OLAF
EIROPAS KOMISIJA

Brisele, 2016. gada jūlijs

PAZIŅOJUMS PAR KONFIDENCIALITĀTI ATTIECĪBĀ UZ IMPORTA, EKSPORTA, TRANZĪTA DIREKTORIJU
(OLAF DPO 212)

 

APSTRĀDES DARBĪBAS APRAKSTS

Šā paziņojuma par konfidencialitāti mērķis ir sniegt datu subjektam informāciju, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi ES iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti 11. un 12. pantā.

Dalībvalstu kompetentās iestādes savstarpēji un ar Komisiju sazinās un apmainās ar krāpšanas apkarošanas informāciju Regulas (EK) Nr. 515/97 ietvaros, lai novērstu un izmeklētu muitas un lauksaimniecības jomas tiesību aktu pārkāpumus, kā arī ierosinātu lietas saistībā ar šādiem pārkāpumiem.

Importa, eksporta, tranzīta direktorijs ir IT lietotne, kas izstrādāta, lai sniegtu atbalstu kompetentajām iestādēm krāpšanas apkarošanā muitas jomā un lai atvieglotu informācijas apmaiņu. Importa, eksporta, tranzīta direktorijs rada atbalsta IT risinājumu, kurš spēj saņemt un glabāt importa deklarācijas (no ICS vai Uzraudzības sistēmas), eksporta deklarācijas (ietverot vienīgi paaugstināta riska preces: alkoholu, tabaku un energoproduktus) no ECS (Eksporta kontroles sistēma), tranzīta deklarācijas no NCTS (Jaunā datorizētā tranzīta sistēma). Direktoriju izmantos OLAF un dalībvalstis, lai veiktu krāpšanas izmeklēšanu.

Informācijas apmaiņu veic, izmantojot Krāpšanas apkarošanas informācijas sistēmu (AFIS).


KĀDU INFORMĀCIJU PAR PERSONĀM MĒS APKOPOJAM, KĀDAM NOLŪKAM UN AR KĀDIEM TEHNISKIEM LĪDZEKĻIEM?

Mēs apkopojam datus par fiziskām personām (vai juridiskām personām, kuru nosaukums var norādīt uz fiziskas personas identitāti), kuru vārds var tikt norādīts importa, eksporta vai tranzīta deklarācijā.

Importa, eksporta, tranzīta direktorijs satur šādus datu laukus attiecībā uz nosūtītāju/eksportētāju, nosūtītāju (kopsavilkuma dati), saņēmēju, saņēmēju (kopsavilkuma dati), procedūras izmantotāju, deklarētāju/pārstāvi:

  • nosaukums;
  • iela un mājas numurs;
  • pasta indekss;
  • pilsēta;
  • valsts kods;
  • EORI numurs.

Informācijas apkopošanas mērķis ir palīdzēt Regulā (EK) Nr. 515/97 minētajām kompetentajām iestādēm novērst un izmeklēt muitas un lauksaimniecības jomas tiesību aktu pārkāpumus un ierosināt lietas par tiem, tādējādi uzlabojot sadarbības efektivitāti starp dalībvalstīm un starp dalībvalstīm un Komisiju.

Datus saņem ar AFIS starpniecību un glabā OLAF datoros.


KAM IR PIEKĻUVE JŪSU INFORMĀCIJAI UN KAM TĀ TIEK IZPAUSTA?

Informācija tiek glabāta centralizēti, un piekļuve tai ir ierobežotam norīkotu lietotāju lokam ar mērķi palīdzēt kompetentajām iestādēm novērst un izmeklēt muitas un lauksaimniecības jomas tiesību aktu pārkāpumus un ierosināt lietas par tiem.

Pieeja Importa, eksporta, tranzīta direktorijā ietvertajiem datiem ir ierobežotam īpaši norīkotu Komisijas departamentu un īpaši norīkotu valsts iestāžu lokam. Piekļuves atļaujas piešķir ar AFIS URT lietotnes palīdzību (lūdzu skatīt paziņojumu par AFIS lietotāju reģistru, IT pakalpojumu pārvaldības rīkiem un Ierakstu apstrādi (DPO 81).

Noteikumi, kas reglamentē piekļuves tiesības un iespējamo personas datu nodošanu, ir ietverti Regulā (EK) Nr. 515/97.


KĀ MĒS AIZSARGĀJAM UN GLABĀJAM JŪSU INFORMĀCIJU?

Kontrolētā piekļuve ar individuālām parolēm ir balstīta uz Komisijas drošo CCN/CSI tīklu, kas ir instalēts lietotāja administrācijas galiekārtās, vai uz AFIS interneta nodrošināto piekļuvi, kas ir instalēta lietotāja administrācijas galiekārtās.

Lietotājs var pieslēgties, izmantojot CCN tīklu vai internetu. Lai pieslēgtos, izmantojot internetu, lietotāja galiekārtā ir jābūt instalētam AFIS sertifikātam, kas nodrošina sakaru kanālu starp administrāciju un AFIS.

Personas dati tiek glabāti OLAF elektroniskajos failos, datu nesējos un papīra formāta dokumentos. OLAF ir ieviesis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas izstrādāti, lai nepieļautu informācijas pazušanu, izmantošanu neparedzētiem mērķiem, neatļautu piekļuvi tai, izpaušanu, grozīšanu vai iznīcināšanu. Vairāk informācijas par drošību skatīt paziņojumā par AFIS lietotāju reģistru, IT pakalpojumu pārvaldības rīkiem un Ierakstu apstrādi (DPO 81).


CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Komisija drīkst glabāt datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķa sasniegšanai, kuram tie tika apkopoti, un jebkurā gadījumā ne ilgāk par pieciem gadiem un diviem papildu gadiem, ja tam ir pamatojums.


KĀ JŪS VARAT PĀRBAUDĪT, MAINĪT VAI DZĒST SAVU INFORMĀCIJU?

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 5. pantu datu subjektiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot un papildināt tos. Var tikt piemēroti izņēmumi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 45/2001 20. pantā.

Pēc pieprasījuma personām var tikt nosūtīta viņu personas datu kopija. Visi pieprasījumi piekļūt, labot, bloķēt un/vai dzēst personas datus ir nosūtāmi Kontrolierim uz e-pastu (OLAF-FMB-DATA-PROTECTION@ec.europa.eu).

Ja personas datus, kuriem ir pieprasīta piekļuve, ir sniegusi dalībvalsts, tad piekļuve tiek atļauta tikai tādā gadījumā, ja datus sniegušajam partnerim ir dota iespēja paust savu nostāju attiecībā uz pieprasījumu.

Ja personas dati ir ietverti lielā datu apjomā, starpinstitūciju datu apstrādes operācijās ar nolūku identificēt tendences un neparastu darbību shēmas, lai uzlabotu izpēti, kontroli, administratīvos, krāpniecības novēršanas un apkarošanas pasākumus, tad OLAF nespēs sniegt individuālus paziņojumus, jo šādu datu sniegšana būtu neiespējama vai radītu neproporcionāli lielu slogu, ņemot vērā lielo iesaistīto indivīdu skaitu.


TIESĪBU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

Jums ir tiesības vērsties ar prasību pie Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja (edps@edps.europa.eu), ja uzskatāt, ka jūsu Regulā (EK) Nr. 45/2001 noteiktās tiesības ir pārkāptas, OLAF veicot jūsu personas datu apstrādi.