Atzītais uzņēmējs (Authorised Economic Operator)

 Publicēts: 19.05.2020. 11.51


Apakšsadaļu izvēlne
» AEO priekšrocības no 04.06.2018., deklarējot preces importa procedūrām

» Atzīto uzņēmēju programmas buklets

» Atzīto uzņēmēju programmas brošūra

» VID 2018.gada 23.maija semināra atzīto uzņēmēju atļauju turētājiem prezentācija


Kas ir atzītais uzņēmējs?


Atzītais uzņēmējs (jeb Authorised Economic Operator vai AEO) ir persona, kura, veicot saimniecisko darbību, ir iesaistīta darbībās, kuras reglamentē tiesību akti muitas jomā, un kura atbilst AEO kritērijiem.

Atzītais uzņēmējs ir muitas sadarbības partneris un tam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos atzītajiem uzņēmumiem paredzētos vienkāršojumus un atvieglojumus (turpmāk tekstā – AEO priekšrocības).

AEO statusa iegūšanai uzņēmumiem ir jāsaņem atzītā uzņēmēja atļauja (jeb AEO atļauja).

Eiropas Savienības (ES) AEO statusu atzīst un AEO priekšrocības atzītajiem uzņēmējiem piemēro visās ES dalībvalstīs, neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī AEO atļauja ir izsniegta.

AEO statusu atzīst valstīs, kuras nav ES dalībvalstis (trešajās valstīs), bet ar kurām ES ir noslēgtas vienošanās par AEO un tai līdzvērtīgu koncepciju (programmu) savstarpējo atzīšanu. ES atzītajiem uzņēmējiem trešajās valstīs piemēro tādas priekšrocības, par kurām savstarpējās atzīšanas ietvaros vienojās ES un attiecīgās trešās valsts muitas administrācijas.

 • Vai pieteikšanās AEO statusam ir brīvprātīga?
  • Lai iesaistītos muitošanas darbībās, AEO statuss nav obligāta prasība. Arī jebkuru muitas tiesību aktos paredzēto atļauju (jeb muitas atļauju) saņemšanai personai nav jābūt atzītajam uzņēmumam. Persona, novērtējot savu atbilstību AEO kritērijiem, pati pieņem lēmumu, vai pieteikties AEO atļaujas saņemšanai.
 • AEO koncepcija
 • AEO atļauju veidi
   • AEOC atļauja – muitas vienkāršojumi (AEOC - Customs Simplifications)
   • AEOS atļauja – drošība un drošums (AEOS – Security and Safety)


   Abu veidu atļaujas (AEOC un AEOS) var turēt vienlaikus. Šādā gadījumā uzņēmējam jāizpilda AEOC un AEOS kritēriji. Lai administrētu AEOC un AEOS atļaujas, ko uzņēmējs tur vienlaikus, informācijas sistēmās izmantots apzīmējums AEOF atļauja (Customs Simplifications / Security and Safety).

 • AEO kritēriji un nosacījumi to piemērošanai
  • Kritēriji AEOC un AEOS atļauju saņemšanai ir vienādi visās ES dalībvalstīs. Tie ir noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu:

   • 39.panta a) punktā - Atbilstība
   • 39.panta b) punktā - Atbilstoša komerciālās un pārvadājumu uzskaites pārvaldības sistēma
   • 39.panta c) punktā - Finansiāla maksātspēja
   • 39.panta d) punktā - Praktiskie kompetences vai profesionālās kvalifikācijas standarti
   • 39.panta e) punktā - Drošības un drošuma standarti.

    

   Noteikumi (jeb nosacījumi) katra minētā kritērija piemērošanai ir noteikti Komisijas Īstenošanas regulā Nr.2015/2447 (Īstenošanas regula) šādi:

   • 24.pantā –

   nosacījumi, lai piemērotu 39.panta a) punktu, – gan AEOC, gan AEOS atļaujai

   • 25.pantā –

   nosacījumi, lai piemērotu 39.panta b) punktu, – gan AEOC, gan AEOS atļaujai

   • 26.pantā –

   nosacījumi, lai piemērotu 39.panta c) punktu, – gan AEOC, gan AEOS atļaujai

   • 27.pantā –

   nosacījumi, lai piemērotu 39.panta d) punktu, – tikai AEOC atļaujai

   • 28.pantā –

   nosacījumi, lai piemērotu 39.panta e) punktu, – tikai AEOS atļaujai

 • Nosacījumi AEOC atļaujas saņemšanai
  • Atbilstība

   (kā noteikts Īstenošanas regulas 24.pantā)

   Atbilstoša komerciālās un pārvadājumu uzskaites pārvaldības sistēma

   (kā noteikts Īstenošanas regulas 25.pantā)

   Finansiāla maksātspēja

   (kā noteikts Īstenošanas regulas 26.pantā)

   Praktiskie kompetences vai profesionālās kvalifikācijas standarti

   (kā noteikts Īstenošanas regulas 27.pantā)

