Starptautiskie projekti

 Publicēts: 01.12.2020. 12.23


Apakšsadaļu izvēlne
Attīstoties gan Latvijas, gan citu valstu ekonomikai, palielinās prasības uzlabot VID infrastruktūru, tehnisko aprīkojumu, informācijas sistēmas un apgūt jaunākās metodes un tendences atbilstošajās darbības jomās. Tāpat ir jāatjauno nolietotais tehniskais aprīkojums, īpaši muitas jomā, kur tas tiek intensīvi izmantots. Tam nepieciešamas papildu investīcijas. VID izmanto visas pieejamās iespējas papildu finansējuma piesaistīšanai, tai skaitā Eiropas Savienības fondu un starptautiskās tehniskās palīdzības projektu ietvaros.

Lai gūtu aktuālāko informāciju no starptautiskajiem partneriem, pārņemtu labāko praksi un mācītos no to pieredzes, kā arī dalītos ar savu, VID ir darbojies šādos starptautiskos projektos.

 

 • Aktuālie starptautiskie projekti
  • Ārvalstu programmas/fonda nosaukums, projekta nosaukums

   Projekta mērķis

   Eiropas Komisijas kopā ar iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un tabakas ražotāju sadarbības līgumi

   Eiropas Komisijas kopā ar iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un Japan Tobacco International parakstītais nolīgums.

   Cīņa pret cigarešu kontrabandu un viltotām cigaretēm.

   Eiropas Komisija kopā ar iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un British American Tobacco noslēgtais sadarbības līgums. 

   Cīņa pret cigarešu kontrabandu un viltotām cigaretēm.

   Eiropas Komisijas kopā ar iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un Imperial Tobacco Limited noslēgtais sadarbības līgums. 

   Cīņa pret cigarešu kontrabandu un viltotām cigaretēm.

   Eiropas Komisijas finansētās rīcības programmas

   Eiropas Komisijas finansētās rīcības programmas

   Customs 2020 – Eiropas Komisijas daudzgadu rīcības programma muitas nozarei Eiropas Savienībā laikposmam no 2014.gada līdz 2020.gadam, kuru izveido ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 11.decembra Regulu Nr.1294/2013, ar ko izveido rīcības programmu muitas nozarei Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020.gadam ("Muita 2020") un atceļ Lēmumu Nr.624/2007/EK.

   Programmas mērķis ir atbalstīt muitas dienestus, lai aizsargātu Eiropas Savienības un tās dalībvalstu finanšu un ekonomiskās intereses, tostarp apkarotu krāpšanu un aizsargātu intelektuālā īpašuma tiesības, un palielinātu drošību un drošumu, aizsargātu iedzīvotājus un vidi, uzlabotu muitas dienestu administratīvās spējas un stiprinātu Eiropas Savienības uzņēmumu konkurētspēju.

   Fiscalis 2020 – daudzgadu rīcības programma nodokļu sistēmu darbības uzlabošanai Eiropas Savienībā laikposmam no 2014.gada līdz 2020.gadam, kuru izveido ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 11.decembra Regulu Nr.1286/2013, ar ko izveido rīcības programmu nodokļu sistēmu darbības uzlabošanai Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020.gadam ("Fiscalis 2020") un atceļ Lēmumu Nr.1482/2007/EK.

   Programmas mērķis ir atbalstīt cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu agresīvu plānošanu un atbalstīt Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu nodokļu jomā, nodrošinot informācijas apmaiņu, atbalstot un uzlabojot iesaistīto valstu administratīvās spējas, lai palīdzētu samazināt administratīvo slogu nodokļu iestādēm un atbilstības nodrošināšanas izmaksas, kas rodas nodokļu maksātājiem.

   Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) programmas "Hercule", lai veicinātu darbības Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzības jomā, projekti

   Eiropas Biroja krāpšanas apkarošana

   Programmas "Hercule III" (Tehniskā palīdzība) projekts "Transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas attīstības 2.kārta". Granta līgums Nr. 878574 — ANPRS_PH2.

