Muitas maksājumi

 Publicēts: 12.04.2016. 15.39


Apakšsadaļu izvēlne

Nodokļu maksāšana


Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.972 “Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu”, kārtojot muitas formalitātes, maksājumu apliecinošs dokuments papīra formātā nav uzskatāms par pietiekamu apliecinājumu, ka valsts budžets ir saņēmis tam piekritīgo maksājumu.

Tādējādi, ja nodokļu maksājumi veikti, izmantojot tiešsaistes maksājumu moduli www.latvija.lv vai muitas kontroles punktā ar maksājumu karti,  iemaksātās summas jau maksājumu veikšanas brīdī ir atzītas par saņemtām valsts budžeta kontos Valsts kasē.

Savukārt, ja nodokļu maksājumi veikti, izmantojot internetbankas vai kredītiestādes pakalpojumus, muitas klientiem ir jāgaida, kamēr muitas amatpersona Valsts kases budžeta elektronisko norēķinu sistēmā e-Kase pārliecinās, vai iemaksātās summas ir darītas pieejamas valsts budžeta kontos Valsts kasē.

Tomēr muitas lietas regulējošie normatīvie akti paredz vairākus risinājumus, kas pilnībā izslēdz papīra formāta maksājumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas nepieciešamību muitas iestādē muitas formalitāšu kārtošanas brīdī.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9. oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 195.pantā noteikts, ja muitas procedūras piemērošana precēm rada muitas parādu, preces izlaiž tikai tad, ja ir samaksāta muitas parādam atbilstīgā ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa summa vai ja ir sniegts galvojums minētā parāda segšanai.  Nosacījumi galvojumu saņemšanai ir noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9. oktobra Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu.

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapas sadaļā Muitas atļaujas > Muitas galvojumi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.346 “Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta depozītu kontā avansā iemaksātā muitas nodokļa administrēšanu” muitas iestāžu administrēto nodokļu samaksu komersants var veikt avansā VID deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā:


saņēmējs: Valsts ieņēmumu dienests;

reģ. Nr. 90000069281;

norēķinu rekvizīti: konta Nr.LV24TREL8135390000000;

Valsts kase, kods TRELLV22.


Avansa maksājumu VID deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā iemaksā pirms muitas procedūras – laišana brīvā apgrozībā – noformēšanas, nesadalot pa nodokļu veidiem.

VID Muitas pārvalde nodrošina avansā samaksāto nodokļa summu ieskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumu kontos.

Izmantojot galvojumu vai avansa maksājumu, nodokļu maksātājiem:

 • kārtojot muitas formalitātes, VID muitas iestādē nav jāiesniedz maksājumu apliecinošs dokuments;
 • nodokļu summas jāieskaita vienā kontā, nesadalot pa nodokļu veidiem.

Izmantojot galvojumu, nodokļu (muitas nodokļa un PVN) samaksa jāveic 30 dienu laikā pēc preču izlaišanas, apmaksājot VID Muitas pārvaldes izrakstītu rēķinu.

 

 •  Nokavējuma procentu likme ievedmuitas vai izvedmuitas nodoklim
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 114.pants nosaka, ka papildus ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa summai iekasē nokavējuma procentus par laiku no noteiktā termiņa pēdējās dienas līdz samaksas dienai. Dalībvalstij, kuras naudas vienība ir euro, nokavējuma procentu likme ir līdzvērtīga procentu likmei, kas publicēta Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā un ko Eiropas Centrālā banka (ECB) piemērojusi galvenajām refinansēšanas operācijām tā mēneša pirmajā dienā, kurā iekrita attiecīgais datums, palielinot par diviem procentu punktiem.
    

   ECB noteiktā galveno refinansēšanas operāciju procentu likme

   Spēkā stāšanās datums

   Galveno refinansēšanas operāciju procentu likme (% gadā)

    16.03.2016.

    0.00

    

   Nokavējuma procentu likme ievedmuitas vai izvedmuitas nodoklim

    

   Spēkā stāšanās datums

   Nokavējuma procentu likme (% gadā)

    01.05.2016.

    2.00

 •  Muitas klientu darījumu WWW saskarnes izmantošana
  • Muitas klientu darījumu (turpmāk – MKD) WWW saskarne ietver šādas sadaļas:

   • Depozītkonta lapa – informācija par nodokļa maksātāja VID deponēto naudas līdzekļu uzskaites konta bilanci (iemaksu apjoms, bloķētā avansa summa un drošības nauda).
   • Atlikto maksājumu rēķinu lapa – informācija par nodokļu maksātāja rēķiniem par apkopotajām nodokļu summām, kuru samaksas termiņš atlikts uz laiku līdz 30 dienām, un vispārējā galvojuma apjomu, kas izmantots muitas procedūras – laišana brīvā apgrozībā – nodrošināšanai.

    

   Reģistrāciju MKD WWW saskarnei var veikt, izmantojot VID Elektronisko deklarēšanas sistēmu. Pēc pieslēgšanās ir jāizvēlas „MKD”.

   Lai saņemtu minētās programmatūras lietošanas tiesības, ieinteresētajai personai ir jānoslēdz līgums par EDS lietošanu un jāiesniedz iesniegums VID Klientu apkalpošanas centrā vai jānosūta VID Muitas pārvaldei uz elektroniskā pasta adresi MP.lietvediba [at] vid.gov.lv. Informācija par EDS līgumu un iesniegumu pieejama VID mājaslapas sadaļā Elektroniskās deklarēšanas sistēma > Iesniegumi un pilnvaras.

   Kontaktpersona jautājumu vai neskaidrību gadījumā par reģistrēšanos MKD WWW saskarnei: D.Dindone, tālr.: 67120865.