Kādas ir gada pārskata sastāvdaļas?

 Publicēts: 17.01.2017. 14.48


Apakšsadaļu izvēlne
Atbilde:

Gada pārskats kā vienots kopums sastāv no finanšu pārskata un vadības ziņojuma.

Mazas sabiedrības finanšu pārskats sastāv vismaz no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un finanšu pārskata pielikuma.

Vidējas un lielas sabiedrības finanšu pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un finanšu pārskata pielikuma.

(Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 8. panta otrā daļa un 9. panta pirmā un otrā daļa).