EMDAS Muita

Atgādinām, ka uzņēmumiem, kuri nodrošina pasta, kurjerpasta vai eksprespasta sūtījumu piegādi Latvijā no valstīm ārpus Eiropas Savienības (ES), ir jāgatavojas izmaiņām muitas formalitāšu kārtošanā, kā to paredz ES tiesību akti. 

No 2021.gada 1.jūlija Latvijā, tāpat kā pārējās ES dalībvalstīs, sāks piemērot Pievienotās vērtības nodokļa e-komercijas direktīvu[1], kas atceļ pašlaik noteikto atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) zemas vērtības sūtījumu importam, ja preču vērtība sūtījumā nepārsniedz 22.00 EUR.

Tas nozīmē, ka no 2021.gada 1.jūlija par pilnīgi visiem komerciālajiem pasta sūtījumiem no valstīm ārpus ES būs jāsniedz importa deklarācija un par precēm jāmaksā PVN.

Zemas vērtības sūtījumu atvieglotai deklarēšanai no 2021.gada 1.jūlija tiks ieviests jauns muitas deklarācijas veids - importa deklarācija ar īpaši samazinātu datu kopu (H7 deklarācija) atbilstoši Komisijas 2019.gada 14.marta Deleģētajai regulai (ES) 2019/1143[2]. H7 deklarācija būs izmantojama juridisku un fizisku personu preču sūtījumu, kuriem piemēro atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulas Nr.1186/2009[3] 23.panta 1.punktu vai 25.panta 1.punktu, deklarēšanai laišanai brīvā apgrozībā.

H7 deklarāciju nevarēs izmantot:

  1. ja preču vērtība sūtījumā pārsniegs 150.00 EUR (bez piegādes izdevumiem);
  2. preču, kurām piemēro ierobežojumus un aizliegumus, deklarēšanai;
  3. ja komerciālos sūtījumos būs alkohola izstrādājumi, smaržas un tualetes ūdeņi, kā arī pārsniedzot Regulas Nr.1186/2009 27.pantā minētos preču daudzumus nekomerciālos sūtījumos.

Juridiskās personas H7 deklarāciju EMDAS varēs iesniegt, tikai izmantojot programmisko saskarni (system to system), t.i. nodrošinot elektronisku datu apmaiņu starp savu sistēmu un EMDAS.

Lai H7 deklarācijas iesniegšanai caur programmisko saskarni būtu iespējama, juridiskām personām ir jāpiesakās sistēmas Tehnoloģisko lietotāju tiesību saņemšanai.

Pieteikums tiesību piešķiršanai jāiesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, izmantojot izvēlni “Dokumenti” (no veidlapas) –  “Informācija Muitas pārvaldei”, un pievienojot aizpildītu Iesniegumu par Tehnoloģisko lietotāju saraksta noteikšanu EMDAS2, kas pieejams VID mājaslapas sadaļā “Iesniegumi un pilnvaras”.

Informācija par programmiskās saskarnes dokumentāciju un tehniskajiem failiem ir pieejama VID mājaslapas muitas sadaļā “Kā lietot EMDAS”, atvērumā “Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata”.

Papildu informācijas iegūšanai vai jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar VID Muitas pārvaldi, rakstot uz e-pasta adresi eCustoms@vid.gov.lv

 

Informācijas apkopojums par preču sūtījumu deklarēšanas nosacījumiem

Sūtījuma veids, procedūras kods

Kurš iesniedz H7 deklarāciju

Preču sūtījums ar vērtību līdz 150.00 EUR, PVN ir samaksāts pirkšanas brīdī, izmanto pārdevēja IOSS numuru (C07, F48)

pārstāvis - tikai programmiskā saskarnē

Preču sūtījums ar vērtību līdz 150.00 EUR,  PVN nav samaksāts (C07 un/vai F49)

 

(deklarāciju iesniedz saņēmēja dalībvalstī – Latvijā!)

1) saņēmējs - aplikācijā fiziskām personām

vai

2) pārstāvis - tikai programmiskā saskarnē

Preču sūtījums ar vērtību līdz 45.00 EUR, ko viena privātpersona sūta otrai privātpersonai  (“dāvana” C08, 59S )

1) saņēmējs - aplikācijā fiziskām personām

vai

2) pārstāvis - tikai programmiskā saskarnē

Preču sūtījums ar vērtību no 45.01 līdz 150.00 EUR, ko viena privātpersona sūta otrai privātpersonai  (“dāvana” C07)

1) saņēmējs - aplikācijā fiziskām personām

vai

2) pārstāvis - tikai programmiskā saskarnē


[1] Padomes 2017.gada 5.decembra Direktīva (ES) 2017/2455, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā

[2] Komisijas 2019. gada 14. marta Deleģētā regula (ES) 2019/1143, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 groza attiecībā uz noteiktu zemas vērtības sūtījumu deklarēšanu

[3] Padomes 2009. gada 16. novembra Regula  (EK) Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (turpmāk – Regula Nr. 1186/2009)