Atbilde:

1. Ja nodokļu maksātājs vēlas:

 • sadalīt termiņos līdz vienam gadam [kārtējo vai līdz vienam mēnesim nokavēto] nodokļu maksājumu samaksu (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punkts),
 • sadalīt termiņos uz laiku līdz pieciem gadiem audita vai datu atbilstības pārbaudes rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu, nokavējuma naudu un soda naudas samaksu (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 3.punkts),

nodokļu administrācija:

1.1. nodokļu maksātāja faktisko finansiālo stāvokli pēc operatīvās bilances datiem, pievēršot uzmanību:

- finanšu rādītājiem (kopējās likviditātes rādītājam jābūt robežās no 1 līdz 2, finansiālā līdzsvara koeficientam jābūt mazākam par 1, visu saistību rādītājam jābūt robežās no 0,5 līdz 0,6);
- neatmaksātu aizdevumu izsniegšanai privātpersonām, izņemot kooperatīvo sabiedrību biedrus, saistītus un radniecīgus uzņēmumus;
- vai pēdējā gada laikā ir izmaksātas dividendes;

1.2. ņem vērā šādus faktorus:

 • agrāk piešķirto nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarinājumu samaksas termiņu ievērošanu;
 • kārtējo nodokļu maksājumu samaksu iesnieguma izskatīšanas brīdī;
 • vai pēdējā gada laikā nodokļu maksātājam VID bija uzsācis nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu;
 • nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu ievērošanu;
 • sadarbību ar VID;
 • vai pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā nodokļu maksātājam ir konstatēti pārkāpumi;
 • fiziskām personām – pēdējā gada laikā gūto ienākumu attiecību pret nokavēto nodokļu maksājumu summu, attiecībā uz kuru iesniegts iesniegums.

2. Ja nodokļu maksātājs vēlas sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, ja termiņa nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 4.punkts), nodokļu administrācija izvērtē iesniegumā norādīto faktu izklāstu vai samaksas termiņa nokavējums ir radies nepārvaramas varas rezultātā, ņemot vērā iesniegtos dokumentus.

3. Ja nodokļu maksātājs vēlas sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz pieciem gadiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksu par ienākumu, kas gūts aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 6.punkts), nodokļu administrācija vērtē iesniegumā norādīto motivāciju, ka tūlītējā nodokļa samaksa nav iespējama, kā arī ar kredītiestādi noslēgto līgumu.

4. Ja nodokļu maksātājs vēlas atkārtoti sadalīt nodokļu maksājumu, kuru samaksas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 1.3 daļa),

nodokļu administrācija:

4.1. vērtē:

 • vai iepriekšējā pagarinājuma laikā ir samaksāti ne mazāk kā 80%;
 • faktisko finansiālo stāvokli;

4.2. ņem vērā šādus faktorus:

 • vai nodokļu maksātājs ievēro konkrēto nodokli regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu kārtējo maksājumu samaksas termiņus;
 • vai nodokļu maksātājam ar nodokļu administrācijas lēmumu agrāk ir piešķirti nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarinājumi un vai nodokļu maksātājs ir ievērojis tajos noteikto nodokļu maksājumu samaksas kārtību;
 • vai nodokļu maksātājs ievēro nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņus;
 • vai nodokļu maksātājs sadarbojas ar nodokļu administrāciju;
 • vai pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā nodokļu maksātājam nav konstatēti pārkāpumi;
 • iesniegtos pierādījumus par to, ka atkārtota nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana stabilizēs nodokļu maksātāja finansiālo stāvokli un nokavētie nodokļi tiks samaksāti termiņā;
 • vai nokavēto nodokļu samaksas saistību izpilde var izraisīt nodokļu maksātāja maksātnespēju;
 • vai nodokļu maksātājs, izņemot personu, kas nodarbojas ar patērētāja kreditēšanu, līdz iesnieguma iesniegšanas dienai nav izsniedzis privātpersonām, arī savas komercsabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai aizdevumus, kas nav atmaksāt;
 • nodokļu parāds ir saistīts ar vienu no šādiem apstākļiem:

- nodokļu maksātāja debitoru (pircēju un pasūtītāju) parādu summa ir vienāda ar to nokavēto nodokļu maksājumu summu, attiecībā uz kuru iesniegts iesniegums, vai arī pārsniedz šo nokavēto nodokļu maksājumu summu;
- nodokļu maksātāja krājumu vērtība ir vienāda ar to nokavēto nodokļu maksājumu summu, attiecībā uz kuru iesniegts iesniegums, vai arī pārsniedz šo nokavēto nodokļu maksājumu summu un attiecīgie krājumi ir izveidojušies nodokļu maksātāja realizācijas apjoma samazināšanās dēļ;
- nodokļu maksātājs noteiktajā termiņā nav saņēmis vai saņēmis daļēju samaksu par valsts un pašvaldību pasūtījumu izpildi;
- budžeta finansētām institūcijām, kā arī valsts un pašvaldības kapitālsabiedrībām, kuras sniedz no valsts budžeta apmaksātos pakalpojumus, piešķirtā finansējuma vai no valsts budžeta apmaksāto pakalpojumu apjoma samazinājums pārskata gadā, kurā izveidojies nodokļu parāds, pārsniedz 30 procentus salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu.

Atbilde:

1. Ja nodokļu maksātājs vēlas sadalīt termiņos līdz vienam gadam [kārtējo un nokavēto] nodokļu maksājumu samaksu, tam ir jāiesniedz nodokļu administrācijā:

 • motivēts iesniegums – ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

Iesniegumā jābūt skaidri norādītiem iemesliem nodokļu maksātāja nespējai samaksāt nodokļu maksājumu šobrīd, sniegta informācija faktiskā finansiālā stāvokļa izvērtējumam [par krājumiem, debitoriem, sadarbības partneriem, kreditoriem].