 • Nosacījumi AEOS atļaujas saņemšanai
  • Atbilstība

   (kā noteikts Īstenošanas regulas 24.pantā)

   Atbilstoša komerciālās un pārvadājumu uzskaites pārvaldības sistēma

   (kā noteikts Īstenošanas regulas 25.pantā)

   Finansiāla maksātspēja

   (kā noteikts Īstenošanas regulas 26.pantā)

   Drošības un drošuma standarti

   (kā noteikts Īstenošanas regulas 28.pantā)

 • Detalizētā informācija par AEO kritērijiem un nosacījumiem
 • Normatīvais regulējums AEO jomā 
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (Savienības Muitas kodekss) 1.SADAĻAS 2.NODAĻAS 3.IEDAĻA (sk. 39.panta a) līdz e) punktu)

   Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr.2015/2446 (2015.gada 28.jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (Deleģētā regula), 1.SADAĻAS 2.NODAĻAS 3.IEDAĻA (sk. 23. līdz 30.pantu)

   Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr.2015/2447 (2015.gada 24.novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (Īstenošanas regula), 1.SADAĻAS 2.NODAĻAS 3.IEDAĻA (sk. 24. līdz 35.pantu)

   Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumu Nr.499 “Muitas atļauju noteikumi5.nodaļa (sk. no 33. līdz 40.punktu)

   Informācija par normatīvo regulējumu AEO jomā Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta interneta tīmekļa vietnē.

 • Kas var kļūt par AEO?
  • Uzņēmējs, kas veic darījumdarbību Savienības muitas teritorijā un atbilst Savienības Muitas kodeksa 39. panta kritērijiem.

   Saskaņā ar Savienības Muitas kodeksa 5. pantā noteiktajām definīcijām -

   Uzņēmējs ir persona, kas, veicot darījumdarbību, ir iesaistīta darbībās, uz kurām attiecas tiesību akti muitas jomā (sk. 5. panta 5. punktu).

   Persona ir (sk. 5. panta 4. punktu):

   • fiziska persona,
   • juridiska persona
   • un jebkura personu apvienība, kam nav juridiskas personas statusa, bet kas saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem ir tiesīga veikt juridiskas darbības.


   Darījumdarbība Savienības muitas teritorijā (sk. 5. panta 31. punktu):

   • fiziskas personas gadījumā – ja Savienības muitas teritorijā ir tās pastāvīga dzīvesvieta;
   • juridiskas personas vai personu apvienības gadījumā – ja Savienības muitas teritorijā atrodas tās juridiskā adrese, galvenā mītne vai pastāvīga darījumdarbības vieta.
     

   Nepastāv nekādi AEO statusa pretendentu loka ierobežojumi atkarībā no uzņēmumu lieluma vai saimnieciskās darbības apjoma. AEO statusam var pieteikties gan mikrouzņēmumi, gan maza un vidēja lieluma uzņēmumi, gan lielie un starptautiskie uzņēmumi, ja konkrēts uzņēmējs, tā filiāles vai meitas uzņēmumi ir iesaistīti starptautiskajā preču piegādes ķēdē, pildot kādu atsevišķu vai vienlaicīgi vairākas ar muitošanas darbībām vai ar muitas uzraudzībā esošo preču apriti saistītās lomas.

 • Kādas var būt uzņēmēju lomas starptautiskajā preču piegādes ķēdē? 
  • Preču pārvietošanai starp noteiktajiem galapunktiem izveidota starptautiskā piegādes ķēde ir aplūkojama kā process, piemēram, sākot no izvešanai paredzētu preču ražošanas līdz preču piegādei pircējam citā muitas teritorijā (t.i., Savienības muitas teritorijā – ārpussavienības preču pārvietošanas gadījumā vai muitas teritorijā ārpus Savienības – Savienības preču pārvietošanas gadījumā). Uzņēmēju lomas starptautiskajā preču piegādes ķēdē var būt šādas:

   1) ražotājs;
   2) eksportētājs;
   3) ekspeditors;
   4) noliktavas vai citu preču glabāšanai paredzētu vietu turētājs;
   5) muitas brokeris;
   6) pārvadātājs;
   7) importētājs.

   Minētās ir muitošanas darbību kontekstā galvenokārt identificējamās lomas. Tomēr šis lomu uzskaitījums nav uzskatāms par pilnīgu vai izsmeļošu. Praktiskajā darbā var tikt pildītas arī citas ar muitošanas darbībām vai ar muitas uzraudzībā esošo preču apriti saistītās lomas, piemēram, terminālu operators, stividors, kravu iepakotājs.

   Savu (-as) lomu (-as) starptautiskajā preču piegādes ķēdē uzņēmējs, piesakoties AEO atļaujas saņemšanai, identificē patstāvīgi un obligāti norāda AEO pieteikumā (12.punktā) un AEO pašnovērtējuma anketā (1.1.4.apakšpunktā).

