Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 Publicēts: 05.10.2021. 16.20


Apakšsadaļu izvēlne
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (obligātās iemaksas) ir ar likumu noteikts obligāts maksājums speciālā budžeta kontā, kas dod tiesības sociāli apdrošinātai personai saņemt likumā noteiktos sociālās apdrošināšanas pakalpojumus. Sociālā apdrošināšana ir valsts sociālās drošības sistēmas sastāvdaļa. Personām, kuras veic sociālās apdrošināšanas iemaksas no saviem darba ienākumiem, ir tiesības saņemt attiecīgus sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, kurus izmaksā atkarībā no viņu veiktajām sociālajām iemaksām – jo lielāki bijuši ienākumi, no kuriem veiktas iemaksas, jo attiecīgi lielāks arī pabalsta, pensijas vai atlīdzības apmērs. Vairāk par sociālajām iemaksām var uzzināt Labklājības ministrijā un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

 

 • Valsts sociālās apdrošināšanas veidi
   • valsts pensiju apdrošināšana;
   • sociālā apdrošināšana bezdarba gadījumam;
   • sociālā apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām;
   • invaliditātes apdrošināšana;
   • maternitātes un slimības apdrošināšana;
   • vecāku apdrošināšana;
   • veselības apdrošināšana.

    

   Obligātās iemaksas ir ar likumu noteikts obligāts maksājums speciālā budžeta kontā, kas dod tiesības sociāli apdrošinātajai personai saņemt likumā noteiktos sociālās apdrošināšanas pakalpojumus. Obligāto iemaksu administrēšanas kārtība ir noteikta likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un atbilstošajos Ministru kabineta noteikumos par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmju sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem.

 • Obligāto iemaksu objekti
  • Darba devēja un darba ņēmēja obligāto iemaksu objekts ir visi algotā darbā aprēķinātie ienākumi, no kuriem jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis, neatskaitot neapliekamo minimumu, nodokļu atvieglojumus un attaisnotos izdevumus, par kuriem nodokļu maksātājam ir tiesības samazināt apliekamo ienākumu.

   Pašnodarbinātā obligāto iemaksu objekts ir brīvi izraudzīti ienākumi no preču ražošanas, darbu izpildes, pakalpojumu sniegšanas, radošās un profesionālās darbības un citi ienākumi no saimnieciskās darbības, izņemot ienākumu, kuru fiziskā persona gūst no zemnieku (zvejnieku) saimniecības, sava nekustamā īpašuma, personīgajā palīgsaimniecībā vai piemājas saimniecībā pašas saražotās produkcijas, autortiesībām un blakustiesībām. Šādu izvēli persona var izdarīt tikai vienu reizi par pārskata ceturksni. Obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru un tā noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

   Ārvalsts komersanta pilnvarotai personai, kura, nebūdama darba tiesiskajās attiecībās ar šo komersantu, pārstāv to darbībās, kas saistītas ar ārvalsts komersanta filiāli, obligāto iemaksu objekts ir tai aprēķinātā atlīdzība.

 • Sociālajai apdrošināšanai obligāti pakļautās personas
   • visi 15 gadu vecumu sasniegušie darba ņēmēji;
   • personas, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem bērna kopšanas vai vecāku pabalstu;
   • personas, kuras saņem bezdarbnieka pabalstu; 
   • invalīdi, kuri nav reģistrēti kā darba ņēmēji vai nav obligāti sociāli apdrošināti kā pašnodarbinātie;
   • personas, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu;
   • personas, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu;
   • personas, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi;
   • personas, kuru laulātais (kam piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu) pilda diplomātisko un konsulāro dienestu;
   • pašnodarbinātie;
   • visi 15 gadu vecumu sasniegušie iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka;
   • visi 15 gadu vecumu sasniegušie ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka.
 • Brīvprātīga valsts sociālā apdrošināšana
  • Brīvprātīgi valsts sociālajai apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var pievienoties 15 gadu vecumu sasniegušās personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kuras nav pakļautas obligātajai sociālajai apdrošināšanai Latvijas Republikā.

   Pensiju apdrošināšanai brīvprātīgi var pievienoties persona, kurai saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” nav piešķirta valsts vecuma pensija.

   Brīvprātīgās iemaksas administrē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 • Obligāto iemaksu likme
  • Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 34,09 %, no kuriem 23,59 % maksā darba devējs un 10,50 % – darba ņēmējs.

   Darba devējs aprēķina obligāto iemaksu apmēru, kas jāveic par katru darba ņēmēju, reizinot obligāto iemaksu objektu ar obligāto iemaksu likmi, kāda noteikta darba devējam, ja darba ņēmējs ir apdrošināts visos sociālās apdrošināšanas veidos.

 • Obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs
  • No 2021. gada 1. jūlija ieviestas minimālās obligātās iemaksas.

   Minimālais obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir trīs Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas – 1500 eiro.

   Minimālās iemaksas aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

   Infografika - personas, kurām vai par kurām nav jāveic minimālās obligātās iemaksas no 1.jūlija.

   Infografika - personas, kuras vai par kurām nav jāveic minimālās obligātās iemaksas no 01.jūlija

 • Obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs
  • Obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs ir 62 800 eiro gadā. Obligāto iemaksu objekts, kas pārsniedz maksimālo apmēru, ir solidaritātes nodokļa objekts un no šī objekta veiktās obligātās iemaksas tiek novirzītas solidaritātes nodoklim, tai skaitā 10 % arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumam.