Jaunumi Muita
Eiro banknote

2024. gada 25. jūlijā stāsies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 14. maija Regula (ES) 2024/1501 par pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumiem, ar kuriem papildina tirdzniecības koncesijas, kas Moldovas Republikas ražojumiem piemērojamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republikas, no otras puses (turpmāk – regula).

Tirdzniecības liberalizācijas pasākumi ir noteikti šīs regulas 1.pantā, t.i. tiek ieviesti šādi tirdzniecības liberalizācijas pasākumi:

  1. aptur visas Asociācijas nolīguma XV pielikuma A daļā noteiktās tarifu kvotas, un ražojumus, uz kuriem attiecas minētās kvotas, no Moldovas Republikas Savienībā ļauj ievest bez jebkādiem muitas nodokļiem;
  2. ievešanas cenu sistēmas piemērošanu aptur attiecībā uz ražojumiem, kuriem tā tiek piemērota, kā norādīts Asociācijas nolīguma XV pielikuma B daļā; minēto ražojumu importam nepiemēro muitas nodokļus.

Aktuālā informācija par Moldovas izcelsmes ražojumiem piemērojamajām tarifu preferencēm ir pieejama VID Integrētā tarifa vadības sistēmas (ITVS) sadaļā Pasākumi > Preces kodam.

Lai piemērotu regulā paredzēto preferenciālo režīmu, precēm ir jāatbilst Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republikas, no otras puses, noteiktajiem izcelsmes noteikumiem un to izcelsme jābūt apliecinātai ar kādu no izcelsmes dokumentiem – sertifikātu EUR.1 vai izcelsmes deklarāciju.