    

    

   Īstenojot projektu paredzēts nodrošināt vienotu un operatīvu informācijas pieejamību problēmu risināšanai kontrabandas un drošības jautājumos, ir nepieciešams modernizēt esošo Transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmu (turpmāk – TLKAIS) un paplašināt to, uzstādot sistēmu tajos muitas kontroles punktos (MKP) un robežšķērsošanas vietās (RŠV), kuros to šobrīd nav. Nomainot nolietotās un tehniski novecojušās TLKAIS iekārtas ar iekārtām, kurām ir atbilstoša funkcionalitāte un attēla tveršanas kvalitāte, būs iespējams atjaunot TLKAIS iegūto datu kvalitāti un ticamību, kas ir efektīvs instruments ēnu ekonomikas apkarošanai.

    

   Citi projekti

   Eiropas Savienības finansētās programmas mērķsadarbības (Twinning) projekts „Atbalsta sniegšana Gruzijai, pievienojoties konvencijām par tranzītu, un Jaunās datorizētās tranzīta sistēmas (NCTS) ieviešanā”. Granta līgums Nr.GE/16/ENI/EC/01/17

   Sadarbībā ar Somijas (projekta vadošais partneris) un Polijas muitu VID kā jaunākais partneris (Junior partner) nodrošina atbalstu Gruzijas muitas administrācijai atbilstošas juridiskās, administratīvās un tehniskās vides izveidē tranzīta jomas stiprināšanai. Projekta īstenošanā iesaistīti 3 īstermiņa eksperti no VID Muitas pārvaldes, kuri, pārzinot gan NCTS, gan ar konvenciju piemērošanu saistītos jautājumus, sekmē Gruzijas pievienošanos 1987.gada 20.maija Konvencijai par formalitāšu vienkāršošanu preču tirdzniecībā un 1987.gada 20.maija Konvencijai par kopīgu tranzīta procedūru.

   Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) projekts “Paneiropas muitas praktiķu tīkls” (Pan-European Network of Customs Practicioners (PEN-CP)).

   Granta līgums Nr.786773

   Īstenojot projektu, paredzēts izveidot platformu muitas administrācijām, kas nodrošinās profesionālu sociālo tīklu un savstarpēju tiešsaistes palīdzību saistībā ar jauniem risinājumiem un paraugpraksi. PEN-CP platforma atbalstīs tiešsaistes diskusijas, kā arī nodrošinās efektīvu zināšanu pārvaldības infrastruktūru. Projekta ieviešanā iesaistīti 17 partneri. Projekta vadošais partneris – Pārrobežu pētniecības asociācija (Šveice).

   Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijai 9. fāze: "Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā - 9.fāze (BOMCA 9)" Granta līgums No DCI-ASIE/2015/358-348.

   BOMCA 9 projekta mērķis ir palielināt robežu pārvaldības efektivitāti Centrālajā Āzijā, ieviešot integrētās robežu pārvaldības elementus, palīdzot mērķa valstu valdībām izstrādāt un reformēt savas valsts migrācijas pārvaldību, mobilitāti un tirdzniecības veicināšanas politiku, kā arī nostiprinot robežu un migrācijas iestāžu kapacitātes.

   Projektu īsteno partneru konsorcijs Latvijas Valsts robežsardzes  (VRS) vadībā. Konsorcija sastāvā ietilpst: Valsts robežsardze, RTU SESMI, VID Muitas pārvalde, ZM Pārtikas un Veterinārais dienests, kā arī ārzemju partneri - Lietuvas Finanšu ministrijas Muitas departaments, Ungārijas Iekšlietu ministrija un Portugāles Migrācijas un Robežu dienests

 • Noslēgtie starptautiskie projekti
  • Ārvalstu programmas/fonda nosaukums, projekta nosaukums

   Projekta rezultāts

   Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) programmas "Hercule", lai veicinātu darbības Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzības jomā, projekti

