Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Iesniegums, lai saņemtu izziņu par naftas produktu iegādi izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei, lai nodrošinātu nodokļu maksātajam iespēju izmantot paredzēto samazināto akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa naftas produktiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu izziņu naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskai apstrādei, lietotājs iesniedz iesniegumu saskaņā ar MK 31.07.2007. noteikumu Nr.525 13.pielikumu.
  Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
  1) tās tehnoloģiskās iekārtas tehniskās pases kopiju, kura ķīmiskās apstrādes procesā nodrošina naftas produktu pievienošanu koksam;
  2) informāciju par tehnoloģisko iekārtu, kura ķīmiskās apstrādes procesā nodrošina naftas produktu pievienošanu koksam (iekārtas veids, jauda, maksimālais darbināšanas laiks pārskata periodā, iepriekšējā laikposmā izlietoto naftas produktu daudzums (litros);
  3) ķīmiskās apstrādes procesa tehnoloģisko aprakstu, ietverot ziņas par nepieciešamo naftas produktu daudzumu vienas vienības saražošanai;
  4) naftas produktu kopējā daudzuma (litros) aprēķinu noteiktā laikposmā, bet ne vairāk par gadā patērējamo daudzumu;
  5) dokumentus, kuri apliecina valdījuma tiesības uz vietu, kur notiks ķīmiskās apstrādes process, kurā naftas produktus pievieno koksam, ko izmanto par kurināmo;
  6) dokumentus, kas apliecina iesniegumā minēto tvertņu tilpumu;
  7) ja skaitītājs, kas nodrošina naftas produktu summāro un neanulējamu uzskaiti, nav oriģināla attiecīgās naftas produktu uzglabāšanas tvertnes daļa vai tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertnes daļa, bet ir uzstādīts atsevišķi, – skaitītāja tehniskās pases kopiju.

  Iesniegumu un dokumentus var iesniegt:
  Elektroniski:
  - ​​izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk-VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (https://eds.vid.gov.lv/login/ – Dokumenti – No veidlapas – Akcīzes preču atļauju un izziņu iesniegumi – Iesniegums naftas produktu iegādei izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai);
  - parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi APAD.lietvediba@vid.gov.lv.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  VID izziņu izsniedz elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Ja lietotājs nav VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas klients, izziņu izsniedz papīra formā, nosūtot uz lietotāja juridisko vai deklarētās dzīvesvietas adresi.

Saņemt pakalpojumu