Statuss:
Īstenošanā
Atveseļošanas fonda reformu pasākumi un investīciju projekti

Atveseļošanas fonds ir Eiropas komisijas budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības daudzgadu budžetam. Tā mērķis: atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Finansējums pieejams no 01.02.2020. Visiem atskaites punktiem un mērķiem ir jābūt sasniegtiem līdz 31.08.2026.


Latvijas Atveseļošanas fonda plāns sagatavots par atbalsta grantu daļu 1,82 miljardu eiro apmērā un apstiprināts ar Eiropas Padomes 2021.gada 6.jūlija lēmumu.

Latvijas Atveseļošanas fonda plānā iekļautas sešas komponentes, kas ietver 85 pasākumus (24 reformas un 61 investīciju) ar konkrēti sasniedzamajiem mērķiem katrā komponentē. Plāns paredz atbalstu sešās jomās:

 • Klimata mērķu sasniegšanā - 37 % (676,2 miljoni eiro)
 • Digitālajā transformācijā - 20 % (365,2 miljoni eiro)
 • Nevienlīdzības mazināšanā - 20% (370 miljoni eiro)
 • Ekonomikas transformācijā un produktivitātes reformās - 11 % (196 miljoni eiro)
 • Veselības nozarē – 10 % (181,5 miljoni eiro)
 • Likuma varas stiprināšanā – 2 % (37 miljoni eiro)

Atveseļošanas fonda finanšu līdzekļu izmaksas nosacījumi atšķiras no citiem ES fondiem – līdzekļu izmaksa paredzēta, sasniedzot plānā norādītos konkrētu reformu un investīciju noteiktos atskaites punktus un mērķus, kurus dalībvalstis ir apņēmušās sasniegt, nevis par veiktajiem ieguldījumiem, kā tas ir citos ES fondos.


Valsts ieņēmumu dienests ir apņēmies īstenot 16 rādītājus (četrās reformās), kas iekļauti Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā, no tiem 12 rādītāji ar kopējo piešķirto Eiropas Savienības līdzfinansējumu 14 280 310 EUR apmērā.

Valsts ieņēmumu dienests ir atbildīgs par sekojošu Atveseļošanas fonda (AF) plānā noteiktu pasākumu īstenošanu un uzraudzību:

Digitālā transformācija

2.1.1.r. reformas "Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija"

Investīcijas projekta mērķis ir nodrošināt VID starptautisko datu apmaiņu moduļu tehnisko modernizāciju, ieliekot pamatus tehnoloģiski un ekonomiski pamatotai, efektīvai, kā arī politikas plānošanas dokumenta “Par Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam” un citām IKT nozari reglamentējošo normatīvo aktu prasībām atbilstošai arhitektūrai, lai nodrošinātu datu apstrādi un apmaiņu ar Eiropas Savienības dalībvalstīm ES normatīvo aktu izpildē.

Investīcijas ietvaros tiks veikta šādu datu apmaiņas moduļu tehniskā modernizācija:

 • ES datu sagatavošanas sistēma;
 • Nodokļu informācijas sistēmas moduļi, kas nodrošina datu apmaiņu ar ES dalībvalstīm:
  • PVN atmaksas iesniegumu un lēmumu apstrādes un datu apmaiņas ar citām ES dalībvalstīm modulis;
  • Akcīzes preču apritē iesaistīto personu reģistrācijas datu apmaiņas modulis, kopā veidojot Eiropas Savienības nodokļu datu apmaiņas informācijas sistēmu .

Tehniskā modernizācija paredz datubāžu tehnoloģiju vienādošanu, pāreju uz mikroservisu balstītu arhitektūru, datu (ienākošo un izejošo ziņojumu) apstrādes loģikas integrācijas, kā rezultātā tiks nodrošināta Eiropas Savienības nodokļu datu apmaiņas informācijas sistēmu darbības stabilitātes, veiktspējas un ātrdarbības uzlabošana, drošības risku samazināšana, administrēšanai un uzturēšanai nepieciešamo resursu optimizēšana. Tādējādi tehniskās modernizācijas rezultātā tiks panākta datu apmaiņas ar ES dalībvalstīm nepārtrauktība, pieejamības un lietojamības uzlabošana attiecīgo digitālo pakalpojumu lietotājiem, tādā veidā stiprinot pārrobežu sadarbību nodokļu jomā un vienlaikus nodrošinot attiecīgo VID informācijas sistēmu resursu atbilstību mūsdienīgas arhitektūras prasībām un to administrēšanas un uzturēšanas efektivizēšanu.

Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN): 1 680 000 EUR

Pabeigšanas termiņš: 2026.gada 3.ceturksnis

Pasākuma izpildes statuss: Procesā

2.1.1.1.i. “Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide” projekts “Finanšu dokumentu aprites digitalizācija, izveidojot centralizētu finanšu dokumentu maiņvietu””

Investīcijas 2.1.1.1.i. mērķis ir:

 • centralizēti pārvaldītas nozaru datu kopas;
 • centralizētās funkcijas un koplietošanas pakalpojumi;
 • modernizēto pārvaldes procesu IKT risinājumi.