   Eiropas Biroja krāpšanas apkarošana

   Programmas "Hercule III" (Tehniskā palīdzība) projekts "VID kapacitātes stiprināšana kontrabandas apkarošanā". Granta līgums Nr. 831454-SCCS. Īstenojot projektu, iegādāts bezpilota lidaparāts, lai palielinātu uzraudzības efektivitāti darbībām ar muitošanai pakļautajām precēm ostu akvatorijā, kā arī divi transportlīdzekļi ar speciālo aprīkojumu un mobilo transportlīdzekļu identifikācijas sistēmu, lai nodrošinātu operatīvo un kriminālprocesuālo darbību izpildi.
   Programmas “Hercule III” (Apmācības, konferences un personāla apmaiņa, specializētas mācības) projekts “Specializētas rentgeniekārtu attēlu analīzes mācības”. Granta līguma numurs Nr. 831414-AXIIT. Īstenojot projektu, organizētas specializētas rentgeniekārtu attēlu analīzes mācības, kuru laikā apmācīti 100 VID specialisti, un reģionālais darbseminārs Baltijas valstu muitas iestādēm par muitas kontroles jautājumiem, kā arī izstrādāts Baltijas kravu skeneru sasaistes projekta (BAXE) turpmākās attīstības plāns. Projekta rezultātā paaugstināta dažādu transportlīdzekļu skenēšanas attēlu analīzes efektivitāte un ātrums, kā arī stiprināta sadarbība starp Baltijas valstu muitas dienestiem muitas kontroles jomā.
   Programmas “Hercule III” (Tehniskā palīdzība) projekts Valsts ieņēmumu dienesta izmeklēšanas iestāžu tehniskās kapacitātes stiprināšana. Granta līgums OLAF/2016/D1/026.

   Īstenojot projektu, tika iegādāts specializēts aprīkojums, lai iegūtu operatīvo informāciju par noziedzīgo grupu nelegālām darbībām. Iegādātais aprīkojums ir būtiski paaugstinājis VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitāti noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā, lietisko pierādījumu iegūšanā un aizdomās turēto personu aizturēšanā. Pateicoties iegādātajam aprīkojumam, efektīvāka kļuvusi narkotiku un cigarešu kontrabandas apkarošana, nelegālo akcīzes preču aprites mazināšana, kā arī ir palielinājies atklāto noziedzīgo nodarījumu skaits valsts ieņēmumu jomā.

   Programmas "Hercule III" (Tehniskā palīdzība) projekts "Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības stiprināšana, sekmējot cīņu pret krāpšanu: kopīga datu apmaiņas tīkla starp Baltijas valstu muitas dienestu skenēšanas iekārtām izveide". Granta līgums OLAF/2015/D1/024

   Īstenojot projektu, izveidota jauna programmatūra skenēšanas iekārtu datu apmaiņai (BAXE) un vienotā datu apmaiņas tīklā integrētas 12 skenēšanas iekārtas (Lietuvā – 6, Latvijā – 4, Igaunijā - 2).  Nodrošināta iespēja veikt dažādu ražotāju (“Nuctech”, “Rapiscan” un “Smiths & Heiman Detection”) skenēšanas iekārtu attēlu analīzi, tādējādi sekmējot slēptuvju, ko izmanto nelikumīgai preču un personu pārvadāšanai, atklāšanu.
   VID Muitas pārvaldē un Lietuvas Muitas departamentā izveidotas BAXE mācību klases skenēšanas iekārtu operatoriem. Darbam ar jauno BAXE sistēmu apmācītas vairāk nekā 130 muitas amatpersonas.
   VID projektā piedalījās kā partneris. Projekta pieteicējs - Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas Muitas departaments.

   Programmas "Hercule II" (Tehniskā palīdzība tiesībaizsardzības iestādēm) projekts "Atbalsts TLKAIS un ass svaru iegādei un uzstādīšanai Rīgas brīvostas MKP". Granta līgums OLAF/2012/D5/070 Īstenojot projektu, Rīgas brīvostas MKP tika uzstādītas 4 Transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas (TLKAIS) un 1 ass svari, kas ļauj efektīvāk veikt preču pārvietošanas kontroli.