 • Kā var pieteikties AEO atļaujas saņemšanai?
  • AEO atļaujas saņemšanai uzņēmējs (pieteikuma iesniedzējs) iesniedz:

   • AEO pieteikumu un AEO pašnovērtējuma anketu;
   • dokumentus un ziņas, kas apstiprina AEO pieteikumā un AEO pašnovērtējuma anketā norādīto informāciju.

    

   Visus minētos dokumentus uzņēmējs iesniedz elektroniski - Eiropas Komisijas Atzītā uzņēmēja sistēmā (eAEO - EU Trader portal).

   Detalizētāka informāciju - sadaļā “Atzītā uzņēmēja sistēma” un “AEO pieteikuma iesniegšana” (sk. zemāk).

 • Atzītā uzņēmēja sistēma
  • Lai pieteiktu lietotāja tiesības Atzītā uzņēmēja sistēmas (eAEO - EU Trader portal) izmantošanai, uzņēmējs (pieteikuma iesniedzējs) Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID EDS) iesniedz Iesniegumu par Eiropas Komisijas Atzītā uzņēmēja sistēmas lietotāju saraksta noteikšanu.

   Sistēmā ir pieejamas šādas lietotāju tiesības:

   • AEO_MANAGE_SUBM_APPL  – lietotājs var pārvaldīt pieņemtos pieteikumus;
   • AEO_MANAGE_AUTH – lietotājs var pārvaldīt atļaujas;
   • AEO_MANAGE_APPL – lietotājs var pārvaldīt iesniegtos pieteikumus.
     

   Darbam ar Atzītā uzņēmēja sistēmu var izmantot tikai šādus interneta pārlūkus:

   Google Chrome
   Microsoft Edge Chromium
   Mozilla Firefox

   Visiem uzņēmējiem Atzītā uzņēmēja sistēmā (eAEO - EU Trader portal) ir nodrošināta iespēja norādīt sava uzņēmuma e-pastu, lai saņemtu jebkādus muitas iestādes paziņojumus saistībā ar AEO pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu, kā arī AEO atļaujas izsniegšanu un turpmāku pārvaldību.

   Lai saņemtu šādus muitas iestādes paziņojumus, pieslēdzoties Atzītā uzņēmēja sistēmai, uzņēmējam darba profila sadaļā “ES Muitas tirgotāju portāls – Iestatījumi”

   Lai saņemtu šādus muitas iestādes paziņojumus, pieslēdzoties Atzītā uzņēmēja sistēmai, uzņēmējam darba profila sadaļā “ES Muitas tirgotāju portāls – Iestatījumi”

   ir jāapstiprina piekrišana saņemt šādus paziņojumus un vienlaikus ir jānorāda sava uzņēmuma e-pasta adrese.

   ir jāapstiprina piekrišana saņemt šādus paziņojumus un vienlaikus ir jānorāda sava uzņēmuma e-pasta adrese

   Informācija par elektroniskās apmācības kursu “EU Customs Trader Portal for eAEO” (angļu valodā) ir pieejama sadaļā “Atzītā uzņēmēja sistēmas (eAEO - EU Trader portal) e-apmācības kurss” (sk. zemāk).

   Informācija Eiropas Komisijas (TAXUD) mājaslapā par Atzītā uzņēmēja sistēmas (eAEO - EU Trader portal) ieviešanu lasāma šeit.

 • AEO pieteikuma iesniegšana
  • Uzņēmējs (pieteikuma iesniedzējs), kuram ir piešķirtas lietotāja tiesības izmantot Atzītā uzņēmēja sistēmu (eAEO - EU Trader portal):

   lietotne “Customs”,
   valsts “Latvia”,
   izpildītāja veids “Employee”;

   • tad atzīmē izvēles rūtiņu “šādas (fiziskas vai juridiskas) personas ar” un norāda pārējo prasīto informāciju:

   izpildītāja veids “Economic Operator”,
   identifikatora veids “EORI”,
   identifikators “uzņēmēja EORI numurs”;

   • tad atzīmē divas izvēles rūtiņas “Tieši” un “Piekrītu pieprasīt …” un nospiež pogu “Iesniegt”;
   • kad atveras jauns VID EDS dialoga logs, veic nepieciešamo autentifikāciju ar saviem VID EDS rekvizītiem un nospiež pogu “Pieslēgties”;
   • pēc autentifikācijas Atzītā uzņēmēja sistēmā (eAEO - EU Trader portal) ekrāna kreisajā pusē (zem sadaļas “EAEO”) izvēlas izvēlni “Create Submitted Application”, kur atvērās lapa “Iesniegt jaunu pieteikumu”;
   • tad aizpilda visus vienkāršā dialogā prasītos datu elementus AEO pieteikumā, pievienojot AEO pašnovērtējuma anketu (šī anketas forma ir pieejama tieši Atzītā uzņēmēja sistēmā);
   • kad AEO pieteikuma aizpildīšana ir pabeigta, nospiež pogu “Iesniegt”.
     