Pašreiz notiek darbs pie strukturētu elektronisko rēķinu aprites ieviešanas koncepta, kā arī normatīvo aktu izstrādes.

Ar minēto investīciju projektu ir plānots īstenot attaisnojuma dokumentu (e-rēķinu) elektroniskās aprites sistēmas ieviešanu Latvijā, lai noteiktu obligātu prasību e-rēķinu lietošanai B2B (Business to Business) segmentā strukturētā elektroniskā formā.

Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN): 1 680 000 EUR

Pabeigšanas termiņš: 2026.gada 3.ceturksnis

Pasākuma izpildes statuss: Procesā

Likuma varas stiprināšana

6.1.1.r. reforma “Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā”

Lai motivētu nodokļu maksātājus vairāk un atbildīgāk sekot savai nodokļu saistību izpildes disciplīnai, VID izstrādās Nodokļu maksātāju reitinga (segmentēšanas) sistēmu, kuras galvenie mērķi būs informēt nodokļu maksātājus par viņu saimniecisko darbību raksturojošo rādītāju atbilstību vispārējām ekonomiskām tendencēm un uzlabot to, kā arī nodrošināt nodokļu maksātājus ar rīku, ar kuru tie var informēt savus sadarbības partnerus par savu situāciju nodokļu nomaksas sakarā.

Lai noteiktu VID uzturētās datu bāzes – Nodokļu maksātāju reitingu sistēmas – tiesisko ietvaru, publiskojamo informāciju un tās izmantošanu, tiks izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, tostarp:

 • iekļauts nodokļu maksātāju reitingu sistēmas tiesiskais regulējums, kas nodrošina to novērtējuma publicēšanu;
 • optimizēti nodokļu kontroles un inspekciju veidi, lai uzlabotu nodokļu kontroles un inspekciju efektivitāti.

Likumprojekta virzību nodrošina Finanšu ministrija.

Izmaksas AF plāna ietvaros: rādītājs bez finansējuma.

Pabeigšanas termiņš: 2022.gada 4.ceturksnis

Pasākuma izpildes statuss: Izpildīts stājoties spēkā 2023.gada 4.jūlija grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

Aktualitātes:

Top jauns nodokļu maksātāju reitings: praktiski padomi uzņēmējiem sava reitinga uzlabošanai | Valsts ieņēmumu dienests (vid.gov.lv)

Grozījumi pieejami https://www.vestnesis.lv/op/2023/118.3 un https://likumi.lv/ta/id/342839-grozijumi-likuma-par-nodokliem-un-nodevam-

Grozījumi pieejami https://www.vestnesis.lv/op/2023/116.2 un https://likumi.lv/ta/id/342748-grozijumi-likuma-par-nodokliem-un-nodevam-

Plašāka informācija par nodokļu maksātāju reitinga sistēmu un rādītāju kopām, kas nosaka reitingu, pieejama VID tīmekļvietnē: Nodokļu maksātāju reitinga sistēma | Valsts ieņēmumu dienests (vid.gov.lv).

Lai īstenotu kopīgo AF plāna 6.1.1.r. reformu un virzītos uz pilnīgāku nodokļu administrēšanas pieeju, rādītāja ievaros ir veikta nodokļu maksātāju segmentēšana, balstoties uz to uzvedības izpēti un izpratni.

Visi nodokļu maksātāji ir segmentēti un katram segmentam izstrādāts visatbilstošākais pakalpojumu grozs, īstenoti nepieciešamie nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomiku ierobežojošie pasākumi, lai ar optimālu resursu ieguldījumu panāktu labprātīgas nodokļu un muitas saistību izpildes līmeņa konsekventu paaugstināšanos.

Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN): rādītājs bez finansējuma.

Pabeigšanas termiņš: 2024.gada 2.ceturksnis

Pasākuma izpildes statuss: Procesā

Lai īstenotu strukturētus un mērķtiecīgus nodokļu nomaksas veicināšanas pasākumus (veicot gan preventīvos, gan kontroles pasākumus), konstatējot iespējamas “aplokšņu algas”, VID, rādītāja ietvaros, izstrādā Atbilstības riska pārvaldības rokasgrāmatu. Izstrādātajā digitāla formāta rokasgrāmatā tiks iestrādāti konsolidēti un adaptēti attālinātā darba apstākļiem pielāgoti pasākumi par nedeklarēto algu metodoloģisko atbilstības riska pārvaldību, tostarp:- riska novērtēšanas pamatnostādnes;- “aplokšņu algu maksātāju” tipoloģiju aspekti;- pieejamo preventīvo un kontroles instrumentu aspekti;- tiesas nolēmumu analīze nedeklarēto algu jomā u.c.