   Programmas "Hercule II" (Tehniskā palīdzība tiesībaizsardzības iestādēm kontrabandas cigarešu un tabakas izstrādājumu atklāšanai) projekts "Tehniskais atbalsts degvielas noliešanas iekārtu iegādei". Granta līgums OLAF/2012/D5/051.

   Projekta ietvaros tika iegādātas un uzstādītas 5 degvielas noliešanas iekārtas Silenes, Pāternieku, Terehovas, Grebņevas un Vientuļu MKP.

   Programmas "Hercule II" (Apmācību programma krāpšanas apkarošanai) projekts "Kinoloģijas instruktoru mācības". Granta līgums OLAF/2012/D5/086.

   Īstenojot projektu, tika nodrošinātas kinoloģijas instruktoru mācības 4 Latvijas, 1 Igaunijas un 2 Lietuvas muitas kinologiem Lielbritānijā, organizētas darba vizītes Tallinā un Viļņā un seminārs Rīgā, kura laikā tika izstrādāts kinoloģijas instruktoru mācību modulis, kas izmantojams projektā iesaistīto valstu muitas dienestu kinoloģijas instruktoru mācību programmās.

   Programmas "Hercule II" (Tehniskā palīdzība tiesībaizsardzības iestādēm) projekts "Mācības par attēlu, kas iegūti no skenēšanas iekārtām, analīzi un interpretāciju". Granta līgums OLAF/2013/D5/048.

   Īstenojot projektu, tika nodrošinātas mācības 20 VID Muitas pārvaldes un 20 Igaunijas muitas administrācijas amatpersonām par skenēšanas rezultātā iegūto attēlu analīzi, iegūto datu salīdzināšanu ar citās bāzes pieejamo informāciju. Iegūtās papildu zināšanas ļauj efektīvāk identificēt aizdomīgas kravas un pieņemt lēmumu par fiziskās kontroles nepieciešamību.

   Projekta laikā tika organizētas  darba vizītes – Luhamā MKP (EE) un Grebņevas MKP (LV). 

   VID projektā piedalījās kā partneris, projekta pieteicējs: Igaunijas Nodokļu un muitas pārvalde. 

   Programmas “Hercule II” (Tehniskā palīdzība) projekts “Tehniskais atbalsts muitas speciālā aprīkojuma iegādei muitas kontroles veikšanai”. Granta līgums OLAF/2014/D5/003.

   Projekta ietvaros tika iegādāts speciālais tehniskais aprīkojums – 6 metāla detektori cigarešu identificēšanai kravas vilcienos, 5 blīvuma mērītāji, 5 teleskopiskās kameras un 10 endoskopi – kas nepieciešams muitas kontroles pasākumu veikšanai.

   Hercule III OLAF/2015/D1/023 "Pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas atklāšana un novēršana".

   Projekta mērķis bija divos starptautiska līmeņa mācību semināros pilnveidot VID darbinieku zināšanas un izpratni par PVN sistēmu, tās aizsardzības mehānismu un metodēm, kā arī apgūt labāko Eiropas Savienības dalībvalstu praksi cīņā ar PVN krāpšanos.

   Eiropas Savienības fondu projekti

   Eiropas Savienības fondu projekti

   Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu tiek īstenots projekts “E-muita (1.kārta)”.

   Projekta ietvaros tika turpināta iepriekš uzsāktā virzība uz bezpapīru muitas vidi, īstenojot nacionālās un ES normatīvo aktu prasības muitas politikas jomā. Muitas klientiem tika nodrošināta iespēja izmantot Savienības muitas kodeksā paredzētos vienkāršojumus, tādejādi paātrinot muitošanas procesu. Realizēta muitas sistēmas sasaiste ar vairākām citu iestāžu, t.sk. Eiropas Komisijas centrālajām sistēmām, kā arī uzņēmēju sistēmām, nodrošinot elektronisku datu apmaiņu un līdz ar to pilnveidojot un optimizējot ar šo datu apmaiņu saistītos kontroles procesus. Papildus, automatizējot muitošanas procesus, būtiski paātrināts deklarāciju apstrādes process, mazināts administratīvais slogs komersantiem un optimizēts muitas amatpersonu darbs.

