Darbības
Piedalīties cenu aptaujā par mantas iegādi
Mantu kategorija
Cits
Norises vieta
Piedrujas ielā 20 Rīga
Norises mēnesis
2
Norises gads
2024
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija,
nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.punkts

Kontaktpersona

Dina Alberte, e-pasta adrese: Dina.Alberte@vid.gov.lv., mob.tel. +37128662300

Kontaktpersona saistībā ar Mantas apskati nesniedz atbildes uz citiem jautājumiem

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līdz 28.02.2024.
Dokumentācija
    Lēmums

    04.03.2024. Komisija pieņēma lēmumu:

    • atzīt par uzvarētāju juridisku personu cenu aptaujā “Valstij piekritīgās mantas – grunts izstrādājumu realizācija” ar piedāvāto augstāko cenu 1010,00 EUR (viens tūkstotis desmit euro, 00 centi) (PVN netiek piemērots), un piešķirt tiesības iegādāties valstij piekritīgo mantu.