EMDAS Muita

Eiropas Savienības tiesību aktos¹ veiktie grozījumi paredz izmaiņas  Elektroniskā transporta dokumenta (ETD) un Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) datu elementos – ir mainīti to formāti, sadalījums, nosaukumi, pievienoti jauni datu elementi, izmaiņas ir arī meklēšanas formās un XSD shēmās.  Pašlaik turpinās Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātes (MAN/PU) moduļu pielāgošana aktuālajām prasībām, kas atbilst EUCDMS 6.0. versijai.

Plānots, ka jauninātā funkcionalitāte produkcijas vidē tiks ieviesta 2022.gada janvārī.

Izmaiņas MAN/PU funkcionalitātē skar gan programmisko saskarni, gan datu ievadi aplikācijā. Aicinām komersantus,  kuri vēlas izmantot programmisko saskarni ETD un PUD elektroniskai iesniegšanai muitā, un informācijas sistēmu izstrādātājus laikus iepazīties ar gaidāmajām izmaiņām sistēmā un uzsākt savu informācijas sistēmu pielāgošanu.

Š.g. 1.oktobrī notika tiešsaistes seminārs, lai uzņēmējus, kurus skars jauninājumi, iepazīstinātu ar gaidāmajām izmaiņām. Semināra prezentācija pieejama šeit. 

Aktualizētā Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu ir pieejama VID mājaslapas sadaļā “Kā lietot EMDAS”.

Kontaktinformācija: eCustoms@vid.gov.lv

_________

¹  Komisijas 2020. gada 7. decembra Deleģētā regula (ES) 2021/234, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 attiecībā uz kopējām datu prasībām un Deleģēto regulu (ES) 2016/341 attiecībā uz kodiem, kuri jāizmanto noteiktās veidlapās, B pielikums, un  Komisijas 2021. gada 8. februāra Īstenošanas regula (ES) 2021/235, ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 groza attiecībā uz kopējo datu prasību formātiem un kodiem, konkrētiem uzraudzības noteikumiem un kompetento muitas iestādi muitas procedūras piemērošanai precēm, B pielikums