Muitas maksājumi

 Publicēts: 14.04.2021. 10.58


Apakšsadaļu izvēlne

Muitas maksājumi


Muitas maksājumi ir SMK noteiktais muitas nodoklis (ievedmuita un izvedmuita), kā arī pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodoklis, kurus piemēro, preces importējot Latvijā (Muitas likuma 1.panta 4.punkts).

Importējot preces no ārpussavienības jeb trešajām valstīm un laižot tās brīvā apgrozībā Latvijā, maksājams:

 • ievedmuitas nodoklis, piemērojot ES vienoti noteiktās muitas nodokļa likmes jeb Kopējo muitas tarifu, kas noteikts Regulas Nr. Nr.2658/87 I pielikumā, kā arī atsevišķos gadījumos citi ievešanas maksājumi, piemēram, antidempinga maksājums, kas par katru konkrēto gadījumu tiek noteikts ar atsevišķu regulu;
 • pievienotās vērtības nodoklis (PVN), piemērojot attiecīgai precei Pievienotās vērtības nodokļa likumā paredzēto likmi 21%, 12%, 5% vai 0%;
 • akcīzes nodoklis par akcīzes precēm (tabakas izstrādājumi, tabakas lapas, elektroniskajās cigaretēs lietojamais šķidrums, alkoholiskie dzērieni, naftas produkti, bezalkoholiskie dzērieni, kafija, dabasgāze), piemērojot attiecīgai precei likumā “Par akcīzes nodokli” paredzēto likmi.

Izvedmuitas nodoklis ES normatīvajos aktos ir paredzēts, bet nevienai precei nav noteikts. Līdz ar to eksportējamās preces netiek apliktas ar muitas nodokli. Preču eksportam piemērojama PVN 0% likme.

 • Konti nodokļu maksāšanai, importējot preces Latvijā
  • Pievienotās vērtības nodoklis
   LV66TREL1060000513000 Iekasētais pievienotās vērtības nodoklis, izlaižot preces brīvam apgrozījumam
   Iekasētais akcīzes nodoklis, ievedot preces izlaišanai brīvam apgrozījumam (importējot)
   LV36TREL1060000531000 Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem (importējot)
   LV02TREL1060000532000 Akcīzes nodoklis alum (importējot)
   LV65TREL1060000533000 Akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm (kafija, bezalkoholiskie dzērieni, elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi) (importējot)
   LV31TREL1060000534000 Akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem (importējot)
   LV60TREL1060000536000 Akcīzes nodoklis dabasgāzei (importējot)
   LV26TREL1060000537000 Akcīzes nodoklis naftas produktiem (importējot)
   Ievedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi
   LV32TREL1060000611000 Ievedmuitas nodoklis
   LV95TREL1060000612000 Ievešanas maksājumi lauksaimniecības precēm
   LV61TREL1060000613000 Antidempinga maksājumi
   LV27TREL1060000614000 Kompensācijas maksājumi

Nodokļu maksāšana


Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.972 “Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu”, kārtojot muitas formalitātes, maksājumu apliecinošs dokuments papīra formātā nav uzskatāms par pietiekamu apliecinājumu, ka valsts budžets ir saņēmis tam piekritīgo maksājumu.

Tādējādi, ja nodokļu maksājumi veikti, izmantojot tiešsaistes maksājumu moduli www.latvija.lv vai muitas kontroles punktā ar maksājumu karti,  iemaksātās summas jau maksājumu veikšanas brīdī ir atzītas par saņemtām valsts budžeta kontos Valsts kasē.

Savukārt, ja nodokļu maksājumi veikti, izmantojot internetbankas vai kredītiestādes pakalpojumus, muitas klientiem ir jāgaida, kamēr muitas amatpersona Valsts kases budžeta elektronisko norēķinu sistēmā e-Kase pārliecinās, vai iemaksātās summas ir darītas pieejamas valsts budžeta kontā Valsts kasē.

Tomēr muitas lietas regulējošie normatīvie akti paredz vairākus risinājumus, kas pilnībā izslēdz papīra formāta maksājumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas nepieciešamību muitas iestādē muitas formalitāšu kārtošanas brīdī.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9. oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 195.pantā noteikts, ja muitas procedūras piemērošana precēm rada muitas parādu, preces izlaiž tikai tad, ja ir samaksāta muitas parādam atbilstīgā ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa summa vai ja ir sniegts galvojums minētā parāda segšanai.  Nosacījumi galvojumu saņemšanai ir noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9. oktobra Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu.

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapas sadaļā Muitas atļaujas > Muitas galvojumi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.86 “Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi” muitas maksājumus komersants var maksāt avansā VID deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā.