   ERAF 3.2.2.1.1 apakšaktivitāte "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/005.

   Projekta ietvaros tika nodrošināta VID informācijas sistēmu (IS) pielāgošana euro valūtai atbilstoši normatīvajiem aktiem, nodrošinot VID IS lietotājiem iespēju strādāt ar euro valūtai pielāgotām informācijas sistēmām, t.sk. izmantot euro valūtai pielāgotus e-pakalpojumus.

   ERAF 3.2.2.1.1 apakšaktivitāte "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas izstrāde 01.07.2011 Nr.3DP/3.2.2.1.1/11/IPIA/CFLA/001/001.

   Projekta ietvaros tika nodrošināta datu apmaiņa starp muitas iestādēm un komersantiem visā ES, kā arī starp muitas iestādēm un citām valsts institūcijām, kas iesaistītas preču muitošanas un kontroles procesā, tādējādi ieviešot bezpapīru vidi muitā.

   Citi projekti

   Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (ENPI) ietvaros realizētais Baltkrievijas Republikas Valsts muitas komitejas stratēģiskais projekts Nr. LLB-0-276 "Robežkontroles punkta "Grigorovščina" būvniecība un aprīkojums uz Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas robežas: neintruzīvās kontroles tehnoloģijas ieviešana."

   Projektā ES subsīdiju saņēmējs bija Baltkrievijas Valsts muitas komiteja. VID projektā iesaistījās kā sadarbības partneris, piedaloties projekta īstenošanā ar saviem cilvēkresursiem.

   Īstenojot projektu, Baltkrievijas Valsts muitas komitejas robežkontroles punktā "Grigorovščina" (Latvijas pusē robežšķērsošanas punkts "Pāternieki") tika uzstādīts stacionārais kravu skeneris, kā arī izbūvēta visa tam nepieciešamā infrastruktūra. Projekta ietvaros Latvijā tika organizētas mācības 20 Baltkrievijas muitas amatpersonām darbam ar skenēšanas iekārtām, ko vadīja VID Muitas pārvaldes ierēdņi.

   Eiropas Komisijas programmas ISEC 2011 "Cīņa ar noziedzību" projekts "Stratēģiska, savlaicīga un efektīva cigarešu kontrabandas izmeklēšana" (SPECIFICS). HOME/2011/ISEC/AG/4000002572.

   Projekta vadošais partneris bija Rumānijas ģenerālprokuratūra, projektā iesaistītie partneri – Ungārijas ģenerālprokuratūra, Lietuvas ģenerālprokuratūra, Igaunijas ģenerālprokuratūra un LR Valsts ieņēmumu dienests, kuru pārstāvēja Muitas kriminālpārvalde. Projekta ietvaros tika organizēti trīs semināri (Budapeštā, Bukarestē, Rīgā) un reģionālais forums par "Stratēģisku, savlaicīgu un efektīvu cigarešu kontrabandas izmeklēšanu", lai izstrādātu rokasgrāmatu par cigarešu kontrabandas izmeklēšanas kopējo modeli. Projekta noslēgumā tika izstrādāta rokasgrāmata “Valstu modeļi un sistēmas cigarešu kontrabandas apkarošanai Rumānijā, Ungārijā, Lietuvā, Latvijā un Igaunijā”.

   Eiropas Komisijas programma "Finanšu un ekonomiskie noziegumi" Home/2011/ISEC/AG/FINEC/4000002235.Tiesu sistēmas dalībnieku un citu juridisku profesiju pārstāvju starpdisciplinārās mācības par finanšu un ekonomisko noziegumu izcelsmi un tiesu praksi. Projekta ietvaros tika īstenota iesaistīto institūciju (Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvalde, Vācu starptautiskās tiesiskās sadarbības fonds (German Foundation for International Legal Cooperation)) pārstāvju apmācības šādās jomās: finanses un grāmatvedība, maksātnespēja, legalizācija un izvairīšanās no nodokļu nomaksas, komerctiesības, kontrabanda, korupcija un organizētā noziedzība un ekonomiskie noziegumi, kā arī piedalīšanās starptautiskās konferencēs.