Jaunumi Muita
Muitas darbinieka galda virsma

2022. gada 1. oktobrī Ukraina kļuva par 1987. gada 20. maija Konvencijas par kopīgu tranzīta procedūru (turpmāk – Konvencija par kopīgu tranzīta procedūru) 36. līgumslēdzēju pusi.

Neraugoties uz Krievijas pilna mēroga bruņota iebrukuma izraisīto karadarbību Ukrainas teritorijā, Ukrainas muitas iestādes turpina strādāt. Šobrīd vairāk nekā 200 muitas struktūrvienības darbojas kā nosūtītāja/galamērķa muitas iestādes, un aptuveni 30 autoceļu robežšķērsošanas punkti darbojas arī kā tranzīta muitas iestādes. Pilns funkcionējošo Ukrainas muitas iestāžu saraksts pieejams tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/, atverot sadaļu Informācija par muitas iestādēm.

TRANZĪTA MUITAS IESTĀDE

Pārvietojot uz Ukrainas teritoriju preces, kurām piemērota tranzīta procedūra, ir svarīgi tranzīta deklarācijā norādīt atbilstošo tranzīta muitas iestādi, kurai (ja preces tiek ievestas Ukrainā) ir jābūt vienam no Ukrainas robežšķērsošanas punktiem. Zemāk ir norādīts saraksts ar galvenajiem autoceļu robežšķērsošanas punktiem uz Eiropas Savienības un Ukrainas robežas atbilstoši kaimiņvalstīm:

Polijas-Ukrainas robeža

UA205020 Yahodyn-Dorohusk UA209030 Krakivets-Korchova UA209040 Shehyni-Medyka UA209060 Rava-Ruska-Khrebenne UA209080 Smilnytsia-Krostsenko UA209090 Hrushiv-Budomiezh UA209100 Uhryniv-Dolhobychuv

Slovākijas-Ukrainas robeža

UA305090 Uzhhorod-Vyshnie-Niemetske

Ungārijas-Ukrainas robeža

UA305060 Chop-Zakhon

UA305200 Luzhanka-Berehshuran

Rumānijas-Ukrainas robeža

UA305240 Diakove-Halmeu UA408050 Porubne-Siret

UA408150 Diakivtsi-Rakovets UA408160 Krasnoilsk-Vikovu de Sus UA500420 Orlivka-Isaccea (prāmis)

Būtiski atgādināt, ka saskaņā ar Konvencijas par kopīgu tranzīta procedūru 5. pantu ir iespējams apturēt kopīgā tranzīta procedūru trešās valsts teritorijā. Šobrīd Ukrainai šāda valsts ir Moldova. Tāpēc precēm, kas tiek pārvietotas no Rumānijas teritorijas vai pa Rumānijas teritoriju uz Ukrainas teritoriju vai pa Ukrainas teritoriju (un otrādi), kopīgā tranzīta procedūra nav jāpabeidz robežšķērsošanas punktā pie Rumānijas un Moldovas robežas vai Ukrainas un Moldovas robežas, bet tikai jāievada sistēmā informācija par robežas šķērsošanu. Līdz ar to procedūra ir spēkā Rumānijas un Ukrainas teritorijā un tiek apturēta uz laiku, kamēr preces tiek pārvietotas pa Moldovas teritoriju. Lai izmantotu šādu pieeju, uzņēmējiem tranzīta deklarācijā ir svarīgi norādīt gan Rumānijas, gan Ukrainas robežšķērsošanas punktus kā tranzīta muitas iestādes.

UKRAINAS NCTS PALĪDZĪBAS DIENESTS

Jebkādi jautājumi par kopīgā tranzīta procedūru Ukrainā adresējami Ukrainas NCTS palīdzības dienestam, rakstot uz e-pasta adresi helpdesk NCTS@customs.gov.ua parastajā darba laikā (pirmdiena–piektdiena, 08.00–20.00, laika zona GMT+2). Steidzīgu (kritiski svarīgu) tehnisku problēmu gadījumos ārpus darba laika pieprasījumi jāsūta uz e-pasta adresi ncts-monitoring@customs.gov.ua.

GALVOJUMS

Lai ievestu preces Ukrainā saskaņā ar kopīgā tranzīta procedūru, procedūras izmantotājam ir jāatjaunina[1] galvojums, lai tas būtu derīgs Ukrainas teritorijā.

Lai pēc spēkā esošās vispārējā galvojuma atļaujas derīguma termiņa beigām galvinieka saistības (vienreizējais vai vispārējais galvojums) būtu spēkā arī Ukrainas teritorijā, galviniekam jaunajā galvinieka saistību dokumentā (Galvinieka saistības – vienreizējais galvojums un Galvinieka saistības vispārējais galvojums) ir jānorāda pakalpojuma sniegšanas adrese vai jāieceļ pārstāvis Ukrainā (Konvencijas par kopīgu tranzīta procedūru I papildinājuma 12. pants).

Ukrainā ir saraksts ar bankām un apdrošināšanas sabiedrībām, kuras ir pilnvarotas izsniegt galvojumus kopīgā tranzīta procedūrām un ar kurām var sazināties, lai vienotos par pārstāvību. Šāds finanšu iestāžu saraksts ir pieejams oficiālajā Ukrainas Valsts muitas dienesta tīmekļa vietnē, kā arī to var pieprasīt Ukrainas NCTS palīdzības dienestā, rakstot uz e-pasta adresi helpdesk NCTS@customs.gov.ua.

KRAVAS IZNĪCINĀŠANA/BOJĀJUMS KARADARBĪBAS REZULTĀTĀ (NEPĀRVARAMA VARA)

Ja preces, kurām piemērota tranzīta procedūra, tiek iznīcinātas vai ir neglābjami gājušas bojā militāru darbību rezultātā, radies muitas maksājumu parāds tiek dzēsts saskaņā ar Konvencijas par kopīgā tranzīta procedūru I papildinājuma 112. panta 2. punkta b) apakšpunktu (nepārvarama vara).

Ukrainas Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir apliecinājusi nepārvaramas varas apstākļus Ukrainā kopš 2022. gada 24. februāra, un tie ir spēkā līdz to oficiālajam beigu datumam. Vairāk informācijas lūdzam skatīt Ukrainas Tirdzniecības un rūpniecības kameras oficiālajā vēstulē Nr. 2024/02.0-7.1 no 28.2.2022.

Ukrainas Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir apstiprinājusi, ka nepārvaramas varas apstākļi no 2022. gada 24. februāra līdz to oficiālajam beigu datumam ir ārkārtēji, nenovēršami un objektīvi apstākļi uzņēmumiem un/vai fiziskām personām, kas noslēgušas līgumu vai kam ir atsevišķas nodokļu un/vai citas saistības, kuru izpilde notiek saskaņā ar līgumu, vienošanos, tiesību vai citu normatīvu aktu un kuru izpilde noteiktajā termiņā kļuvusi neiespējama šādu nepārvaramas varas apstākļu (force majeure) iestāšanās dēļ.

KOMBINĒTĀS DEKLARĀCIJAS[2]

Ukraina ir saskaņojusi savus tiesību aktus ar Eiropas Savienības noteikumiem attiecībā uz ENS (ievešanas kopsavilkuma deklarācija) iesniegšanu, ievedot preces Ukrainā. Ieteicams (ja iespējams) iekļaut drošuma un drošības datus kopīgā tranzīta deklarācijā, lai paātrinātu tranzīta deklarācijas apstrādi uz robežas. Ja drošuma un drošības dati nav iekļauti kopīgā tranzīta deklarācijā, tad ENS atsevišķi jāiesniedz Ukrainas muitas iestādēm, lai preces varētu šķērsot Ukrainas robežu.


[1] VID Muitas pārvalde papildus informē, ka spēkā esošās vispārējā galvojuma atļaujas un vienlīdz to saņemšanai sniegtās galvinieka saistības ir derīgas izmantošanai Ukrainā līdz to derīguma termiņa beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. martam. Lai iepriekš izsniegtās galvojuma apliecības (“TC31 – Vispārējā galvojuma apliecība”) vai atbrīvojuma no galvojuma apliecības (“TC33 – Galvojuma atbrīvojuma apliecība”) būtu izmantojamas tranzīta procedūras piemērošanai Ukrainā, Latvijas Republikā izsniegtās galvojumu apliecības “TC31” veidlapas 7. ailē un atbrīvojuma no galvojuma apliecības “TC33” veidlapas 6. ailē ir jāveic nepieciešamie ģeogrāfiskie pielāgojumi. To izdarīšanai un apstiprināšanai procedūras izmantotājam sava galvojuma apliecība jāiesniedz kādā no Latvijas muitas kontroles punktiem.

[2] VID Muitas pārvaldes skaidrojumi:

Ukrainas muitas dienests aicina ES uzņēmējus, piesakot Savienības tranzīta procedūru (kuru turpinās Ukrainas teritorijā kā kopīgā tranzīta procedūru, piemēram – pārvadājums no Rīgas uz Kijevu ) tranzīta deklarācijas datus papildināt ar drošuma un drošības datiem. Ja tranzīta deklarācija (IE015 ziņojums) tiks papildināta ar Izvešanas kopsavilkuma deklarāciju (EXS preču izvešanai no ES), šķērsojot ES - Ukrainas robežu (uzrādot preces Ukrainas tranzīta muitas iestādei robežšķērsošanas vietā) minēto deklarāciju izmantos kā kopīgā tranzīta deklarāciju ar Ieviešanas kopsavilkuma deklarācijas datiem (ENS preču ievešanai Ukrainā) preču ievešanai un pārvietošanai tranzīta procedūras ietvaros Ukrainas teritorijā.