Nodokļu atmaksa par atpakaļ nosūtīto preci

 Publicēts: 06.02.2020. 13.32


Apakšsadaļu izvēlne

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 116.panta nosacījumiem, ja ir samaksāta ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa summa un attiecīgā muitas deklarācija saskaņā ar 174.pantu tiek atzīta par nederīgu, šo summu atmaksā. Atmaksāšanu izdara, ja attiecīgā persona iesniegusi pieteikumu termiņā, kas noteikts iesniegumiem par muitas deklarācijas atzīšanu par nederīgu. 174.panta 2.punkts nosaka, ka muitas deklarāciju neatzīst par nederīgu pēc tam, kad preces ir izlaistas, izņemot gadījumus, kad noteikts citādi.

Komisijas Deleģētās 2015.gada 28.jūlija Regulas (ES) Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, 148.panta trešā daļa nosaka, ja preces, kuras ir pārdotas ar distances līgumu atbilstoši definīcijai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/83/ES 2.panta 7.punktā, ir laistas brīvā apgrozībā un ir nosūtītas atpakaļ, tad muitas deklarāciju atzīst par nederīgu pēc preču izlaišanas, pamatojoties uz deklarētāja iesniegtu pamatotu pieteikumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 • pieteikums ir iesniegts 90 dienu laikā no muitas deklarācijas pieņemšanas dienas;
 • preces ir eksportētas ar nolūku tās nosūtīt atpakaļ uz sākotnējo piegādātāja adresi vai uz citu adresi, ko norādījis minētais piegādātājs.

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5.panta otrā daļa nosaka, ka ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliek jebkuru preču importu, ja šajā likumā nav noteikts citādi, savukārt minētā likuma 123.panta pirmā daļa nosaka, ka PVN par preču importu iemaksā valsts budžetā tad, kad kļūst iekasējams muitas nodoklis, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Tādējādi, ja  prece tiek  izvesta no Eiropas Kopienas muitas teritorijas un neatrodas brīvā apritē Eiropas Kopienā, arī PVN  šajā gadījumā ir atmaksājams.

(!) Ņemot vērā minēto, lai lemtu par nodokļu atmaksāšanu par atpakaļ nosūtīto preci, VID Muitas pārvaldē (izmantojot elektroniskās datu apstrādes metodes (EDS, EMDAS), trīs mēnešu laikā no muitas deklarācijas noformēšanas brīža jāiesniedz:

 • pieteikums par nodokļu atmaksu brīvā formā, ietverot tajā ziņas par pieteikuma iesniedzēju vai viņa pārstāvi (vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums, adrese, tālrunis), konkrētajiem lietas apstākļiem, norādi uz muitas deklarāciju, pieprasīto atmaksājuma apmēru, nodokļu atmaksas pamatotību un bankas kontu, uz kuru jāatmaksā nodokļi.
 • muitas deklarācija, ar kuru prece tika laista brīvā apgrozībā;
 • pasta sūtījuma pavadzīme, ar kuru tika saņemta prece;
 • pasūtījuma orderis vai rēķins par pasta sūtījumā saņemto preci;
 • maksājumu apliecinošs dokuments, ar kuru iespējams identificēt samaksu par saņemto preci (piemēram, ja apmaksa veikta paypal, internetbankā vai citā līdzīgā sistēmā – vēsturisku izdruku par konkrēto darījumu);
 • informācija no interneta veikala mājas lapas par preces atpakaļnosūtīšanas faktu,  kurā norādīta precīza informācija par preci un atpakaļnosūtīšanas adresi (piemēram, sarakste ar pārdevēju, kurā ir panākta vienošanās par preces nosūtīšanu atpakaļ pārdevējam);
 • pasta sūtījuma pavadzīme, ar kuru prece tika nosūtīta atpakaļ pārdevējam;
 • maksājumu apliecinošs dokuments, ar kuru iespējams identificēt atmaksu par atpakaļ nosūtīto preci (piemēram, ja atmaksa veikta paypal, internetbankā vai citā līdzīgā sistēmā – vēsturisku izdruku par konkrēto darījumu);
 • cita informācija, kas attiecas uz konkrēto darījumu un apliecina iepriekš saņemtās un atmuitotās preces atpakaļnosūtīšanas faktu.