Lai informētu konkrēto nozaru pārstāvjus, pētniekus un sabiedrību par nedeklarēto nodokļu saistību apmēru valstī un  atsevišķās tautsaimniecības nozarēs, Valsts ieņēmumu dienests publicē statistikas datus par nodokļu plaisu apmēriem.

Nodokļu plaisa Valsts ieņēmumu dienesta traktējumā ir nedeklarētās un deklarētās, bet nesamaksātās, nodokļu summas attiecība pret potenciālo nodokļu masu, kas tiktu aprēķināta un iekasēta ar nosacījumu, ka visi nodokļu maksātāji pilnā apmērā izpilda savas nodokļu saistības.

Nodokļu plaisas aprēķināšanai nav tiešu aprēķina metožu, tādējādi nodokļu plaisa tiek novērtēta ar analītiskām metodēm, salīdzinot nodokļu maksātāju deklarēto nodokļu saistību apmēru ar nodokļu saistību apmēru, kas izriet no makroekonomiskajiem rādītājiem (makro analīzes metode) vai konkrētai nozarei specifiskām attīstības tendencēm (mikro analīzes metode).

Turpmāk VID plāno publicēt šādus nodokļu plaisu datus:

  • nodokļu plaisu kopējais apmērs un tās attīstības dinamika;
  • nedeklarēto ienākumu saņēmēju demogrāfiskais un ekonomiskais profils – pieejami dati par plaisas segmentiem, kas tiek novērtēti ar mikroanalīzes metodi;
  • nedeklarētās ar nodokļu apliekamās bāzes struktūra sadalījumā pa nozarēm – pieejami dati par plaisas segmentiem, kas tiek novērtēti ar mikroanalīzes metodi.

VID mājas lapā ir pieejami dati par nodokļu plaisu apmēru šādiem nodokļiem:

  • Pievienotās vērtības nodoklis;
  • Valsts sociālas apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Vēršam uzmanību, ka Valsts ieņēmumu dienesta apkopotā informācija par nodokļu plaisu apmēru turpmākās publikācijās var mainīties atbilstoši nodokļu maksātāju iesniegtajiem deklarāciju un pārskatu precizējumiem, statistikas datu pārskatīšanai vai plaisas metodoloģijas aktualizācijai sakarā ar analīzei pieejamās informācijas bāzes paplašināšanos vai analīzes metožu pilnveidošanu.