Elektroenerģijas nodoklis

 Publicēts: 30.12.2020. 13.48


Apakšsadaļu izvēlne

Ar elektroenerģijas nodokli (nodoklis) ir apliekama elektroenerģija, kas piegādāta galalietotājam, un elektroenerģija, kas piegādāta un patērēta paša komersanta patēriņam (t.sk. administrācijas ēkām un sava elektroenerģijas ražošanas procesa nodrošināšanai). Nodokli piemēro arī elektroenerģijai, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, hidroelektrostacijās un koģenerācijas stacijās, tāpat elektroenerģijai, ko izmanto elektroenerģijas ražošanai, un elektroenerģijai, kuru izmanto siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai koģenerācijā.

Nodokļa piemērošanas un administrēšanas kārtība, likmes, kā arī citi nosacījumi ietverti Elektroenerģijas nodokļa likumā  un atbilstošajos Ministru kabineta noteikumos.

Nodokļa apmērs atkarīgs no patērētās elektroenerģijas apjoma, tas fiksēts attiecībā pret vienu megavatstundu un ir 1,01 euro par megavatstundu.

Nodokļa maksātāji ir elektroenerģijas tirgotāji, autonomie ražotāji (izņemot tos, kuri elektroenerģiju ražo un patērē pašu vajadzībām, ievērojot Elektroenerģijas nodokļa likumā noteiktos nosacījumus), elektroenerģijas galalietotāji (ja ir noslēgts līgums vai citāda vienošanās par elektroenerģijas iegādi biržā) un personas, kuras ražošanas procesa nodrošināšanai izmanto savā uzņēmumā saražoto elektroenerģiju.

No nodokļa atbrīvota elektroenerģija, ko izmanto preču pārvadājumiem un sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem (t.sk. dzelzceļa transportā un pilsētu sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos), kā arī elektroenerģija, kuru izmanto mājsaimniecību lietotāji, kas neveic saimniecisko darbību. Tāpat no nodokļa atbrīvota elektroenerģija, kas tiešā veidā izlietota elektroenerģijas sadalei un pārvadei, un elektroenerģija citos Elektroenerģijas nodokļa likuma 6.pantā noteiktajos gadījumos.

Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis. Nodokļa deklarāciju aizpilda un iesniedz arī par taksācijas periodu, kurā aprēķinātais nodoklis ir 0,00 euro. Sākot ar 2021.gadu, deklarāciju iesniedz VID 20 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām un aprēķināto nodokli iemaksā vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 23.datumam pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

Nodoklis Latvijā ir ieviests atbilstoši Eiropas Komisijas direktīvu prasībām un tiek piemērots kopš 2007.gada 1.janvāra. Eiropas Savienība direktīvu pieņēma 2003.gadā, t.i., pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Latvija pirms iestāšanās Eiropas Savienībā panāca pārejas periodu direktīvas piemērošanai, tādējādi Latvijā direktīvu sāka piemērot ar 2007.gada 1.janvāri.