   Iesniegto AEO pieteikumu kopā ar AEO pašnovērtējuma anketu saņems attiecīgā muitas iestāde, un visa nepieciešamā informācijas apmaiņa (paziņojumi, pieprasījumi, lēmumi) tiks veikta Atzītā uzņēmēja sistēmā (eAEO - EU Trader portal).

 • AEO pašnovērtējuma anketa un skaidrojumi aizpildīšanai
 • Nosacījumi AEO pieteikumu pieņemšanai
  • Nosacījumi pieteikuma pieņemšanai AEO jomā ir noteikti:

   • Deleģētās regulas 11.pantā un
   • Īstenošanas regulas 26.pantā.
 • AEO pieteikuma izskatīšanas termiņi
  • VID Muitas pārvalde 30 dienu laikā no AEO pieteikuma saņemšanas dienas pārbauda, vai AEO statusa pretendents izpildījis un atbilst  nosacījumiem pieteikuma pieņemšanai. Nepieciešamības gadījumā minētajā termiņā pieprasa novērst trūkumus vai noraida AEO pieteikumu.

   AEO pieteikumu 30 kalendāro dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas apstiprina izskatīšanai, attiecīgi paziņojot pieteikuma iesniedzējam.

   Pieteikuma  AEO atļaujas saņemšanai izskatīšanas termiņš ir 120 kalendārās dienas. Ievērojot tiesību aktos muitas jomā noteiktos nosacījumus, AEO pieteikuma izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts.

   AEO atļauja stājas spēkā piektajā darba dienā pēc tā izsniegšanas dienas.

 • AEO vadlīnijas (AEO Guidelines)
  • AEO vadlīnijas un to pielikumi

   AEO vadlīniju pielikumi:

   1.a pielikums - AEO pašnovērtējuma anketa (AEO Self-Assessment)
   1.b pielikums - Skaidrojumi AEO pašnovērtējuma anketas aizpildīšanai (Explanatory Notes for AEO Self-Assessment)
   2.pielikums - Apdraudējums, riski un iespējamie risinājumi (Threats, Risks and Possible solutions)

   Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta interneta tīmekļa vietnē ir pieejama papildus AEO statusa pretendentiem noderīgā informācija par risku vienotu novērtēšanas sistēmu „Atzītā komersanta Compact modelis” (AEO Compact model) (Compliance Partnership Customs and Trade).  

   3.pielikums - Drošības deklarācija atzītajiem uzņēmējiem (Security declarationfor Authorised Economic Operators). Pielikums - Piemēri informācijas apmaiņai starp uzņēmumiem un muitas iestādēm (Examples of information to be shared with customs authorities)

   4.pielikums - Muitas dienestiem sniedzamās informācijas piemēri (Examples of information to be shared with customs authorities)

   Informācija par AEO vadlīnijām (AEO Guidelines and its Annexes) Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta interneta tīmekļa vietnē.

 • Informatīvā palīdzība un konsultācijas AEO statusa pretendentiem
  • Papildu informāciju saistībā ar pieteikšanos AEO statusam, AEO statusa pretendentu pašnovērtējumu, AEO pieteikumu izskatīšanu, AEO e-apmācības kursu u.c. iespējams iegūt VID Muitas pārvaldē, zvanot kompetentajai muitas amatpersonai pa tālruni 67120877 vai izmantojot elektroniskā pasta adresi AEOhelpdesk [at] vid.gov.lv.

   VID Muitas pārvalde katram AEO statusa pretendentam rekomendē, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, saskaņot un vienoties ar kompetento muitas amatpersonu par AEO statusa pieteikšanai un turpmākai AEO pieteikuma izskatīšanai nepieciešamo dokumentu un ziņu apjomu pirms AEO pieteikuma iesniegšanas VID Muitas pārvaldē lēmuma pieņemšanai.

