Jaunumi Muita Tarifu kvotas
Kravas automašīnas muitas zonā

Lai nodrošinātu tādu konkrētu lauksaimniecības un rūpniecības ražojumu pietiekamu piegādi, kuri netiek ražoti Savienībā, un tādējādi izvairītos no traucējumiem minēto ražojumu tirgū, no 2024. gada 5. jūlija stājās spēkā Padomes 2024. gada 25. jūnija Regula (ES) 2024/1851, ar kuru groza Regulu (ES) 2021/2278, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem aptur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 56. panta 2. punkta c) apakšpunktā minēto kopējā muitas tarifa nodokļu piemērošanu.

Šīs regulas pielikums aizstāj Regulas (ES) 2021/2278 pielikumu, un tajā uzskaitītos ražojumus ar pazeminātām vai nulles nodokļa likmēm, neierobežojot to daudzumus, Eiropas Savienībā var importēt no 2024. gada 1. jūlija.  

Ar šiem grozījumiem no Regulas (ES) 2021/2278 pielikuma svītroti ražojumi, kam Savienības interesēs vairs netiek piemērota autonomā tarifa likme, piemēram, preces, kas klasificējamas ar Kombinētās nomenklatūras (KN) kodu ex 2926 90 70 80 (Esfenvalerāts (CAS RN 66230-04-4) ar tīrības pakāpi 83 masas % vai augstāku, izomēru maisījuma veidā), KN kodu ex 2934 99 90 44 (Propikonazols (ISO) (CAS RN 60207-90-1) ar tīrības pakāpi 92 % vai vairāk no masas).

Regulas (ES) 2021/2278 pielikums ir papildināts ar dažādiem jauniem ražojumiem, piemēram, precēm ar KN kodu ex 2912 29 00 65 (Tereftalaldehīds (CAS RN 623-27-8) ar tīrību 98 masas % vai vairāk), KN kodu ex 2920 90 10 23 (1,3,2-dioksatiolāna 2,2-dioksīds (CAS RN 1072-53-3) ar tīrību 99 masas % vai vairāk) un KN kodu ex 3207 30 00 30 (Sudraba pasta, kas pēc masas satur: 45 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 % sudraba (CAS RN 7440-22-4), un 59 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 92 % kopējo cietvielu (ieskaitot sudrabu), izmantošanai par vadītāju saules elementu ražošanā).