Lai uzsāktu izmantot VID deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā avansā iemaksātās summas kārtējo nodokļu samaksai, komersantam VID Muitas pārvaldē jāiesniedz iesniegums par avansa maksātāja statusa piešķiršanu. Iesniegumā jānorāda elektroniskā pasta adrese, uz kuru sūtīt informāciju par VID deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā iemaksātās naudas izmantošanu muitas deklarācijās aprēķināto nodokļu segšanai. Papildus jānorāda ziņas par personām (vārds, uzvārds, personas kods, elektroniskā pasta adrese un telefona numurs), kurām tiks piešķirtas lietotāju tiesības Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā “Muitas klientu darījumi”.

Avansa maksājumu VID deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā iemaksā pirms muitas procedūras – laišana brīvā apgrozībā – noformēšanas.

VID Muitas pārvalde nodrošina avansā samaksāto nodokļa summu ieskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumu kontos.


Valsts ieņēmumu dienesta deponēto naudas līdzekļu uzskaites konta rekvizīti:

Saņēmējs:

Valsts ieņēmumu dienests
reģ. Nr. 90000069281
konta Nr. LV24TREL8135390000000
Valsts kase, kods TRELLV22


Izmantojot galvojumu vai avansa maksājumu, nodokļu maksātājiem:

 • kārtojot muitas formalitātes, VID muitas iestādē nav jāiesniedz maksājumu apliecinošs dokuments;
 • nodokļu summas jāieskaita vienā kontā, nesadalot pa nodokļu veidiem.

Izmantojot galvojumu, nodokļus (muitas nodokli un PVN) maksā saskaņā ar VID Muitas pārvaldes izrakstītu rēķinu, rēķinā norādītajā termiņā.

 

 •  Nokavējuma procentu likme ievedmuitas vai izvedmuitas nodoklim
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 114.pants nosaka, ka papildus ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa summai iekasē nokavējuma procentus par laiku no noteiktā termiņa pēdējās dienas līdz samaksas dienai. Dalībvalstij, kuras naudas vienība ir euro, nokavējuma procentu likme ir līdzvērtīga procentu likmei, kas publicēta Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā un ko Eiropas Centrālā banka (ECB) piemērojusi galvenajām refinansēšanas operācijām tā mēneša pirmajā dienā, kurā iekrita attiecīgais datums, palielinot par diviem procentu punktiem.
    

   ECB noteiktā galveno refinansēšanas operāciju procentu likme

   Spēkā stāšanās datums

   Galveno refinansēšanas operāciju procentu likme (% gadā)

    16.03.2016.

    0.00

    

   Nokavējuma procentu likme ievedmuitas vai izvedmuitas nodoklim

    

   Spēkā stāšanās datums

   Nokavējuma procentu likme (% gadā)

    01.05.2016.

    2.00

 •  Muitas klientu darījumu WWW saskarnes izmantošana
  • Muitas klientu darījumu (turpmāk – MKD) WWW saskarne ietver šādas sadaļas:

   • Depozītkonta lapa – informācija par nodokļa maksātāja VID deponēto naudas līdzekļu uzskaites konta bilanci (iemaksu apjoms, bloķētā avansa summa un drošības nauda).
   • Atlikto maksājumu rēķinu lapa – informācija par nodokļu maksātāja rēķiniem par apkopotajām nodokļu summām, kuru samaksas termiņš atlikts uz laiku līdz 30 dienām, un vispārējā galvojuma apjomu, kas izmantots muitas procedūras – laišana brīvā apgrozībā – nodrošināšanai.


   Reģistrāciju MKD WWW saskarnei var veikt, izmantojot VID Elektronisko deklarēšanas sistēmu. Pēc pieslēgšanās ir jāizvēlas „MKD”.

   Lai saņemtu minētās programmatūras lietošanas tiesības, personai ir jābūt EDS lietotājam un jāiesniedz iesniegums.

   VID Muitas pārvaldei adresētu iesniegumu var iesniegt:

   • Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS): https://eds.vid.gov.lv/login/, izvēloties sadaļu Dokumenti – Sagatavot dokumentu – No veidlapas – Informācija VID Muitas pārvaldei un aizpildot lauku “Pamatdokuments”;
   • ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot VID Muitas pārvaldei uz e-pasta adresi: MP.lietvediba [at] vid.gov.lv;
   • klātienē – jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā;
   • nosūtot pa pastu: Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.


   Informācija par EDS pieejama VID mājaslapas sadaļā Elektroniskās deklarēšanas sistēma > Iesniegumi un pilnvaras.

   Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par reģistrēšanos MKD WWW saskarnei lūdzam vērsties VID Muitas pārvaldē, zvanot uz tālruni 67120865.