 • AEO e-apmācības kurss (AEO eLearning module)
  • Lai nodrošinātu visiem interesentiem iespēju uzzināt par Eiropas Savienības regulējumu AEO jomā (AEO atļauju veidiem, nosacījumiem un kritērijiem, priekšrocībām u.c.) Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta (European Commission Taxation and Customs Union jeb TAXUD) izveidoja AEO e-apmācības kursu.
   AEO e-apmācības kurss ir brīvi pieejams TAXUD tīmekļa vietnē. Lejupielādējot AEO e-apmācības kursu, lejupielādēšanas formā ir jānorada e-apmācības kursa nosaukums „UCC 14. Authorised Economic Operator” un jāizvēlas e-apmācības kursa valoda, kā arī ir jāaizpilda pārējās lejupielādēšanai nepieciešamās ailes, un visbeidzot ir jānospiež poga „Downlaod”.
   AEO e-apmācības kursa apguvei nepieciešamais laiks - aptuveni 60 minūtes. Papildus AEO e-apmācības kursam interesenti var izmantot AEO e-grāmatu (AEO eBook), kurā informācija par regulējumu AEO jomā sniegta detalizētāk, papildus nodrošinot iespējas apguves procesā iesaistīties interaktīvi.
   AEO e-apmācības kurss paredzēts gan uzņēmējiem, gan muitas amatpersonām. 
   AEO e-apmācības kursu nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 • AEO e-grāmata (AEO eBook)
  • Lai nodrošinātu visiem interesentiem iespēju iepazīties ar Eiropas Savienības regulējumu AEO jomā detalizētāk, turklāt interaktīvā veidā un izmantojot dažādas papildus funkcionalitātes Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta (European Commission Taxation and Customs Union jeb TAXUD) izveidoja AEO e-grāmatu jeb AEO eBook.
   AEO e-grāmata ir brīvi pieejama TAXUD tīmekļa vietnē. Lejupielādējot AEO e-grāmatu, lejupielādēšanas formā ir jānorada e-grāmatas nosaukums „AEO eBook”  (pagaidām pieejama tikai angļu valodā), kā arī ir jāaizpilda pārējās lejupielādēšanai nepieciešamās ailes, un visbeidzot ir jānospiež poga „Downlaod”.
   AEO e-grāmata paredzēta gan uzņēmējiem, gan muitas amatpersonām. 
   AEO e-grāmatu nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 • Atzītā uzņēmēja sistēmas (eAEO - EU Trader portal) e-apmācības kurss
  • Lai nodrošinātu visiem interesentiem iespēju uzzināt, kādiem nolūkiem ir paredzēta un ka izmantot Atzītā uzņēmēja sistēmu (eAEO - EU Trader portal), Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāts (TAXUD) ir izstrādājis elektroniskās apmācības kursu “EU Customs Trader Portal for eAEO” (pieejams tikai angļu valodā).

   Elektroniskās apmācības kurss ir brīvi pieejams lejupielādēšanai TAXUD tīmekļa vietnē. Elektroniskās apmācības kursa apguvei nepieciešamais laiks - aptuveni 60-90 minūtes. Tas ir paredzēts gan uzņēmējiem, gan muitas amatpersonām.

   Elektroniskās apmācības kursu nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 • AEO publiskā datu bāze
  • Ziņas par atzītajiem uzņēmumiem (AEO) Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta interneta tīmekļa vietnē publicētajā datu bāzē*.

   * – šajā datu bāzē ir ziņas tikai par tiem atzītajiem uzņēmumiem, kas sniedza savu piekrišanu ziņu publicēšanai. Savukārt ziņas par tiem atzītajiem uzņēmumiem, kas nav piekrituši ziņu publicēšanai, trešajām personām nav pieejama. Šajā datu bāzē var atlasīt ziņas atsevišķi par katru AEO atļauju veidu, par konkrētā dalībvalstī izsniegtam AEO atļaujām un par konkrēto AEO atļaujas turētāju.

 • Vai ir paredzēti ar AEO atļauju saņemšanu saistītie maksājumi?  
  • Nav paredzēti.
 • Vai AEO atļaujām ir derīguma termiņš?  
  • AEO atļaujas derīguma termiņš nav ierobežots. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos AEO atļauju (jeb AEO statusu) muitas iestāde var apturēt, atcelt vai atkārtoti novērtēt.
 • (!) Svarīgs atgādinājums un brīdinājums atzītajiem uzņēmējiem
  • Atļaujas turētājs pēc atļaujas stāšanās spēkā nodrošina, lai tiktu izpildīti visi AEO kritēriji atbilstoši piešķirtās AEO atļaujas veidam.

   Atļaujas turētājs nekavējoties informē muitas iestādi par jebkādiem apstākļiem, kas radušies pēc atļaujas stāšanās spēkā un kas var ietekmēt tās turpmāko derīgumu un saturu.

   AEO atļauju var apturēt, ja atļaujas turētājs neizpilda visus AEO kritērijus.

   Ja atļaujas turētājs pēc AEO atļaujas apturēšanas neveic nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu visus AEO kritērijus, AEO atļauju atceļ.

   Normatīvajos aktos muitas jomā noteiktos gadījumos:

   • AEO atļauju atceļ, nepiemērojot apturēšanu;
   • atkārtoti izvērtē atzītā uzņēmēja atbilstību AEO kritērijiem.


   Ja AEO atļauja ir apturēta vai atcelta, var tikt apturētas vai atceltas citas tādas muitas atļaujas, kuras izsniedz, pamatojoties uz AEO statusu vai atbilstību AEO kritērijiem.

