Mikrouzņēmumu nodoklis

 Publicēts: 28.07.2021. 16.43


Apakšsadaļu izvēlne


Mikrouzņēmumu nodoklis ir vienots nodokļa maksājums, kas ietver šādus nodokļus:

 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par mikrouzņēmuma īpašnieku; 
 • mikrouzņēmuma īpašnieka iedzīvotāju ienākuma nodokli par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs aprēķina un maksā mikrouzņēmumu nodokli, nevis atsevišķi aprēķina un maksā budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli, riska valsts nodevu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
 

 • Kas ir mikrouzņēmums un kas ir tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli?
  • Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir mikrouzņēmuma īpašnieks, kas ieguvis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu.
    
   Tiesības kļūt par mikrouzņēmumu ir:
   individuālajam komersantam;
   individuālajam uzņēmumam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai;
   fiziskajai personai, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja;
   minētās personas nav reģistrētas pievienotās vērtības nodokļa maksātājas.
    
   Tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli ir, ja ir atbilstība šādiem kritērijiem:
   paredzamais apgrozījums nepārsniegs 40 000 euro un mikrouzņēmums neplāno kļūt par reģistrētu pievienotās vērtības nodokļa maksātāju līdz pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas sliekšņa sasniegšanai.
 • Ierobežojumi mikrouzņēmuma un mikrouzņēmuma īpašnieka tiesībām izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli
   • Mikrouzņēmums, kas ir izvēlējies maksāt mikrouzņēmumu nodokli, vienlaikus par ienākumiem no saimnieciskās darbības nevar maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli vai samazināto patentmaksu.
   • Ja fiziskā persona ir zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks un individuālais komersants vai individuālais uzņēmums, vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs, tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli ir tikai vienai no šīm saimnieciskās darbības formām.
   • Minētais nosacījums neattiecas uz mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju – nekustamā īpašuma izīrētāju, kas izmanto tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību, paziņojot Valsts ieņēmumu dienestam par to, ka saimnieciskās darbības ienākumu nosaka saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta divpadsmito daļu, kas paredz nepiemērot izdevumus un ienākumam piemērot 10% likmi.
    
   Maksājot mikrouzņēmumu nodokli, uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām attiecina  80 % no mikrouzņēmumu nodokļa, tādējādi tās ir ievērojami mazākas nekā tad, ja tiktu veiktas vispārējā kārtībā kā pašnodarbinātai personai, piemērojot 31,07 % likmi, vai kā darba ņēmējam, piemērojot 34,09 % likmi valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektam. Tas var būtiski ietekmēt valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu – pensijas un pabalstu – apmēru.
 • Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju reģistrācija 
  • Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu var iegūt:
   • vienlaikus ar reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā, piesakoties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai;
   • fiziskā persona vienlaikus ar reģistrāciju saimnieciskās darbības veicēja statusā, iesniedzot VID pieteikumu mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai vai atzīmējot reģistrācijas iesnieguma EDS formā izvēli kļūt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju;
   • individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, fiziskā persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, līdz pirmstaksācijas gada 15.decembrim iesniedzot pieteikumu VID, pieteikuma forma ir pieejama EDS veidlapu sadaļā “Mikrouzņēmumu nodokļa dokumenti”.
    
   VID piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts pieteikums par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu, vai pēc informācijas saņemšanas no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra pieņem lēmumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrēšanu vai lēmumu par reģistrācijas atteikumu, ja VID rīcībā ir informācija, ka iesniedzējs neatbilst Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktajiem kritērijiem.
 • Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
  • No 2021. gada 1. jūlija nodarbinātajam pie vairākiem darba devējiem vai personai, kas vienlaikus ir darba ņēmējs un pašnodarbinātais, ienākumus summē, lai noteiktu, vai tie ir minimālajā apmērā. Lai nodrošinātu sociālo aizsardzību, turpmāk minimālās sociālās iemaksas jāveic arī tiem pašnodarbinātajiem, kas izvēlējušies mikrouzņēmumu nodokļa režīmu un kuru ienākumi ir mazāki par Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī.

   Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, kas ir darba devēji, šīs iemaksas jāveic gan par sevi (ja nestrādā nekur citur), gan par saviem darbiniekiem.

   Minimālās obligātās iemaksas apmēru aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo par šīm iemaksām VID. Savukārt VID vienas darbdienas laikā Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) šo informāciju sniedz mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam.

   Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam tāpat kā jebkuram darba devējam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās obligātās iemaksas par saviem darbiniekiem.

   Pašam par sevi mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāra gadu. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam ir tiesības arī gada laikā (pēc paziņojuma saņemšanas) veikt minimālās obligātās iemaksas brīvprātīgi.

 • Kādos gadījumos minimālās obligātās iemaksas var neveikt
  • Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākumi no saimnieciskās darbības turpmāk šajā gadā vairs nesasniegs 1500 eiro, viņš iesniedz VID apliecinājumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, un tad minimālās obligātās iemaksas netiks aprēķinātas un nebūs jāmaksā.

   Apliecinājums jāiesniedz kā brīvas formas iesniegums EDS sadaļā “Sarakste ar VID”:

   • līdz 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni;
   • līdz 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.


   Iesniegumā jānorāda laika periods, par kuru prognozē ienākumus (konkrētus mēnešus vai ceturkšņus, kad ienākums nesasniegs 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī). Ja šādu iesniegumu neiesniedz, VSAA aprēķinās minimālās veicamās iemaksas.

   Izņēmumi – kad minimālās obligātās iemaksas nav jāveic

   Minimālās obligātās iemaksas neveic par:

   1. notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;
   2. personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (t.sk. priekšlaicīgi);
   3. personu ar I un II grupas invaliditāti;
   4. personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis triju gadu vecumu;
   5. personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu;
   6. personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti;
   7. personu līdz 24 gadu vecumam, kura mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijās) vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas;
   8. personu, kuru nodarbina darba devējs, kas reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
   9. personu, kura ir pakļauta sociālās atstumtības riskam un kuru nodarbina darba devējs, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss;
   10. personu, kura sniedz valsts finansētu pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam, vai Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam;
   11. laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība;
   12. sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja ārvalstnieka.
 • Kā turpmāk maksāt nodokļus no mikrouzņēmumu darbinieku algām
  • No 2021. gada 1. jūlija no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieku darba algām ir jāmaksā darbaspēka nodokļi vispārējā kārtībā, proti, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pilnā apmērā. Darba devējam ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam ziņas par darba ņēmēju – mikrouzņēmumā nodarbināto – atbrīvošanu un pieņemšanu darbā ar 1.jūliju, norādot atbilstošo atbrīvošanas ziņu kodu (25 - darba ņēmēja vai mikrouzņēmuma darbinieka statusa zaudēšana citos gadījumos) un ziņu kodu par personas pieņemšanu darbā (11 - darba ņēmēja statusa iegūšana).

   Ziņu kodu atšifrējumu var apskatīt Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumu Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 1.pielikumā.

   Tādējādi darbinieki varēs iesniegt algas nodokļa grāmatiņu, saņemt nodokļu atvieglojumus par apgādājamām personām, kā arī no 2022. gada iesniegt gada ienākumu deklarāciju un saņemt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

   Plašāka informācija par būtiskajām nodokļu izmaiņām pieejama sadaļā “Nodokļu izmaiņas 2021”.
    
 • Vienkāršotais nodokļa samaksas risinājums mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem
  • Tiklīdz kredītiestādēs (bankās) būs izstrādāts saimnieciskās darbības ieņēmumu konta risinājums, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji varēs kredītiestādē pieteikties konta atvēršanai, savukārt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) nodrošinās iespēju šo kontu reģistrēt.

   SDI ir vienkāršots mikrouzņēmumu nodokļa samaksas risinājums, kuram varēs pieteikties tikai MUN maksātāji. SDI konta lietotājam būs iespēja nesniegt MUN ceturkšņa deklarāciju un neveikt MUN samaksu vispārējā kārtībā - nodokļa samaksa un deklarācijas iesniegšana notiks automātiski.