Statuss:
Īstenošanā
att

Eiropas Savienības fondu projekti

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas projekts "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols".

Projekts tiek īstenots 2015.gada 17.novembra MK noteikumu Nr.653 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi” ietvaros. Projekts veicina pasākumam izvirzīto rādītāju sasniegšanu.

Plānots, ka īstenojot šo projektu, kopumā būtiski tiks modernizēti un automatizēti nodokļu administrēšanas procesi un uzlabota VID sniegto pakalpojumu kvalitāte. 


Projekta mērķis: veicināt VID pamatdarbības procesu izpildes efektivitāti, modernizēt VID e-pakalpojumu izpildes procesus, uzlabot VID datu pieejamību un mazināt administratīvo slogu nodokļu maksātājiem.

Projekta līguma numurs: 2.2.1.1/16/I/002

Projekta finansējuma apmērs: EUR 4 500 000 EUR
 - 3 825 000 EUR (85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds);
-  675 000 EUR (15% tiks finansēti no valsts budžeta).

Projekta sadarbības partneris: Finanšu ministrija

Projekta realizācijas laiks: 42 mēneši, sākot no 2017.gada 13.marta

Papildu informācija par projektu.

Kontaktinformācija: Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Projekta vadītāja Zane Siliņa (tel. +371 67121847, e-pasts: zane.silina@vid.gov.lv)


Jaunumi hronoloģiskā secībā:

 • 07.10.2016. – VID iesniedz projekta pieteikumu CFLA
 • 17.02.2017. – CFLA apstiprina projektu “2.2.1.1/16/I/002 Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols” 
 • 13.03.2017. – tiek parakstīts līgums starp CFLA un VID par projekta “2.2.1.1/16/I/002 Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols” īstenošanu
 • 24.11.2017. – noslēdzoties iepirkuma FM VID 2015/153/ERAF “Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas izstrāde, pilnveidošana un garantijas nodrošināšana” procedūrai noslēgts līgums ar informācijas sistēmas izstrādātāju A/S Exigen Services Latvia (Līguma Nr. FM VID 2016/153/ERAF )
 • 01.12.2017. – tiek uzsākta MAIS izstrāde
 • 19.12.2017. – piegādātas nepieciešamās standartprogrammatūras licences
 • 05.01.2018. – noslēdzot vienošanās protokolu, uzsākta Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) arhitektūras izstrāde
 • 10.04.2018. – ir saskaņota un pieņemta Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas arhitektūras dokumenta gala versija
 • 20.04.2018. – noslēdzot vienošanās protokolu, uzsākta Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas kodola izstrāde

 

 • 24.10.2018. uzsākta šādu MAIS procesu izstrāde:
  • Nodokļu maksātāja (turpmāk – NM) un to struktūrvienību reģistrēšana, saimnieciskās darbības veicēju reģistrācija (t.sk. nerezidentu  personu statusu maiņa);
  • Ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) apliekamo personu reģistrācija, datu izmaiņu veikšana un izslēgšana no Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistra;
  • Elektronisko algas nodokļa grāmatiņu datu apstrāde un iesniegumu un paziņojumu pieņemšana atbilstoši kompetencei;
  • Sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām vai tā atņemšanas nodrošināšana;
  • Sabiedriskā labuma organizāciju statusa uzraudzība.

 

 • 10.01.2019. uzsākta šādu MAIS procesu izstrāde:
  • VID reģistrēto NM izslēgšana no nodokļu maksātāju reģistra;
  • Atļauju, izziņu un sertifikātu darbībām ar akcīzes precēm izsniegšana un atbilstības novērtēšana;
  • Atļaujas izsniegšana īpaša PVN režīma piemērošanai preču importa darījumos un PVN atmaksāšanai trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskajai personai, kas nav nodokļa maksātāja Eiropas Savienības teritorijā, par iekšzemē iegādātajām precēm;
  • Speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai ar akcīzes precēm izsniegšana un atbilstības novērtēšana;
  • 14.01.2019. pabeigta MAIS kodola izstrāde.

 

 • 02.05.2019. uzsākta šādu MAIS procesu izstrāde:
  • Valsts amatpersonu sarakstu un valsts amatpersonu deklarāciju pieņemšana un apstrāde atbilstoši kompetencei;
  • Valsts amatpersonu un valsts un pašvaldību institūciju lietu uzturēšana atbilstoši kompetencei;

 

 • 06.06.2019. pabeigta MAIS 2.kārta, kuras ietvaros izstrādātas iepriekš minēto procesu šādas funkcionalitātes:
  • NM lietu uzturēšana un administrēšana;
  • Nodokļu maksātāja lietas papildināšana;
  • Iesniegto dokumentu sākotnējā datu kvalitātes pārbaude;
  • Nodokļu maksātāja informēšana;
  • Nodokļu maksātāja un ar nodokļiem apliekamo objektu reģistrācija un precizēšana;
  • Padziļināta datu izvērtēšana;
  • Lēmumu saskaņošanas process.

 

 • 02.10.2019. pabeigta MAIS 3.kārta, kuras ietvaros izstrādāts programmatūras risinājums saskaņotajiem lietotājstāstiem iepriekš minēto procesu šādām funkcionalitātēm:
  • Fizisko personu ārzemnieku reģistrācija;
  • Saimnieciskās darbības veicēju reģistrācija;
  • Patentmaksas maksātāja reģistrācija;
  • Ar PVN apliekamo personu reģistrācija;
  • Izslēgšana no PVN maksātāju reģistra;
  • Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju reģistrācija;
  • Struktūrvienību reģistrācija.
 • 07.02.2020. MAIS 4.1 kārtas ietvaros pabeigta procesa “Valsts amatpersonu sarakstu un valsts amatpersonu deklarāciju pieņemšana un apstrāde atbilstoši kompetencei” izstrāde un produkcijas vidē uzsākta valsts amatpersonu iesniegto deklarāciju apstrāde MAIS. Minētā MAIS funkcionalitāte aizstāj Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēmu.
   
 • 29.04.2020. parakstīti projekta Nr.2.2.1.1/16/I/002 MAIS kodols vienošanās grozījumi ar CFLA par termiņa pagarinājumu no 36 uz 42 mēnešiem (līdz 12.09.2020).

 • 10.09.2020. MAIS 4. un 4.2 kārtas ietvaros pabeigta minēto procesu (t.sk. datubāzes (reģistra) uzturēšana, aktualizēšana un publiskas pieejamības nodrošināšana atbilstoši kompetencei) izstrāde. Procesu ietvaros izstrādātās funkcionalitātes uzliktas MAIS produkcijas vidē.

  Latvijas Atvērto datu portālā https://data.gov.lv/lv (sadaļā “Ekonomika un uzņēmējdarbība”) publicētas datu kopas:

  • Sabiedriskā labuma organizācijas;
  • PVN maksātāji;
  • Saimnieciskās darbības apturēšana;
  • Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji;
  • Speciālās atļaujas (licences) un izziņas darbībām ar akcīzēm precēm.
    
 • 12.11.2020. - CFLA veica pārbaudi, kuras laikā notika projekta ietvaros izstrādāto MAIS funkcionalitāšu, e-pakalpojumu un atvērto datu portālā publicēto datu kopu demonstrācija un dokumentācijas pārbaude. 19.11.2020. no CFLA saņemts pozitīvs atzinums par īstenoto projektu.