 • Kā informēt par izmaiņām atzītā uzņēmēja darbībā? 
  • AEO atļaujas turētājs par visām izmaiņām šo noteikumu AEO pieteikumā norādītajās ziņās un AEO pašnovērtējuma anketas 1. iedaļas 1.1.2. un 1.2.5. ailē, 2. iedaļas 2.1. ailē, 4. iedaļas 4.1. ailē un 6. iedaļas 6.1.7. ailē norādītajās ziņās, ja minētās izmaiņas radušās pēc lēmuma pieņemšanas un var ietekmēt tā turpmāko derīgumu vai saturu, rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu piecu darbdienu laikā no izmaiņu rašanās dienas, izmantojot VID EDS. Ja nepieciešams, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu atzītā uzņēmēja atļaujā.

    

   Ja saistībā ar informācijas aktualizēšanu atzītajam uzņēmējam rodas neskaidrības, papildu skaidrojumus iespējams saņemt, zvanot VID Muitas pārvaldes kompetentajai muitas amatpersonai pa tālruni 67120877 vai nosūtot jautājumu uz elektroniskā pasta adresi - AEOhelpdesk [at] vid.gov.lv.

 • AEO priekšrocības atbilstoši ES normatīvajiem aktiem 
 • AEO priekšrocības atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem
 • AEO priekšrocības atbilstoši AEO statusa savstarpējai atzīšanai ar trešajām valstīm 
 • Svarīgie nosacījumi AEO priekšrocību piemērošanai ar trešajām valstīm 
  • AEO statusu atzīst valstīs (trešajās valstīs), kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, bet ar kurām Eiropas Savienībai ir noslēgtas vienošanās par AEO un AEO statusam līdzvērtīgu koncepciju (programmu) savstarpējo atzīšanu (pašlaik Šveice, Norvēģija, Japāna, ASV un Ķīna). Eiropas Savienības atzītajiem uzņēmējiem (AEO) trešajās valstīs piemēro tādas priekšrocības, par kurām savstarpējās atzīšanas ietvaros vienojās Eiropas Savienības un attiecīgās trešās valsts muitas administrācijas. Katras atsevišķas savstarpējās atzīšanas ietvaros pusēm piemērojamās priekšrocības ir definētas konkrētajā vienošanās dokumentā - speciāli tam paredzētajā sadaļā. Savstarpējās atzīšanas ietvaros AEO priekšrocības ir paredzētas tikai tiem uzņēmējiem, attiecībā uz kuriem ir pārbaudītas un kuri atbilst noteiktajām prasībām drošības un drošuma jomā.

   Lai ES AEO (AEOS un AEOF) saņemtu priekšrocības Japānā


   ES atzītajiem uzņēmējiem (ES AEO) nepieciešams:

   1. Sniegt piekrišanu informācijas apmaiņai par ziņām AEO atļaujā  starp ES un trešajām valstīm un transliterēt attiecīgās AEO ziņas, aizpildot AEO pieteikuma 16.punktu.
   2. Zināt Japānas muitas administrācijas savstarpējās atzīšanas ietvaros ES atzītajam uzņēmējam piešķirto identifikācijas numuru (12 zīmju) jeb savstarpējās atzīšanas (MRA - Mutual recognition agreement) numuru. Centralizēti, pa pastu, MRA numurs (piešķirts Japānā) no Eiropas Komisijas tiek nosūtīts katram ES AEO personiski.
   3. Paziņot savam (-iem) sadarbības partnerim (-iem) Japānā savu MRA numuru (piešķirts Japānā).
   4. Lai Japānas partneris norādītu sava ES partnera MRA numuru (piešķirts Japānā) attiecīgajā muitas deklarācijas ailē, deklarējot preces Japānas muitas iestādēs.


   Lūdzu ņemiet vērā, ka:

   1. Deklarējot preces ES muitas iestādēs, ES AEO vienmēr jāizmanto savs EORI numurs, nevis Japānas muitas administrācijas savstarpējās atzīšanas ietvaros ES atzītajam uzņēmējam piešķirtais identifikācijas numurs.
   2. Deklarējot preces Japānas muitas iestādēs un norādot ziņas par ES AEO, vienmēr jāizmanto konkrētā ES atzītā uzņēmēja Japānas muitas administrācijas savstarpējās atzīšanas ietvaros ES atzītajam uzņēmējam piešķirtais identifikācijas numurs, nevis EORI numurs.

   Lai Japānas AEO saņemtu priekšrocības Eiropas Savienībā


   Japānas atzītajam komersantam (JP AEO) nepieciešams:

   1. Zināt Eiropas Komisijas savstarpējās atzīšanas ietvaros konkrētajam Japānas atzītajam komersantam piešķirto identifikācijas numuru (14 zīmju) jeb savstarpējās atzīšanas (MRA - Mutual recognition agreement) numuru. Šādu informāciju saviem atzītajiem komersantiem nodrošina Japānas muitas administrācija.
   2. Paziņot savam (-iem) sadarbības partnerim (-iem) ES savu MRA numuru (piešķirts ES).
   3. Lai ES partneris norādītu sava JP partnera MRA numuru (piešķirts ES) attiecīgajā kopsavilkuma deklarācijas ailē, deklarējot preces ES muitas iestādēs.

   Lai ES AEO (AEOS un AEOF) saņemtu priekšrocības ASV


   Detalizētāka informācija par vairākiem svarīgiem aspektiem (t.sk. priekšrocībām) ES AEO un ASV C-TPAT programmu savstarpējās atzīšanas ietvaros ir pieejama ES un ASV muitas administrāciju kopīgi sagatavotajā skaidrojumu dokumentā „Bieži uzdotie jautājumi” (sk. TAXUD oficiālajā mājas lapā 06.02.2013. publicētu informāciju Customs: mutual recognition of EU and US trade partnership programmes – reciprocal implementation effective since 31 January 2013).

   ES atzītajiem uzņēmējiem (ES AEO) nepieciešams:

   1. Sniegt piekrišanu informācijas apmaiņai par ziņām AEO atļaujā starp ES un trešajām valstīm un transliterēt savas AEO ziņas, aizpildot AEO pieteikuma 16.punktu.
   2. Piesaistīt* savu EORI numuru savam ASV Muitas un robežapsardzes biroja (CBP - Customs and Border Protection) automātiskajā drošības sistēmā (ATS - Automated Targeting System) izmantojamam ražotāja identifikācijas numuram (jeb MID Number - Manufacturer's Identification Number). Ražotāja identifikācijas numurs ir nepieciešams katram eksporta piegādēs uz ASV iesaistītam ES ražotājam un eksportētājam. Vienam uzņēmējam var būt vairāki ASV ražotāja identifikācijas numuri un katrs no šiem numuriem ir jāpiesaista konkrētā ES atzītā uzņēmēja EORI numuram. Ja ES atzītajam uzņēmējam (t.i., ES ražotājam vai eksportētājam) līdz šim nav sava ASV ražotāja identifikācijas numura (jo līdz šim nebija eksportējis preces uz ASV), ir jāveic papildu darbības** šāda numura iegūšanai, un tikai tad var veikt sava EORI numura piesaisti savam ASV ražotāja identifikācijas numuram. ES AEO (ražotājiem un eksportētājiem) nepieciešamie skaidrojumi par kārtību, kāda šāda piesaiste veicama, ir sniegti Muitas un robežapsardzes biroja (CBP) speciāli sagatavotajā prezentācijā. Minēto prezentāciju var atvērt arī, izmantojot skaidrojumu dokumenta „Bieži uzdotie jautājumi” 14.lappusē (sk. 2.punktu) norādīto interneta saiti.
   3. Paziņot savam (-iem) sadarbības partnerim (-iem) ASV savu ražotāja identifikācijas numuru.
   4. Lai ASV partneris norādītu sava ES partnera ražotāja identifikācijas numuruieviešanas deklarācijā, deklarējot preces ASV muitas iestādēs.

    

   * - EORI numura piesaistei ASV ražotāja identifikācijas numuram (-iem) izmanto ASV Muitas un robežapsardzes biroja (CBP) speciāli izveidoto interneta lietojumprogrammu. Minēto lietojumprogrammu var atvērt arī, izmantojot skaidrojumu dokumenta „Bieži uzdotie jautājumi” 13.lappusē (sk. sadaļu - What is the MR web application and how should I use it?) norādīto interneta saiti.

   ** - Lai iegūtu ASV ražotāja identifikācijas numuru (-us), ES AEO (attiecās tikai uz ražotājiem un eksportētājiem) jāsazinās un jāpieprasa saviem darījumu partneriem ASV darīt to zināmu vai, ja līdz šim tāda numura ES AEO nebija, noteiktajā kārtībā iegūt šādu numuru (sk. skaidrojumu dokumenta „Bieži uzdotie jautājumi” 15.lappusē 7.punktu). ASV ražotāja identifikācijas numurā var būt līdz 15 zīmēm.


   Lūdzu ņemiet vērā, ka:

   1. Deklarējot preces ES muitas iestādēs, ES AEO vienmēr jāizmanto savs EORI numurs, nevis ASV ražotāja identifikācijas numurs.
   2. Deklarējot preces ASV muitas iestādēs ASV Muitas un robežapsardzes biroja (CBP) automātiskajā drošības sistēmā (ATS) un norādot ziņas par ES AEO, vienmēr jāizmanto konkrētā ES atzītā uzņēmēja ASV ražotāja identifikācijas, nevis EORI numurs.

   Lai ASV C-TPAT (Tier 2 un 3 level) saņemtu priekšrocības


   Detalizētāka informācija par vairākiem svarīgiem aspektiem (t.sk. priekšrocībām) ES AEO un ASV C-TPAT programmu savstarpējās atzīšanas ietvaros ir pieejama ES un ASV muitas administrāciju kopīgi sagatavotajā skaidrojumu dokumentā „Bieži uzdotie jautājumi” (sk. TAXUD oficiālajā mājas lapā 06.02.2013. publicētu informāciju Customs: mutual recognition of EU and US trade partnership programmes – reciprocal implementation effective since 31 January 2013).

