Statuss:
Noslēdzies
eraf_logo
Projekta nosaukums Projekta rezultāts
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu tiek īstenots projekts “E-muita (1.kārta)”.

Projekta ietvaros tika turpināta iepriekš uzsāktā virzība uz bezpapīru muitas vidi, īstenojot nacionālās un ES normatīvo aktu prasības muitas politikas jomā. Muitas klientiem tika nodrošināta iespēja izmantot Savienības muitas kodeksā paredzētos vienkāršojumus, tādejādi paātrinot muitošanas procesu. Realizēta muitas sistēmas sasaiste ar vairākām citu iestāžu, t.sk. Eiropas Komisijas centrālajām sistēmām, kā arī uzņēmēju sistēmām, nodrošinot elektronisku datu apmaiņu un līdz ar to pilnveidojot un optimizējot ar šo datu apmaiņu saistītos kontroles procesus. Papildus, automatizējot muitošanas procesus, būtiski paātrināts deklarāciju apstrādes process, mazināts administratīvais slogs komersantiem un optimizēts muitas amatpersonu darbs.

ERAF 3.2.2.1.1 apakšaktivitāte "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/005.

Projekta ietvaros tika nodrošināta VID informācijas sistēmu (IS) pielāgošana euro valūtai atbilstoši normatīvajiem aktiem, nodrošinot VID IS lietotājiem iespēju strādāt ar euro valūtai pielāgotām informācijas sistēmām, t.sk. izmantot euro valūtai pielāgotus e-pakalpojumus.

ERAF 3.2.2.1.1 apakšaktivitāte "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas izstrāde 01.07.2011 Nr.3DP/3.2.2.1.1/11/IPIA/CFLA/001/001.

Projekta ietvaros tika nodrošināta datu apmaiņa starp muitas iestādēm un komersantiem visā ES, kā arī starp muitas iestādēm un citām valsts institūcijām, kas iesaistītas preču muitošanas un kontroles procesā, tādējādi ieviešot bezpapīru vidi muitā.