uzņēmums izvēlas pats kārtot muitas formalitātes, aicinām iepazīties ar informāciju VID mājaslapas sadaļā Muita, īpašu uzmanību pievēršot informācijai apakšsadaļā Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) > Kā kļūt par EMDAS lietotāju. Kļūt pat EMDAS lietotāju uzņēmums var jau tagad.

   Izvērtējiet eksporta riskus breksita pārejas perioda beigšanās brīdī

   Uzsākot preču pārvietošanu ar sauszemes transportlīdzekli uz AK īsi pirms breksita pārejas perioda beigām šī gada decembrī, jārēķinās, ka palielinātas kravu plūsmas apstākļos var nepaspēt laikus izvest preces no Eiropas Savienības (turpmāk – ES) teritorijas uz AK.  No 2021.gada 1.janvāra, lai preces izvestu no ES uz AK, būs jānoformē eksporta muitas deklarācija. Eksporta muitas deklarācija ir jāiesniedz muitas iestādē, kas atbildīga par vietu, kur reģistrēts eksportētājs, vai kur preces tiek iepakotas vai iekrautas eksporta sūtījumam.

   Tas nozīmē, ka, vissliktākajā gadījumā, ja neizdosies attiecīgajā dalībvalstī atrast muitošanas pakalpojuma sniedzēju, kas būs gatavs noformēt eksporta deklarāciju, Latvijā reģistrētiem eksportētājiem ar kravu var nākties no Francijas, Nīderlandes vai citas valsts atgriezties Latvijā, lai šeit noformētu eksporta muitas deklarāciju. Eksporta deklarāciju izvešanai uz AK nebūs iespējams noformēt pirms 2021.gada 1.janvāra. Plašāku informāciju par eksporta muitas procedūras noformēšanu aicinām skatīt mājaslapas sadaļā Muitas procedūras > Eksports.

   Noskaidrojiet izvešanas muitas iestādē noteikto kārtību eksporta muitas procedūras noslēgšanai

   Gatavojoties breksitam, tās ES dalībvalstis, no kurām uz AK tieši tiek nogādāts vislielākais kravu apjoms (Francija, Nīderlande, Beļģija), ir ieviesušas elektroniskas sistēmas, lai mazinātu sastrēgumus uz ES ārējās robežas ar AK.

   Aicinām iepazīties ar Francijas muitas dienesta informāciju angļu valodā vai franču valodā, kā arī noskatīties video “The French Smart Border”.

   Iepazīstieties ar informāciju par Nīderlandes ostās noteikto kārtību vietnē “Get Ready for Brexit”.

   Beļģijas muitas dienesta informācija par breksitu pieejama šeit (angļu valodā).

   Pārliecinieties par sadarbības partnera gatavību kārtot muitas formalitātes AK

   Uzņēmējiem jāņem vērā, ka importa deklarācijas iesniegšana AK pusē ne vienmēr ir AK importētāja pienākums, jo ne vienmēr pārdevēja atbildība beidzas ar eksporta formalitāšu pabeigšanu. Tas atkarīgs no noslēgtā līguma nosacījumiem (Incoterms).

   Iepazīstieties ar AK prasībām

   Ar nosacījumiem, kas būs spēkā no nākamā gada 1.janvāra Apvienotajā Karalistē, lūdzam iepazīties, apmeklējot AK tīmekļa vietni https://www.gov.uk/transition

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar VID Muitas pārvaldes ekspertiem, zvanot uz VID konsultatīvo tālruni 67120000 un izvēloties sarunu tēmu Nr. 2 “Muita”. 

Papildus aicinām iepazīties ar informāciju, kas publicēta Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

VID informatīvais materiāls "Par ar pievienotās vērtības nodokli apliekamu darījumu veikšanu saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības".