Projektu aktualitātes
EEA Grants un VID logo ansamblis

 

 

 

 

Šī gada 27. jūlijā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Ingūna Aire parakstīja līgumus par divu nozīmīgu projektu - “Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”” un "Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā" – īstenošanu.

Abi projekti tiks īstenoti Eiropas Ekonomikas zonas granta līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” ietvaros.

Ērtāka, drošāka un precīzāka robežas uzraudzība

Lai paaugstinātu ekonomisko noziegumu novēršanas un apkarošanas efektivitāti, vienu no projektiem VID kopā ar sadarbības partneriem īstenos robežšķērsošanas vietā “Terehova” uz ES ārējās robežas. 

 Īstenojot projektu, paredzēts uzlabot infrastruktūru Terehovā efektīvākai muitas kontrolei, kā arī drošākiem un ērtākiem apstākļiem robežas šķērsotājiem.

Projekta ievaros uz robežas strādājošie muitas un robežsardzes speciālisti piedalīsies kopīgās mācībās, tā nostiprinot starpinstitucionālo sadarbību un koordināciju. Savukārt  muitas dienesta darba suņu komandai tiks pārbūvētas telpas Rēzeknē un iegādāti jauni mācību līdzekļi un aprīkojums treniņu vajadzībām.

VID partneri projekta ietvaros būs Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) un VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2,6 miljoni eiro; no tām Eiropas Ekonomikas zonas grantu finansējums 85% apmērā jeb 2,2 miljoni  eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 15%  jeb 388 tūkstoši eiro. Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir trīs ar pusi gadi.

Iestāžu sadarbība ekonomisko noziegumu novēršanai un apkarošanai

Otra projekta ietvaros VID izstrādās vienotu kriminālizlūkošanas datu apmaiņas sistēmu un sagatavos informācijas analītiķus un īpašo uzdevumu ekspertus.

Vienotā kriminālizlūkošanas datu apmaiņas sistēma ietvers datu digitālās analītikas instrumentu un VID Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa digitālo atbalsta sistēmu, kas tiks savienota ar Valsts policijas datubāzi.

Kriminālizlūkošanas datu apmaiņa starp tiesībaizsardzības iestādēm ievērojami sekmēs noziedzīgu nodarījumu novēršanu un atklāšanu gan valsts mērogā, gan arī starptautiski.

Kopējais šī projekta attiecināmās izmaksas ir 2,2 miljoni eiro; no tām Eiropas Ekonomikas zonas grantu finansējums 85% apmērā jeb 1,9 miljoni eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 15% jeb 330 tūkstoši eiro. Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir trīs gadi un 10 mēneši.

Eiropas Ekonomikas zonas granta līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” apsaimniekotājs ir Iekšlietu ministrija, savukārt starptautiskā partnerorganizācija ir Eiropas Padome.

Strādājam kopā drošai un konkurētspējīgai Eiropai!

Šis ir viens no diviem VID īstenotajiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektiem. Plašāka informācija par abiem projektiem pieejama VID tīmekļvietnē 

capture_0.png