Ieteicamā iesnieguma veidlapa ir pieejama sadaļas  “Noderīgi” apakšsadaļā “Veidlapas un iesniegumi”.

2. Ja nodokļu maksātājs vēlas sadalīt termiņos uz laiku līdz pieciem gadiem audita vai datu atbilstības pārbaudes rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu, nokavējuma naudu un soda naudas samaksu, tam ir jāiesniedz nodokļu administrācijā:

 • motivēts iesniegums – trīs dienas pirms maksājumu samaksas termiņa iestāšanās;
 • juridiskās personas, kas sastāda gada pārskatu, - bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu, sagatavojot to atbilstoši attiecīgajiem gada pārskatu sagatavošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • ja nodokļu maksātājs vēlas sadalīt termiņos muitas nodokļa maksājumu samaksu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 112.pantu, nodokļu maksātājam ir jāiesniedz galvojums muitas nodokļa nodrošināšanai un jāmaksā kredīta procenti;

!!! Ja atliekamās vai sadalāmās summas apmērs vienā nodokļu veidā pārsniedz 14 300 euro, nodokļu administrācijai attiecībā uz šo nodokli ir tiesības pieprasīt nodrošinājumu ar nodokļu maksātājam piederošo mantu vai kredītiestādes izsniegto galvojumu.

3. Ja nodokļu maksātājs vēlas sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, ja termiņa nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā, tam ir jāiesniedz nodokļu administrācijā:

 • motivēts iesniegums;
 • dokumentāri pierādījumi par nepārvaramas varas iestāšanos.

4. Ja nodokļu maksātājs vēlas sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz pieciem gadiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksu par ienākumu, kas gūts aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā, tam ir jāiesniedz nodokļu administrācijā:

 • motivēts iesniegums – kopā ar gada ienākuma deklarāciju;
 • ar kredītiestādi noslēgtā līguma kopija.

5. Ja nodokļu maksātājs vēlas sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam Eiropas Savienības dalībvalsts nodokļu prasījuma summas samaksu, tam ir jāiesniedz nodokļu administrācijā:

 • motivēts iesniegums – pēc Eiropas Savienības dalībvalsts nokavēto nodokļu piedziņas procesa uzsākšanas.

6. Ja nodokļu maksātājs vēlas sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam ar VID lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu piedzenamās ārvalstu nodokļu prasījuma summas samaksu, tam ir jāiesniedz nodokļu administrācijā:

 • motivēts iesniegums – pēc VID lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu pieņemšanas.

7. Ja nodokļu maksātājs vēlas atkārtoti sadalīt nodokļu maksājumu, kuru samaksas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un kuri iepriekšējā pagarinājuma laikā ir samaksāti ne mazāk kā 80 procentu apmērā, samaksu termiņos līdz sešiem mēnešiem, tam ir jāiesniedz nodokļu administrācijā:

 • motivēts iesniegums – pirms beidzies nokavētā maksājuma samaksas termiņš;
 • juridiskās personas, kas sastāda gada pārskatu, - bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu, sagatavojot to atbilstoši attiecīgajiem gada pārskatu sagatavošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • pierādījumi par to, ka atkārtota nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos vai atlikšana uz laiku līdz sešiem mēnešiem stabilizēs nodokļu maksātāja finansiālo stāvokli un nokavētie nodokļi tiks samaksāti termiņā;
 •  informācija, vai nodokļu samaksas saistību izpilde var izraisīt nodokļu maksātāja maksātnespēju;
 • informācija, vai ir izsniegti un neatmaksāti aizdevumi privātpersonām

(t.i., fiziskajām personām, privāto tiesību juridiskajām personām vai šādu personu apvienībai).

Atbilde:

Lēmumu piešķirt samaksas termiņa pagarinājumu vai atteikt piešķirt samaksas termiņa pagarinājumu pieņem klientu apkalpošanas centra vadītājs vai tā pilnvarotā persona viena mēneša laikā laikā no iesnieguma saņemšanas dienas nodokļu administrācijā.

Atbilde:

Nokavējuma nauda tiek aprēķināta ¼ apmērā no noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu samaksas termiņa pagarinājuma laikā, ja samaksas termiņa pagarinājums tiek piešķirts saskaņā ar:

 • likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu (izņemot muitas nodokli);
 • likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 3.punktu (izņemot muitas nodokli);
 • likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 7.punktu;
 • likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 8.punktu (izņemot gadījumu, kad palīdzības pieprasījums par piedziņu ir pamatots ar noslēgtu un Saeimā apstiprinātu starptautisko līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu);
 • likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 13.daļu.

Nokavējuma nauda netiek aprēķināta, ja samaksas termiņa pagarinājums tiek piešķirts saskaņā ar:

 • likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 4.punktu;
 • likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 6.punktu (!!! nokavējuma nauda tiek aprēķināta ¼ apmērā no noteiktās nokavējuma naudas, sākot ar dienu, kurā maksājums nav veikts saskaņā ar nomaksas grafiku).
 • likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 9.punktu.

Nokavējuma nauda netiek aprēķināta muitas nodoklim, ja samaksas termiņa pagarinājums tiek piešķirts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 112.pantu.

Nokavējuma nauda tiek aprēķināta vispārējā kārtībā par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā, ja:

 • samaksas termiņa pagarinājuma beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai samaksas termiņus pagarinājis likuma “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā;
 • lēmums par samaksas termiņu pagarinājumu ir atcelts.