Nodokļu maksātāja un Valsts ieņēmumu dienesta Vienošanās līguma noslēgšana ir alternatīvs nodokļu strīdu risināšanas veids, lai izbeigtu tiesisku strīdu par datu atbilstības pārbaudes un nodokļu revīzijas (audita) rezultātā aprēķinātajiem papildu maksājumiem budžetā vai par konstatēto no budžeta atmaksājamās summas nepamatotu palielināšanu.

Vienošanās līguma nosacījumi ir noteikti likuma „Par nodokļiem un nodevām”  41. pantā.

Izvēloties slēgt vienošanās līgumu ar VID, nodokļu maksātājam ir iespēja samazināt kontroles pasākumu (audita vai datu atbilstības pārbaudes) rezultātā papildu aprēķinātos maksājumus budžetā – uzrēķinātā soda nauda un nokavējuma summa tiek daļēji vai pilnībā atcelta, kā arī tā ir iespēja ietaupīt tiesvedības izmaksas.

Vienošanās līgumu var noslēgt ne tikai par nodokļu revīzijas (audita) rezultātā aprēķinātajiem papildu maksājumiem budžetā vai par konstatēto no budžeta atmaksājamās summas nepamatotu palielināšanu, bet arī par datu atbilstības pārbaudēs aprēķinātajiem maksājumiem, turklāt paredzot maksājumus veikt proporcionāli gada laikā (iepriekšējā redakcijā – 2 mēnešu laikā).

Vienošanās līguma nosacījumi ir atkarīgi no izdarītā nodokļu pārkāpuma. Nodokļu audita vai datu atbilstības pārbaudes rezultātā noteiktā soda nauda var tikt samazināta par 85%, atcelta pilnībā vai 50% apmērā, kā arī nokavējuma nauda var tikt atcelta 50% apmērā.

Nodokļu maksātājs noslēgtajā vienošanās līgumā samaksai noteiktos maksājumus budžetā samaksā gada laikā pēc tā noslēgšanas dienas, katru mēnesi samaksājot proporcionālu daļu no vienošanās līgumā noteiktās maksājumu summas saskaņā ar līgumā noteiktajiem maksājumu veikšanas termiņiem.

Ja nodokļu maksātājs neizpilda vienošanās līguma noteikumus, vienošanās līgums zaudē spēku un VID piedzen datu atbilstības pārbaudes un nodokļu revīzijas (audita) rezultātā aprēķinātos papildu maksājumus budžetā.

No 2021.gada 1.janvāra VID administrētie valsts budžeta maksājumi, t.sk. arī par vienošanās līguma maksājumiem, jāveic vienotā nodokļu kontā LV33TREL1060000300000.

Vienotajā nodokļu kontā iemaksātā naudas summa tiks ieskaitīta nodokļu maksātāja saistību segšanai, ievērojot FIFO principu, t.i., ar veiktajiem maksājumiem secīgi, ņemot vērā samaksas termiņus, tiks segtas nodokļu maksātāju saistības.