Atbilstības riska pārvaldības rokasgrāmatā plānots aprakstīt VID ierēdņu veicamās darbības. Tajā ietverta plaša un izsmeļoša informācija, kas liecina par “aplokšņu algām”, aprakstīts, kā tiek veikta nodokļu maksātāju izvērtēšana, padziļināta izpēte, sadarbība un piemērojamās metodes atkarībā no “aplokšņu algu” avotiem.

Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN): rādītājs bez finansējuma.

Pabeigšanas termiņš: 2023.gada 3.ceturksnis

Pasākuma izpildes statuss: Pabeigts – Atbilstības riska pārvaldības rokasgrāmata apstiprināta 2023.gada 28.septembrī ar VID rīkojumu un publicēta Valsts ieņēmumu dienesta Koplietošanas sistēmā.

Rokasgrāmatā ietverti šādi jautājumi:

 1. informācija par veicināšanas darbībām un nodokļu administrācijas pārbaudēm (preventīvie un kontroles instrumenti) atbilstoši grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām” saistībā ar jauno nodokļu kontroles regulējumu;
 2. “aplokšņu algu” maksātāju raksturojošās pazīmes (tipoloģija), kuras noteiktas, balstoties uz līdzšinējo digitālo datu izmeklēšanas pieredzi;
 3. informācija par riska novērtēšanas pamatnostādnēm;
 4. darba procesa un metožu apraksts atkarībā no “aplokšņu algu” avotiem;
 5. “aplokšņu algu” izmaksas brīža noteikšana;
 6. informācija par tiesu praksi – pierādījumu nodrošināšanai un tiesu praksi – kļūdām pierādījumu un apstākļu vērtēšanā, analizējot tiesas nolēmumus nedeklarēto algu jomā;
 7. metodiskais materiāls par darba devēja pārbaudi.

Investīcija paredz pašreizējo riska sistēmu pārcelšanu uz vienotu, centralizētu analītisko platformu. Atskaites punkta īstenošanas rezultātā, tiks izstrādātas un ieviestas modernizēta Fizisko personu riska sistēma un Akcīzes nodokļu risku vadības sistēma. Ekspluatācijā esošā sistēma ESKORT tiks tehniski pārnesta uz SAP HANA datu bāzi.  Riska sistēmu atbalstam tiks nodrošināti analītisko datu transformācijas procesi.

Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN): 2 100 000 EUR

Pabeigšanas termiņš: 2024.gada 2.ceturksnis

Pasākuma izpildes statuss: Procesā

Investīcijas īstenošanas ietvaros, paredzēts ieviest un sākt izmantot jaunu IT sistēmu nodokļu maksātāju segmentācijai. Nodokļu maksātājiem paredzētā informācija tiks integrēta publicējamo datu bāzē. Pēc investīcijas īstenošanas, tiks nodrošināta arī nodokļu maksātāju segmentācijas datu vizualizācija Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) un šo datu integrēšana nodokļu maksātāja 360 grādu skatījumā.

Investīcijas ietvaros tiks attīstīta muitas procesu risku novērtēšanas sistēmas. Nodokļu maksātāju piedziņas procesa atbalstam tiks izstrādāts risku analīzes risinājums

Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN): 1 880 000 EUR

Pabeigšanas termiņš: 2024.gada 2.ceturksnis

Pasākuma izpildes statuss: Procesā

Tehnoloģiskā platforma ļauj VID speciālistiem pašu spēkiem attīstīt analītiskos risinājumus, līdz ar to nepieciešams nodrošināt VID speciālistu apmācības darbam ar SAP HANA tehnoloģisko platformu. Apmācības tiks orientētas uz analītiķu un sistēmas administratoru sagatavošanu. Kopumā darbam ar SAP HANA tehnoloģisko platformu paredzēts sagatavot 50 VID speciālistus.

Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN): 20 000 EUR

Pabeigšanas termiņš: 2023.gada 4.ceturksnis

Pasākuma izpildes statuss: Procesā

6.1.2.r. reforma “Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze”

 • Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN): 3 000 000 EUR
 • Pabeigšanas termiņš: 2026. gada 1. ceturksnis
 • Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN): 135 000 EUR
 • Pabeigšanas termiņš: 2022.gada 4.ceturksnis
 • Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN): 1 392 000 EUR
 • Pabeigšanas termiņš: 2025. gada 1. ceturksnis
 • Investīciju projekts realizēts ciešā sadarbībā ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.
 •  VID pārziņā ir atskaites punkti par kravu kontroles rentgeniekārtas piegādi un uzstādīšanu.
 • Izmaksas AF plāna ietvaros (Bez PVN) iekārtas iegādei: 2 393 310 EUR
 • Pabeigšanas termiņš (noslēgts līgums par piegādi): 2023.gada 2.ceturksnis
 • Pabeigšanas termiņš (iekārta uzstādīta un tiek lietota): 2024.gada 4.ceturksnis