Statuss:
Īstenošanā

Customs 2020 – Eiropas Komisijas daudzgadu rīcības programma muitas nozarei Eiropas Savienībā laikposmam no 2014.gada līdz 2020.gadam, kuru izveido ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 11.decembra Regulu Nr.1294/2013, ar ko izveido rīcības programmu muitas nozarei Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020.gadam ("Muita 2020") un atceļ Lēmumu Nr.624/2007/EK.

Programmas mērķis ir atbalstīt muitas dienestus, lai aizsargātu Eiropas Savienības un tās dalībvalstu finanšu un ekonomiskās intereses, tostarp apkarotu krāpšanu un aizsargātu intelektuālā īpašuma tiesības, un palielinātu drošību un drošumu, aizsargātu iedzīvotājus un vidi, uzlabotu muitas dienestu administratīvās spējas un stiprinātu Eiropas Savienības uzņēmumu konkurētspēju.

Fiscalis 2020 – daudzgadu rīcības programma nodokļu sistēmu darbības uzlabošanai Eiropas Savienībā laikposmam no 2014.gada līdz 2020.gadam, kuru izveido ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 11.decembra Regulu Nr.1286/2013, ar ko izveido rīcības programmu nodokļu sistēmu darbības uzlabošanai Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020.gadam ("Fiscalis 2020") un atceļ Lēmumu Nr.1482/2007/EK.

Programmas mērķis ir atbalstīt cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu agresīvu plānošanu un atbalstīt Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu nodokļu jomā, nodrošinot informācijas apmaiņu, atbalstot un uzlabojot iesaistīto valstu administratīvās spējas, lai palīdzētu samazināt administratīvo slogu nodokļu iestādēm un atbilstības nodrošināšanas izmaksas, kas rodas nodokļu maksātājiem.