Statuss:
Īstenošanā
att

Eiropas Savienības fondu projekti

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projekts “Nodokļu pakalpojumu automatizācija”

Projekts tiek īstenots 2015.gada 17.novembra MK noteikumu Nr.653 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi” ietvaros. Projekts veicina pasākumam izvirzīto rādītāju sasniegšanu.

Projekts “Nodokļu pakalpojumu automatizācija” turpina projektu “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols” un “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaite un uzkrājuma princips)” iesāktos darbus pie efektīva, mūsdienīga, uz modernām tehnoloģijām balstīta risinājuma izveides – Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (turpmāk – MAIS) izstrādes, iestrādājot un pilnveidojot esošās Nodokļu informācijas sistēmas funkcionalitātes MAIS vai ieviešot jaunas funkcionalitātes.

Vienlaikus projekta īstenošanas rezultātā tiks ieviests proaktīvais e-pakalpojums – nodokļu maksātājiem (NM) tiks nodrošināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) pārmaksas automātiska atmaksa gadījumos, kad NM, kuriem saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, nav pienākums iesniegt deklarāciju un tās sagatavē ietvertā informācija liecinās, ka IIN pārmaksa veidojas diferencētā neapliekamā minimuma, atvieglojumu nepilnīgas izmantošanas, progresīvās IIN likmes vai atsevišķu projektā minētu attaisnoto izdevumu piemērošanas rezultātā. IIN atmaksa tiks veikta pārskaitot IIN pārmaksu uz personas norādīto kontu laikā no pēctaksācijas gada 1.oktobra līdz 31.decembrim (t.i., ņemot vērā termiņu, kādā VID kļūst pieejama informācija par Latvijas rezidentu gūtajiem ienākumiem un samaksātajiem nodokļiem arī ārvalstīs).


Projekta mērķis ir:

M1: Sniegt atbalstu ārkārtas stāvokļa (Covid-19) radīto seku mazināšanai:

  • efektivizējot atbalsta instrumentus uzņēmējiem;
  • uzlabojot apgrozāmo līdzekļu apriti.

M2: Pilnveidot VID pamatdarbības procesu automatizāciju.

M3: Izveidot proaktīvu VID e-pakalpojumu.

M4: Uzlabot VID datu pieejamību un atkalizmantojamību.

Projekta līguma numurs: 2.2.1.1/21/I/005

Projekta finansējuma apmērs: 2 700 000 EUR

  • 2 295 000 EUR (85 % finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds);
  • 405 000 EUR (15% tiks finansēti no valsts budžeta).

Projekta realizācijas laiks: līdz 2023.gada 31.decembrim.

Kontaktinformācija: Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Projekta vadītāja Zane Siliņa (tel. +371 67121847, e-pasts: zane.silina@vid.gov.lv).


Jaunumi hronoloģiskā secībā

Uzsākta šādu procesu īstenošana:

  • Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarāciju datu apstrāde un kvalitātes pārbaude.
  • Jautājumu izskatīšana un lēmuma pieņemšana par nodokļu maksāšanas termiņa pagarināšanu, termiņa ievērošanas kontrole atbilstoši kompetencei.
  • Pievienotās vērtības nodokļa taksācijas perioda deklarāciju datu apstrāde un kvalitātes pārbaude.

 

31.03.2022. produkcijā ieviesta funkcionalitāte “Uzņēmuma ienākuma nodokļa apstrāde” (7.8 kārta).

Turpinās procesu izstrāde, kuru ietvaros produkcijas vidē ieviestas šāda funkcionalitāte:

  • Citas nodokļu aprēķina un informatīvās deklarācijas (28.07.2022. 7.43 kārta)

06.07.2022. uzsākts darbs pie procesa “Ziņojuma par pašnodarbinātā vai darba ņēmēja pie ārvalstu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pieņemšana, datu apstrāde un kvalitātes pārbaude atbilstoši kompetencei” un pakalpojuma “Ziņojums par pašnodarbinātā vai darba ņēmēja pie ārvalstu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” pilnveides.

03.08.2022. VARAM atbalsta veiktos grozījumus ERAF projekta “Nodokļu pakalpojumu automatizācija” detalizētajā aprakstā saistībā ar jaunu aktivitāti - rezerves datu centra (DC2) ieviešanu, kuras mērķis ir uzlabot VID IS sniegto pakalpojumu pieejamību. Uzlabosies VID IS darbības nepārtrauktība - datu centra (DC1) darbības atteices gadījumos ar minimālu vai bez pārtraukuma pārslēgšanos uz rezerves datu centru (DC2) tiks nodrošināta VID uzturēto valsts kritisko IS darbība.

16.08.2022. nosūtīts FM un VARAM saskaņošanai 08.06.2021. MK rīkojuma Nr. 407 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 59.0. versija)” grozījuma projekts un 31.08.2022. FM sniegusi iebildumus un priekšlikumus, līdz ar to 14.09.2022. FM nosūtīti precizējumi.

19.09.2022. uzsākts darbs pie procesa “Gada ienākumu deklarāciju automātiskā atmaksa” un proaktīvā pakalpojuma “Automātiska pārmaksātā iedzīvotāju ienākumu nodokļa atmaksa” īstenošanas.