   ASV C-TPAT programmas dalībniekiem (jeb ASV atzītajiem komersantiem) nepieciešams:

   1. Zināt Eiropas Komisijas savstarpējās atzīšanas ietvaros konkrētajam ASV C-TPAT programmas dalībniekam piešķirto identifikācijas numuru (10 zīmju) jeb savstarpējās atzīšanas (MRA - Mutual recognition agreement) numuru. Šādu informāciju saviem ASV C-TPAT programmas dalībniekiem nodrošina ASV muitas administrācija.
   2. Paziņot savam (-iem) sadarbības partnerim (-iem) ES savu MRA numuru (piešķirts ES).
   3. Lai ES partneris norādītu sava ASV partnera MRA numuru (piešķirts ES) attiecīgajā kopsavilkuma deklarācijas ailē, deklarējot preces ES muitas iestādēs.

   Lai ES AEO (AEOS un AEOF) saņemtu priekšrocības Ķīnā


   ES atzītajiem uzņēmējiem (ES AEO) nepieciešams:

   1. Sniegt piekrišanu informācijas apmaiņai par ziņām AEO atļaujā starp ES un trešajām valstīm un transliterēt savas AEO ziņas, aizpildot AEO pieteikuma 16.punktu.
   2. Zināt savu ES atzītā uzņēmēja identifikācijas numuru jeb savstarpējās atzīšanas (MRA -  Mutual recognition agreement) numuru, kuru savstarpējās atzīšanas ietvaros izmanto Ķīnas muitas administrācija (General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC). Ķīnā ES AEO MRA numura pamatā ir paša uzņēmēja EORI numurs un tas tiek veidots šādi: AEO<EORI numurs> (piemēram, ja EORI numurs ir LV40005550002, tad šajā gadījumā MRA numurs ir šāds: “AEO<LV40005550002>”.
   3. Paziņot savam (-iem) sadarbības partnerim (-iem) Ķīnā savu MRA numuru.
   4. Lai Ķīnas partneris norādītu sava ES partnera MRA numuru attiecīgajā muitas deklarācijas ailē, deklarējot preces Ķīnas muitas iestādēs. Paraugam pievienota Ķīnas muitas deklarācijas ekrānskats.

    

   Lūdzu ņemiet vērā, ka:

   • deklarējot preces ES muitas iestādēs, ES AEO vienmēr jāizmanto savs EORI numurs, nevis ES atzītā uzņēmēja identifikācijas numurs, kuru savstarpējās atzīšanas ietvaros izmanto Ķīnas muitas administrācija;
   • deklarējot preces Ķīnas muitas iestādēs un norādot ziņas par ES AEO, vienmēr jāizmanto konkrētā ES atzītā uzņēmēja identifikācijas numurs jeb MRA numurs, kuru savstarpējās atzīšanas ietvaros izmanto Ķīnas muitas administrācija, t.i., ”AEO<EORI numurs>”, nevis tikai EORI numurs.


   Detalizētāka informācija par vairākiem svarīgiem aspektiem (t.sk. priekšrocībām) ES un Ķīnas AEOprogrammu savstarpējās atzīšanas ietvaros ir pieejama ES un Ķīnas muitas administrāciju kopīgi sagatavotajā skaidrojumu dokumentā „Bieži uzdotie jautājumi” (jeb “FAQs on EU-China mutual recognition of AEOs”), kas pieejams Eiropas Komisijas (TAXUD) mājas lapā.


   Lai Ķīnas Advanced Certified Enterprises (ACE) saņemtu priekšrocības ES


   Ķīnas Advanced Certified Enterprises (ACE) (jeb Ķīnas atzītajiem komersantiem) nepieciešams:

   1. Zināt Ķīnas muitas administrācijas (General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC) Ķīnas atzītajiem komersantiem piešķirto identifikācijas numuru jeb GACC AEO numuru.
   2. Paziņot ES sadarbības partnerim (-iem) savu GACC AEO numuru.
   3. Lai ES partneris norādītu sava Ķīnas partnera GACC AEO numuru attiecīgajā kopsavilkuma vai muitas deklarācijas ailē, deklarējot preces ES muitas iestādēs.

    

   Detalizētāka informācija par vairākiem svarīgiem aspektiem (t.sk. priekšrocībām) ES un Ķīnas AEOprogrammu savstarpējās atzīšanas ietvaros ir pieejama ES un Ķīnas muitas administrāciju kopīgi sagatavotajā skaidrojumu dokumentā „Bieži uzdotie jautājumi” (jeb “FAQs on EU-China mutual recognition of AEOs”), kas pieejams Eiropas Komisijas (TAXUD) mājas lapā.

 • ES starptautiskā sadarbība AEO programmu savstarpējās atzīšanās ietvaros